ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 22
2 สุพล ดุรงค์วัฒนา 16
3 อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี 15
4 เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์ 12
5 พิมพ์มณี รัตนวิชา 12
6 จันทร์เจ้า มงคลนาวิน 7
7 ชัชพงศ์ ตั้งมณี 7
8 ฐิติวดี ชัยวัฒน์ 7
9 นัท กุลวานิช 7
10 วิฐรา พึ่งพาพงศ์ 6
11 อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ 6
12 สมจารี ปรียานนท์ 5
13 วชิระ บุณยเนตร 5
14 วัชรา จันทาทับ 5
15 อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช 4
16 อุทัย ตันละมัย 4
17 มานพ วราภักดิ์ 3
18 ธีระพร วีระถาวร 2
19 ปรารถนา จันทร์ฉาย 2
20 ภัทร สุริยภัทรพันธ์ 2
21 จักรกฤษณ์ ศรีทองดี 2
22 ณัฐพงษ์ ปู่ทอง 2
23 ฐาปนี ปะจันระ 2
24 ประจิต หาวัตร 2
25 อาริยา ธาราชมภู 2
26 สุพัตรา เพ็ชรน้ำขาว 2
27 ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ 2
28 เอกณัช เสาวภาคย์อดิศักดิ์ 2
29 ภัทริน หล่อตระกูลงาม 2
30 ติมาพร อัมนักมณี 2
31 วิศรุต ศรีบุญนาค 2
32 พสุ เดชะรินทร์ 2
33 พรรณนิภา รอดวรรณะ 2
34 กัลยา วานิชย์บัญชา 2
35 เสาวรส ใหญ่สว่าง 2
36 ภาณิชา อภิสุวรรณกุล 2
37 อนันต์ชัย คงจันทร์ 2
38 ประวีณ พิชิตนิติกร 2
39 วริษฐา กณิกนันต์ 2
40 พจนารถ อินทมาตร์ 2
41 พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 2
42 ณัฐพล อัสสะรัตน์ 2
43 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
44 Vanida Chantarateptawan 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
46 วัฒนชัย สมิทธากร 1
47 Srilert Chotpantarat 1
48 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
51 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
52 ญาดา สามารถ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 พิมพ์ สุ่นสวัสดิ์ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
57 พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ 1
58 Chalermpol Leevailoj 1
59 ธีรเดช สิงห์อินทร์ 1
60 Boonchai Sangpetngam 1
61 วรนัญ โกวิทวณิชกานนท์ 1
62 Garnpimol C. Ritthidej 1
63 Ampa Luiengpirom 1
64 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
65 บรรจง คณะวรรณ 1
66 Sompol Sanguanrungsirikul 1
67 Naiyana Chaiyabutr 1
68 สาวิตรี อมิตรพ่าย 1
69 Puttipongse Varavudhi 1
70 Kitpramuk Tantayaporn 1
71 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
72 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
73 Sumphan Wongseripipatana 1
74 Panee Boonthavi 1
75 Kittisak Likhitwitayawuid 1
76 Supa Chantharasakul 1
77 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
78 มยุรี ตันติสิระ 1
79 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
80 Vimolmas Lipipun 1
81 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
82 ศิริกาญจน์ บุณยะวิโรจ 1
83 สมพร พรมดี 1
84 เจนณรงค์ สถาพรพิบูลย์ 1
85 สิริพร สิวราวุฒิ 1
86 พัชรวรรณ พันธุ์ปกรณ์ 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
89 วัลลภ แย้มเหมือน 1
90 ภรณ์ทิวา พลทิแสง 1
91 กุสุมา โคจร 1
92 สายฝน ควรผดุง 1
93 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
94 วุฒิวัฒน์ ลีลารุ่งโรจน์ 1
95 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
96 ศุทธกานต์ มิตรกูล 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 สวรรยา ภู่เงิน 1
101 สำเริง แย้มโสภี 1
102 อุษา อินทร์เมือง 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
105 hs1134 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 Atchara Chanchai 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
115 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
116 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
119 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 กระมล ทองธรรมชาติ 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 สุวดี ยาป่าคาย 1
129 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
130 สมชัย วัฒนการุณ 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
133 Chariya Uiyyasathian 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 Acom Sornsute 1
137 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
138 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
139 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
140 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
141 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 Varunee Padmasankh 1
