ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จเด็จ ธรรมธัชอารี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย เขียวเจริญ 11
2 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
4 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
7 วลัยพร พัชรนฤมล 3
8 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
9 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
10 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
11 หทัยชนก สุมาลี 2
12 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
14 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
16 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
17 ภูษิต ประคองสาย 2
18 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
19 David Hughes 2
20 Swansea university 2
21 ภรณี เหล่าอิทธิ 2
22 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
23 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
25 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
26 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
27 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
28 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
29 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
30 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
31 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
32 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
33 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
34 สงครามชัย ลีทองดี 2
35 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
36 Chanvit Tharathep 2
37 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
38 Vinai Leesmidt 2
39 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
40 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
41 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
42 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
43 ครรชิต สุขนาค 2
44 ชูจิตร นาชีวะ 2
45 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
46 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
47 Jiruth Sriratanaban 2
48 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
49 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
50 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
51 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
52 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
53 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
55 ปัทมา ศิริเวช 1
56 Chadet Thamthataree 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
58 Krit Pongpirul 1
59 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
60 Pharanee Laoitti 1
61 Kin Phongphirun, 1
62 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
63 Chirum Sriratanaban 1
64 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
65 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
66 มยุรี ธนะทิพานนท์ 1
67 Walaiporn Patcharanarumol 1
68 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
69 Chadej Thamthataree 1
70 แพร จิตตินันทน์ 1
71 Jadej Thamthataree 1
72 Chirut Sriratanabal 1
73 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
74 Yaowaluk Wanwong 1
75 ไม่มีข้อมูล 1
76 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
77 สุรจิต สุนทรธรรม 1
78 Kumaree Pachanee 1
79 Waraporn Suwanwela 1
80 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
81 กุมารี พัชนี 1
82 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2547 1
5 2541 1
6 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลของโรงพยาบาลในประเทศไทย
3 โครงการแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2547
5 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2541
6 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