ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 3
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2546 1
10 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 อุบัติการณ์ ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงของภาวะไตวายเฉียบพลันจากการใช้ยาฉีดอินโดเมทาซินในทารกแรกเกิดที่มีหลอดเลือดแดงดักตัส อาร์เทอริโอซัสยังเปิด: ประสบการณ์ 15 ปี
2 การศึกษาประสิทธิผลของยาต้านวัณโรคชนิดผงแห้งที่เตรียมเป็นระบบอนุภาคขนาดนาโนสำหรับสูดสู่ทางเดินหายใจในผู้ป่วยวัณโรคปอด
ปี พ.ศ. 2555
3 ศึกษาอุบัติการณ์และผลลัพธ์การคลอดไม่พึงประสงค์ในหญิงมีครรภ์ที่ได้รับยากลุ่ม C, D และ/หรือ X ตามการจัดกลุ่มยาโดย US FDA ในขณะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2554
4 ประสิทธิภาพของการใช้ยาอมเม็ดแข็งหญ้าดอกขาวร่วมกับการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรต่ออัตราการเลิกบุหรี่: การศึกษาควบคุมเชิงสุ่ม
ปี พ.ศ. 2553
5 การประเมินความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคในฐานข้อมูลผู้ป่วยระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2552
6 เภสัชจลนศาสตร์ของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
7 การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
8 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม microencapsulation gel beads เพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินผลลัพธ์การสนับสนุนการใช้แนวทางการตรวจติดตามระดับ Lithium ในเลือดโดยเภสัชกรทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ
10 ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2549
11 การประเมินการตรวจติดตามระดับยา Lithium ในเลือดในผู้ป่วยโรคจิตเวช
ปี พ.ศ. 2548
12 การศึกษาทดลองเชิงสุ่มแบบควบคุมเพื่อประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยหอบหืดชนิดปานกลางถึงรุนแรง
ปี พ.ศ. 2546
13 ผลการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยท้องเสียเฉียบพลันในร้านยา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การพัฒนาและการทดสอบตัวส่งสัญญาณเตือนเพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการเกิดลิ่มเลือด