ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉวีวรรณ วงศ์แพทย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เอื้อต่อการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2553
2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดมลพิษจากการเผาถ่านที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพและสุขภาพของชุมชน โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2549
3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเห็ดฟางโดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กับกลุ่มเกษตรกรพักชำระหนี้ บ้านธรรมเมือง หมู่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเห็ดฟาง โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ กับกลุ่มเกษตรกรพักชำระหนี้ บ้านธรรมเมือง หมู่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่