ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จเด็จ ธรรมธัชอารี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย เขียวเจริญ 11
2 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
4 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
7 วลัยพร พัชรนฤมล 3
8 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
9 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
13 ภูษิต ประคองสาย 2
14 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
15 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
16 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
17 สงครามชัย ลีทองดี 2
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
19 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
20 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
21 David Hughes 2
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
23 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
24 ครรชิต สุขนาค 2
25 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
27 หทัยชนก สุมาลี 2
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
29 Chanvit Tharathep 2
30 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
31 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
32 Vinai Leesmidt 2
33 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
34 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
35 Swansea university 2
36 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2
37 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
38 ภรณี เหล่าอิทธิ 2
39 Jiruth Sriratanaban 2
40 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
41 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
42 ชูจิตร นาชีวะ 2
43 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
44 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
45 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
46 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
47 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
48 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
49 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
50 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
51 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
52 Kumaree Pachanee 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
54 ไม่มีข้อมูล 1
55 สุรจิต สุนทรธรรม 1
56 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
57 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
58 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
59 Waraporn Suwanwela 1
60 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
61 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
62 ปัทมา ศิริเวช 1
63 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
64 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
65 Chirut Sriratanabal 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
67 Krit Pongpirul 1
68 Jadej Thamthataree 1
69 Pharanee Laoitti 1
70 Chadet Thamthataree 1
71 Chirum Sriratanaban 1
72 Kin Phongphirun, 1
73 แพร จิตตินันทน์ 1
74 Chadej Thamthataree 1
75 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
76 Yaowaluk Wanwong 1
77 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
78 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
79 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
80 มยุรี ธนะทิพานนท์ 1
81 Walaiporn Patcharanarumol 1
82 กุมารี พัชนี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2547 1
5 2541 1
6 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคลของโรงพยาบาลในประเทศไทย
3 โครงการแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2547
5 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2541
6 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