ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์ 9
2 นวลน้อย ตรีรัตน์ 8
3 แล ดิลกวิทยรัตน์ 7
4 ชโยดม สรรพศรี 6
5 โสตถิธร มัลลิกะมาส 6
6 เขมรัฐ เถลิงศรี 5
7 พุทธกาล รัชธร 5
8 ธานี ชัยวัฒน์ 5
9 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 5
10 กุลลินี มุทธากลิน 4
11 ชลัยพร อมรวัฒนา 4
12 สันต์ สัมปัตตะวนิช 4
13 สามารถ เจียสกุล 3
14 บังอร ทับทิมทอง 3
15 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 3
16 แกมทอง อินทรัตน์ 3
17 นิพิฐ วงศ์ปัญญา 3
18 พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม 3
19 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 3
20 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 3
21 นพพล วิทย์วรพงศ์ 2
22 รัฐวิชญ์ ไพรวัน 2
23 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
24 นฤมล ทับจุมพล 2
25 ปารมิตา อุทาสิน 2
26 จาริต ติงศภัทิย์ 2
27 สมชาย รัตนโกมุท 2
28 จูน เจริญเสียง 2
29 ไชยรัตน์ คิ้วเจริญ 2
30 ศราวุฒิ อารีย์ 2
31 วาริฎฐา ถาวโรฤทธิ์ 2
32 วรินทิพย์ วรศักดิ์ 2
33 ปิติ ศรีแสงนาม 2
34 กัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์ 1
35 ชุลินทร์ นฤมิตพันธุ์เจริญ 1
36 ชิตาพร รัทนีย์ 1
37 วิฑูรย์ รุ่งเรืองสัมฤทธิ์ 1
38 จิตติมา ลิ้มกระยารส 1
39 นุชนารถ การะเวก 1
40 ชนิดา ปฐวีศรีสุธา 1
41 อภิชาติ วิศิษฏ์กิจการ 1
42 เอกรัตน์ ธรรมทัศน์ 1
43 เอกสุรีย์ อำนาจพันธนากร 1
44 มัทยา บุตรงาม 1
45 พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ 1
46 ชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์ 1
47 อภิญญาภรณ์ ประดับหยิ่ว 1
48 เมทินี ยงวรรณกร 1
49 นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 1
50 เมธี เสรีชวโรจน์ 1
51 จักรกริช เจริญเมธาชัย 1
52 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
53 วิสุทธา กฤตยาพิมลพร 1
54 พิรงรอง รามสูต 1
55 นรินทร์ ศิรินทร์ธวัธน์ 1
56 หนึ่งฤทัย บัวหลวง 1
57 สุจินดา ชุณหชาคร 1
58 สุภาพ วัณณะพันธุ์ 1
59 ดนุพล อริยสัจจากร 1
60 บุญมี ฉันทประทีป 1
61 พีระวัฒน์ อัฐนาค 1
62 ชลิตา อังสนันรัตนา 1
63 พชรณดา เลิศบางพลัด 1
64 สุวดี เกษโกวิท 1
65 ธันวา แผนสท้าน 1
66 วิหรรษา ศรีเมือง 1
67 บุญธิดา เสงี่ยมเนตร 1
68 นันทนิตย์ ทองศรี 1
69 ทิพย์วารี สุปรยศิลป์ 1
70 ปาณิสรา นาชะ 1
71 นับเนื่อง บุนนาค 1
72 รยานันท์ สิทธาทิพย์ 1
73 สุนิสา แพรภัทรประสิทธิ์ 1
74 อาภากร นพรัตยาภรณ์ 1
75 อรอนงค์ นิธิภาคย์ 1
76 นพวรรณ ปีสิริกานต์ 1
77 กฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ 1
78 ธีรพงศ์ ไชยมังคละ 1
79 โชติวัฒน์ อัมรินทร์ 1
80 กัณฑรีย์ ตั้งธงชัยวิริยะ 1
81 ปัญจพล บิณกาญจน์ 1
82 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 1
83 สมุห์ศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ มรดา 1
84 เอกภัทร ลักษณะคำ 1
85 เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์ 1
86 ผกา อึ้งเศรษฐพันธ์ 1
87 กานดา ตะเภาพงษ์ 1
88 พณ รัชฎาภิบาล 1
89 เฉลิมพล วงษ์เลิศ 1
90 เอกจิตรา คำมีศรีสุข 1
91 ระดม พบประเสริฐ 1
92 จาตุรนต์ อำไพ 1
93 ทักษอร ภุชงค์ประเวศ 1
94 ณัฐวุฒิ พิทยาพิบูลพงศ์ 1
95 นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ 1
96 สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ 1
97 นันทศักดิ์ มะลิลา 1
98 ชุติกา เกียรติเรืองไกร 1
99 วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 1
100 กีรติ หล่อโลหการ 1
101 สรณ์ มานะวาณิชเจริญ 1
102 กิตยาภรณ์ ยิ้มแย้ม 1
103 อนู แน่นหนา 1
104 วีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์ 1
105 อิศรา ศานติศาสน์ 1
106 พีรดา ระจิตดำรงค์ 1
107 พงศ์ทัศ วนิชานันท์ 1
108 วัชรพงศ์ รติสุขพิมล 1
109 สุรีวรรณ สมสกุล 1
110 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
111 ภาคภูมิ วาณิชกะ 1
112 วริทธิ์นันท์ ชุมประเสริฐ 1
113 พิมพ์ศิริ ทองสม 1
114 จักรพันธ์ รัตนกูล 1
115 นิชาภัทร ไม้งาม 1
116 วลัญช์ ธาราชมภู 1
117 ชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์ 1
118 โอปอล ทองวีระประเสริฐ 1
119 กิจธนันต์ ปัญญาพัฒนสุข 1
120 จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว 1
121 ภูมิใจ ตั้งสวัสดิรัตน์ 1
122 พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 1
123 ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 1
124 ชุติภา คลังจตุรเวทย์ 1
125 กานต์ จันทร์วิทยานุชิต 1
126 พัชรินทร์ รักสัตย์ 1
127 ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
128 ปิยศิลป์ บุลสถาพร 1
129 จิตตินันท์ อภิญญานนท์ 1
130 วสวัตติ์ เถื่อนคำ 1
131 กฤตพร เสาวภา 1
132 อรรถกร แก้ววิชา 1
133 เฉลิม ใจตั้ง 1
134 วริทธิ์ คัมภีพันธ์ 1
135 พรเทพ กมลเพชร 1
136 สุรชัย ฝั้นแก้ว 1
137 พลอยชมพู อ่ำสุริยา 1
138 สุกานดา ลูวิส 1
139 สันติ บุตรไชย 1
140 กิตติ ลิ่มสกุล 1
141 ทัศนันท์ ตั้งจิตทวีชัย 1
142 ชัชชัย ทวีทรัพย์ 1
143 ปพิชญา แซ่ลิ่ม 1
144 ดำรงฤทธิ์ คุณพนิชกิจ 1
145 สุเมธ อุดมกิจ 1
146 ธงชาติ บวรธำรงชัย 1
147 ชีวกฤต ลาภบุญเรือง 1
148 กฤตยชญ์ ไผ่เรือง 1
149 สริตา สมยศ 1
150 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
151 กริช ธรรมจำรัสศรี 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
153 คมคาย บุญเสริมสุข 1
154 เจน กิตติรัตนไพบูลย์ 1
155 อัญชลี แสนสุขโชติ 1
156 มณิศรี พันธุลาภ 1
157 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
