ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 นันทวัฒน์ บรมานันท์ 24
9 คณพล จันทน์หอม 24
10 พนม คลี่ฉายา 24
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
12 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
13 วิทิต มันตาภรณ์ 20
14 สราวุธ อนันตชาติ 19
15 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
16 พิรงรอง รามสูต 19
17 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
18 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 17
19 มัทยา จิตติรัตน์ 17
20 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
21 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
22 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
23 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
24 ศิริชัย ศิริกายะ 16
25 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
26 ศารทูล สันติวาสะ 16
27 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
28 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
29 กิตติ กันภัย 13
30 ชัชพล ไชยพร 12
31 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
32 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
33 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
34 ชยันติ ไกรกาญจน์ 12
35 ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 11
36 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
37 มานิตย์ จุมปา 11
38 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
39 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
40 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
41 ทัชชมัย ทองอุไร 9
42 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
43 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
44 สำเรียง เมฆเกรียงไกร 9
45 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
46 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
47 ปรมะ สตะเวทิน 7
48 อวยพร พานิช 7
49 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
50 พล ธีรคุปต์ 7
51 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
52 วิฏราธร จิรประวัติ 7
53 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
54 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
55 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
56 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
57 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
58 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
59 ธนวดี บุญลือ 5
60 โชติกา วิทยาวรากุล 5
61 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
62 วิลาสินี พิพิธกุล 4
63 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
64 ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 4
65 เจษฎา ศาลาทอง 4
66 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
67 ประภาศ คงเอียด 4
68 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
69 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
70 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
71 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
72 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
73 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
74 ปัทมวดี จารุวร 3
75 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
76 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
77 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
78 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
79 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
80 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
81 สุวดี ยาป่าคาย 2
82 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
83 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
84 ธนัท อนุรักษ์ 2
85 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
86 ธนวัตน์ เดชผล 2
87 กรวิกา ขวัญเมือง 2
88 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
89 วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
90 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
91 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
92 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
93 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
94 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
95 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
96 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
97 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
98 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
99 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
100 ศรุต รัตนวิจิตร 2
101 รรรรยา บุญกลั่น 2
102 เกริดา โคตรชารี 2
103 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
104 อรวี ศรีชำนาญ 2
105 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
106 สุธี พลพงษ์ 2
107 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
108 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
109 ยุบล เบญจรงค์กิจ 2
110 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
111 ณัฐญา นลพร 2
112 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
113 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
114 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
115 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
116 กมลชนก ยวดยง 2
117 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
118 สุทธิพร สายเชื้อ 2
119 ภัทรทร วันวงษ์ 2
120 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
121 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
122 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
123 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
124 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
125 เอมวิกา กิติมา 2
126 บูรตา วงษ์อุไร 2
127 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
128 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
129 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
130 ประกาศ คงเอียด 2
131 ปรัชญา แช่มช้อย 2
132 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
133 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
134 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
135 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
136 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
137 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
138 ทัน ทองดี 2
139 สุธิดา มานิตย์ 2
140 สุษม ศุภนิตย์ 2
141 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
142 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
143 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
144 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
145 เมือง พรมเกษา 2
146 จรัญ ภักดีธนากุล 2
147 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
148 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
149 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
150 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
151 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
152 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
153 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
154 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
155 สุรกิจ บุญรอด 2
156 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
157 สถาพร ปัญญาดี 2
158 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
159 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
160 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
161 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
162 พีระ จิรโสภณ 2
163 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
164 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
165 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
166 สุภัทรา สุขปาณี 2
167 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
168 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
169 ภูร นิมมล 2
170 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
171 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
172 ภัฏ กรวิกนพดล 2
173 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
174 ปฤณ ลมรส 2
175 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
176 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
177 ปวีนุช หาญชะนะ 2
178 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
179 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
