ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชชุตา วุธาทิตย์ 26
2 นราพงษ์ จรัสศรี 23
3 ขำคม พรประสิทธิ์ 18
4 อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 18
5 วีรชาติ เปรมานนท์ 17
6 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร 17
7 ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา 10
8 บุษกร บิณฑสันต์ 8
9 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ 8
10 กมล เผ่าสวัสดิ์ 7
11 ผุสดี หลิมสกุล 7
12 อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ 7
13 สวภา เวชสุรักษ์ 6
14 ดวงใจ อมาตยกุล 5
15 วิไล อัศวเดชศักดิ์ 4
16 พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 4
17 มาลินี อาชายุทธการ 4
18 เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา 4
19 ณัชชา พันธุ์เจริญ 3
20 ประพล คำจิ่ม 3
21 เจษฎา เนตรพลับ 3
22 ภาสกร สารรัตน์ 2
23 กุลชา แก้วเกตุสัมพันธ์ 2
24 ณารญา สายน้ำใส 2
25 สุจินต์ ศรีนรเศรษฐ์ 2
26 ดนตร์ เพ่งบุญ 2
27 สุภาพร มาสมบูรณ์ 2
28 รุจิภาส ภูธนัญณฤภัทร 2
29 บุษกร สำโรงทอง 2
30 ทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ 2
31 วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ 2
32 ปรารถนา คงสำราญ 2
33 สุทธภพ ศรีอักขรกุล 2
34 ภัทระ คมขำ 2
35 ภูวนัย กาฬวงศ์ 2
36 พัดชา อุทิศวรรณกุล 2
37 ภคพร หอมนาน 2
38 ตวงพร มีทรัพย์ 2
39 สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์ 2
40 คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง 2
41 กุลนาถ ชินโคตร 2
42 วรรณวิภา มัธยมนันท์ 2
43 รุ่งนภา ฉิมพุฒ 2
44 พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ 2
45 เกษม เพ็ญภินันท์ 2
46 สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ 2
47 พิรุณ บุญพบ 1
48 ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม 1
49 ธิติมา อ่องทอง 1
50 สาธิดา สถานนท์ 1
51 สรายุทธ อ่องแสงคุณ 1
52 พิมพิกา มหามาตย์ 1
53 วันปิยะ กิตติคุณศิริ 1
54 อนันตญา รอดเทียน 1
55 นัทธพงศ์ สุกุมาลย์ 1
56 ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด 1
57 สมพงษ์ ลีระศิริ 1
58 เสาวณีย์ กสิพันธุ์ 1
59 นันทนา สาธิตสมมนต์ 1
60 ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน 1
61 สรายุทธ อ่องแสงทอง 1
62 ศราวุธ จันทรขำ 1
63 ภานุมาศ ผลพิกุล 1
64 ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ 1
65 ลักขณา แสงแดง 1
66 จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว 1
67 รัฐวุฒิ ยุชพัลลภ 1
68 ฝนทิพย์ จิตธนากรนุกูร 1
69 ถนอม ชาภักดี 1
70 วิภัทร์ ลีลาประศาสน์ 1
71 ธนพรรณ บุณยรัตกลิน 1
72 สิทธิรัตน์ ภู่แก้ว 1
73 สาธิดา ทศานนท์ 1
74 อดิศร สวยฉลาด 1
75 สิทธา สว่างศรี 1
76 รักษ์สินี อัครศวะเมฆ 1
77 ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน 1
78 สทาศัย พงศ์หิรัญ 1
79 ยศไกร ไทรทอง 1
80 ทัพพสาร เพ็งสงค์ 1
81 พาคร อุดมทรัพย์ 1
82 เสาวณิต วิงวอน 1
83 พีรพร เอี่ยมปี 1
84 รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ 1
85 ตะวัน ตะวันทัศไนย 1
86 อุทัย เวียงนาค 1
87 แววมยุรา วิเศษสิงห์ 1
88 นรอรรถ จันทร์กล่ำ 1
89 ปัญญวุฒิ ชูช่วย 1
90 รัฎฐา โกสิตานนท์ 1
91 พิชัย ตุรงคินานนท์ 1
92 ภัคกวินทร์ จันทร์ทอง 1
93 ประเสริฐ ฉิมท้วม 1
94 ปรานี วงษ์เทศ 1
95 ศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา 1
96 พรอานน สรรพนิล 1
97 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 1
98 วิไล อัศวเดชศักดิ์ 1
