ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉันทนา วิชรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา รัตนัง 7
2 มูลนิธิโครงการหลวง 7
3 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6
4 ดำเกิง ป้องพาล 6
5 ประสิทธิ์ โนรี 5
6 วรวรรณ ชาลีพรหม 5
7 ทวีป เสนคำวงศ์ 4
8 นงนุช กุศล 4
9 วิไลพร ศักดิ์พานิช 4
10 เอกวิทย์ ตรีเนตร 4
11 เรือนแก้ว ประพฤติ 4
12 วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ 4
13 สถิตย์ วิมล 3
14 นิพนธ์ ไชยมงคล 3
15 ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น 3
16 ปราโมทย์ ขลิบเงิน 2
17 ปรารถนา ยศสุข 2
18 ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 2
19 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
20 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 2
21 เรืองชัย จูวัฒนสำราญ 2
22 พิมพร มนเทียรอาสน์ 2
23 พึ่งพร เนียมทรัพย์ 2
24 ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร 2
25 นิตย์ ศกุนรักษ์ 2
26 สุรภี ทองหลอม 2
27 ปรีดา นาเทเวศน์ 1
28 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
29 เกษม พิลึก 1
30 เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2552 6
4 2551 7
5 2550 5
6 2549 9
7 2548 4
8 2547 3
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 2
12 2542 1
13 2541 3
14 2540 1
15 2539 1
16 2538 3
17 543 87
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
2 การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาลูกผสมให้มีลักษณะดอกเพศเมียคงที่โดยใช้สายพันธุ์ดอกกระเทย
4 การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาการแสดงเพศของแตงกวา
6 การผลิตเมล็ดพันผักในระบบเกษตรอินทรีย์
7 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก
8 การศึกษาการแสดงเพศของแตงกวา
9 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อต้านทานต่อโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophthora
10 การศึกษาการแสดงเพศดอกของแตงกวา
ปี พ.ศ. 2551
11 การผลิตเมล็ดผักในระบบเกษตรอินทรีย์
12 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก
13 การผลิตเมล็ดผักในระบบเกษตรอินทรีย์
14 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อต้านทานต่อโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อ Phytophthora
15 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อและถั่วแขก
16 ศึกษาพัฒนาการของเมล็ด และการถ่ายทอดลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตในผักกาดหอม
17 การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2550
18 การจัดทำฐานข้อมูลพริก และแตงพันธุ์การค้าของบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
19 ชุดโครงการโครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการย่อยที่ 1 : การปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมห่อ และ โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์
20 การจัดทำฐานข้อมูลพริก และแตงพันธุ์การค้าของบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
21 การผลิตเมล็ดผักในระบบเกษตรอินทรีย์
22 ชุดโครงการโครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการย่อยที่ 1 : การปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมห่อ และ โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
23 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
24 การผลิตเมล็ดผักในระบบเกษตรอินทรีย์ (ปี 2549)
25 โครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธ์ผัก
26 การผลิตเมล็ดผักในระบบเกษตรอินทรีย์
27 โครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธ์ผัก
28 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
29 การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
30 การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
31 การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2548
32 โครงการย่อยที่ 1 : การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
33 โครงการย่อยที่ 1 : การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
34 การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
35 การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดสีและเหลี่ยมฝักในกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2547
36 โครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมห่อ
37 การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
38 โครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมห่อ
ปี พ.ศ. 2546
39 การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2545
40 การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ
41 การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2544
42 การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
43 การวิจัยและพัฒนากระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2542
44 การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2541
45 การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว (ปี 2541)
46 การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว (ปี 2542)
47 การศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2540
48 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี เอ็ม กับพืชผักบางชนิด
ปี พ.ศ. 2539
49 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม กับพืชผักบางชนิด
ปี พ.ศ. 2538
50 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็มกับพืชผักบางชนิด (ปี 2539)
51 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็มกับพืชผักบางชนิด (ปี 2540)
52 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็มกับพืชผักบางชนิด