180 Siriporn Sriwarakan 1
181 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
182 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
183 เอกชัย อดุลยธรรม 1
184 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
185 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
186 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
187 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
188 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
189 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
190 จิตรา เศรษฐอุดม 1
191 Thada Jirajaras 1
192 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
193 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 1
194 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
195 วิภาวัส อิสราพานิช 1
196 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
197 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
198 ศศิรดี สะเดา 1
199 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
200 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
201 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
202 Pornpimol Muanjai 1
203 Narong Punnim 1
204 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
205 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
206 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
207 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
208 กิตธิ นาคะนิธิ 1
209 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
210 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
211 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
212 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
213 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
214 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
215 บุญมา เตชะวนิช 1
216 อังคณา อยู่ยืนยง 1
217 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
218 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
219 อัญชลี วานิจจะกูล 1
220 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
221 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
222 ดรัลพร ดำยศ 1
223 บวร ประภาสะวัต 1
224 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
225 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
226 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
227 กฤตยา วุตติสันต์ 1
228 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
229 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
230 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
231 ฎาพร อาจหาญ 1
232 ณิชากร ปทุมมาศ 1
233 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
234 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
235 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
236 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
237 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
238 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
239 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
240 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
241 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
242 วรท สวนดอก 1
243 เอกภพ จึงกุล 1
244 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
245 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
246 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
247 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
248 สิรภพ แก้วมาก 1
249 อลินดา ทองชุมสิน 1
250 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
251 สุภิชา มีนิล 1
252 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
253 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
254 เสาวภา พิณเขียว 1
255 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
256 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
257 วิธิดา มานิตย์กุล 1
258 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
259 ประสม หงษ์โต 1
260 จินตนา เหมรา 1
261 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
262 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
263 เอมวลี ณ ลำพูน 1
264 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
265 ชวณี ลี้ตระกูล 1
266 วิชริณี คุปตานนท์ 1
267 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
268 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
269 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
270 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
271 กุลชลี เชิงฉลาด 1
272 ปรีชญา แม้นมินทร์ 1
273 วิลาสินี กิจคณะ 1
274 ทวี ชูโต 1
275 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
276 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
277 กันตภณ พุ่มประดับ 1
278 วิชุดา สายสมุทร 1
279 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
280 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
281 จิราภา สุขเกษม 1
282 กรกมล แก้วเจียม 1
283 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
284 สุรัชดา รีคี 1
285 จริยา สารีอินทร์ 1
286 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
287 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
288 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
289 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
290 วาสินี นันทขว้าง 1
291 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
292 สุมาลี จำเริญ 1
293 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
294 รติมาส นรจิตร์ 1
295 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
296 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
297 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
298 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
299 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
300 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
301 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
302 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
303 ฆโนทัย บุญฟัก 1
304 ปภัสสรา ชัยวงศ์ 1
305 ศรีญาภา ศรีวรนันท์ 1
306 สโรชา เลิศทวีเดช 1
307 สีตลา ชาญวิเศษ 1
308 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
309 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
310 มังคลารัช ใจตรง 1
311 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
312 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
313 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
314 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
315 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
316 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
317 Somying Tumwasorn 1
318 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
319 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
320 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
321 อรัญญา บุญธรักษา 1
322 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
323 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
324 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
325 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
326 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
327 คัทลียา ใจศรีธิ 1
328 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
329 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
330 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
331 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
332 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
333 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
334 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
335 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
336 อาริสา ทองชุมสิน 1
337 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
338 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
339 Thanathon Sesuk 1
340 วาสนา เสียงดัง 1
341 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
342 สายฝน ควรผดุง 1
343 สมพร พรมดี 1
344 สิริพร สิวราวุฒิ 1
345 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
346 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
347 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
348 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
349 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
350 Pantharee Boonsatorn 1
351 ศุกันยา ห้วยผัด 1
352 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
353 สุนีย์ นัยจรัญ 1
354 สุวิชา ทองสิมา 1
355 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
356 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
357 วิไล ชินธเนศ 1
358 Chulalongkorn University. Graduate School 1
359 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
360 อุทัย บุญประเสริฐ 1
361 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
362 คัคนางค์ มณีศรี 1
363 สำเริง แย้มโสภี 1
364 วัลลภ แย้มเหมือน 1
365 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
366 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
367 ธวัชชัย สันติสุข 1
368 ปวีณา ชาติรังสรรค์ 1
369 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
370 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
371 ธนวรรณ ดวงมณี 1
372 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
373 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
374 ปริณดา แก้วทอง 1
375 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
376 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
377 ดาววดี เพชรบรม 1
378 รัชเษก สิงหา 1
379 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
380 พัฒนี แซ่จิว 1
381 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
382 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
383 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
384 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
385 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
386 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
387 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
388 วรพล จรัสกิตติกร 1
389 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
390 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
391 สิริสา สุรการวิทย์ 1
392 วรงรอง เลื่อนลอย 1
393 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
394 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
395 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
396 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
397 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
398 พิโรดม ใหลตระกูล 1
399 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
400 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
401 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
402 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
403 กันติชา รุ่งมณี 1
404 จิรวัส พรหมศร 1
405 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
406 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
407 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
408 จิรภัทร ผลากรกุล 1
409 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
410 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
411 อิทธิชัย รามสูต 1
412 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
413 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
414 จิรเวทย์ รักชาติ 1
415 รัญคุณานิชช กันหลง 1
416 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
417 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
418 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
419 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
420 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
421 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
422 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
423 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
424 ชุมพล คงคานนท์ 1
425 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
426 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
427 สุธาสินี เหล่าไทย 1
428 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
429 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
430 อรชนันท์ บุญมี 1
431 อาทิตา แสนเสนาะ 1
432 ภูมิ จันทชุม 1
433 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
434 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
435 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
436 ภร ปติมน 1
437 นฤมล พุ่มเมือง 1
438 วรางคณา ไข่มุก 1
439 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
440 สุพัฒนศิริ แพงพันธุ์, 2515- 1
441 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
442 เมสิริณ ขวัญใจ 1
443 อนุกูล บุญญบาล 1
444 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
445 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
446 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
447 พรรณพิไล ปุกหุต 1
448 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
449 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
450 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
451 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
452 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
453 พุทธชาด สุขรอด, 2521- 1
454 กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2513- 1
455 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
456 นฤมล วีระวงศ์ชัย, 2522- 1
457 กอบชัย ชูโต 1
458 สุทธิรักษ์ วินิส 1
459 รักจิต มั่นพลศรี, 2521- 1
460 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
461 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
462 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
463 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
464 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
465 สริญญา สาระสุทธิ 1
466 ทยา จันทนชาติ 1
467 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
468 สุพิน คุณานุกูล 1
469 กฤติยา ยั่งยืน 1
470 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
471 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
472 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
473 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
474 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
475 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
476 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
477 สุธารา คิสาสัง 1
478 ณัฐ สุขสมัย 1
479 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
480 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
481 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
482 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
483 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
484 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
485 มนตรี รูปสุวรรณ 1
486 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
487 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
488 ปภัส มาคำจันทร์ 1
489 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
490 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
491 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
492 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
493 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
494 มนตรี รูปสุวรรณ 1
495 ปวินี ไพรทอง 1
496 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
497 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
498 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
499 จุมพล รอดคำดี 1
500 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
501 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
502 พรทวี หนูพรหม 1
503 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
504 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
505 กติกา ศรีรักษา 1
506 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
507 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
508 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
509 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
510 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
511 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
512 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
513 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
514 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
515 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
516 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
517 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
518 สิริรัตน์ สารี 1
519 กิติยา ปรัตถจริยา 1
520 นราธิป บุญญพนิช 1
521 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
522 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
523 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
524 จตุพร บัณฑิตกุล 1
525 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
526 ปวรา โพธิพิพิธ 1
527 ชาลิน นุกูล 1
528 บุญยกร พนมอุปการ 1
529 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
530 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
531 วันณุ พูลสมบัติ 1
532 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
533 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
534 อุเทน ลิมปิศิริสันต์, 2521- 1
535 มารุต ไพรศรี 1
536 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
537 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
538 ศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2523- 1
539 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
540 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
541 สุวิมล วงศ์รัก, 2523- 1
542 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
543 ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม, 2518- 1
544 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
545 วิฎราธร จิรประวัติ 1
546 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
547 ลำยอง ดวงคำ, 2517- 1
548 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
549 มาลินี จงสำราญ 1
550 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
551 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
552 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
553 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
554 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
555 บงกชสุดา ทองละไม 1
556 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
557 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
558 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
559 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
560 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
561 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
562 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
563 คุณาชา ไชยชุมพร 1
564 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
565 ชิดชนก นิลรัต 1
566 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
567 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
568 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
569 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
570 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
571 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
572 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
573 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
574 อัลเบอท ปอทเจส 1
575 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
576 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
577 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
578 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
579 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
580 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
581 พารณ สุจิตจร 1
582 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
583 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
584 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
585 พาเวล สลัซกี้ 1
586 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
587 ฉัตรมณี พะนาน 1
588 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
589 วรามาส แซ่ซื้อ 1
590 แพรมาศ บูรณมานัส 1
591 เมษา วัฒนพิชัย 1
592 จุฑามาศ สุขสวัสดิ์ 1
593 วิภาดา ผลสว่าง 1
594 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
595 พลอย สีตะสุต 1
596 วีรภัทร บุญมา 1
597 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
598 สายใจ อุชชิน 1
599 นลินอร ธิบดี 1
600 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
601 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
602 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
603 อมร มงคลแก้วสกุล 1
604 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
605 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
606 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
607 วุฒิดา คงเจริญ 1
608 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
609 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
610 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
611 ศิริมาส บุญถนอม 1
612 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
613 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
614 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
615 สาริศ พันธุ์นรา 1
616 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
617 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
618 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
619 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
620 พรศิริ ประคองธรรม 1
621 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
622 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
623 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
624 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
625 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
626 ญาดา ศิริสม 1
627 ฟ้าส่อง พูลผล 1
628 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
629 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
630 สุรางคณา วายุภาพ 1
631 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
632 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
633 สานุ อาจสำอางค์ 1
634 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
635 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
636 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
637 ดลภพ เหล่าวานิช 1
638 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
639 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
640 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
641 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
642 เอก ยิ้มฉาย 1
643 ต่อศักดิ์ สวัสดีมงคล 1
644 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
645 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
646 วัชรา บุรีศรี 1
647 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
648 นิดา หมอยาดี 1
649 พิไลพร เรืองนก 1
650 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
651 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
652 ภัทรมน ติวานนท์ 1
653 อรวรี วิสรรคชาติ 1
654 วาสินี แสงศรี 1
655 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
656 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
657 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
658 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
659 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
660 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
661 อธิพร สุขเนตร 1
662 ศริยา ห่านศรีสุข 1
663 ศิรดา รอดเมฆ 1
664 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
665 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
666 ศิริชัย สมศรี 1
667 วรพรรณ นาคทับ 1
668 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
669 นันทินี สุนทรพิมล 1
670 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
671 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
672 ภาสินี แพ่งสภา 1
673 เมธาวี คงพิกุล 1
674 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
675 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
676 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
677 สาลินี จีนจรรยา 1
678 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
679 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
680 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
681 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
682 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
683 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
684 Acom Sornsute 1
685 สุนทรี อมรเพชรสถาพร 1
686 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
687 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
688 ดวงกมล ชาติประเสริฐ, 1
689 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
690 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
691 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
692 Vanida Chantarateptawan 1
693 ศุภชัย คำคุ้ม 1
694 ศํกดา ธนิตกุล 1
695 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
696 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
697 ปริตตา สดสง่า 1
698 อภิรดี โกเฮง 1
699 นันทวัฒน์ บรมานันท 1
700 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
701 สุวัตร ปะวะภูโต 1
702 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
703 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
704 อภิรดี ชัยกิจอุราใจ 1
705 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
706 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
707 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
708 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
709 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
710 อภิชญา บุญกระพือ 1
711 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
712 อภิชาติ โกสัยสุก 1
713 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
714 พิชยุตม์ คูณทอง 1
715 วารุณี จังมงคลกาล 1
716 ภัฏฏารินทร์ อิงคุลานนท์ 1
717 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
718 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
719 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
720 อายุศรี คำบรรลือ 1
721 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
722 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
723 อาคม ชนิตวัธน์ 1
724 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
725 ภานุรังสี หุ่นดี 1
726 พัธรา นักรำ 1
727 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
728 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
729 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
730 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
731 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
732 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
733 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
734 เกศรา บูรพาเดชะ 1
735 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
736 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
737 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
738 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
739 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
740 ณัฐวดี บุญชื่น 1
741 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
742 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
743 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
744 ศารทูล สันติวาศะ 1
745 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
746 ปณิตา โรจน์พานิช 1
747 จุรีพร คำพจนาพล 1
748 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
749 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
750 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
751 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
752 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
753 ณัฐพล บุญชิต 1
754 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
755 อลิสา สุนทรพะลิน 1
756 ธีรารัตน์ บุตรโพธ 1
757 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
758 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
759 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
760 มัทนา นันตา 1
761 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
762 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
763 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
764 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
765 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
766 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
767 วรทัย ราวินิจ 1
768 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
769 อัจฉรียา รอบกิจ 1
770 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
771 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
772 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
773 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
774 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
775 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
776 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
777 จุฬา สุขมานพ 1
778 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
779 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
780 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
781 เอกราช มาเจริญ 1
782 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
783 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
784 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
785 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
786 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
787 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
788 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
789 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
790 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
791 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
792 คุณาพร ใจมาคำ 1
793 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
794 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
795 ธีรติ ถนัดรบ 1
796 พันธวิศ ติขะธรรม 1
797 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
798 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
799 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
800 พล ธีระคุปต์ 1
801 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
802 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
803 วรรณิกา ใหม่ธ 1
804 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
805 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
806 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
807 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
808 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
809 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
810 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
811 อรสุดา แสงก่ำ 1
812 วรรณสม สีสังข์ 1
813 แสงระวี สิงหอำพล 1
814 แพรวดี ณ นคร 1
815 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
816 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
817 ฐานิสรา พาหะมาก 1
818 กิรติ คเชนทวา 1
819 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
820 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
821 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
822 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
823 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
824 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
825 อุษา โหราเรือง 1
826 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
827 กนกพร ชมภูนุท 1
828 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
829 กองทอง วนเกียรติ 1
830 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
831 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
832 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
833 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
834 นัดดาว ชัยรัต 1
835 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
836 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
837 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
838 พิชากร ว่องวิชญกร 1
839 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
840 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
841 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
842 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
843 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
844 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
845 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
846 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
847 ทวีพร คงแก้ว 1
848 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
849 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
850 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
851 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
852 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
853 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
854 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
855 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
856 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
857 ปวีณา จิรัฐติกร 1
858 อรศรี อธิกิจ 1
859 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
860 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
861 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
862 ปาราวี พูลศิริ 1
863 กองคำ ดวงแก้ว 1
864 พงศ์จักร สร้อยสุวรรณ 1
865 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
866 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
867 ศิริชัย ศิริกาย 1
868 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
869 ปาริชาต สายธนู 1
870 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
871 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
872 พนา ทองมีอาคม 1
873 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
874 ณฐมน บัวพรมมี 1
875 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
876 สุทธิดา นาคเจริญ 1
877 เกสรี ศิริเลิศชัย 1
878 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
879 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
880 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
881 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
882 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
883 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
884 นันทชัย เพียรสนอง 1
885 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
886 รัตยา โตควณิชย์ 1
887 มานะ เผาะช่วย 1
888 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
889 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
890 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
891 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
892 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
893 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
894 โกเมศ สุพลภัค 1
895 สุรัชนี พานำมา 1
896 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
897 กิติพร พลศร 1
898 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
899 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
900 ธิดา แย้มบุปผา 1
901 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
902 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
903 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
904 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
905 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
906 นรา สวัสดิภาพ 1
907 กาญจนาถ อุดมสุข 1
908 รัตติกาล อ่องนุช 1
909 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
910 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
911 ชญาดา รุ้งเต่า 1
912 สุกฤตา จำเนียร 1
913 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
914 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
915 สวรรยา แก้วมีชัย 1
916 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
917 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
918 พรรณวดี พานิช 1
919 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
920 วรียา หยึกประเสริฐ 1
921 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
922 นิตินัย คำนวน 1
923 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
924 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
925 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
926 พจณี สิมะนราธร 1
927 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
928 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
929 ประพิณพร แผนชากร 1
930 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
931 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
932 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
933 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
934 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
935 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
936 ศิมาพร บุญศิริ 1
937 ภัคสินี คงศรี 1
938 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
939 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
940 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
941 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
942 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
943 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
944 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
945 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
946 มีนา กิตติอนุกูล 1
947 พงศกร จันทรศัพท์ 1
948 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
949 สิริอร สังข์ทอง 1
950 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
951 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
952 Kitpramuk Tantayaporn 1
953 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
954 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
955 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
956 Jaitip Paiboon 1
957 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
958 Sompol Sanguanrungsirikul 1
959 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
960 Chalermpol Leevailoj 1
961 Vimolmas Lipipun 1
962 มยุรี ตันติสิระ 1
963 Srilert Chotpantarat 1
964 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
965 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
966 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
967 Chulalongkorn University.Graduate school 1
968 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
969 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
970 ชอุ่ม มลิลา 1
971 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
972 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
973 ประคอง สุทธสาร 1
974 Supa Chantharasakul 1
975 Chakkaphan Sutthirat 1
976 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
977 วิมล เหมะจันทร 1
978 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
979 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
980 Panee Boonthavi 1
981 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
982 Boonchai Sangpetngam 1
983 Garnpimol C. Ritthidej 1
984 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
985 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
986 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
987 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
988 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
989 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
990 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
991 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
992 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
993 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
994 มนชนก เกิดแก้ว 1
995 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
996 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
997 มนัสนันท์ มากบัว 1
998 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
999 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
1000 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
1001 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
1002 Kittisak Likhitwitayawuid 1
1003 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
1004 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
1005 Sumphan Wongseripipatana 1
1006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
1007 วัฒนชัย สมิทธากร 1
1008 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
1009 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
1010 Wilai Anomasiri 1
1011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
1012 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
1013 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
1014 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
1015 บรรจง คณะวรรณ 1
1016 วินัย งามแสง 1
1017 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
1018 Suchin Arunsawatwong 1
1019 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
1020 Chonticha Srisawang 1
1021 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
1022 Tadchanon Chuman 1
1023 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
1024 Yeshey Penjor 1
1025 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
1026 สมชัย วัฒนการุณ 1
1027 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
1028 นภสร โกวรรธนะกุล 1
1029 กระมล ทองธรรมชาติ 1
1030 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
1031 Jittima Chatchawansaisin 1
1032 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
1033 Varunee Padmasankh 1
1034 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
1035 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