99 เทพิกา รอดสการ 1
100 กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ 1
101 ณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์ 1
102 วิษณุ โห้ไทย 1
103 วัชราธร เพ็ญศศิธร 1
104 ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 1
105 ปราชญา สายสุข 1
106 ปรัชญ์ หาญกล้า 1
107 พรสุข เมตติชวลิต 1
108 อชิมา พัฒนวีรางกูล 1
109 วรพจน์ มานะสมปอง 1
110 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 1
111 ศศี พงศ์สรายุทธ 1
112 ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล 1
113 สมชาย โตวิทิตวงศ์ 1
114 ธีรพงศ์ ไศลสุข 1
115 ศุภกิตติ์ ยินดีอนันต์ 1
116 ณรงค์ธรรม ศรีอุบล 1
117 ภูเมธ นิธิกุลปรีชา 1
118 ณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณ์ 1
119 ปวิกร แพร่ไพศาลภูบาล 1
120 ประไพพรรณ เปรื่องพงษ์ 1
121 อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต 1
122 ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ 1
123 ธีรภัทร พันธุ์พิทย์แพทย์ 1
124 จารุณี หงส์จารุ 1
125 ปิยวดี มากพา 1
126 วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
127 นฤพนธ์ คมสัน 1
128 บัณฑิต เข็มทอง 1
129 ใจภักดิ์ บุรพเจตนา 1
130 วรเขต ทะโกษา 1
131 อรอุมา เวชกร 1
132 วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ 1
133 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 1
134 สุรพงษ์ บ้านไกรทอง 1
135 พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ 1
136 นิสากร จิตถนอม 1
137 สุนิษา สุกิน 1
138 ฆนาพงษ์ ภุมรินทร์ 1
139 ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ 1
140 วานิช โปตะวนิช 1
141 อนุวัฒน์ บิสสุริ 1
142 จิตตินันท์ กลิ่นน้ำหอม 1
143 ต้นเถา ช่วยประสิทธิ์ 1
144 วรพัฒน์ ภูริปัญญวานิช 1
145 อภิชญา อังคะวิภาต 1
146 ศิริ อเนกสิทธิสิน 1
147 คริสต์หทัย ปักสมัย 1
148 นพรัตน์ กุมภะ 1
149 ชนันญา ชูนาค 1
150 ธรชญา ภูมิจิโรจ 1
151 นภวรรณ นาคอุไร 1
152 วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช 1
153 สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ 1
154 จุติกา โกศลเหมมณี 1
155 ปัทมา วัฒนพานิช 1
156 มนูศักดิ์ เรืองเดช 1
157 จิรัชญา บุรวัฒน์ 1
158 สุนันทา เกตุเหล็ก 1
159 พรวิธิต แก้วชูศรี 1
160 ธันวา ทุ่งทอง 1
161 ไพโรจน์ ทองคำสุก 1
162 ณวัฒน์ อินทอง 1
163 อัศนีย์ เปลี่ยนศรี 1
164 พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ 1
165 ธีรภัทร์ ทองนิ่ม 1
166 ชวโรฒน์ วัลยเมธี 1
167 อัยนา ภูยุทธานนท์ 1
168 เอกราช เจริญนิตย์ 1
169 จุลชาติ อรัณยะนาค 1
170 วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย 1
171 ปิยภูมิ พรหมโยธิน 1
172 ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ 1
173 ศิวรี อรัญนารถ 1
174 กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
175 จิตศิระ พันธุโยธี 1
176 ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล 1
177 มนน ธรานุรักษ์ 1
178 สันติ วิลัยสูงเนิน 1
179 ขวัญแก้ว กิจเจริญ 1
180 ณัฐภา นาฏยนาวิน 1
181 วรวุธ สุธีวีระขจร 1
182 ปวรงค์ บุญช่วย 1
183 ประชากร ศรีสาคร 1
184 รุจน์จรุง มีเหล็ก 1
185 เอก อรุณพันธ์ 1
186 บรรพต โปทา 1
187 สิริธร ศรีชลาคม 1
188 ชัยทัต โสพระขรรค์ 1
189 พัชรินทร์ จันทรัดทัต 1
190 มนวิไล โรจนตันติ 1
191 วรากร เพ็ญศรีนุกูร 1
192 พิมพ์รัตน์ นะวะศิริ 1
193 อัศม์เดช ลิมตระการ 1
194 เตือนฤดี รักใหม่ 1
195 นิลวรรณา อึ้งอัมพร 1
196 ชนิดา จันทร์งาม 1
197 ศุภชัย อารีรุ่งเรือง 1
198 ปานใจ จุฬาพันธุ์ 1
199 ยุทธพงศ์ อนันถาวร 1
200 ธรากร จันทนะสาโร 1
201 นริศรา ศรีสุพล 1
202 กัญชพร ตันทอง 1
203 ดาริณี ชำนาญหมอ 1
204 นิพนธ์ คุณารักษ์ 1
205 กฤษณ์ เย็นสุดใจ 1
206 มุกด์ตรา ทองเวส 1
207 วรรลภา พรหมทอง 1
208 สาทร กันภัย 1
209 จรัญ พูลลาภ 1
210 จิตศมน ฉัตราคม 1
211 โกวิท มีบุญ 1
212 สาวิตรี แจ่มใจ 1
213 สรัล ภาชื่น 1
214 กรีธา ธรรมเจริญสถิต 1
215 กรองแก้ว แรงเพ็ชร์ 1
216 อักษราวดี เสียงดัง 1
217 พรยศ มณีโชติปีติ 1
218 อาทิตย์ ผ่อนร้อน 1
219 ศรัณยุ ลอพันธุ์ไพบูลย์ 1
220 ชนนาถ มีนะนันทน์ 1
221 สุพัจนา ลิ่มวงศ์ 1
222 กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ 1
223 เริงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์ 1
224 สถาพร สนทอง 1
225 สิริเพ็ญ พฤฒิพิทักษ์ 1
226 พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 9
2 2558 61
3 2557 35
4 2556 41
5 2555 25
6 2554 7
7 2553 6
8 2552 3
9 2551 1
10 2550 16
11 2549 10
12 2548 2
13 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรีสร้างสรรค์: เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลงสำหรับนักร้องเสียงบาริโทนชาวไทย
2 การออกแบบเครื่องเรือนเซรามิกระบบโมดูลาร์เพื่อตอบสนองรสนิยมผู้พักอาศัยในอาคารชุด
3 กลวิธีการขับร้องละครชาตรีของครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืน
4 ดุษฎีนิพนธ์งานประพันธ์เพลง: นิทรรศการแห่งจินตนาการ
5 การออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
6 การออกแบบเรขศิลป์บนโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับสินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย
7 บทประพันธ์เพลงมหาบัณฑิตนิพนธ์ : ธาตุทั้ง 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ)
8 การออกแบบเรขศิลป์สําหรับร้านอาหารไทยประเภทต่าง ๆ เพื่อเจเนอเรชั่นวาย
9 พิธีไหว้ครูดนตรีไทยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ปี พ.ศ. 2558
10 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยโพสต์โมเดอร์นดานซ์ (Post – Modern Dance) ชุดอ้างว้าง โดย นราพงษ์ จรัสศรี
11 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงงานวลัยราตรี พ.ศ. 2532
12 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวรรณคดีจินตภาพ ชุดลิลิตพระลอ
13 การศึกษานาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุดแต่งองค์ทรงเครื่อง
14 การแสดงเดี่ยวฮอร์นโดย กุลชา แก้วเกตุสัมพันธ์
15 กลวิธีการปรับวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ตามแนวทาง ครูบรรพต แจ้งจรัส
16 วงดนตรีคณะหนุ่มเสียงพิณ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
17 วิเคราะห์เดี่ยวซอด้วงเพลงแขกมอญ สามชั้น ทางคุณครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน)และคุณครูแสวง อภัยวงศ์
18 วงปี่ชวากลองแขกประกอบการชกมวยในจังหวัดชลบุรี
19 วิเคราะห์ลักษณะของเพลงมอญเกาะเกร็ดในวงปี่พาทย์มอญคณะแหยมศิลป์
20 แนวความคิดในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องพระลอของ นราพงษ์ จรัสศรี
21 นาฏยลักษณ์ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
22 แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง
23 นาฏยศิลป์พื้นเมืองมลายูปาตานี
24 นาฏยลักษณ์ของนางโขน
25 แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง
26 นาฏยศิลป์พื้นเมืองมลายูปาตานี
27 นาฏยลักษณ์ของนางโขน
28 แนวความคิดในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องพระลอของ นราพงษ์ จรัสศรี
29 นาฏยลักษณ์ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
30 วิเคราะห์ลักษณะของเพลงมอญเกาะเกร็ดในวงปี่พาทย์มอญคณะแหยมศิลป์
31 วงปี่ชวากลองแขกประกอบการชกมวยในจังหวัดชลบุรี
32 วงดนตรีคณะหนุ่มเสียงพิณ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
33 วิเคราะห์เดี่ยวซอด้วงเพลงแขกมอญ สามชั้น ทางคุณครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน)และคุณครูแสวง อภัยวงศ์
34 การแสดงเดี่ยวฮอร์นโดย กุลชา แก้วเกตุสัมพันธ์
35 กลวิธีการปรับวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ตามแนวทาง ครูบรรพต แจ้งจรัส
36 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวรรณคดีจินตภาพ ชุดลิลิตพระลอ
37 การศึกษานาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุดแต่งองค์ทรงเครื่อง
38 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยโพสต์โมเดอร์นดานซ์ (Post – Modern Dance) ชุดอ้างว้าง โดย นราพงษ์ จรัสศรี
39 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงงานวลัยราตรี พ.ศ. 2532
40 การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ ชุด ตำนานเทพนพเคราะห์
41 การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการผลิตลวดลายบนรถบัสทัศนาจร
42 การสร้างอัตลักษณ์การออกแบบแฟชั่นโดยใช้แนวคิดภาพต้นแบบตราสินค้า
43 การประพันธ์เพลง: เปียโนคอนแชร์โตหมายเลขหนึ่ง
44 การสืบทอดดนตรีไทยสำนักเกตุคง จังหวัดนครราชสีมา
45 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากภาพท่าเต้นของนราพงษ์ จรัสศรี
46 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ผ่านพัฒนาการด้านปรัชญาในเรื่องพระมหาชนก
47 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุดทาส
48 การออกแบบเรขศิลป์เคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารต้นแบบตราสินค้าของไทย
49 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากแนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์
50 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในแนวคิด เบื้องหน้าเบื้องหลัง
51 การสร้างสรรค์ละครเพลงร่วมสมัย เรื่องศิลปินผู้บุกเบิกนาฏยศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย
52 นวัตกรรมตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์: ทุนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอเชีย
53 การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
54 การแสดงเดี่ยวเปียโนโดยจิตศิระ พันธุโยธี
55 การแสดงเดี่ยวฟลูตโดย ธันวา ทุ่งทอง
56 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับวงดนตรีร็อคของไทยโดยใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่
57 บทประพันธ์เพลงมหาบัณฑิตนิพนธ์ : “สัญลักษณ์ทั้ง 4” บทเพลงชุดสำหรับออร์เคสตรา
58 การออกแบบโฆษณาสำหรับตราสินค้า โดยใช้แนวความคิดเรื่องฮอร์โมน
59 กรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่น
60 การแสดงเดี่ยวคลาริเน็ตโดย คริสต์หทัย ปักสมัย
61 บทประพันธ์เพลง: รามัญ สำหรับวงออร์เคสตรา
62 การประพันธ์เพลง: อิมพร็อมพ์ตูสำหรับฮอร์น 4 ตัวกับวงออร์เคสตราขนาดเล็ก
63 การออกแบบอัตลักษณ์โดยใช้สัญญะภาพสัตว์ เพื่อสื่อสารแบรนด์ อาร์คิไทป์
64 ดุษฎีนิพนธ์งานประพันธ์เพลง: เกตุเมือง วัดเจดีย์หลวง สำหรับเดี่ยวสเตเจียและวงดุริยางค์ซิมโฟนี
65 บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์ : เทวะ สวีทสำหรับวงออร์เคสตรา
66 รำสวดคณะครูสาคร ประจง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
67 วิดีโออาร์ต : เรื่องเล่าจากลายผ้า ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ จังหวัดนครปฐม
68 ละคอนเล็ก: การสร้างสรรค์การแสดง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กสำหรับคนรุ่นใหม่
69 แนวคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ที่สะท้อนถึงบริบทของสังคมไทยผ่านการแสดง ชุด "CONTEMPORARY VISUALITY OF THAI PHILOSOPHY OF LIFE"
70 นาฏยลักษณ์ของนางยักษ์ในโขนและละครรำ
ปี พ.ศ. 2557
71 การออกแบบสื่อดิจิตอลสำหรับเจเนอเรชันซีในฐานะผู้ซื้อรถยนต์คันแรก
72 การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์นมพร้อมดื่มสำหรับวัยรุ่นตอนปลายเพศชาย โดยใช้จุดดึงดูดใจด้านเพศ
73 การออกแบบมาสคอตสำหรับงานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
74 การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์แฟชั่นสำหรับผู้ชายเจนเนอเรชั่นเอ็ม
75 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับภาพยนตร์ไทยตระกูลต่างๆโดยใช้ไทโปกราฟีเป็นองค์ประกอบหลัก
76 กลวิธีการแสดงบทบาทนางยักษ์แปลงในละครนอก
77 บทบาทของสถาพร สนทอง กับวงการนาฏยศิลป์ไทย
78 วิดีโออาร์ต: สัมพันธบท และการตีความผ่านความทรงจำของสังคมกรุงเทพร่วมสมัยจากมุมมองชาวไทย-จีน
79 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ เรื่อง เวียงกุมกาม: เมื่อน้ำเอาชนะกษัตริย์ผู้ไม่แพ้ใคร
80 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ เรื่อง วังลดาวัลย์ อดีตอันรุ่งเรือง สู่ปัจจุบันอันรุ่งโรจน์
81 ละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
82 การศึกษาความเป็นผู้นำทางด้านนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี
83 ละครเบิกโรง เรื่องดึกดำบรรพ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุด พระคเณศร์เสียงา: คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
84 หลักการและแนวคิดในการจัดแสดงโขนของสำนักการสังคีต เนื่องในโอกาส 320 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศส พุทธศักราช 2549
85 การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย วันปิยะ กิตติคุณศิริ
86 การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย อนันตญา รอดเทียน
87 การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย ปัญญวุฒิ ชูช่วย
88 การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย ฝนทิพย์ จิตธนากรนุกูร
89 การแสดงเดี่ยวไวโอลินโดยพาคร อุดมทรัพย์
90 การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย พีรพร เอี่ยมปี
91 การแสดงเดี่ยวคลาริเน็ตโดยรัฎฐา โกสิตานนท์
92 กลวิธีการเดี่ยวปี่คลาริเน็ตบีแฟลตเพลงเชิดนอกของพันโทวิชิต โห้ไทย
93 บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: โรแมนติกแฟนตาเซียแห่งกรุงสยาม
94 การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์ระหว่างวัยทวีนผู้ชายและวัยทวีนผู้หญิง จากแนวความคิดคุณค่าหลัก 6 ประการของวัยทวีน โดย มาร์ติน ลินด์สตรอม
95 การสร้างสรรค์สื่อเรื่อง กระบวนการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2530-2550; ภายใต้บริบทของโลกาภิวัฒน์ และโลกศิลปะ
96 การออกแบบของตกแต่งบ้านด้วยวัสดุดินปูนปั้นกระดาษ
97 วิธีการบรรเลงสะล้อสามสายของ ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
98 ดรสา แบหลา: นาฏยศิลป์สร้างสรรค์จากวรรณคดีไทย เรื่อง อิเหนา
99 กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงเปียโนโดยใช้บทประพันธ์เพลง
100 บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: สยามดุริยลิขิต
101 นาฏยศิลป์สร้างสรรค์สำหรับการแข่งขันยิมนาสติกลีลาในระดับนานาชาติ
102 นาฏยศิลป์จากแนวคิดไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา
103 สรีระสัมพันธ์ : กระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นนักดนตรีโดยใช้บทฝึกดนตรีเพื่อการเคลื่อนไหว
104 นาฏยศิลป์สร้างสรรค์จากคลื่นพายุซัดฝั่ง
105 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อผู้หญิงกับการยุติความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2556
106 รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง
107 วีดีโออาร์ต : ทุกวันฉันยังกลัว
108 บทเพลงฝึกเทคนิคกีตาร์ขั้นสูง
109 จิตรกรรมร่วมสมัย ชุด สีแห่งพุทไธสวรรย์
110 การสร้างสรรค์ชุดอุปกรณ์ดนตรีแบบประสมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
111 การออกแบบลีลานาฏศิลป์ไทยของอาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ.2533
112 บทประพันธ์เพลง: "เกาะยอ" สำหรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา
113 บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: "ราชาแห่งแผ่นดิน" บทเพลงเทิดพระเกียรติ สำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา
114 การประพันธ์เพลงช้าเรื่องปูจานครน่าน
115 การประพันธ์เพลง: เสียงสะท้อนแห่งสหัสวรรษ สำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา
116 การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าสะดวกซื้อเพื่อผู้บริโภคสูงอายุ
117 นวัตกรรมบทเพลงฝึกหัดเปียโนสำหรับนักเรียนโทเปียโน
118 บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์ “กรุงเทพมหานคร” สำหรับวงออร์เคสตรา
119 บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: ฝากแผ่นดิน
120 การประพันธ์เพลง: "ไต้ฝุ่นนารี" ซิมโฟนี
121 การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อพัฒนางานพื้นถิ่นให้เป็นสินค้าระดับชาติโดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาผ้าทอมือ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
122 ระบำแห่งความตาย
123 การออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ์ชุดขนมไหว้เจ้าเพื่อสื่อสารเทศกาลต่างๆสำหรับกลุ่มเป้าหมายเจนเนอเรชั่นวาย
124 การแสดงขับร้องโดย สิริเพ็ญ พฤฒิพิทักษ์
125 การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสใช้สอยสำหรับออกงาน
126 กลวิธีการเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่เพลงกราวในทางครูสอน วงฆ้อง
127 อีสานซิมโฟนิกแวริเอชัน สำหรับคณะนักร้องประสานเสียงและวงดุริยางค์
128 การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสชีวภาพที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าว
129 การออกแบบบุคลิกลักษณะเพื่อผลิตภาพยนต์แอนิเมชั่น ประเภทนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยทฤษฎีสัญศาสตร์
130 การสร้างสรรค์หน่วยเคลื่อนที่ของฐานความรู้นิทรรศการศิลปะ
131 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงความเชื่อหลังความตายของครูโนรา
132 กระบวนการสร้างและคุณภาพเสียงของโทนรำมะนา
133 วิเคราะห์เดี่ยวซอสามสายเพลงพญาโศก พญาครวญ พญารำพึง สามชั้น กรณีศึกษา อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน
134 การศึกษานาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ นราพงษ์ จรัสศรี การแสดงชุด "CONTEMPORARY VISUALITY OF THAI PHILOSOPHY OF LIFE (ภาพลักษณ์ร่วมสมัยในปรัชญาของไทย)
135 วิธีการบรรเลงจะเข้ในวงเครื่องสายปี่ชวาทางรองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
136 กระบวนการสร้างกิจกรรมศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะเกี่ยวเนื่องเพื่อการรวมสังคมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
137 เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี
138 การศึกษาความสัมพันธ์ของนาฏยศิลป์พิธีกรรมราชสำนักและพื้นบ้านของไทย
139 แบบแผนและกลวิธีในการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากร
140 แบบแผน ลีลาและกระบวนท่ารำลงสรงทรงเครื่องตัวนางละครในเรื่อง อิเหนา
141 บทบาทนางนารายณ์ในการแสดง นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่อง นารายณ์อวตาร
142 อรรถรสในนาฏศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง นารายณ์อวตาร
143 รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ของนราพงษ์ จรัสศรี
144 การสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่
145 แนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในสังคมไทยของนราพงษ์ จรัสศรี
146 การออกแบบเรขศิลป์ของสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับกลุ่มวัฒนธรรมย่อยฮิปสเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
147 กลองก้นยาว : ระเบียบวิธีการบรรเลงและการประสมวง : รายงานวิจัย
148 การใช้เรขศิลป์เพื่อยืดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชั่นแซด
149 ซิมโฟนีอุปรากร “พระมหาชนก”
150 วิเคราะห์เดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กรณีศึกษา : ครูอุทัย แก้วละเอียด และ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร
151 เอกลักษณ์ไทยในการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระมหาชนก
152 วิเคราะห์เพลงนางหงส์ : กรณีศึกษา รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรี
153 การออกแบบเรขศิลป์อัตลักษณ์องค์กรศูนย์การค้าชุมชน
154 การออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัย
155 การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ต โดย ยุทธพงศ์ อนันถาวร
156 เอกลักษณ์นาฏยศิลป์ไทยที่ปรากฏในการแสดงประกอบนักร้องของวงดนตรีลูกทุ่ง
157 วิดีโออาร์ต ชุด มารผจญ
158 การโน้มน้าวใจในงานออกแบบเรขศิลป์ สำหรับการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
159 การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพสาหรับวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
160 วิเคราะห์เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางครูฉลวย จิยะจันทน์
161 กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์
162 ภาพยนตร์ศิลปะ สตรีนิยมในสายตาชาย
163 การถ่ายทอดวิธีการบรรเลงซอสามสาย สำนักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี)
164 การสืบทอดดนตรีไทยบ้านครูสกล แก้วเพ็ญกาศ
165 กลวิธีการบรรเลงจเปยฏองเวงของครูจุม แสงจันทร์
166 การออกแบบเรขศิลป์สําหรับค่ายมวยไทยฟิตเนส
167 บทบาทหนุมานลงสรงในการแสดงโขน
168 การออกแบบสิ่งทอล้านนาร่วมสมัยเพื่อการตกแต่งภายใน
169 ซิมโฟนีอุปรากร “พระมหาชนก”
170 การใช้เรขศิลป์เพื่อยืดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชั่นแซด
171 ซิมโฟนี "สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ"
ปี พ.ศ. 2554
172 การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยจากสัญญะดอกบัวในพุทธศาสนา
173 จิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต
174 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากจินตนาการของผู้พิการทางสายตา
175 คอนเเชร์โตสำหรับวงดนตรีแจ๊สสามชิ้น
176 คอนเเชร์โตสำหรับวงดนตรีแจ๊สสามชิ้น
177 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากจินตนาการของผู้พิการทางสายตา
178 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
ปี พ.ศ. 2553
179 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเพลงลูกทุ่งเพื่อสร้างความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
180 การออกแบบสร้างสรรค์โฆษณารองเท้ากีฬาสำหรับวัยรุ่นไทย
181 กลมเงาะ : กรณีศึกษาด้านนาฏยศิลป์ บริบททางจริยธรรมและคุณธรรม
182 การศึกษาลีลาสตรีและบทบทนางมณโฑในนาฎยศิลป์ไทยร่วมสมัย นารายณ์อวตาร
183 รำเหย่ย : การละเล่นพื้นบ้านสู่นาฏศิลป์ กรมศิลปากร
184 บทประพันธ์เพลง การมีชีวิต : จากเรื่องจริง
ปี พ.ศ. 2552
185 การเต้นจะคึของลาหู่นะ (มูเซอดำ) กรณีศึกษา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
186 บทบาทและลีลาท่ารำนางเมรีในละครนอก เรื่องรถเสน
187 การแสดงหนังบักตื้อคณะปะโมทัยรุ่งอีสาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2551
188 การแปรทำนองระนาดทุ้มเพลงเชิดจีน : ทางครูบุญยัง เกตุคง
ปี พ.ศ. 2550
189 การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก
190 การฟ้อนเกี้ยวของหมอลำกลอน
191 หลักการแสดงเป็นบุเรงนองในละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ
192 หุ่นกระบอกคณะชะเวงหลานแม่บุญช่วย จังหวัดนครสวรรค์
193 ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
194 การออกแบบรูปแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก
195 ศึกษาเปรียบเทียบเดี่ยวซอด้วงเพลงสุรินทราหู 3 ชั้น ทางครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน)กำทางครูประเวช กุมุท
196 การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับธุรกิจบริการด้านการเงินและประกันภัย
197 กลวิธีการแสดงเป็นนางวิฬาร์ ในละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์
198 ฟ้อนเล็บ : คณะช่างฟ้อนอาวุโสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
199 รำกริชปัตตานี
200 การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางขับร้องเพลงแขกมอญ เถา
201 สาวิตรี : โอเปร่า
202 กลวิธีการแสดงบทบาทพระรามในโขน ตอน นางลอย ของคุณครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง
203 กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธ์ ธรรมานุกูล
204 หลักการแสดงบทบาทฤษีในโขน
ปี พ.ศ. 2549
205 วิเคราะห์เดี่ยวขลุ่ยเพียงออเพลงกราวใน ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์
206 การรำตรวจพลของตัวนางกษัตริย์ในละคร
207 ดนตรีประกอบการรำมอญ หมู่บ้านมอญ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
208 ซอเมืองแพร่ คระสงคราม พยอม
209 การใช้ แอนิเมชั่น ในงานโฆษณารณรงค์ทางศาสนา
210 ความสัมพันธ์ของกระสวนทำนองของเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายปี่ชวา : กรณีศึกษาเพลงเรื่องชมสมุทร
211 วิเคราะห์การขับร้องเพลงหน้าทับปรบไก่ประเภทเพลงเสภาทางฝั่งธน
212 การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
213 การแสดงสิละคณะพิกุลทอง จังหวัดปัตตานี
214 องค์ประกอบการแสดงลิเกคณะพรเทพ พรทวี
ปี พ.ศ. 2548
215 การรำของตัวพราหมณ์ในการแสดงละครนอก
216 ฟ้อนสาวไหม : กรณีศึกษาครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2547
217 พัฒนาการเรือมอันเร
218 โหมโรงพิสดารสารพัน