ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรชัย ไวยาพัฒนากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 2
3 2548 2
4 2547 4
5 2546 3
6 2545 1
7 2544 3
8 2543 1
9 2542 4
10 2540 2
11 2539 2
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3)
2 การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับ สำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ [ปีที่ 3]
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 2)
4 การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
5 ขีดจำกัดเชิงสมรรถนะและการประยุกต์ที่เป็นไปได้ของสายอากาศจานสะท้อนชนิดผิวสะท้อนปรับรูปลักษณ์ได้ที่ประกอบจากแผ่นย่อย
6 การศึกษาการกระเจิงของคลื่นวิทยุจากพายุโดยใช้ระบบเรดาร์เหนือขอบฟ้า
ปี พ.ศ. 2547
7 การประยุกต์การตั้งปัญหาค่าเริ่มต้นสำหรับการสังเคราะห์สายอากาศจานสะท้อนเดี่ยวดัดรูป
8 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานทดสอบแบบกลางแจ้ง เพื่อการทดสอบความสามารถ ปรากฏว่าร่วมกันได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
9 การศึกษาการแพร่กระจายคลื่นวิทยุโดยอาศัยการสะท้อนรอยทางเดินของดาวตก : รายงานผลการวิจัย
10 การประยุกต์การตั้งปัญหาค่าเริ่มต้น สำหรับการสังเคราะห์สายอากาศจานสะท้อนเดี่ยวดัดรูป
ปี พ.ศ. 2546
11 การเคลื่อนย้ายและการกำจัดจุดบอดในพื้นที่ครอบคลุมของการบริการสื่อสารเคลื่อนที่ในเขตเมือง
12 การเคลื่อนย้ายและการกำจัดจุดบอดในพื้นที่ครอบคลุมของการบริการสื่อสารเคลื่อนที่ในเขตเมือง
13 กรรมวิธีลดผลกระทบของมิวชวลคัปปลิงเพื่อเพิ่มสมรรถนะของสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานระบบสื่อสารเคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2545
14 แบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุสำหรับการวางแผนระบบสื่อสารเคลื่อนที่ในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2544
15 การวิเคราะห์สายอากาศชนิดจานสะท้อนแบบปรับรูปลักษณ์ได้โดยใช้แผ่นย่อย
16 แบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุโดยอาศัยการกระเจิงจากรอยทางเดินของดาวตกในย่านละติจูดต่ำ
17 การติดตามการเจริญเติบโตของพืชไร่ด้วยการวัดโพลาไรเซชันของคลื่นกระเจิง
ปี พ.ศ. 2543
18 สัญญาณรบกวนเชิงวัฏภาคในวงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์รอยต่อ ไบโพลาร์
ปี พ.ศ. 2542
19 การประเมินสมรรถนะกลยุทธ์การเข้าถึงหลายทางแบบแบ่งเวลาในโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
20 การวัดอัตราการตกของฝนเฉพาะที่โดยใช้คลื่นวิทยุ
21 การศึกษาสมรรถนะของสายอากาศเก่งโดยใช้ตัวจำลองแบบ
22 การจำลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ สำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2540
23 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1
24 การแยกประเภทพืชไร่ด้วยการวัดโพลาไรเซชันของคลื่นกระเจิง
ปี พ.ศ. 2539
25 การพัฒนาต้นแบบย่านทดสอบสายอากาศชนิดการแปลงสนามใกล้เป็นสนามไกลโดยการกวาดวัดค่าบนระนาบ
26 ผลกระทบของมิวชวลคัปปลิงที่มีต่อแบบรูปการแผ่พลังงาน ของแผงสายอากาศไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า