158 ธนกร ศรีสุขใส 1
159 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
160 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
161 ดารุณี กฤตบุญญาลัย 1
162 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
163 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
164 ปัทม์ สภาวรัตน์ภิญโญ 1
165 เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
167 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
168 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
169 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
170 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
171 สันติ พรชัยจรูญศักดิ์ 1
172 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
173 วิรงรอง วิโรจน์รัตน์ 1
174 ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ 1
175 ธนิฏฐา พุ่มอิ่ม 1
176 ไม่มีข้อมูล 1
177 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
178 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 1
179 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
180 ตะวัน วรรณรัตน์ 1
181 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
182 พิมลรัตน์ สิริเศรษฐอาภา 1
183 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
184 บรรลุ ศิริพานิช 1
185 วนัช แก้วโกมินทวงษ์ 1
186 ไพจิตร รัตนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 20
3 2557 15
4 2556 16
5 2555 13
6 2554 9
7 2553 5
8 2552 2
9 2551 10
10 2550 21
11 2549 13
12 2546 6
13 2529 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการลงทุนของไทยในเมียนมา : กรณีศึกษาโครงการทวาย
3 ความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
4 เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค
5 การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในโลกอาหรับ: ศึกษากรณีอียิปต์
6 การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในโลกอาหรับ: ศึกษากรณีอียิปต์
7 เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาค
8 “กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
9 ความยินดีที่จะจ่ายในการเลือกเป็นสมาชิกโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10 การวิเคราะห์นโยบายค่าภาคหลวงแร่ทองคำในประเทศไทย
11 การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงาน
12 ผลกระทบเครือข่ายในตลาดที่สินค้ามีความแตกต่างในแนวนอน: กรณีศึกษาของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้
14 ผลกระทบของการสื่อสารภายในกลุ่มต่อความร่วมมือในสังคม
15 ผลของนโยบายรัฐและบทบาทของพ่อค้าคนกลางต่อผลตอบแทนของเกษตรกร กรณีศึกษา: ห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
16 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ต่อผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษากลุ่มประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารเกียวโต
17 การวัดประสิทธิภาพและปัจจัยกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
18 เศรษฐศาสตร์เชิงทดลองว่าด้วยประเภทของแรงจูงใจต่อการบริจาค
19 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศ
20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันถั่วเหลืองกับราคาน้ำมันไบโอดีเซล
21 ความคลั่งผิวขาวในสังคมไทย
22 การขูดรีดแรงงานลูกจ้างประเภทเสมียนพนักงาน ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : เสมียนพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
23 การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2557
24 ปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องมือการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
25 พฤติกรรมการชักนำความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบการคุ้มครองเงินฝาก
26 ผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
27 ผลของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษาประเทศไทย
28 ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนไทยและวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย
29 การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมของอแลง บาดียู กับสลาวอย ชิเช่ค
30 ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกต่อการกระจายรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
31 การเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการลงทุนภายในประเทศ : กรณีศึกษาประเทศไทย
32 ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียน
33 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการแพร่กระจายผลิตภาพการผลิตภายในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย
34 ทัศนคติต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการ
35 สิทธิชุมชน และ การมีส่วนร่วม ภายใต้กระบวนการพัฒนา กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
36 การวิเคราะห์ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมที่ทำให้สวัสดิการสังคมสูงสุด: กรณีศึกษาของประเทศไทย
37 การสร้างความหมายและมูลค่าของการเช่าบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวด
38 ผลกระทบของการพัฒนาตลาดการเงินและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน-5
ปี พ.ศ. 2556
39 กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
