ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 9
2 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 6
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 5
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 5
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
6 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 5
7 ภูรี อนันตโชติ 4
8 ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย 4
9 นนทิมา วรรธนะภูติ 4
10 วันชัย ตรียะประเสริฐ 4
11 สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ 4
12 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 4
13 ไม่มีข้อมูล 4
14 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 4
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
16 รัชนี จันทร์เกษ 4
17 พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 3
18 ศนิตา หิรัญรัศมี 3
19 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 3
20 มยุรี ตันติสิระ 3
21 สุรัตนา อำนวยผล 3
22 รัชนี รอดศิริ 3
23 อภิฤดี เหมะจุฑา 3
24 จิราภรณ์ อุษณกรกุล 3
25 ศิริพา อุดมอักษร 3
26 ประพจน์ เภตรากาศ 3
27 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3
28 ธิติมา เพ็งสุภาพ 3
29 บดินทร์ ติวสุวรรณ 2
30 วรสิทธ์ิ วงศ์สุทธิเลิศ 2
31 มิตร ปทีปวณิช 2
32 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 2
33 ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 2
34 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
35 ชมภูนุช สุคนธวารี 2
36 สุชาดา สุขหร่อง 2
37 สุรพงษ์ เก็งทอง 2
38 วราภรณ์ สุวกูล 2
39 สุรีย์ เจียรณ์มงคล 2
40 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 2
41 นารัต เกษตรทัต 2
42 สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ 2
43 สุธีรา เตชคุณวุฒิ 2
44 ปาริฉัตร เทศน์สาลี 2
45 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 2
46 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
47 อัญชลี จิตรักนที 2
48 วรรณพร เจริญโชคทวี 2
49 วีณา ไซก๊วย 2
50 สิรีนุช ศรีสัตยเสถียร 2
51 วิศิษฎ์ ประดิษฐากร 1
52 วิภาดา กิติรัตน์ตระการ 1
53 วิภาวดี กอเจริญรัตน์ 1
54 อุทัยวรรณ คุ้มปีติ 1
55 วรัชญา ปฐมบุรี 1
56 หัทยา บัลลพาภินันท์ 1
57 ฤกษ์ชัย ปรีชาสุปัญญา 1
58 วิชญ์ภัทร ธรานนท์ 1
59 เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ 1
60 กิ่งกมล กาญจนาเวช 1
61 อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์ 1
62 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
63 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
64 ปริญญา สกุลรัตน์ 1
65 วิทยา จันทสูตร 1
66 รุทธ์ สุทธิศรี 1
67 อารีรัตน์ ลออปักษา 1
68 อุษา เลิศนวกร 1
69 วิสิฏฐ์ สุรวดี 1
70 สุภัควดี ตันชีวะวงศ์ 1
71 วัจนา ตั้งความเพียร 1
72 พิชญ์นิภา นวพักตร์พิไล 1
73 รุจิเรข ชนาวิรัตน์ 1
74 บุษราพร ปิติบุญรัตน์ 1
75 ธัญณัฐ สิริชูติวงศ์ 1
76 อำนาจ ชัยประเสริฐ 1
77 รับพร กิตติวัชร 1
78 ปิยธิดา หนูเพชร 1
79 อังคณา ตันติธุวานนท์ 1
80 จิรภา จังกาจิตต์ 1
81 สิรินุช พละภิญโญ 1
82 ธนัชชา กิตติอมรรัตน์ 1
83 ดุษฎี ชาญวาณิช 1
84 สุคนธา หาสาสน์ศรี 1
85 นนทพัทธ์ สนสอาดจิต 1
86 อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ 1
87 ลินดา ทองยงค์ 1
88 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
89 มารุต บูรณรัช 1
90 วิภาพร มั่นปาน 1
91 สุขฤทัย เลขยานนท์ 1
92 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
93 จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร 1
94 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
95 ศิริศักดิ์ ดำรงพิศุทธิกุล 1
96 รวิกานต์ ระลึกฤๅเดช 1
97 รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม 1
98 ภาวิตรา แก้วไทรหงวน 1
99 รวิธิดา คุณานพรัตน์ 1
100 รัญญา แพรวพิพัฒน์ 1
101 วรธัช ฐิติกรพงศ์ 1
102 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 1
103 บดินทร์ วิชยธรรมสกุล 1
104 ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ 1
105 อาอีชะห์ เจะเอาะ 1
106 สรกนก วิมลมั่งคั่ง 1
107 ธัญญา หวังภัทราวานิช 1
108 สายรุ้ง สาทลาลัย 1
109 อัญญพร ตันศิริคงคล 1
110 ศุทธิเกียรติ สิริวรกุล 1
111 ผกามาศ สีเมือง 1
112 ศุภกัญญา ไพศาลจิตอาทร 1
113 วิภาพร พนาพิศาล 1
114 อลิศรา คมสันถิรศักดิ์ 1
115 ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ 1
116 ธนากร อินทรักษ์ 1
117 สุชาดา หมั่นเขตรกิจ 1
118 อรจิรา จาละ 1
119 ธีรพร ฮะกีมี 1
120 ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล 1
121 อัจฉรา อุทิศวรรณกุล 1
122 มณี วชิรรัตนวงศ์ 1
123 ปฐมพร แสงใหญ่ 1
124 กิตติศักดิ์ แก้วไชยนาม 1
125 กษมา กาญจนพันธุ์ 1
126 อภิญญา ธูปมงคล 1
127 พรพิมล กิจสนาโยธิน 1
128 โยธิน ชินวลัญช์ 1
129 ขนิษฐา ทวนไธสง 1
130 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
131 ชาลิณี สวัสดิ์เอื้อ 1
132 อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ 1
133 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
134 ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์ 1
135 นิสิตา จิราวุฒิกรกุล 1
136 พรชนิตว์ หมื่นหน้า 1
137 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 1
138 เปรมสุดา โคผดุง 1
139 แพรวพรรณ มณีรัตน์ 1
140 ปัทมา ชาญสุข 1
141 ภัสสรี เถื่อนสอน 1
142 รสมาลิน ชาบรรทม 1
143 นิรชา ธนทวีรัตน์ 1
144 วิชัย จันทร์กิติวัฒน์ 1
145 วิชยา โกมินทร์ 1
146 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
147 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
148 สุขไชย สาทถาพร 1
149 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์ 1
150 อนิรุทธ์ สติมั่น 1
151 กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
153 นภารัตน์ ชลิศราพงศ์ 1
154 พจน์ อินทลาภาพร 1
155 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
156 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
157 สิรินทร์ ภักดีพันธ์ 1
158 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 1
159 สุภาวลี วิริยะสม 1
160 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
161 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
162 กรรณิการ์ คลังเพชร 1
163 อิสระ 1
164 วารี จตุรภัทรพงศ์ 1
165 สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 1
166 วิทยา กุลสมบูรณ์ 1
167 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
168 ศศิธร แสงเนตร 1
169 ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล 1
170 สำลี ใจดี 1
171 จรินทร์ญา เหล็กเพชร 1
172 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
173 สุพรรษา ใหม่เอี่ยม 1
174 พิมลพรรณ กิตติพีรชล 1
175 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
176 โมเรศ ศรีบ้านไผ่ 1
177 นวลเนตร บุญประเสริฐ 1
178 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
179 พรเพ็ญ เปรมโยธิน 1
180 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
181 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 1
182 ชลรดา วิรัตรมณี 1
183 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
184 ศรินทรา บำรุงพฤกษ์ 1
185 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
186 นครินทร์ ศันสนยุทธ 1
187 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
188 เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ 1
189 ปัญญา งามไตรไร 1
190 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 1
191 บราลี ปัญญาวุธโธ 1
192 นุชนันท์ ชุมแก้ว 1
193 นันทวัฒน์ คุปตะสิน 1
194 ณิชาภัทร พันธุ์หิม 1
195 ศุภกาญจน์ ชานิ 1
196 บุญชู ศรีตุลารักษ์ 1
197 สุมัณฑนา ตันประยูร 1
198 นราวิชญ์ วามานนท์ 1
199 พัชรมน เชื้อนาคะ 1
200 ตรีภพ สังฆะโยธิน 1
201 ธันยพร วิเชียรเขียว 1
202 ธนกร จงสุขศิริ 1
203 นฤมล สุขวจีคล่อง 1
204 นพสิทธ์ิ วงศ์พัชรปกรณ์ 1
205 ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 1
206 นลินี งามโชคชัยเจริญ 1
207 ปวีณวัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
208 ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 1
209 ทิพย์รัตน์ ฉันทอุดมลาภ 1
210 สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ 1
211 วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์ 1
212 สุมิตา กลิ่นวิมล 1
213 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmacy 1
214 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
215 ทวีพงษ์ อารียโสภณ 1
216 จุฑามาศ ซิ้มอำพร 1
217 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
218 Rungphech Sakulbamrungsil 1
219 กรแก้ว จันทภาษา 1
220 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
221 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
222 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
223 ชญานิศ สุจริตจันทร์ 1
224 เฉลิมพร สารกูลวัฒนา 1
225 สิริพรรณ พัฒนาฤดี 1
226 มนสิชา มาสิง 1
227 จุฑามาศ ท้วมเสม 1
228 กษมา รังสินธุ์ 1
229 ณัฏฐดา อารีเปี่ยม 1
230 กิติยศ ยศสมบัติ 1
231 ทักษิณา ชวนอาษา 1
232 เมธัส เฮวสุวรรณ 1
233 บงกช เหลืองสมานกุล 1
234 หนึ่งฤทัย ใจวงศ์เพ็ญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 6
3 2555 34
4 2554 13
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 9
9 2549 4
10 2546 1
11 2545 3
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาออนโทโลยีสมุนไพรไทยของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกชาวไทย
3 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2556
6 การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ : รายงานผลการดำเนินงาน
7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและต้นทุนของการใช้ยาสามัญและยาต้นแบบอิมิพีเนม/ไซลาสแตตินในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลราชวิถี
8 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน
9 ผลของกลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมต่อสถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล
10 ผลของใบสั่งยาพิมพ์ล่วงหน้าต่อการใช้ยาป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยหลังเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนเอสทีสูงขึ้น
11 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
12 การตรวจติดตามระดับยาในเลือดของยาต้านชัก ณ โรงพยาบาลตารวจ
13 ผลการใช้ยา Recombinant human erythropoietin ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโลหิตจางจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตนักกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาสูตรตำรับครีมชะลอริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไย
16 การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012
17 การประเมินความจำเพาะของวิธีวิเคราะห์ตามเภสัชตำรับของยา Dihydroartemisinin
18 การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและรูปแบบโครมาโทกราฟฟีของ กันภัยมหิดลที่ปลูกตามธรรมชาติ และแคลลัส
20 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
21 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
22 การศึกษาการใช้ยาเทอริพาราไทด์ของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
23 ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ
24 การศึกษาประสิทธิผลของยาลดระดับไขมันในเลือดและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานเทียบกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
25 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตของ amlodipine และenalapril ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลสระบุรี
26 สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่
27 การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรคอกคัสที่มีความสาคัญทางคลินิกบางสายพันธุ์ ซึ่งแยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้าน พร้อมบริโภคของไทยบางชนิด
28 การศึกษาการจับของยาต้านมาลาเรียในกลุ่มอนุพันธ์ของควิโนลีนบนจีควอดรูเพล็กซ์โมทิฟในบริเวณโปรโมเตอร์บนวาร์ยีนของเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารุม
29 การพัฒนาครีมฆ่าเหาที่มีน้ำมันมะพร้าว
30 ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริม
31 การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์
32 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
33 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตระหว่างยาอะทีโนลอลและยามีโทโพรลอล ณ โรงพยาบาลสระบุรี
34 การพัฒนาอนุภาคไมโครอัลจิเนต/ไคโตแซนที่บรรจุโบวีนซีรัมอัลบูมินสำหรับรับประทาน
35 การพัฒนาสูตรตำรับครีมโคเอนไซม์คิวเทนในรูปการนำส่งแบบไมโครสปอนจ์
36 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
37 การประเมินความสามารถของสมการที่ใช้ในการทำนายระดับยาแวนโคมัยซินของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
38 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
39 ความชุกของการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา
40 การประเมินค่าพื้นที่ใต้เส้นกราฟระดับยาในพลาสมากับเวลาของแวนโคมัยซินในผู้ป่วยกระดูกและข้อ
41 ปัญหาจากการใช้ยาควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
42 การตั้งตำรับครีมบำรุงผิวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเบียร์
43 การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซตทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
44 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสพติดบุหรี่และภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล
45 อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน
ปี พ.ศ. 2554
46 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
47 การสร้างและทดสอบสมการเพื่อทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลตำรวจ
48 ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
49 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
50 การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัว
51 ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบและหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
52 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม 4 ชนิด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
53 การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส I โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำ
54 สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสาร
55 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
56 ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทย
57 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
58 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากสมองของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
59 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2552
60 การวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทยประมวลจากฐานข้อมูล กพย.
ปี พ.ศ. 2551
61 ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยนอกภาวะกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ปี พ.ศ. 2550
62 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
63 การประเมินแนวทางการใช้ยาฉีดโพแทสเซียมคลอไรด์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
64 จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับ
65 การเปรียบเทียบผลการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับยาแบบต่อเนื่องและที่ได้รับยาแบบปกติที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
66 การประเมินความปลอดภัยจากการได้รับยาโดเซแท็กเซลเปรียบเทียบกับการได้รับยาด็อกโซรูบิซินร่วมกับไซโคลฟอสฟาไมด์ก่อนการผ่าตัด ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามเฉพาะที่
67 สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
68 การศึกษาระบบ-ระเบียบการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลรัฐบาล ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550
69 ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
70 ความไวและความจำเพาะของคะแนนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในการตรวจคัดกรองระดับกลูโคสในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2549
71 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีเซทิไมบ์เมื่อให้ร่วมกับซิมวาสทาทินในผู้ป่วยนอก ที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
72 การคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยสูงอายุไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
73 ผลของเคอร์เซตินและนารินเจนินต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
74 ผลลัพธ์ของโครงการให้ความรู้เพื่อการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่มีประวัติอาการหอบรุนแรง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
75 การวิเคราะห์ยาต้านอาการซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิกและเมตาบอไลต์ของยาในพลาสมาด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี โดยเทคนิคการแยกพลาสมาโปรตีน
ปี พ.ศ. 2545
76 ผลการลดระดับฟอสเฟตในซีรัมที่มีต่อระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและมีภาวะฮอร์โมนส์พาราไทนอยด์ในเลือดสูง
77 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์
78 การเพิ่มผลผลิตยาน้ำ : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน