ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ตระกูล มีชัย 13
2 ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี 11
3 ศุภชัย ยาวะประภาษ 10
4 ณัฐนันท์ คุณมาศ 10
5 จุลนี เทียนไทย 9
6 ไชยันต์ ไชยพร 8
7 พวงทอง ภวัครพันธุ์ 7
8 วันชัย มีชาติ 7
9 ไชยวัฒน์ ค้ำชู 7
10 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 6
11 อนุสรณ์ ลิ่มมณี 6
12 พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ 6
13 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 6
14 สุรชาติ บำรุงสุข 6
15 สุมนทิพย์ จิตสว่าง 5
16 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 5
17 ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 4
18 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
19 ธีวินท์ สุพุทธิกุล 3
20 วีระ สมบูรณ์ 3
21 สุภางค์ จันทวานิช 3
22 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 3
23 อมร วาณิชวิวัฒน์ 3
24 สุภาวดี มิตรสมหวัง 3
25 จรัส สุวรรณมาลา 3
26 กุลธิดา สิงห์สี 2
27 มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี 2
28 มูนีเราะฮ์ ยีดำ 2
29 คงกฤช เสลาคุณ 2
30 จันทกานติ์ ฉายะพงศ์ 2
31 สุชาย ตรีรัตน์ 2
32 พิชญเดช โอสถานนท์ 2
33 สุริชัย หวันแก้ว 2
34 หัสญา พิมพ์สระเกษ 2
35 วรัญญา รังสีวณิชอรุณ 2
36 บุรฉัตร พานธงรักษ์ 2
37 ธนพร นิธิพฤทธิ์ 2
38 ปณิธาน วัฒนายากร 2
39 สุวรรณา พูลเพชร 2
40 เพิ่มพล กันเทพา 2
41 ชนิดา จิตตรุทธะ 2
42 สาทร ศรีเกตุ 2
43 ดำรงค์ วัฒนา 2
44 เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์ 2
45 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
46 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
47 ธนา ร่างน้อย 2
48 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
49 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
50 ปิยะพิมพ์ กิติสุธาธรรม 2
51 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
52 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
53 ปรียาภรณ์ อยู่คง 2
54 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
55 กฤติยา ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ 2
56 พิชามญชุ์ รุ่งเรืองศรีเมธา 2
57 ภัทรพงศ์ สาลักษณ์ 2
58 จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย 2
59 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 2
60 สิริพรรณ นกสวน 2
61 อมรา พงศาพิชญ์ 2
62 นฤมล ทับจุมพล 2
63 พรรณทิภา นิลโสภณ 1
64 สาธิต มนัสสุรกุล 1
65 ศุภชัย ยาวะประภาษ 1
66 วิลาวัณย์ ยี่ทอง 1
67 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
68 พศกร โยธินนีรนาท 1
69 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
70 ศุภชัย ศุภผล 1
71 เชษฐา ทรัพย์เย็น 1
72 สุรชัย ตั้งมกรา 1
73 นำพล สุวรรณกาศ 1
74 พิชญา ศศิธร 1
75 อภิรดา งามวงศ์สกลเลิศ 1
76 ธรรมปณวัฒน์ มัทวรัตน์ 1
77 จักรพงษ์ หนูดำ 1
78 เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง 1
79 ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ 1
80 จารุวรรณ แก้วมะโน 1
81 กรณัฏฐ์ โชติช่วง 1
82 ยุทธพร อิสรชัย 1
83 เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ 1
84 อันธิกา อุทัยบุตร 1
85 นฤมล อรุโณทัย 1
86 สิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง 1
87 เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส 1
88 อมฤต วุ่นพูลสมบัติ 1
89 เทวพงษ์ พวงเพชร 1
90 อัจฉรีย์ เทพประเสริฐวังศา 1
91 พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์ 1
92 เขียน นิรันดร์นุต, 2522- 1
93 ยุพดี สวัสดิชัย 1
94 เวียงสมัย พันวงษา 1
95 เอนกชัย เรืองรัตนากร 1
96 ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 1
97 ชุติมา โลมรัตนานนท์ 1
98 ชลธิศ ธีระฐิติ 1
99 ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ 1
100 พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ 1
101 อภิญญา ลีละฉายากุล 1
102 ณัฐพล ใจจริง 1
103 พิทยา บวรวัฒนา 1
104 อริยาภรณ์ งามปลั่ง 1
105 ละมัย พรมประทุม 1
106 อรพรรณ ฐานะศิริพงศ์ 1
107 ศิริรัตน์ แอดสกุล 1
108 ณัฏฉลดา รัตนคช 1
109 วรศักดิ์ มหัทธโนบล 1
110 วิเชียร ช่วยหนู 1
111 ปณิธาน พิชาลัย 1
112 ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ 1
113 ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 1
114 ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ 1
115 ดารุณี พุ่มแก้ว 1
116 ฑภิพร สุพร 1
117 มณีรัตน์ ชื่นเจริญ 1
118 ปรียาภรณ์ สุโพธิ์ 1
119 ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ 1
120 ณัฐพร ละอองอินทร์ 1
121 วชิรพร วงศ์นครสว่าง 1
122 พิทท์ คูภิรมย์ 1
123 งามพิศ สัตย์สงวน 1
124 นุชจรี เชื่องช้าง 1
125 ณัฐพร สิทธิแพทย์ 1
126 บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ 1
127 วันทนีย์ อารีรอบ 1
128 ภัสริน รามวงศ์ 1
129 สมชัย อุ่นแก้ว 1
130 จิรภา พฤกษ์พาดี 1
131 เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ 1
132 กิติคุณ ตั้งคำ 1
133 วีระ หวังสัจจะโชค 1
134 สรัล ราชซ้าย 1
135 ชมพูนุท ทองสุโชติ 1
136 วิรุญา แก้วสมบูรณ์ 1
137 อุบลวรรณ แก้วพรหม 1