144 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
145 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
146 วงศกร รัตติรุจิเศวต 1
147 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
148 กานต์ธิดา ตันประเสริฐ 1
149 ไววิทย์ พุทธารี 1
150 Walaisiri Muangsiri 1
151 เอกชัย อดุลยธรรม 1
152 กมลชนก ยวดยง 1
153 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
154 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
155 อวย เกตุสิงห์ 1
156 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
157 Rajalida Lipikorn 1
158 Thada Jirajaras 1
159 ประธาน ดาบเพชร 1
160 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
161 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
162 ชอุ่ม มลิลา 1
163 ประคอง ชอบเสียง 1
164 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
165 ๋Janes, Gavin W. 1
166 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
167 Yeshey Penjor 1
168 สุมิตรา พูลทอง 1
169 รุ่งราวี ทองกันยา 1
170 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
171 Chakkaphan Sutthirat 1
172 วิมล เหมะจันทร 1
173 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
174 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
175 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
176 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
177 พรรณี กาญจนพลู 1
178 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
179 สุมา เมืองใย 1
180 กำจัด มงคลกุล 1
181 นิติมา เพชรชนะ 1
182 Chayaporn Supachartwong 1
183 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
184 Jittima Chatchawansaisin 1
185 สิทธิพร แอกทอง 1
186 Anawatch Mitpratan 1
187 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
188 Waraporn Siriterm 1
189 Kasidit Nootong 1
190 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
191 Chonticha Srisawang 1
192 Phanphen Wattanaarsakit 1
193 นภสร โกวรรธนะกุล 1
194 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
195 วินัย งามแสง 1
196 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
197 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
198 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
199 ละอองทิพย์ เหมะ 1
200 อุทัย บุญประเสริฐ 1
201 เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย 1
202 ศรีสุดา ทิมกระจ่าง 1
203 ศศิชา เชี่ยวชาญพิพัฒน์ 1
204 ภัทราพร ทองนิ่ม 1
205 วันดี เวทางค์กุล 1
206 พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ 1
207 วิชยา สุธีรยงประเสริฐ 1
208 สำนักงานวิทยทรัพยากร. ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 1
209 ศรัณยา สมทรง 1
210 กรรณิกา ต่อเจริญ 1
211 ศษิวิมล อิ๋วสกุล 1
212 พัชราภรณ์ พัฒนศิริพงศ์ 1
213 ปนิดา นาจันทัด 1
214 มณีรัตน์ ชาติรังสรรค์ 1
215 รัฐชัย ศีลาเจริญ 1
216 นรีรัตน์ รัตนพรชัยกุล 1
217 ศักรี จิรวิชญ 1
218 ศรีรักษ์ โสภณสกุลศักดิ์ 1
219 ณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์ 1
220 วรลักษณ์ โรจนรัตน์ 1
221 กิตติภรณ์ ทรัพย์รุ่งวัฒนา 1
222 ภานุพงศ์ ภู่ตระกูล 1
223 กิตติ ตั้งกาญจนภาสน์ 1
224 อุษณีย์ วงศ์อามาตย์ 1
225 ธนาภรณ์ กังพานิชกุล 1
226 กัญญะมน จวนสงวน 1
227 เมธิณี เลิศวิระยะไพบูลย์ 1
228 บุศรา สุขะวัลลิ 1
229 พิมพลอย ภูววิเชียรฉาย 1
230 พรอนงค์ บุษราตระกูล 1
231 คณพัฒน์ กรีนิกร 1
232 ประภาศิริ สุนทรศิริเวช 1
233 มณฑิรา ดวงสาพล 1
234 ชูศรี เที้ยศิริเพชร 1
235 วิเชียร ภู่สว่าง 1
236 ภูมิปฑิต ปาลีนิเวศ 1
237 วรวรรณ ชัยอาญา 1
238 พีรวัฒน์ เสรีวัฒนนุกูล 1
239 กิตติ ตันติจินดา 1
240 ชมพูนุช เผ่าประพัธน์ 1
241 ภัสชกฤษฏ์ เอียดเกลี้ยง 1
242 พลอยไพลิน แก้วประชา 1
243 ศิราภรณ์ เข็มทิศ 1
244 จารุตา ฤทธิ์เดชะ 1
245 กนกวรรณ เนติขจร 1
246 ธวัชชัย กิติวงษ์ประทีป 1
247 วันดา พัฒนกิจการุณ 1
248 ศุลีพร ชินพงสานนท์ 1
249 สุทธิวัฒน์ แสงคล้าย 1
250 วิศรุต กิมชัยวงศ์ 1
251 ปริยากร มณีกูล 1
252 ชญานิน บุญมานะ 1
253 สุวัฒน์ ปลื้มอารมณ์ 1
254 ปัญญาพร นาควิทยานนท์ 1
255 สุธิภาส สิงห์เรือง 1
256 วิมลภรณ์ วีระพันธ์พงศ์ 1
257 พรพิมล อุดมมาลัย 1
258 นวทิพย์ ไมตรี 1
259 ประดิษฐา ลิขิตพัฒนะกุล 1
260 ณภัชนันท์ อุทธโยธา 1
261 ศศิพิมพ์ อัศตรกุล 1
262 ประจิตร หาวัตร 1
263 สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ 1
264 จันทิมา จุฬาวิทยานุกูล 1
265 รัตนา ชินโชติอังกูร 1
266 ธารารัตน์ พัฒนา 1
267 วิจิตรา มหบุญพาชัย 1
268 อรนุช สูงสว่าง 1
269 วรัญญา พรหมมาศ 1
270 Wilai Anomasiri 1
271 วิศวัฒน์ รสหวาน 1
272 สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร 1
273 ภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร 1
274 กัณฐิกา พรมมา 1
275 นันทณัฐ พันธุ์สีดา 1
276 ขวัญหทัย สันติบุคร 1
277 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
278 ณัฐิยา รักษ์วงศ์ 1
279 ชุตินันท์ จีระวรวงศ์ 1
280 สุชาติ ธีระศรีสมบัติ 1
281 อังสนา เพชรศักดิ์วงศ์ 1
282 โรสริน ภะวะเวช 1
283 คัคนางค์ มณีศรี 1
284 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
285 มงคล ลีลาไพบูลย์ 1
286 วิไล ชินธเนศ 1
287 วันเพ็ญ นนทลีบุตร 1
288 อรณิชา ห่อนบุญเหิม 1
289 อชิรญา สดรัมย์ 1
290 สุรีย์ วงศ์วณิช 1
291 วาสนา จันทร์เชย 1
292 ยุพาภรณ์ ด่านวัฒนาพงษ์ 1
293 คุณากร คำพุฒ 1
294 วรงค์ ผ่องใส 1
295 วรรษมน จันทร์โอกุล 1
296 ปรียาภรณ์ เมืองพรหม 1
297 วัชรชัย เอื้อกิจขจร 1
298 Somying Tumwasorn 1
299 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา 1
300 อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ 1
301 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
302 ภูมิพงศ์ แก้วอำไพ 1
303 กาญจนา แก้วเทพ 1
304 สุพรรษา เนคมานุรักษ์ 1
305 ทรงพล ภาวะรัตน์ 1
306 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
307 ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ 1
308 ศิริชัย ศิริกายะ 1
309 สุภกิจ จิตเจริญ 1
310 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
311 นุชชนก ชูแสง 1
312 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
313 อรชนก ช่องสมบัติ 1
314 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
315 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
316 สุนันทา เปี่ยมพริ้ง 1
317 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
318 ชิงชัย การงานอันวิจิตร์ 1
319 ศุภวัฒน์ อังคะสี 1
320 วิศรุต ดิฐสถาพรเจริญ 1
321 พรดาว ภัททกวงศ์ 1
322 วชิรา สุขสวัสดิ์ 1
323 สาวิตรี บุญพัชรนนท์ 1
324 ศึกษา กีรติภารัตน์ 1
325 กัมพล ประสาทมงคล 1
326 ณิชาปวีณ์ กกกำแหง 1
327 ธีรุตม์ สุขสกุลวัฒน์ 1
328 ถาวร อานุภาพไตรรงค์ 1
329 กรปรียา อาวพิทักษ์ 1
330 Wiwat Suriyaworakul 1
331 พันธุมดี เกตะวันดี 1
332 แสงรวี วิฑูรย์พันธุ์ 1
333 ธนวัต คองประเสริฐ 1
334 Tanakorn Likitapiwat 1
335 รุ่งโรจน์ สุยะ 1
336 พิชยภรณ์ พงศกรรังศิลป์ 1
337 พจนารถ วินิจพิทยากุล 1
338 วราพร ลิ่มชูเชื้อ 1
339 พิสิทธิ์ เลิศวิชญะวงศ์ 1
340 จิรวรรณ ไพบูลย์วรชาติ 1
341 กรรวัษณพงศ์ รัฐวรวงศ์ 1
342 อิสราภรณ์ พลนารักษ์ 1
343 ภัทราวุธ คงเด่นฟ้า 1
344 ทิฆัมพร สาระกอ 1
345 มนฤดี เกิดสมบุญ 1
346 บงกชพร เนาวนัติ 1
347 อุมาพร นิลเอวะ 1
348 วีวิกา เชาวณาพรรณ์ 1
349 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
350 ทักษกร งาดีสงวนนาม 1
351 ธารทิพย์ ศรีวิสุทธิ์ 1
352 อารยา หลงชวน 1
353 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
354 พิทูร เลียมจรัสกุล 1
355 พีรภัทร กุลประดิษฐ์ 1
356 อภิเดช แววสุวรรณ 1
357 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 26
3 2557 15
4 2556 33
5 2555 40
6 2554 11
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 3
10 2550 21
11 2549 16
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 3
15 2542 1
16 2524 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปรียบเทียบวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลสำหรับการอนุมานแบบเบส์เมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับ
2 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
ปี พ.ศ. 2558
3 การอนุมานเชิงสถิติแบบมีข้อจำกัดเชิงอันดับสำหรับการจัดพอร์ตลงทุน
4 ผลของการใช้รูปคนในการนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อความไว้วางใจ การตรึงสายตา และความตั้งใจซื้อ
5 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้นโดยสุ่มหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่งแบบกำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด: กรณีศึกษาแผนการสำรวจการเรียนกวดวิชาของนักเรียนไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
6 ส่วนเก็บไว้ของความเสี่ยงที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของกำไรและเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ของการประกันอัคคีภัย
7 ผลกระทบของตำแหน่งแบนเนอร์โฆษณา ความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์โฆษณากับเนื้อหาเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ต่อการมองแบนเนอร์โฆษณาการรับรู้ตราสินค้า และความรู้เกี่ยวกับสินค้า
8 ส่วนเก็บไว้ของความเสี่ยงที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของกำไรและเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ของการประกันอัคคีภัย
9 ผลกระทบของตำแหน่งแบนเนอร์โฆษณา ความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์โฆษณากับเนื้อหาเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ต่อการมองแบนเนอร์โฆษณาการรับรู้ตราสินค้า และความรู้เกี่ยวกับสินค้า
10 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้นโดยสุ่มหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่งแบบกำหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด: กรณีศึกษาแผนการสำรวจการเรียนกวดวิชาของนักเรียนไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
11 ผลของการใช้รูปคนในการนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อความไว้วางใจ การตรึงสายตา และความตั้งใจซื้อ
12 การอนุมานเชิงสถิติแบบมีข้อจำกัดเชิงอันดับสำหรับการจัดพอร์ตลงทุน
13 ผลกระทบจากการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานตรวจสอบงบการเงินในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย : การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีฐานราก
14 อิทธิพลของคุณภาพเว็บไซต์ตัวกลางการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการจองห้องพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวไทย
15 รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวาย
16 การเปรียบเทียบวิธีการใส่ค่าข้อมูลสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิลในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติคงที่
17 การเปรียบเทียบวิธีการระบุค่าพารามิเตอร์ในวิธี DBSCAN
18 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยไม่ทราบขนาดประชากรในแต่ละชั้นภูมิ
19 การเปรียบเทียบความแม่นยำของการพยากรณ์ด้วยตัวแบบอนุกรมเวลาแบบผสม
20 ผลกระทบของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่อการอนุมานเชิงสถิติแบบมีข้อมูลประกอบเชิงอันดับในการจัดพอร์ตการลงทุน
21 การประมาณค่าควอนไทล์โดยตัวประมาณแบบกราฟด้วยข้อมูลที่ถูกตัดทิ้งแบบช่วง
22 การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ความสำคัญของกลุ่มยีนและวิธีการถดถอยโลจิสติกทวิภาคในการหาความสัมพันธ์ระหว่างเซตของยีนและฟีโนไทป์แบบทวิภาค
23 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม ANOVAID
24 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม MODIFIED REGRESSION TREE
25 ผลกระทบของรูปแบบการเข้าถึงผู้ขายบนอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความเข้ากันได้และความตั้งใจใช้งาน
26 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม CHAID
27 ผลกระทบของรุ่นในอัตรามรณะไทย
28 การเปรียบเทียบอำนาจของวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติจากการจำลองข้อมูลด้วยวิธีเพาเวอร์
ปี พ.ศ. 2557
29 การวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุดของการประกันภัยต่อสำหรับการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
30 การสร้างตัวแบบของระยะเวลาที่ล่าช้าระหว่างเวลาที่วินิจฉัยโรคและเวลาที่ชำระสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยโรคร้ายแรง
31 การประมาณค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างระดับของภาวะทุพพลภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย
32 การกำหนดราคาสำหรับตราสารสิทธิเงินรายปีรับรองภายใต้การมรณะของประชากรไทย
33 การวัดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ด้วยวิธีคอปปูลามูลค่าความเสี่ยงและวิธีคอปปูลาค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน
34 การวิเคราะห์ส่วนเก็บไว้ภายใต้ฟังก์ชันการอยู่รอดร่วมสูงสุดระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ
35 ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทัศนคติต่อความเสี่ยง พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลทางการเงินและต้นทุนการกู้ยืม
36 การเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรสำหรับการทดสอบกลุ่มของสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีมิติสูงแบบเป็นลำดับชั้น
37 ความสัมพันธ์ 3 มิติ ของค่านิยมของพนักงาน ค่านิยมขององค์กร และความผูกพันต่อองค์กร
38 การประเมินมูลค่าตราสารสิทธิสลับผลประโยชน์การเสียชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตยูนิเวอร์แซลไลฟ์แบบเพิ่มขึ้นภายใต้ประสบการณ์การตายของไทย
39 การประยุกต์วิธีธรณีสถิติในการพยากรณ์อัตรามรณะไทย
40 การพยากรณ์อัตรามรณะสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยใช้ตัวแบบแรงโน้มถ่วง
41 ผลกระทบของการเปิดเผยประมาณการกำไรของผู้บริหารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ที่มีต่อคุณสมบัติการพยากรณ์กำไรของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์:หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
42 การประมาณค่าควอนไทล์โดยตัวประมาณแบบกราฟด้วยข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางขวาจากการแจกแจงแบบล็อก-โลเคชั่น-สเกล
43 ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ
ปี พ.ศ. 2556
44 การฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 ผลการพยากรณ์ของแบบจำลองโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ กรณีศึกษาหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทย
46 ผลของเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์และรูปแบบโจทย์ที่มีต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้เรื่องงบการเงินรวม
47 การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกัน
48 ความพอดีระหว่างเทคโนโลยีส่วนประสานกับรูปแบบคำถามและประสบการณ์การเรียนรู้จากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
49 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ
50 ทัศนคติ บรรทัดฐานเชิงอัตวิสัย และระดับความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประเภทของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
52 การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
53 แนวทางการออกแบบแผงหน้าปัดธุรกิจอัจฉริยะสำหรับผู้บริหารระดับสูง
54 ผลกระทบของการดำเนินงานและประสิทธิภาพของธุรกิจประกันชีวิตไทยที่มีผลต่อการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง
55 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการค่าความพยายามในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
56 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีการปรับค่าเอนเอียงด้วยวิธีบูทสแตรปสำหรับตัวแบบถดถอยเมื่อความคลาดเคลื่อนมีอัตตสัมพันธ์อันดับหนึ่ง
57 การพยากรณ์แนวโน้มการมรณะจำแนกตามสาเหตุการตายในประเทศไทย
58 อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
59 การเปรียบเทียบวิธีการใส่ค่าสูญหาย ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อร้อยละการสูญหายของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระต่างกัน สำหรับการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล
60 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการลดมิติสำหรับข้อมูลเข้าที่ใช้ในวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน : กรณีศึกษาการแจกแจงแบบเกาส์เซียน
61 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรกับการให้ความสำคัญต่อคุณภาพของซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปสำหรับงานเฉพาะด้าน
62 การสร้างตัวแบบกองทุนบำนาญแบบผสม
63 การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศ
64 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรวัดเชิงวัตถุจากแผนภาพคลาส และมาตรวัดเชิงวัตถุจากแผนภาพซีเควนซ์
65 การสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากแผนภาพยูเอ็มแอล สำหรับการทดสอบระดับบูรณาการ
66 ผลกระทบของรูปแบบบทวิจารณ์ออนไลน์ที่มีต่อทิศทางความคิดเห็น การรับรู้คุณภาพ การรับรู้ประโยชน์ของบทวิจารณ์ออนไลน์และความตั้งใจซื้อสินค้า
67 การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติแบบผสม
68 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์และการคัดเลือกตัวแปรของวิธีเพิ่มลดตัวแปรแบบขั้นตอน วิธีแลสโซ่ วิธีอีลาสติคเน็ต และวิธีแลสโซ่ปรับปรุง สำหรับผลกระทบขนาดเล็กและมีค่าสัมประสิทธิ์บางตัวเป็นศูนย์
69 การเปรียบเทียบวิธีการแบ่งข้อมูลอย่างสุ่ม และวิธีบูตสแตรปในการปรับค่าพี-แวลูของสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีมิติสูง
70 การเปรียบเทียบวิธีการคัดกรองตัวแปรสำหรับวิธีการแบ่งข้อมูลตัวอย่างหลายครั้งในการหาค่าพี-แวลูสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูง
71 การพัฒนาเครื่องมือช่วยลดระยะเวลาการอ่านพิมพ์เขียวธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการกำหนดค่าพารามิเตอร์ในซอฟต์แวร์อีอาร์พี
72 ผลกระทบของความสอดคล้องของสีพื้นหลังของแบนเนอร์โฆษณากับสีพื้นหลังของเว็บไซต์ ความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์โฆษณากับเนื้อหาเว็บไซต์ และรูปแบบแบนเนอร์ ต่อการมองเห็นแบนเนอร์ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าจากโฆษณา และความรำคาญที่มีต่อโฆษณา
73 การเปรียบเทียบการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรไทยในการจำแนกกลุ่มระหว่างวิธีเคเนียเรสเนเบอร์กับวิธีเคอร์เนล
74 การวิเคราะห์การอนุมานที่แท้จริงสำหรับตัวแบบไวบูลล์
75 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน
76 การจำลองข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ ระหว่างวิธีโครงข่ายประสาทเทียมกับวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ปี พ.ศ. 2555
77 การปรับแก้อัตโนมัติของอัตรามรณะด้วยตัวแบบเปลี่ยนมิติของเบย์
78 ผลกระทบของบทวิจารณ์สินค้าออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของผู้อ่านบทวิจารณ์ และประเภทสินค้า ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
79 การพยากรณ์อัตรามรณะของประชากรไทยโดยใช้ตัวแบบลี-คาร์เตอร์ ร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสาเหตุการตาย
80 การศึกษาเปรียบเทียบเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีบันไดลูกโซ่และการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา
81 การพยากรณ์อัตรามรณะไทยด้วยตัวแบบโลจิสติกส์
82 การศึกษาการเปรียบเทียบอัตรามรณะ โดยวิธีการแปลงภาวะภัยสัดส่วน วิธีการแปลงภาวะภัยเชิงเส้นและวิธีการแปลงของแวง
83 กรอบงานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตระบบงานจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงสายธุรกิจ
84 การวิเคราะห์การอนุมานที่แท้จริงสำหรับตัวแบบแกมมา
85 การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณพารามิเตอร์โดยตัวประมาณแบบกราฟที่มีการถ่วงน้ำหนักจากข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางขวา
86 การคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบเบย์เชิงประจักษ์สำหรับตัวแบบ Cox’s proportional hazard ที่ข้อมูลมีมิติสูง
87 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสำหรับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุเมื่อตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล
88 การประยุกต์การระบุระดับความหนักแน่นของความคิดเห็นในระบบสรุปบทวิจารณ์สินค้าโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์
89 กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทย
90 การประมาณแบบกราฟด้วยข้อมูลบางส่วนจากข้อมูลที่ถูกตัดปลายกำหนดเวลา
91 การศึกษาแบบจำลองการแข่งขันฟุตบอลโดยใช้การแจกแจงแบบแบร์นูลลีและคะแนนความสามารถ
92 การวิเคราะห์ปริมาตรแบบไฮเปอร์ใต้โค้งอาร์โอซีสำหรับตัวแบบโลจิสติกพหุนาม
93 ตัวแบบจำลองการสับไพ่โดยการแจกแจงเบตาภายใต้เกณฑ์คะแนนความเรียงลำดับ
94 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิลในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ
95 The effect of short-sale constraints on volatility, skewness, and kurtosis of intraday return
96 การเปรียบเทียบการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนระหว่างวิธีบูทแสตรปแบบเบย์เซียนกับวิธีบูทแสตรปแบบดั้งเดิมภายใต้วิธีการคำนวณบันไดลูกโซ่
97 ค่าความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของบริษัทประกันภัย
98 การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์
99 จำนวนผลที่เหมาะสมที่สุดต่อพวงสำหรับองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์แบล๊คโอปอล์
100 ผลกระทบของดีไซน์แพตเทิร์นบนความน่าจะเป็นของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
101 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
102 ผลของแบบอักษร การหมุนเอียง จำนวนอักษร และชุดอักขระต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ และอัตราความทนทานของแคปท์ชา
103 ผลของการจัดแนวป้ายข้อความ ความยาวกล่องแสดงค่า และจำนวนสดมภ์ต่อระยะเวลาที่ใช้กรอกข้อมูลแล้วเสร็จ การเพ่งมอง และลำดับการกรอกข้อมูล: การศึกษาแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยเครื่องมือติดตามการมองเห็น
104 การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการในธุรกิจประกันภัย
105 ผลกระทบของข้อมูลสินค้าประเภทบริการและความคิดเห็นออนไลน์ที่มีต่อความเชื่อถือไว้วางใจผู้ขายสินค้าประเภทบริการและความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทบริการบนอินเทอร์เน็ต
106 อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ในกรณีผู้บริโภคที่มีระดับการปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบริการแตกต่างกัน
107 การประยุกต์การระบุระดับความหนักแน่นของความคิดเห็นในระบบสรุปบทวิจารณ์สินค้าโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์
108 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่
