ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
5 Walaisiri Muangsiri 1
6 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
7 เอกชัย อดุลยธรรม 1
8 Varunee Padmasankh 1
9 ประธาน ดาบเพชร 1
10 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
11 Pornpimol Muanjai 1
12 Thada Jirajaras 1
13 Rajalida Lipikorn 1
14 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
15 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 วาสนา เสียงดัง 1
18 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
19 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
20 ไววิทย์ พุทธารี 1
21 อวย เกตุสิงห์ 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 กระมล ทองธรรมชาติ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
30 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 Thanathon Sesuk 1
33 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
36 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
37 Suchin Arunsawatwong 1
38 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 กมลชนก ยวดยง 1
41 สิริพร สิวราวุฒิ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
43 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
47 อุทัย บุญประเสริฐ 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
49 Somying Tumwasorn 1
50 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
51 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
52 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 ศิริชัย ศิริกายะ 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
57 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
58 Boonchai Sangpetngam 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
60 วิไล ชินธเนศ 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
63 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
64 วัลลภ แย้มเหมือน 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 Acom Sornsute 1
67 สมพร พรมดี 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
71 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 คัคนางค์ มณีศรี 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
77 สายฝน ควรผดุง 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
80 บรรจง คณะวรรณ 1
81 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 มยุรี ตันติสิระ 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 Vimolmas Lipipun 1
86 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
87 Ampa Luiengpirom 1
88 Sompol Sanguanrungsirikul 1
89 ละอองทิพย์ เหมะ 1
90 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
91 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
92 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 Naiyana Chaiyabutr 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 Supa Chantharasakul 1
98 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 Wilai Anomasiri 1
106 Jaitip Paiboon 1
107 Kittisak Likhitwitayawuid 1
108 Panee Boonthavi 1
109 Sumphan Wongseripipatana 1
110 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 วัฒนชัย สมิทธากร 1
113 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
114 วิมล เหมะจันทร 1
115 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
116 Chonticha Srisawang 1
117 Jittima Chatchawansaisin 1
118 Chayaporn Supachartwong 1
119 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 Phanphen Wattanaarsakit 1
122 วินัย งามแสง 1
123 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
124 สิทธิพร แอกทอง 1
125 Anawatch Mitpratan 1
126 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
127 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
128 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
131 Kasidit Nootong 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 Chakkaphan Sutthirat 1
136 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 พรรณี กาญจนพลู 1
139 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
140 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
141 สุมา เมืองใย 1
142 ประคอง ชอบเสียง 1
143 ชอุ่ม มลิลา 1
144 Yeshey Penjor 1
145 กำจัด มงคลกุล 1
146 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
147 สุมิตรา พูลทอง 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 ๋Janes, Gavin W. 1
150 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
151 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1