138 ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ 1
139 ชนกพร ดีมาก 1
140 ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์ 1
141 กมลวรรณ เริงสำราญ 1
142 สุรัตน์ โหราชัยกุล 1
143 ณัฐธิดา บุญธรรม 1
144 พรรณพร จินดามุข 1
145 ปฐวี โชติอนันต์ 1
146 ปรารถนา พลายมาศ 1
147 น้ำหวาน โสภา 1
148 พรศิริ เจริญสืบสกุล 1
149 วรรษมน บูรณรัช 1
150 อุดมพร บางท่าไม้ 1
151 พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 1
152 พงศ์ภัทร สิรันทวิเนติ 1
153 ฐิติยา เพชรมุนี 1
154 สรยุทธ จิโรภาส 1
155 กิจสุวัฒน์ นวลสุวรรณ 1
156 กานต์ บุณยะกาญจน 1
157 สงครามชัย ทองดี 1
158 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
159 ไอริน โรจน์รักษ์ 1
160 เอกวีร์ มีสุข 1
161 ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์ 1
162 ธีรภัทร์ คำมณี 1
163 กมลชนก ขุนเพชร 1
164 สาวิตรี บุญกล่อม 1
165 อมร ฟ้ามุ่ย 1
166 ตะวัน ย้อยเมือง 1
167 กมเลศ ฤทธิ์เดชา 1
168 นิภาพร น่าเยี่ยม 1
169 พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์ 1
170 ฉันท์ชนก เจนณรงค์ 1
171 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
172 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
173 แลรี่ ชโรเดอร์ 1
174 สังกมา สารวัตร 1
175 ดวงหทัย ศรีสุข 1
176 สุนทรินทร์ บินไทยสงค์ 1
177 ปะการัง ชื่นจิตร 1
178 รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 1
179 วรวิช วสาคารวะ 1
180 กนกวรรณ ทองมาก 1
181 นิตยา เหล่าบุญเกื้อ 1
182 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
183 สงครามชัย ลีทองดี 1
184 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
185 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
186 นักวิชาการอิสระ 1
187 Krittiya Sasipuminrit 1
188 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
189 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
190 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
191 ฐิติมา นวชินกุล 1
192 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
193 ขนิษฐา สุขสง 1
194 อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ 1
195 ยงยุทธ ห่อทอง 1
196 เพิ่มพร รวมเมฆ 1
197 พัชรินทร์ อิ่มพันธ์ 1
198 รจนา อินคง 1
199 พีรพิธ พรมทอง 1
200 ศักรพร ถิรศิริกุล 1
201 ดวงกมล การไทย 1
202 สุพิชญา จารุพันธ์ 1
203 พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ 1
204 สุจิตรา กิติพรพิศาล 1
205 เอกคณิต ขจีจิตร์ 1
206 สิริยา รัตนช่วย 1
207 พันสี วิพาวัน 1
208 แสน กีรตินวนันท์ 1
209 เข็มพร อโนทัย 1
210 ภักคนันต์ เลื่องปัญญาวงศ์ 1
211 สมชัย แสนภูมี 1
212 ประทุมพร วัชรเสถียร 1
213 กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์ 1
214 ปิยะฉัตร เนียมแสง 1
215 ปิยะพงษ์ บุษบงก์ 1
216 จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์ 1
217 วิภาพร เจริญวัฒนาชัยกุล 1
218 มงคล เจริญศรี 1
219 อุสุมา สุขสม 1
220 อนันต์ มณีรัตน์ 1
221 วารุณี ณ นคร 1
222 วรรณรัตน์ เธียรพจีกุล 1
223 กฤตธี จันบัวลา 1
224 ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 1
225 จัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก 1
226 นภสมน นิจรันดร์ 1
227 วัชรพล คัคโนภาส 1
228 พีระฉัตร ดาบเพชร 1
229 กฤตยาณี พิรุณเนตร 1
230 ศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล 1
231 มธาวี ปริตโตทกพร 1
232 นิพาดา ทองคำแท้ 1
233 ปุญญวันต์ จิตประคอง 1
234 เจษฎา ยางนอก 1
235 ชนิดา เปล่งเสียง 1
236 อมรวรรณ ศรีชูเปี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 27
3 2557 29
4 2556 26
5 2555 40
6 2554 14
7 2553 12
8 2552 5
9 2551 6
10 2550 15
11 2549 15
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 4
15 2545 1
16 2544 2
17 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. 2558
2 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารในจังหวัดเพชรบุรี
3 การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญา
4 การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ ภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง
5 การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ ภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง
6 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารในจังหวัดเพชรบุรี
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การนวัตกรรมกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม: กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8 การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญา
9 การสร้างความนิยมและการตีความ “เจ้าผู้ปกครอง” ของมาคิอาเวลลีในบริบทการเมืองไทย
10 ความชอบธรรมของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติรัฐและเสรีนิยมประชาธิปไตย : ศึกษากรณีคำวินิจฉัยที่ 18-22/2555 และ 15-18/2556
11 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
13 การเมืองของการนำนโยบายแห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
14 การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5
15 ภาวะผู้นำแบบบารมี แรงจูงใจของผู้นำ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสหกรณ์ ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
16 คุณภาพชีวิตการทำงานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัย: กรณีศึกษาบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
17 ภาพลักษณ์คอร์รัปชันกับผลต่อความเชื่อมั่นของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทย : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
18 นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส
19 เปรียบเทียบระบบเลือกตั้งสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อปิดของประเทศไทยกับระบบเลือกตั้งสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเปิดของประเทศอินโดนีเซีย
20 ช่องว่างระหว่างวัยและมุมมองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสงขลาที่มีต่อการตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 ก.พ. 2557
21 มโนทัศน์ว่าด้วยภัยคุกคามของสิงคโปร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐอเมริกาในยุคหลังสงครามเย็น
22 นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
23 นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ : ศึกษากรณีอำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย
24 นโยบายราคาข้าว: การศึกษาในด้านการเมืองของกระบวนการและเครือข่ายนโยบาย
25 การเมืองไทยในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : การบริหารจัดการทางการเมือง (2523 – 31)
26 รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลัง
27 บทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสาขาพรรคประชาธิปัตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 การเปรียบเทียบบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2557
29 การต่างประเทศ
30 ความล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยในการใช้การตลาดทางการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 ในกรุงเทพมหานคร
31 การเมืองของการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษากรณีอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
32 รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ต
33 วัฒนธรรมในระบบภาษีของไทย
34 ปฏิบัติการประชาธิปไตยกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่:ศึกษากรณีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
35 ปัจจัยภายในในนโยบายการค้าต่างประเทศ: ศึกษากรณีการจัดทำนโยบายความตกลงการค้าเสรีของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร, ค.ศ. 2001-2006
36 การจัดองค์กรพรรคภายใต้การนำของทักษิณ ชินวัตร: ศึกษากรณีพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย
37 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจ : กรณีศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด
38 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติ
39 ปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
40 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำโครงการพัฒนาเทศบาล: ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองเพชรบุรีและเทศบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
41 การเปลี่ยนแปลงบทบาทและอำนาจทางการเมืองของตระกูลอดิเรกสาร
42 การนำแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ไปใช้ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์
43 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิจัยในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ
45 การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน
46 กระบวนการกระจายอำนาจสู่ชุมชน : กรณีศึกษายุทธวิธีการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง
47 นโยบายของไทยในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต่อชนกลุ่มน้อยของเมียนมาร์
48 อิทธิพลของการเลือกตั้งทั่วไปต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย : ศึกษากรณีจังหวัดแพร่
49 พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากล
50 การเข้าสู่วาระนโยบายระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยใช้ตัวแบบของคิงด็อน
51 การเมืองในนโยบายจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคาย
52 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยและเกาหลีใต้
53 การสื่อสารทางการเมือง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
54 ความสัมพันธ์มะนิลา-วอชิงตันใน “ทศวรรษที่สูญหาย” (1991-2001) ?: การฟื้นพลังของพันธมิตรก่อนเหตุการณ์ 9/11
55 กฎบัตรความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการปี 2003 ของญี่ปุ่นกับการดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาร์
56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรครูระดับประถมศึกษา ในจังหวัดหนองคาย
57 การต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
58 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ กรมคุมประพฤติ
59 การศึกษาขบวนการแพทย์ชนบทในกระบวนการนโยบายระบบสุขภาพ: ขบวนการประชาสังคมส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทย
60 บทบาทของรัฐบาลพลเรือนในการสร้างดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
61 การจัดกรอบการอภิบาลระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีประเทศไทยกับการเจรจาความตกลงแม่น้ำโขง ค.ศ. 1995
62 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ขบวนการและขบวนการโต้กลับ: กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง ตั้งแต่ปี 2549-2553
63 รัสเซียและองค์การการค้าโลก:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของรัสเซีย
64 ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู
65 การเปลี่ยนรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายปราบปรามยาเสพติด
66 การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง: ศึกษาการหาเสียงเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
67 ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับองค์การการประชุมอิสลาม 1969 - 2009
68 ภาวะผู้นำทหารกับการยุติการสู้รบบ้านร่มเกล้า
69 มุมมองเกี่ยวกับภาวะใกล้ตายและความตายของผู้ป่วยโรคร้ายแรงภายใต้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง
70 บทบาทของภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำท่วม พ.ศ. 2554 ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
71 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมตามหลักทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
72 การจัดสถาบันของนโยบายจำนำข้าว
73 การสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย
74 ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง
75 สมรรถนะของข้าราชการสายการทูต : ศึกษากรณีกรมอาเซียน
76 การตรวจสอบรัฐวิสาหกิจไทยตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาการขายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2544
77 การเมืองในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในระบบราชการไทย
78 รัฐกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
79 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ กรมคุมประพฤติ
80 ยูเครนกับตัวแบบ CAGE : การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเพื่อการเปิดตลาดใหม่ของไทย
81 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการนำเอานโยบายจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
82 สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
83 บทบาทของสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ปี พ.ศ. 2555
84 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำยุทธศาสตร์พัฒนาพฤตินิสัยไปปฏิบัติ
85 การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
86 การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน
87 ชนชั้นกลางและประชาธิปไตย : มุมมองเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยและฟิลิปปินส์
88 นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง
89 การปรับนโยบายญี่ปุ่นต่อจีนสถานะใหม่ : กรณีการยุติโอดีเอประเภทเงินกู้แก่จีนปี 2005
90 บทบาทของสหภาพยุโรปในการสร้างระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับภาคส่วนการบิน
91 การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
92 ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
93 การตลาดการเมืองของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554
94 การเมืองในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาการกำหนดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
95 การปรับตัวที่นำไปสู่การยอมรับค่านิยมอาชญากรของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ : ศึกษากรณีเรือนจำกลางคลองเปรม
96 การเมืองในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา การกำหนดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครนนทบุรี และ เทศบาลนครปากเกร็ด
97 การรับรู้ภาพลักษณ์ทางร่างกายของวัยรุ่นไทยที่พิการทางสายตา
98 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ
99 การทำให้แรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคง : ศึกษากรณีแรงงานพม่าในไทย
100 การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร
101 กระแสวัฒนธรรมจีนบาบ๋าในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
102 กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี
103 ปัญหาโจรสลัดกับนโยบายต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบอินโดนีเซียและมาเลเซีย
104 เจตนารมณ์และข้อเท็จจริงของการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง : ศึกษากรณีพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
105 การเมืองของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อพม่า (ค.ศ. 1988-2008)
106 การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต
107 สมรรถนะที่พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108 การปรับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ในอุดมคติกับความเป็นจริง : ศึกษาเฉพาะกรณี สตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
109 การเปลี่ยนผ่านของเมียนมาร์: เงื่อนไขที่กองทัพถอยออกไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 21
110 นโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
111 ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
112 การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
113 บทบาทของสหภาพยุโรปในการสร้างระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับภาคส่วนการบิน
114 นักการเมืองถิ่นสครี : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง
115 การปรับนโยบายญี่ปุ่นต่อจีนสถานะใหม่ : กรณีการยุติโอดีเอประเภทเงินกู้แก่จีนปี 2005
116 ชนชั้นกลางและประชาธิปไตย : มุมมองเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยและฟิลิปปินส์
117 การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน
118 การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
119 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำยุทธศาสตร์พัฒนาพฤตินิสัยไปปฏิบัต
120 การเมืองในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาการกำหนดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
121 การตลาดการเมืองของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554
122 อัตลักษณ์วัฒนธรรมของยูเครน การปะทะกันระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นยูเครนกับการหวนคืนสู่วัฒนธรรมรัสเซีย
123 ทฤษฎีในการศึกษาสหภาพยุโรป : จากการบูรณาการนโยบายทางเลือก สู่กระบวนการยุโรปภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2554
124 กระบวนการทางการเมืองในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข:กรณีศึกษาการถ่ายโอนสถานีอนามัย
125 ความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในการทำงานระบบเครือข่าย : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
126 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
127 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
128 การยอมรับและการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครอบครัว
129 องค์การการค้าโลกกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีพาทการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรปในช่วงปี ค.ศ. 2004-2009
130 การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร
131 ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
132 องค์การการค้าโลกกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีพาทการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรปในช่วงปี ค.ศ. 2004-2009
133 การยอมรับและการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครอบครัว
134 การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการไทย : ปัญหาและนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
135 กระบวนการเสริมพลังคำสอนพระพุทธศาสนาในสังคมไทย : ศึกษากรณีการสอนพระพุทธศาสนา ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
136 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
137 พัฒนาการด้านการเมืองของยูเครนภายหลังการล่มสลาย ความชะงักงันของประชาธิปไตยภายใต้ระบบการบริหารคู่
ปี พ.ศ. 2553
138 กระบวนการทางการเมืองในการถ่ายโอนสถานีอนามัย
139 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
140 ศิลปะกับศิลปะภาษาเพื่อเด็กพิการ
141 การปรับการทำงานศิลปะเพื่อเด็กพิการ
142 การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านพลังงานทดแทนเอทานอลและแก๊สโซฮอล์
143 การวิพากษ์รัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของฮาเบอร์มาส
144 การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบน
145 การศึกษาความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในการทำงานแบบเครือข่าย
146 แนวคิดเรื่องความยุติธรรมของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ
147 การมองนิยามความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศบราซิล อินเดีย และไทย ผ่านการประกาศใช้มาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา
148 การเลือกคู่ครองของสตรีชั้นกลางวัยทำงานในเขตเมือง : ศึกษากรณีสตรีทำงานในภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร
149 มุมมองทางอาชญาวิทยาต่อการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผิดจริยธรรม
ปี พ.ศ. 2552
150 ความสัมพันธ์ลาว-ไทย : ศึกษากรณีความช่วยเหลือจากประเทศไทยี ค.ศ. 1975 ถึง 2007
151 การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500)
152 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
153 ความรับผิดรับชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
154 เด็กเร่ร่อนย้ายถิ่น ณ ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
155 วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยที่กำหนด : ศึกษากรณีหน่วยงานภาครัฐ
156 วาทกรรม "ชาวบ้าน" กับการจำกัดตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
157 ความรู้แห่งผู้ปกครองที่แท้ของเซโนฟอน : การศึกษาเชิงปรัชญาการเมือง
158 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง
159 การดำรงอยู่ของผู้ผลิตยางพารารายย่อยในหมู่บ้านห้วยพลูหนัง จังหวัดกระบี่