40 ความเป็นไปได้ในการสร้างฐานเศรษฐกิจแรงงานไทย : กรณีศึกษาโครงการทดลองทางสังคม ธนาคารแรงงาน หมู่บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน บริษัทฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรจำกัด (มหาชน)
41 ผลกระทบด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการจ้างแรงงานมีฝีมือตามข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีแพทย์ และพยาบาล
42 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณเฉลี่ยที่แท้จริงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา ประเทศในกลุ่ม OECD
43 การมีบุตรและการทำงานของผู้หญิง กรณีศึกษาสังคมเกษตรกรรม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการป้องกันน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาโครงการทางด่วนพิเศษระบายน้ำ
45 ภาระภาษีมรดกในประเทศไทย
46 เศรษฐศาสตร์การเมืองในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
47 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดการน้ำท่วม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนตลิ่งชัน กรุงเทพและชุมชนคลองโยง นครปฐมในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีพ.ศ. 2554
48 ความแตกต่างของพฤติกรรมกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
49 ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยและสิงคโปร์
50 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
51 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปรับลดการอุดหนุนราคา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศไทย
52 การศึกษาปัจจัยกำหนดการทำการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันของอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน
53 ผลกระทบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่อรายได้นำส่งรัฐ
54 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เอเชียตะวันออก
ปี พ.ศ. 2555
55 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการเงินช่วยเหลือบุตรในบริบทสังคมสูงวัย
56 แนวทางการกำกับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทย
57 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทย
58 ผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
59 ความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค : ผลของเงินทุนเคลื่อนย้าย
60 ผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของน้ำมันปาล์มที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
61 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางรายได้
62 การวิเคราะห์รูปแบบค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ก่อนและหลังโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
63 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองเชียงคาน
64 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาการให้สินเชื่ออุตสาหกรรมอาหาร
65 ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทย
66 แนวทางการกำกับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทย
67 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการเงินช่วยเหลือบุตรในบริบทสังคมสูงวัย
ปี พ.ศ. 2554
68 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการปลูกสาหร่ายใบมะกรูด กรณีศึกษาอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
69 การประมาณค่าและการประยุกต์ใช้ผลผลิตตามศักยภาพของประเทศไทยโดยวิธี Multivariate Hodrick-Prescott filter และ structural vector autoregression
70 การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
71 สิทธิประโยชน์ทางภาษีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
72 ความสามารถของกลุ่มส่วนต่างดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ภาคเอกชนในการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของไทย
73 พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
74 การประมาณค่าและการประยุกต์ใช้ผลผลิตตามศักยภาพของประเทศไทยโดยวิธี Multivariate Hodrick-Prescott filter และ structural vector autoregression
75 ผลได้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
76 ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีน้ำมันปาล์มต่ออุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
77 การศึกษาระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เหมาะสม : กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซี่ยน
78 การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและเครือข่ายการผลิต ศึกษากรณีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ
79 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดของประเทศไทย
80 อิทธิพลทางวัฒนธรรมของนิตยสารหัวนอก
81 กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษามวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2552
82 การสะสมทุนและเครือข่ายธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
83 โลกาภิวัฒน์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
84 นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทย
85 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางการเงินในตลาดพันธบัตรเอเซียตะวันออก
86 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการผลิตและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านพลังงาน : กรณีกลุ่มพลังงานชีวมวล
87 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549
88 ผลกระทบจากภาระด้านสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการต่อการลงทุนภาคเอกชน
89 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจในประเทศไทย กรณีศึกษา : บทบาทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
90 นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทย
91 กระบวนการกำหนดนโยบายเอทานอล
92 การขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : กรณีศึกษากลุ่มผลประโยชน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
93 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : 3 ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ปี พ.ศ. 2550
94 การศึกษาแบบจำลองค่าจ้างประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
95 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของมาตรการควบคุมไข้หวัดนกในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
96 การกำหนดราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม
97 การสื่อสารของธนาคารกลาง และ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในบริบทของโกลเบิลเกมส์
98 การศึกษาเชิงประจักษ์ของการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย
99 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
100 นโยบายเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย
101 การจัดตั้งหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในเอเซียตะวันออก
102 ผลกระทบต่อการค้าเสรีที่มีต่ออุตสาหกรรมนมในประเทศไทย
103 บทบาทองค์กรการกุศลในการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศึกษากรณีคลินิกมูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม
104 นโยบายการขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียง
105 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาระหว่างชุมชนวัดไร่ขิงและชุมชนวัดดอนหวาย
106 พัฒนาการของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปย่านประตูน้ำ
107 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด
108 รูปแบบและกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา e-Auction ในยุกรัฐบาลทักษิณ
109 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในตลาดการเงิน
110 การศึกษาผลกระทบของตลาดทุนสหรัฐอเมริกาต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์
111 ผลกระทบของนโยบายภาษีต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตร
112 กระบวนการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้า ศึกษากรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
114 ความสัมพันธ์ของทุนวัฒนธรรมกับทุนนิยม : กรณีศึกษาการประกวดนางสาวไทย (พ.ศ.2477-2549)
ปี พ.ศ. 2549
115 การกำกับสถาบันการเงินและวัฏจักรเศรษฐกิจ
116 ผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมจาการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย กรณีศึกษาสินค้าเหล็กจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
117 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในประเทศไทย
118 รูปแบบและพัฒนาการของการควบคุมแรงงานโดยฝ่ายทุนในประเทศไทย
119 ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: กรณีการจัดบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร
120 เศรษฐศาสตณ์การเมืองของสื่อสารมวลชน : ศึกษากรณีการจัดสรรคลื่นวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540
121 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากโครงการ SML
122 การบริโภคภาคครัวเรือนของไทยภายใต้แบบจำลองรายได้ถาวรในวงจรชีวิตและข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง
123 ตลาดของการสร้างที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรณีศึกษาบ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮาส์
124 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
125 การวิเคราห์ผลกระทบของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทดแทนน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วต่อสวัสดิการผู้บริโภค
126 ผลกระทบจากข่าวการเมืองและข่าวเศรษฐกิจต่อธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
127 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการกินอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2546
128 ผลกระทบของโครงการภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสาขา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต่อโรงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
129 อำนาจตลาดของผู้ผลิตไฟฟ้าภายหลังการเปิดเสรีกิจการไฟฟฟ้าไทย
130 การเตรียมโคพอลิเมอร์แบบกึ่งระหว่างเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน เทอร์พอลิเมอร์ และ พอลิสไตรีนด้วยวิธีการพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ
131 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและจัดสรรทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาก่อนและหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
132 ผลของโครงการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนระยะที่ 2 ที่มีต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
133 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2529
134 อนาคตของประชากรเมือง