ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
4 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
5 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
6 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
7 Waraporn Siriterm 1
8 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 Kasidit Nootong 1
14 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 Pantharee Boonsatorn 1
17 สมชัย วัฒนการุณ 1
18 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
19 Acom Sornsute 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 Chariya Uiyyasathian 1
23 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 Yeshey Penjor 1
27 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
28 ๋Janes, Gavin W. 1
29 ประคอง ชอบเสียง 1
30 ชอุ่ม มลิลา 1
31 กำจัด มงคลกุล 1
32 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
33 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
34 ศุกันยา ห้วยผัด 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 วินัย งามแสง 1
37 Phanphen Wattanaarsakit 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 นภสร โกวรรธนะกุล 1
40 Chonticha Srisawang 1
41 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
42 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
43 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
44 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 Pornpimol Muanjai 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 วัลลภ แย้มเหมือน 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
59 Walaisiri Muangsiri 1
60 เอกชัย อดุลยธรรม 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 Suchin Arunsawatwong 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 Thanathon Sesuk 1
66 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
67 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
68 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 ประธาน ดาบเพชร 1
71 Thada Jirajaras 1
72 Rajalida Lipikorn 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 อวย เกตุสิงห์ 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 กมลชนก ยวดยง 1
77 กระมล ทองธรรมชาติ 1
78 พรรณี กาญจนพลู 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 กาญจนา แก้วเทพ 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 ศิริชัย ศิริกายะ 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 Srilert Chotpantarat 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 Somying Tumwasorn 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 Puttipongse Varavudhi 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 ละอองทิพย์ เหมะ 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 สุมา เมืองใย 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 Chakkaphan Sutthirat 1
129 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
134 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
135 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Panee Boonthavi 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 Supa Chantharasakul 1
151 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1