160 เศรษฐกิจการเมืองในกระบวนการผลิตเพลงลูกทุ่งไทย
ปี พ.ศ. 2550
161 ความรู้และความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหารของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ที่มีการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
162 การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ : ศึกษารายงานของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคามสิ่งท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง
163 ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อความผูกพันพรรคการเมืองของประชาชนในภาคใต้ : ศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
164 ลาวกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ : กรณีศึกษาความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ค.ศ. 1990-2005
165 นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีนพิกัด 07-08 เรื่องผัก และผลไม้ : ศึกษาผู้ได้ประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์
166 ลาวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ : บทบาทธนาคารโลกในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 2
167 รัฐไทยกับการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีแรงงานประมง จังหวัดสมุทรสาคร
168 บทบาทของจีนต่อวิกฤตินิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี (ค.ศ. 1992-2006)
169 นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ : ศึกษากรณีคนพิการทางด้านสายตา
170 การกระทำผิดซ้ำของผู้จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต : ศึกษากรณีเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท
171 การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นจากการแต่งกายแฟชั่น : กรณีศึกษา สยามแสควร์
172 โนรา : สัญลักษณ์ พิธีกรรม ตัวตนคนใต้รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ยุคโลกาภิวัตน์
173 การทำแท้งและการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทำแท้งในบริบทวัฒนธรรมไทย
174 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพลวัตรของมุมมองต่อความตายในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
175 ชนชั้นนำในการเมืองไทยปัจจุบัน : การศึกษากระบวนการผลิตซ้ำทุนวัฒนธรรมตามแนวปิแอร์ บูร์ดิเออ
ปี พ.ศ. 2549
176 พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผู้หญิง : ศึกษากรณีผู้ต้องขังหญิงคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย
177 การใช้กำลังอำนาจทางทะเลของไทย ระหว่าง ค.ศ. 1977 ถึง ค.ศ. 1988 : ศึกษาเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
178 การเมืองท้องถิ่นกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
179 พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
180 การประเมินผลนโยบายการจัดการการผลิตและการตลาดหอมแดงภายใต้ยุคการค้าเสรีในจังหวัดศรีสะเกษ ปีเพาะปลูก 2546/47-2548/49
181 การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
182 กระบวนการกำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย : ศึกษากรณีกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
183 บทบาทของผู้นำพลเรือนในการกำหนดนโยบายความมั่นคงของไทย, 1997-2000 : ศึกษากรณีการส่งคืนเครื่องบินรบเอฟ-18
184 การผลักดันนโยบายวิทยุชุมชนสู่การปฏิบัติ
185 การผนึกกำลังของกลุ่มผลประโยชน์ : ศึกษากรณี "สภาที่อยู่อาศัยไทย"
186 ทรัพย์สินทางปัญญาและสุขภาวะในบริบทโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีสิทธิบัตรยาและความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์
187 กลุ่มผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมรถยนต์กับการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์
188 ทัศนคติต่อการแต่งกายล่อแหลมของวัยรุ่นหญิงในสถานบันเทิงย่านอาร์.ซี.เอ.
189 ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549)
190 บทบาทของประชาสังคมข้ามชาติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีบริษัทยูโนแคลในพม่า
ปี พ.ศ. 2548
191 การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเครือข่ายธุรกิจเดอะเนชั่น
ปี พ.ศ. 2547
192 การปรับตัวของกระทรวงการต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีโครงการนำร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2546
193 การถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ผ่านนิตยสารผู้หญิง
194 การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 : ศึกษากรณีการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
195 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
196 มาเฟียต้นแบบในอิตาลีและอาชญากรรมจัดตั้งในสหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2545
197 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม : ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ปี พ.ศ. 2544
198 หอการค้าไทย : ในกระบวนการทางการเมืองของไทย
199 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2543
200 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม