ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
4 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
5 สุมา เมืองใย 1
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
8 พรรณี กาญจนพลู 1
9 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
10 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
11 Chakkaphan Sutthirat 1
12 วิมล เหมะจันทร 1
13 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
14 ประคอง ชอบเสียง 1
15 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
16 รุ่งราวี ทองกันยา 1
17 สุมิตรา พูลทอง 1
18 ๋Janes, Gavin W. 1
19 ชอุ่ม มลิลา 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 ละอองทิพย์ เหมะ 1
22 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
23 Kitpramuk Tantayaporn 1
24 Vimolmas Lipipun 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 Sumphan Wongseripipatana 1
30 Supa Chantharasakul 1
31 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
32 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
33 Naiyana Chaiyabutr 1
34 Yeshey Penjor 1
35 Puttipongse Varavudhi 1
36 Sompol Sanguanrungsirikul 1
37 Ampa Luiengpirom 1
38 บรรจง คณะวรรณ 1
39 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
40 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
41 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
42 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
43 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 Acom Sornsute 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
48 Chariya Uiyyasathian 1
49 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
50 สมชัย วัฒนการุณ 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
53 สุวดี ยาป่าคาย 1
54 Suchin Arunsawatwong 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
57 กระมล ทองธรรมชาติ 1
58 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
59 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
60 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
61 วินัย งามแสง 1
62 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
63 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
64 Phanphen Wattanaarsakit 1
65 นภสร โกวรรธนะกุล 1
66 Panee Boonthavi 1
67 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
68 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
69 Chonticha Srisawang 1
70 Kasidit Nootong 1
71 Waraporn Siriterm 1
72 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 สิทธิพร แอกทอง 1
75 Jittima Chatchawansaisin 1
76 Chayaporn Supachartwong 1
77 กำจัด มงคลกุล 1
78 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 สายฝน ควรผดุง 1
81 สิริพร สิวราวุฒิ 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
84 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
85 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
86 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
87 สมพร พรมดี 1
88 สุวิชา ทองสิมา 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
92 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
93 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 สำเริง แย้มโสภี 1
96 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
97 ไววิทย์ พุทธารี 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 อวย เกตุสิงห์ 1
100 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
101 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
102 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 Thada Jirajaras 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 เอกชัย อดุลยธรรม 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
118 Vanida Chantarateptawan 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
124 กาญจนา แก้วเทพ 1
125 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 Wilai Anomasiri 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
135 วิไล ชินธเนศ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 อุทัย บุญประเสริฐ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 คัคนางค์ มณีศรี 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
143 Somying Tumwasorn 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
150 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1