109 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสำหรับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุเมื่อตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีการสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล
110 กรอบงานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตระบบงานจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงสายธุรกิจ
111 การศึกษาการเปรียบเทียบอัตรามรณะ โดยวิธีการแปลงภาวะภัยสัดส่วน วิธีการแปลงภาวะภัยเชิงเส้นและวิธีการแปลงของแวง
112 การพยากรณ์อัตรามรณะไทยด้วยตัวแบบโลจิสติกส์
113 การศึกษาเปรียบเทียบเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีบันไดลูกโซ่และการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา
114 การพยากรณ์อัตรามรณะของประชากรไทยโดยใช้ตัวแบบลี-คาร์เตอร์ร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสาเหตุการตาย
115 ผลกระทบของบทวิจารณ์สินค้าออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของผู้อ่านบทวิจารณ์ และประเภทสินค้า ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
116 การปรับแก้อัตโนมัติของอัตรามรณะด้วยตัวแบบเปลี่ยนมิติของเบย์
ปี พ.ศ. 2554
117 การเปรียบเทียบการจัดอันดับและมูลค่าความเสี่ยงระหว่างตัวแบบ โพรบิทแบบภาวะภัยและตัวแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาโพรบิทแบบภาวะภัย
118 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีฤดูกาล
119 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและทิศทางของความคิดเห็น ที่มีต่อความตั้งใจซื้อในเครือข่ายสังคม
120 การคำนวณเงินสำรองสำหรับการประกันภัยรถยนต์โดยใช้ตัวแบบคอปปูลา
121 กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการ
122 การหาค่าพารามิเตอร์ริดจ์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาพหุสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม
123 โปรแกรมหาจุดอิสระที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างแถบความเชื่อมั่นแบบเชิงเส้นเป็นช่วงสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุ
124 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและทิศทางของความคิดเห็น ที่มีต่อความตั้งใจซื้อในเครือข่ายสังคม
125 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
126 ตัวแบบจำลองการสับไพ่โดยการแจกแจงแบบเบตา
127 ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์
ปี พ.ศ. 2553
128 List assignment problems
129 ผลกระทบของรูปแบบแบนเนอร์โฆษณา ต่อการรับรู้ตราสินค้า ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ความรำคาญและจำนวนคลิกบนแบนเนอร์
ปี พ.ศ. 2552
130 การรับรู้ของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่องบประมาณรูปแบบจินตทัศน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2551
131 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟและตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนความควรจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
132 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับแผนแบบทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
133 การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภทกับการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกอันดับสำหรับการจำแนกกลุ่มแบบอันดับ
ปี พ.ศ. 2550
134 ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของโอกาสในการลงทุน กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
135 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับผลตอบแทนหลักทรัพย์และผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
136 ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทย
137 ตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนแบบจตุรัสลาตินที่ปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกเป็นปัจจัยคงที่
138 ระบบล่ามภาษามืออิเล็กทรอนิกส์
139 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
140 ผลกระทบของคุณภาพของเว็บไซต์ ความโน้มเอียงที่จะเชื่อถือและชื่อเสียงของตราสินค้าที่มีต่อความเชื่อถือผู้ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
141 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบค้นคืนสารสนเทศที่ใช้เทคนิคการวัดความคล้ายคลึงเชิงมุมและเทคนิคการวัดความคล้ายคลึงเชิงระยะห่างยูคลิเดียนที่กำหนดกรอบค่าความคล้ายคลึงด้วยผลลัพธ์จากการจัดกลุ่มข้อมูล
142 ผลของความสอดคล้องของเนื้อหาบนแบนเนอร์กับเนื้อหาบนเว็บเพจ รูปแบบเสียงและการใช้ปฎิสัมพันธ์บนแบนเนอร์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์
143 การประมาณค่าแบบช่วงของผลต่างค่าสัดส่วนแบร์นูลลีของข้อมูลแบบจับคู่
144 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทแสตรปของไวน์ ตัวสถิติบูทแสตรปของบรูชและพาแกน และตัวสถิติบูทแสตรปของสโรเดอร์ สำหรับการทดสอบความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
145 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ขณะประมวลผลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของซอฟแวร์ภายใต้โครงสร้างคลาสแบบแอสโซซิเอชันและเจนเนอรัลไลเซชัน
146 ผลกระทบของความล่าช้าของการแสดงผล, รูปแบบของเมนู การใช้ข้อมูลป้อนกลับต่อประสิทธิภาพของการใช้งานบนเว็บแอพพลิเคชั่น
147 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไร อายุของบริษัท และระยะเวลาในการออกรายงานของผู้สอบบัญชีกับปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
148 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และความเห็นของผู้สอบบัญชีในปีก่อนกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
149 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
150 ผลกระทบของกลยุทธ์ ประสบการณ์ และค่าตอบแทนต่อความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
151 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของรายการคงค้าง กำไรในอนาคต และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
152 ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับราคาหลักทรัพย์และกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
153 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุดร่วมกับวิธีดั้งเดิมเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัดค่าในตัวแปรอิสระ
154 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้น เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่ได้มีการแจกแจงปกติ
ปี พ.ศ. 2549
155 การเปรียบเทียบเทคนิคการอ่านซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบเอกสารแสดงการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยวิธีการเชิงวัตถุ
156 การเปรียบเทียบและการนำเสนอคุณสมบัติของเคสทูลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
157 มูลค่าความเสี่ยงจากการแจกแจงปัวส์ซอง-ทวินาม
158 การเปรียบเทียบเวลาคอยระหว่างนโยบายการให้บริการที่แตกต่างกันสองนโยบาย ของระบบคิวแบบป้อนกลับที่มีหน่วยให้บริการสองหน่วย
159 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ กับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
160 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อการลงทุนสำหรับสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากมูลค่าของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยใช้วิธีงบดุล
161 การเปรียบเทียบตัวแแบบกาส์เซียนกับตัวแบบทีในการคำนวณมูลค่าความเสี่ยง
162 การเปรียบเทียบวิธีคัดเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดเชิงเบส์เมื่อใช้การแจกแจงก่อนคู่สังยุคเบตา
163 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดเชิงเบส์เมื่อใช้การแจกแจงก่อนแบบคู่สังยุคแกมมา
164 ปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงานตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
165 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและรายการคงค้าง
166 กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในพันธมิตรทางธุรกิจ
167 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
168 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
169 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้วิจารณญาณเชิงจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
170 การจำแนกกลุ่มการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่เปิดเผยในรายงานประจำปี
ปี พ.ศ. 2548
171 ความคิดเห็นของลูกค้าและผู้สอบบัญชีที่มีต่อหนังสือถึงผู้บริหาร
ปี พ.ศ. 2547
172 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
173 การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมและความสามาระในการคาดการณ์อัตรผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
174 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับสัมประสิทธิ์การถดถอยในสมการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว เมื่อความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงแบบเบ้ขวา
175 การให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย: มุมมองนักวิเคราะห์ทางการเงิน
176 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผล
ปี พ.ศ. 2542
177 การพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2524
178 ต้นทุนการผลิตชาในภาคเหนือของประเทศไทย