ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉัตรชัย เบญจปิยะพร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ฉััตรชัย เบญจปิยะพร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียน
2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบสูบความร้อน
3 การอบแห้งแบบชั้นบางของพืชผักและผลไม้ โดยใช้เครื่องอบแห้งสูบความร้อนร่วมสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียน
5 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Math model) ของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ เพื่อใช้ในการทำนายลักษณะการทำงานของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งกล้วยด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบสูบความร้อน
7 การอบแห้งแบบชั้นบางของพืชผักและผลไม้โดยใช้เครื่องอบแห้งสูบความร้อนร่วมสูญญากาศ
8 การศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 11 kw แบบเชื่อมต่อเข้าระบบจำหน่าย
9 การศึกษาการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสียโรงแป้งมันสีมาอินเตอร์โปรดักส์
10 การศึกษาการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
11 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอดโดยการปรับปรุงใบพัด COOLING TOWER
12 แนวทางการจัดตั้งระบบการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนท่าบ่อ
13 การหาสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ และประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นในโรงงานไดเซลเซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)
14 การศึกษาประเมินศักยภาพชีวมวลจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สำหรับสร้างโรงไฟฟ้า กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
15 การศึกษาเชิงทดลองกระบวนการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอด
16 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสู่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
18 การศึกษาพฤติกรรมการแข็งตัวของน้ำแข็งหลอดใน 2 มิติโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