1036 Ong, Say Kee 1
1037 ไววิทย์ พุทธารี 1
1038 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
1039 Walaisiri Muangsiri 1
1040 Chayaporn Supachartwong 1
1041 อวย เกตุสิงห์ 1
1042 ประธาน ดาบเพชร 1
1043 Anawatch Mitpratan 1
1044 Waraporn Siriterm 1
1045 Rajalida Lipikorn 1
1046 รุ่งราวี ทองกันยา 1
1047 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
1048 ละอองทิพย์ เหมะ 1
1049 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
1050 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
1051 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
1052 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
1053 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
1054 Puttipongse Varavudhi 1
1055 Phanphen Wattanaarsakit 1
1056 Ampa Luiengpirom 1
1057 สุมิตรา พูลทอง 1
1058 กำจัด มงคลกุล 1
1059 Naiyana Chaiyabutr 1
1060 Prakong Tangpraprutkul 1
1061 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
1062 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
1063 สุมา เมืองใย 1
1064 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
1065 Chariya Uiyyasathian 1
1066 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
1067 มยุรี จารุปาน 1
1068 ๋Janes, Gavin W. 1
1069 กัญญา ศุภปิติพร 1
1070 ประคอง ชอบเสียง 1
1071 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
1072 พรรณี กาญจนพลู 1
1073 สิทธิพร แอกทอง 1
1074 Kasidit Nootong 1
1075 นิศา วิชพันธุ์ 1
1076 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
1077 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
1078 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
1079 วีระพงษ์ 1
1080 กัลยกร ฝูงวานิช 1
1081 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
1082 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
1083 บงกช ขุนวิทยา 1
1084 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
1085 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
1086 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
1087 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
1088 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
1089 สุธี นามศิริเลิศ 1
1090 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
1091 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
1092 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
1093 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
1094 กานต์ ชีวสาธน์ 1
1095 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
1096 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
1097 กัมปนาท สถิตย์พร 1
1098 ชัยนาท บัวทอง 1
1099 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
1100 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
1101 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
1102 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
1103 กัณฑิมา ช่างทำ 1
1104 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
1105 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
1106 ศรายุทธ กุลราช 1
1107 วิธัณยา มีลักษณะ 1
1108 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
1109 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
1110 เศวต วัชรเสถียร 1
1111 ศศินันท์ พัฒนะ 1
1112 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
1113 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
1114 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
1115 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
1116 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
1117 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
1118 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
1119 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
1120 วริศรา สุรเดช 1
1121 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
1122 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
1123 สุนิตา คงมั่น 1
1124 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
1125 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
1126 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
1127 นฐวรรณ สุธาพร 1
1128 รทิตา ไกรเทพ 1
1129 มิรา โกมลวณิช 1
1130 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
1131 วรรณพร ภุชชงค์ 1
1132 วิฏราธร จิรประวัติ, ม.ล. 1
1133 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
1134 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
1135 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
1136 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
1137 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
1138 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
1139 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
1140 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
1141 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
1142 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
1143 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
1144 ฐาปน แสนยะบุตร 1
1145 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
1146 พรสรร สิงห์ชัย 1
1147 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
1148 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
1149 พิมลกร แปงฟู 1
1150 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
1151 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
1152 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
1153 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
1154 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
1155 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
1156 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
1157 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
1158 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
1159 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
1160 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
1161 กฤดิทัต ฉายไสว 1
1162 ศนันท์กรณ์ โสติพันธุ์ 1
1163 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
1164 ญาดา แสงเพ็ชร 1
1165 พงศกร เรืองเดชขจร 1
1166 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
1167 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
1168 นพวรรณ โอภาโส 1
1169 ธันยพร จันทร์เปีย 1
1170 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
1171 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
1172 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
1173 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
1174 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
1175 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
1176 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
1177 นันทัช กิจรานันทน์ 1
1178 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
1179 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
1180 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
1181 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
1182 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
1183 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
1184 นรเทพ ครบปรัชญา 1
1185 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
1186 ตุลาพร ศรียาบ 1
1187 บัว แก้วจิตร 1
1188 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
1189 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
1190 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
1191 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
1192 อาทิตย์ ศรีชัย 1
1193 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
1194 ปนิธิ ภูเจริญ 1
1195 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
1196 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
1197 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
1198 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
1199 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
1200 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
1201 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
1202 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
1203 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
1204 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
1205 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
1206 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต