ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 พนม คลี่ฉายา 24
9 นันทวัฒน์ บรมานันท์ 24
10 คณพล จันทน์หอม 24
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
12 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
13 วิทิต มันตาภรณ์ 20
14 สราวุธ อนันตชาติ 19
15 พิรงรอง รามสูต 19
16 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
17 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
18 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
19 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
20 มัทยา จิตติรัตน์ 17
21 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 17
22 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
23 ศิริชัย ศิริกายะ 16
24 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
25 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
26 ศารทูล สันติวาสะ 16
27 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
28 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
29 กิตติ กันภัย 13
30 ชัชพล ไชยพร 12
31 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
32 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
33 ชยันติ ไกรกาญจน์ 12
34 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
35 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
36 มานิตย์ จุมปา 11
37 ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11
38 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
39 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
40 สำเรียง เมฆเกรียงไกร 9
41 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
42 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
43 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
44 ทัชชมัย ทองอุไร 9
45 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
46 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
47 พล ธีรคุปต์ 7
48 อวยพร พานิช 7
49 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
50 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
51 วิฏราธร จิรประวัติ 7
52 ปรมะ สตะเวทิน 7
53 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
54 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
55 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
56 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
57 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
58 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
59 โชติกา วิทยาวรากุล 5
60 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
61 ธนวดี บุญลือ 5
62 เจษฎา ศาลาทอง 4
63 ประภาศ คงเอียด 4
64 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
65 วิลาสินี พิพิธกุล 4
66 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
67 ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 4
68 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
69 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
70 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
71 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
72 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
73 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
74 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
75 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
76 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
77 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
78 ปัทมวดี จารุวร 3
79 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
80 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
81 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
82 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
83 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
84 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
85 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
86 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
87 ปรัชญา แช่มช้อย 2
88 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
89 สุษม ศุภนิตย์ 2
90 กรวิกา ขวัญเมือง 2
91 เมือง พรมเกษา 2
92 พีระ จิรโสภณ 2
93 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
94 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
95 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
96 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
97 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
98 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
99 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
100 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
101 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
102 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
103 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
104 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
105 เอมวิกา กิติมา 2
106 บูรตา วงษ์อุไร 2
107 อรวี ศรีชำนาญ 2
108 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
109 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
110 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
111 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
112 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
113 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
114 กมลชนก ยวดยง 2
115 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
116 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
117 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
118 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
119 ทัน ทองดี 2
120 สุธิดา มานิตย์ 2
121 สุวดี ยาป่าคาย 2
122 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
123 สุทธิพร สายเชื้อ 2
124 ภัทรทร วันวงษ์ 2
125 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
126 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
127 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
128 ประกาศ คงเอียด 2
129 ณัฐญา นลพร 2
130 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
131 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
132 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
133 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
134 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
135 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
136 ปวีนุช หาญชะนะ 2
137 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
138 ภัฏ กรวิกนพดล 2
139 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
140 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
141 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
142 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
143 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
144 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
145 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
146 ยุบล เบญจรงค์กิจ 2
147 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
148 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
149 จรัญ ภักดีธนากุล 2
150 สุธี พลพงษ์ 2
151 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
152 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
153 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
154 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
155 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
156 ธนวัตน์ เดชผล 2
157 สถาพร ปัญญาดี 2
158 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
159 สุรกิจ บุญรอด 2
160 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
161 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
162 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
163 สุภัทรา สุขปาณี 2
164 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
165 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
166 ธนัท อนุรักษ์ 2
167 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
168 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
169 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
170 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
171 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
172 เกริดา โคตรชารี 2
173 ปฤณ ลมรส 2
174 ศรุต รัตนวิจิตร 2
175 รรรรยา บุญกลั่น 2
176 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
177 ภูร นิมมล 2
178 อาริสา ทองชุมสิน 1
179 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
180 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
181 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
182 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
183 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
184 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
185 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
186 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
187 อรัญญา บุญธรักษา 1
188 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
189 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
190 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
191 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
192 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
193 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
194 รัญคุณานิชช กันหลง 1
195 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
196 จิรวัส พรหมศร 1
197 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
198 กันติชา รุ่งมณี 1
199 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
200 จิรเวทย์ รักชาติ 1
201 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
202 คัทลียา ใจศรีธิ 1
203 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
204 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
205 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
206 อิทธิชัย รามสูต 1
207 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
208 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
209 คัคนางค์ มณีศรี 1
210 ธวัชชัย สันติสุข 1
211 ปวีณา ชาติรังสรรค์ 1
212 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
213 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
214 วิไล ชินธเนศ 1
215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
216 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
217 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
218 สมพร พรมดี 1
219 สิริพร สิวราวุฒิ 1
220 สุนีย์ นัยจรัญ 1
221 สุวิชา ทองสิมา 1
222 สำเริง แย้มโสภี 1
223 วัลลภ แย้มเหมือน 1
224 Chulalongkorn University. Graduate School 1
225 อุทัย บุญประเสริฐ 1
226 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
227 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
228 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
229 สีตลา ชาญวิเศษ 1
230 มังคลารัช ใจตรง 1
231 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
232 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
233 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
234 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
235 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
236 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
237 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
238 Somying Tumwasorn 1
239 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
240 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
241 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
242 วรพล จรัสกิตติกร 1
243 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
244 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
245 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
246 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
247 วรงรอง เลื่อนลอย 1
248 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
249 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
250 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
251 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
252 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
253 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
254 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
255 พิโรดม ใหลตระกูล 1
256 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
257 สิริสา สุรการวิทย์ 1
258 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
259 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
260 กิตธิ นาคะนิธิ 1
261 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
262 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
263 สายฝน ควรผดุง 1
264 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
265 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
266 ดรัลพร ดำยศ 1
267 อัญชลี วานิจจะกูล 1
268 เอมวลี ณ ลำพูน 1
269 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
270 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
271 บวร ประภาสะวัต 1
272 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
273 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
274 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
275 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
276 อาทิตา แสนเสนาะ 1
277 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
278 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
279 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
280 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
281 ภูมิ จันทชุม 1
282 อรชนันท์ บุญมี 1
283 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
284 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
285 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
286 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
287 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
288 สุธาสินี เหล่าไทย 1
289 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
290 ชุมพล คงคานนท์ 1
291 ดาววดี เพชรบรม 1
292 รัชเษก สิงหา 1
293 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
294 ธนวรรณ ดวงมณี 1
295 ปริณดา แก้วทอง 1
296 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
297 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
298 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
299 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
300 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
301 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
302 พัฒนี แซ่จิว 1
303 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
304 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
305 จิรภัทร ผลากรกุล 1
306 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
307 Panee Boonthavi 1
308 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
309 Chakkaphan Sutthirat 1
310 Supa Chantharasakul 1
311 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
312 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
313 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
314 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
315 Jaitip Paiboon 1
316 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
317 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
318 Chulalongkorn University.Graduate school 1
319 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
320 วิมล เหมะจันทร 1
321 ชอุ่ม มลิลา 1
322 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
323 Prakong Tangpraprutkul 1
324 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
325 Phanphen Wattanaarsakit 1
326 Puttipongse Varavudhi 1
327 ละอองทิพย์ เหมะ 1
328 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
329 Naiyana Chaiyabutr 1
330 กำจัด มงคลกุล 1
331 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
332 ประคอง สุทธสาร 1
333 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
334 บรรจง คณะวรรณ 1
335 Ampa Luiengpirom 1
336 สุมิตรา พูลทอง 1
337 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
338 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
339 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
340 วัฒนชัย สมิทธากร 1
341 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
342 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
343 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
344 Kittisak Likhitwitayawuid 1
345 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
346 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
347 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
348 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
349 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
350 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
352 Wilai Anomasiri 1
353 Sumphan Wongseripipatana 1
354 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
355 Vanida Chantarateptawan 1
356 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
357 Sompol Sanguanrungsirikul 1
358 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
359 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
360 Kitpramuk Tantayaporn 1
361 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
362 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
363 Boonchai Sangpetngam 1
364 Garnpimol C. Ritthidej 1
365 Vimolmas Lipipun 1
366 Chalermpol Leevailoj 1
367 Srilert Chotpantarat 1
368 มยุรี ตันติสิระ 1
369 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
370 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
371 Waraporn Siriterm 1
372 Rajalida Lipikorn 1
373 Walaisiri Muangsiri 1
374 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
375 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
376 Varunee Padmasankh 1
377 Anawatch Mitpratan 1
378 ประธาน ดาบเพชร 1
379 Chonticha Srisawang 1
380 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
381 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
382 Jittima Chatchawansaisin 1
383 Chayaporn Supachartwong 1
384 อวย เกตุสิงห์ 1
385 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
386 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
387 ศุกันยา ห้วยผัด 1
388 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
389 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
390 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
391 Thanathon Sesuk 1
392 วาสนา เสียงดัง 1
393 Pantharee Boonsatorn 1
394 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
395 Ong, Say Kee 1
396 ไววิทย์ พุทธารี 1
397 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
398 Acom Sornsute 1
399 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
400 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
401 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
402 Suchin Arunsawatwong 1
403 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
404 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
405 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
406 ประคอง ชอบเสียง 1
407 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
408 Chariya Uiyyasathian 1
409 นิศา วิชพันธุ์ 1
410 Kasidit Nootong 1
411 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
412 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
413 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
414 สุมา เมืองใย 1
415 พรรณี กาญจนพลู 1
416 สิทธิพร แอกทอง 1
417 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
418 มยุรี จารุปาน 1
419 นภสร โกวรรธนะกุล 1
420 กระมล ทองธรรมชาติ 1
421 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
422 Tadchanon Chuman 1
423 วินัย งามแสง 1
424 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
425 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
426 สมชัย วัฒนการุณ 1
427 ๋Janes, Gavin W. 1
428 กัญญา ศุภปิติพร 1
429 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
430 รุ่งราวี ทองกันยา 1
431 Yeshey Penjor 1
432 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
433 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
434 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
435 ฉัตรมณี พะนาน 1
436 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
437 วิภาดา ผลสว่าง 1
438 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
439 พารณ สุจิตจร 1
440 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
441 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
442 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
443 จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 1
444 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
445 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
446 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
447 แพรมาศ บูรณมานัส 1
448 เมษา วัฒนพิชัย 1
449 วรามาส แซ่ซื้อ 1
450 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
451 พาเวล สลัซกี้ 1
452 วรพรรณ นาคทับ 1
453 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
454 ศริยา ห่านศรีสุข 1
455 อธิพร สุขเนตร 1
456 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
457 ศิรดา รอดเมฆ 1
458 เมธาวี คงพิกุล 1
459 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
460 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
461 ฟ้าส่อง พูลผล 1
462 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
463 นันทินี สุนทรพิมล 1
464 ภาสินี แพ่งสภา 1
465 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
466 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
467 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
468 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
469 พรศิริ ประคองธรรม 1
470 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
471 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
472 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
473 สาริศ พันธุ์นรา 1
474 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
475 ญาดา ศิริสม 1
476 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
477 ศิริมาส บุญถนอม 1
478 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
479 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
480 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
481 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
482 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
483 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
484 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
485 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
486 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
487 ชิดชนก นิลรัต 1
488 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
489 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
490 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
491 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
492 พลอย สีตะสุต 1
493 วีรภัทร บุญมา 1
494 อัลเบอท ปอทเจส 1
495 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
496 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
497 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
498 ศิริชัย สมศรี 1
499 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
500 ภัทรมน ติวานนท์ 1
501 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
502 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
503 วัชรา บุรีศรี 1
504 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
505 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
506 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
507 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
508 ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล 1
509 สานุ อาจสำอางค์ 1
510 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
511 วาสินี แสงศรี 1
512 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
513 อรวรี วิสรรคชาติ 1
514 นิดา หมอยาดี 1
515 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
516 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
517 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
518 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
519 กฤติยา ยั่งยืน 1
520 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
521 สุพิน คุณานุกูล 1
522 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
523 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
524 คุณาชา ไชยชุมพร 1
525 พิไลพร เรืองนก 1
526 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
527 สุธารา คิสาสัง 1
528 ณัฐ สุขสมัย 1
529 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
530 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
531 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
532 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
533 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
534 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
535 สาลินี จีนจรรยา 1
536 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
537 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
538 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
539 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
540 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
541 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
542 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
543 สุนทรี อมรเพชรสถาพร 1
544 ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 1
545 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
546 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
547 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
548 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
549 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
550 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
551 สุรางคณา วายุภาพ 1
552 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
553 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
554 เอก ยิ้มฉาย 1
555 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
556 ศศิรดี สะเดา 1
557 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
558 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
559 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
560 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
561 ดลภพ เหล่าวานิช 1
562 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
563 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
564 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
565 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
566 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
567 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
568 วิภาวัส อิสราพานิช 1
569 สโรชา เลิศทวีเดช 1
570 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
571 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
572 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
573 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
574 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
575 Pornpimol Muanjai 1
576 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
577 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
578 Narong Punnim 1
579 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
580 อังคณา อยู่ยืนยง 1
581 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
582 จิราภา สุขเกษม 1
583 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
584 กันตภณ พุ่มประดับ 1
585 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
586 วิชุดา สายสมุทร 1
587 กรกมล แก้วเจียม 1
588 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
589 สุรัชดา รีคี 1
590 ศรีญาภา ศรีวรนันท์ 1
591 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
592 จริยา สารีอินทร์ 1
593 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
594 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
595 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
596 เอกชัย อดุลยธรรม 1
597 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
598 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
599 ณิชากร ปทุมมาศ 1
600 กฤตยา วุตติสันต์ 1
601 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
602 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
603 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
604 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
605 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
606 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
607 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
608 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
609 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
610 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
611 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
612 ฎาพร อาจหาญ 1
613 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
614 Thada Jirajaras 1
615 Siriporn Sriwarakan 1
616 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
617 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
618 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
619 จิตรา เศรษฐอุดม 1
620 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
621 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
622 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
623 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
624 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
625 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
626 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
627 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
628 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
629 วิชริณี คุปตานนท์ 1
630 กุลชลี เชิงฉลาด 1
631 ชวณี ลี้ตระกูล 1
632 จินตนา เหมรา 1
633 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
634 ประสม หงษ์โต 1
635 ปรีชญา แม้นมินทร์ 1
636 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
637 วิธิดา มานิตย์กุล 1
638 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
639 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
640 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
641 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
642 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
643 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
644 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
645 อมร มงคลแก้วสกุล 1
646 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
647 สายใจ อุชชิน 1
648 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
649 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
650 นลินอร ธิบดี 1
651 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
652 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
653 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
654 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
655 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
656 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
657 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
658 วุฒิดา คงเจริญ 1
659 สิรภพ แก้วมาก 1
660 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
661 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
662 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
663 สุมาลี จำเริญ 1
664 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
665 รติมาส นรจิตร์ 1
666 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
667 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
668 ฆโนทัย บุญฟัก 1
669 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
670 วาสินี นันทขว้าง 1
671 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
672 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
673 ปภัสสรา ชัยวงศ์ 1
674 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
675 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
676 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
677 อลินดา ทองชุมสิน 1
678 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
679 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
680 เอกภพ จึงกุล 1
681 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
682 วรท สวนดอก 1
683 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
684 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
685 วิลาสินี กิจคณะ 1
686 ทวี ชูโต 1
687 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
688 สุภิชา มีนิล 1
689 เสาวภา พิณเขียว 1
690 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
691 บุญมา เตชะวนิช 1
692 ณัฐพล บุญชิต 1
693 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
694 ปาริชาต สายธนู 1
695 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
696 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
697 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
698 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
699 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
700 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
701 ปวินี ไพรทอง 1
702 ปวีณา จิรัฐติกร 1
703 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
704 อรศรี อธิกิจ 1
705 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
706 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
707 มนตรี รูปสุวรรณ 1
708 มนตรี รูปสุวรรณ 1
709 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
710 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
711 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
712 ทยา จันทนชาติ 1
713 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
714 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
715 เกสรี ศิริเลิศชัย 1
716 ปภัส มาคำจันทร์ 1
717 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
718 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
719 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
720 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
721 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
722 นันทชัย เพียรสนอง 1
723 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
724 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
725 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
726 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
727 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
728 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
729 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
730 สิริรัตน์ สารี 1
731 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
732 ณัฐวดี บุญชื่น 1
733 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
734 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
735 บุญยกร พนมอุปการ 1
736 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
737 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
738 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
739 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
740 พงศ์จักร สร้อยสุวรรณ 1
741 กิติยา ปรัตถจริยา 1
742 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
743 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
744 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
745 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
746 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
747 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
748 ปาราวี พูลศิริ 1
749 นราธิป บุญญพนิช 1
750 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
751 กองคำ ดวงแก้ว 1
752 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
753 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
754 ศิริชัย ศิริกาย 1
755 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
756 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
757 พนา ทองมีอาคม 1
758 ทวีพร คงแก้ว 1
759 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
760 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
761 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
762 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
763 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
764 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
765 พิชากร ว่องวิชญกร 1
766 กนกพร ชมภูนุท 1
767 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
768 สุพัฒนศิริ แพงพันธุ์, 2515- 1
769 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
770 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
771 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
772 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
773 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
774 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
775 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
776 พุทธชาด สุขรอด, 2521- 1
777 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
778 กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513- 1
779 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
780 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
781 สุทธิรักษ์ วินิส 1
782 สริญญา สาระสุทธิ 1
783 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
784 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
785 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
786 รักจิต มั่นพลศรี, 2521- 1
787 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
788 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
789 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
790 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
791 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
792 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
793 อนุกูล บุญญบาล 1
794 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
795 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
796 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
797 สุทธิดา นาคเจริญ 1
798 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
799 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
800 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
801 ณฐมน บัวพรมมี 1
802 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
803 พรรณพิไล ปุกหุต 1
804 เมสิริณ ขวัญใจ 1
805 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
806 วรางคณา ไข่มุก 1
807 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
808 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
809 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
810 อุษา โหราเรือง 1
811 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
812 กองทอง วนเกียรติ 1
813 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
814 นฤมล พุ่มเมือง 1
815 นัดดาว ชัยรัต 1
816 ภร ปติมน 1
817 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
818 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
819 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
820 พัธรา นักรำ 1
821 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
822 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
823 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
824 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
825 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
826 ศิมาพร บุญศิริ 1
827 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
828 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
829 ลำยอง ดวงคำ, 2517- 1
830 พงศกร จันทรศัพท์ 1
831 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
832 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
833 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
834 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
835 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
836 มีนา กิตติอนุกูล 1
837 ภัคสินี คงศรี 1
838 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
839 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
840 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
841 สุรัชนี พานำมา 1
842 มาลินี จงสำราญ 1
843 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
844 กิติพร พลศร 1
845 บงกชสุดา ทองละไม 1
846 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
847 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
848 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
849 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
850 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
851 พรรณวดี พานิช 1
852 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
853 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
854 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
855 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
856 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
857 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
858 พจณี สิมะนราธร 1
859 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
860 ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518- 1
861 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
862 สุวิมล วงศ์รัก, 2523- 1
863 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
864 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
865 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
866 ประพิณพร แผนชากร 1
867 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
868 จุมพล รอดคำดี 1
869 วิฎราธร จิรประวัติ 1
870 วรียา หยึกประเสริฐ 1
871 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
872 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
873 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
874 อุเทน ลิมปิศิริสันต์, 2521- 1
875 มารุต ไพรศรี 1
876 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
877 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
878 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
879 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
880 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
881 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
882 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
883 นิตินัย คำนวน 1
884 ศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2523- 1
885 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
886 ธิดา แย้มบุปผา 1
887 รัตติกาล อ่องนุช 1
888 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
889 กาญจนาถ อุดมสุข 1
890 กติกา ศรีรักษา 1
891 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
892 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
893 นรา สวัสดิภาพ 1
894 พรทวี หนูพรหม 1
895 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
896 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
897 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
898 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
899 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
900 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
901 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
902 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
903 ปวรา โพธิพิพิธ 1
904 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
905 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
906 ชาลิน นุกูล 1
907 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
908 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
909 จตุพร บัณฑิตกุล 1
910 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
911 เกศรา บูรพาเดชะ 1
912 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
913 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
914 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
915 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
916 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
917 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
918 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
919 มานะ เผาะช่วย 1
920 วันณุ พูลสมบัติ 1
921 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
922 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
923 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
924 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
925 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
926 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
927 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
928 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
929 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
930 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
931 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
932 โกเมศ สุพลภัค 1
933 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
934 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
935 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
936 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
937 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
938 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
939 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
940 สวรรยา แก้วมีชัย 1
941 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
942 ชญาดา รุ้งเต่า 1
943 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
944 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
945 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
946 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
947 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
948 สุกฤตา จำเนียร 1
949 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
950 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
951 อาทิตย์ ศรีชัย 1
952 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
953 อลิสา สุนทรพะลิน 1
954 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
955 ปนิธิ ภูเจริญ 1
956 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
957 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
958 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
959 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
960 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
961 สิริอร สังข์ทอง 1
962 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
963 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
964 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
965 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
966 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
967 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
968 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
969 ปณิตา โรจน์พานิช 1
970 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
971 ภานุรังสี หุ่นดี 1
972 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
973 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
974 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
975 จุรีพร คำพจนาพล 1
976 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
977 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
978 ศารทูล สันติวาศะ 1
979 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
980 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
981 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
982 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
983 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
984 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
985 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
986 นันทัช กิจรานันทน์ 1
987 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
988 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
989 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
990 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
991 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
992 ตุลาพร ศรียาบ 1
993 นรเทพ ครบปรัชญา 1
994 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
995 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
996 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
997 บัว แก้วจิตร 1
998 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
999 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
1000 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
1001 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
1002 จุฬา สุขมานพ 1
1003 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
1004 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
1005 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
1006 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
1007 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
1008 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
1009 เอกราช มาเจริญ 1
1010 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
1011 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
1012 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
1013 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
1014 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
1015 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
1016 ญาดา แสงเพ็ชร 1
1017 พงศกร เรืองเดชขจร 1
1018 วีระพงษ์ 1
1019 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
1020 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
1021 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
1022 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
1023 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
1024 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
1025 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
1026 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
1027 กฤดิทัต ฉายไสว 1
1028 ศนันท์กรณ์ โสติพันธุ์ 1
1029 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
1030 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
1031 อายุศรี คำบรรลือ 1
1032 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
1033 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
1034 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
1035 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
1036 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
1037 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
1038 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
1039 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
1040 อาคม ชนิตวัธน์ 1
1041 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
1042 มนชนก เกิดแก้ว 1
1043 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
1044 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
1045 มนัสนันท์ มากบัว 1
1046 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
1047 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
1048 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
1049 พรสรร สิงห์ชัย 1
1050 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
1051 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
1052 สุวัตร ปะวะภูโต 1
1053 พิมลกร แปงฟู 1
1054 ฐาปน แสนยะบุตร 1
1055 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
1056 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
1057 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
1058 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
1059 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
1060 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
1061 อภิรดี ชัยกิจอุราใจ 1
1062 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
1063 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
1064 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
1065 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
1066 ปริตตา สดสง่า 1
1067 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
1068 อภิรดี โกเฮง 1
1069 นันทวัฒน์ บรมานันท 1
1070 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
1071 ศุภชัย คำคุ้ม 1
1072 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
1073 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
1074 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
1075 ธันยพร จันทร์เปีย 1
1076 นพวรรณ โอภาโส 1
1077 ศํกดา ธนิตกุล 1
1078 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
1079 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
1080 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
1081 วรรณิกา ใหม่ธ 1
1082 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
1083 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
1084 พันธวิศ ติขะธรรม 1
1085 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
1086 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
1087 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
1088 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
1089 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
1090 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
1091 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
1092 พล ธีระคุปต์ 1
1093 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
1094 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
1095 มิรา โกมลวณิช 1
1096 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
1097 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
1098 วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล. 1
1099 ศศินันท์ พัฒนะ 1
1100 เศวต วัชรเสถียร 1
1101 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
1102 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
1103 ธีรติ ถนัดรบ 1
1104 รทิตา ไกรเทพ 1
1105 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
1106 คุณาพร ใจมาคำ 1
1107 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
1108 วรรณพร ภุชชงค์ 1
1109 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
1110 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
1111 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
1112 สุนิตา คงมั่น 1
1113 ภัฏฏารินทร์ อิงคุลานนท์ 1
1114 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
1115 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
1116 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
1117 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
1118 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
1119 วริศรา สุรเดช 1
1120 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
1121 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
1122 กอบชัย ชูโต 1
1123 รัตยา โตควณิชย์ 1
1124 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
1125 นฤมล วีระวงศ์ชัย, 2522- 1
1126 อภิชญา บุญกระพือ 1
1127 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
1128 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
1129 พิชยุตม์ คูณทอง 1
1130 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
1131 ธีรารัตน์ บุตรโพธ 1
1132 นฐวรรณ สุธาพร 1
1133 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
1134 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
1135 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
1136 อภิชาติ โกสัยสุก 1
1137 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
1138 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
1139 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
1140 วารุณี จังมงคลกาล 1
1141 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
1142 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
1143 สุธี นามศิริเลิศ 1
1144 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
1145 กัณฑิมา ช่างทำ 1
1146 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
1147 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
1148 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
1149 กัมปนาท สถิตย์พร 1
1150 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
1151 อัจฉรียา รอบกิจ 1
1152 วรทัย ราวินิจ 1
1153 ศรายุทธ กุลราช 1
1154 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
1155 วิธัณยา มีลักษณะ 1
1156 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
1157 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
1158 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
1159 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
1160 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
1161 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
1162 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
1163 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
1164 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
1165 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
1166 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
1167 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
1168 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
1169 ชัยนาท บัวทอง 1
1170 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
1171 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
1172 มัทนา นันตา 1
1173 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
1174 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
1175 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
1176 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
1177 กิรติ คเชนทวา 1
1178 แสงระวี สิงหอำพล 1
1179 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
1180 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
1181 วรรณสม สีสังข์ 1
1182 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
1183 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
1184 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
1185 แพรวดี ณ นคร 1
1186 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
1187 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
1188 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
1189 ฐานิสรา พาหะมาก 1
1190 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
1191 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
1192 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
1193 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
1194 กานต์ ชีวสาธน์ 1
1195 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
1196 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
1197 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
1198 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
1199 อรสุดา แสงก่ำ 1
1200 กัลยกร ฝูงวานิช 1
1201 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
1202 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
1203 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
1204 บงกช ขุนวิทยา 1
1205 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1206 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชา