ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 3
3 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
9 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 คัคนางค์ มณีศรี 1
12 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 อุทัย บุญประเสริฐ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 Somying Tumwasorn 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
25 ไววิทย์ พุทธารี 1
26 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
27 Pornpimol Muanjai 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 Walaisiri Muangsiri 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
32 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
33 สายฝน ควรผดุง 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 สมพร พรมดี 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 วาสนา เสียงดัง 1
38 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
39 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
40 สุวิชา ทองสิมา 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
43 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
44 Kittisak Likhitwitayawuid 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 วัฒนชัย สมิทธากร 1
47 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
48 Wilai Anomasiri 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 Panee Boonthavi 1
51 Sumphan Wongseripipatana 1
52 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
53 มยุรี ตันติสิระ 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
57 Supa Chantharasakul 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
60 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
61 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 Boonchai Sangpetngam 1
64 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
68 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
69 Chalermpol Leevailoj 1
70 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
71 Vanida Chantarateptawan 1
72 กาญจนา แก้วเทพ 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
76 Srilert Chotpantarat 1
77 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 Chakkaphan Sutthirat 1
85 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
86 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
87 สุมิตรา พูลทอง 1
88 Yeshey Penjor 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 วินัย งามแสง 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 กำจัด มงคลกุล 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 พรรณี กาญจนพลู 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 Sompol Sanguanrungsirikul 1
99 Naiyana Chaiyabutr 1
100 Kitpramuk Tantayaporn 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
103 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 Puttipongse Varavudhi 1
106 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
109 สุมา เมืองใย 1
110 วิมล เหมะจันทร 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
115 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
116 Thanathon Sesuk 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 สุวดี ยาป่าคาย 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 สมชัย วัฒนการุณ 1
122 ศุกันยา ห้วยผัด 1
123 กระมล ทองธรรมชาติ 1
124 Suchin Arunsawatwong 1
125 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
126 อวย เกตุสิงห์ 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 Thada Jirajaras 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
135 Anawatch Mitpratan 1
136 Kasidit Nootong 1
137 Waraporn Siriterm 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
143 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
144 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
145 Acom Sornsute 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
151 Rajalida Lipikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2553 1