ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 คณพล จันทน์หอม 24
9 พนม คลี่ฉายา 24
10 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
12 พิรงรอง รามสูต 19
13 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
14 สราวุธ อนันตชาติ 19
15 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
16 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
17 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
18 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
19 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
20 ศิริชัย ศิริกายะ 16
21 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
22 ศารทูล สันติวาสะ 16
23 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
24 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
25 กิตติ กันภัย 13
26 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
27 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
28 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
29 ชัชพล ไชยพร 12
30 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
31 มานิตย์ จุมปา 11
32 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
33 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
34 ทัชชมัย ทองอุไร 9
35 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
36 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
37 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
38 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
39 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
40 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
41 พล ธีรคุปต์ 7
42 ปรมะ สตะเวทิน 7
43 อวยพร พานิช 7
44 วิฏราธร จิรประวัติ 7
45 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
46 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
47 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
48 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
49 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
50 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
51 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
52 โชติกา วิทยาวรากุล 5
53 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
54 เจษฎา ศาลาทอง 4
55 ประภาศ คงเอียด 4
56 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
57 วิลาสินี พิพิธกุล 4
58 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
59 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
60 ปัทมวดี จารุวร 3
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
62 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
63 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
64 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
65 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
66 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
67 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
68 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
69 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
70 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
71 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
72 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
73 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
74 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
75 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
76 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
77 เมือง พรมเกษา 2
78 สุษม ศุภนิตย์ 2
79 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
80 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
81 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
82 สุรกิจ บุญรอด 2
83 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
84 สถาพร ปัญญาดี 2
85 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
86 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
87 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
88 สุภัทรา สุขปาณี 2
89 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
90 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
91 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
92 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
93 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
94 สุวดี ยาป่าคาย 2
95 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
96 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
97 สุทธิพร สายเชื้อ 2
98 ภัทรทร วันวงษ์ 2
99 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
100 อรวี ศรีชำนาญ 2
101 ภูร นิมมล 2
102 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
103 เอมวิกา กิติมา 2
104 บูรตา วงษ์อุไร 2
105 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
106 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
107 ทัน ทองดี 2
108 สุธิดา มานิตย์ 2
109 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
110 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
111 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
112 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
113 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
114 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
115 กมลชนก ยวดยง 2
116 ประกาศ คงเอียด 2
117 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
118 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
119 ธนัท อนุรักษ์ 2
120 ธนวัตน์ เดชผล 2
121 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
122 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
123 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
124 กรวิกา ขวัญเมือง 2
125 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
126 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
127 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
128 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
129 รรรรยา บุญกลั่น 2
130 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
131 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
132 ณัฐญา นลพร 2
133 ปฤณ ลมรส 2
134 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
135 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
136 เกริดา โคตรชารี 2
137 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
138 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
139 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
140 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
141 ศรุต รัตนวิจิตร 2
142 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
143 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
144 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
145 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
146 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
147 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
148 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
149 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
150 ปวีนุช หาญชะนะ 2
151 ภัฏ กรวิกนพดล 2
152 จรัญ ภักดีธนากุล 2
153 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
154 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
155 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
156 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
157 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
158 สุธี พลพงษ์ 2
159 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
160 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
161 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
162 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
163 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
164 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
165 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
166 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
167 Chalermpol Leevailoj 1
168 Boonchai Sangpetngam 1
169 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
170 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
172 สุธาสินี เหล่าไทย 1
173 รัญคุณานิชช กันหลง 1
174 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
175 กันติชา รุ่งมณี 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
177 Jaitip Paiboon 1
178 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
179 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
180 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
181 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
182 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
183 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
184 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
185 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
186 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
187 อรชนันท์ บุญมี 1
188 อาทิตา แสนเสนาะ 1
189 Vanida Chantarateptawan 1
190 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
191 Srilert Chotpantarat 1
192 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
193 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
194 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
195 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
196 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
197 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
198 ธวัชชัย สันติสุข 1
199 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
200 สำเริง แย้มโสภี 1
201 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
202 สมพร พรมดี 1
203 สุวิชา ทองสิมา 1
204 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
205 อาริสา ทองชุมสิน 1
206 วัลลภ แย้มเหมือน 1
207 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
208 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
209 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
210 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
211 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
212 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
213 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
214 อิทธิชัย รามสูต 1
215 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
216 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
217 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
218 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
220 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
222 จิรเวทย์ รักชาติ 1
223 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
224 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
225 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
226 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
227 ภาสินี แพ่งสภา 1
228 อัญชลี วานิจจะกูล 1
229 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
230 นันทินี สุนทรพิมล 1
231 ณัฐ สุขสมัย 1
232 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
233 ชิดชนก นิลรัต 1
234 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
235 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
236 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
237 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
238 เมธาวี คงพิกุล 1
239 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
240 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
241 กิตธิ นาคะนิธิ 1
242 กฤติยา ยั่งยืน 1
243 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
244 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
245 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
246 อธิพร สุขเนตร 1
247 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
248 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
249 วรพรรณ นาคทับ 1
250 บวร ประภาสะวัต 1
251 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
252 พาเวล สลัซกี้ 1
253 สุธารา คิสาสัง 1
254 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
255 ธนวรรณ ดวงมณี 1
256 ปริณดา แก้วทอง 1
257 บรรจง คณะวรรณ 1
258 Ampa Luiengpirom 1
259 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
260 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
261 ดาววดี เพชรบรม 1
262 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
263 Panee Boonthavi 1
264 Supa Chantharasakul 1
265 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
266 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
267 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
268 Naiyana Chaiyabutr 1
269 วรพล จรัสกิตติกร 1
270 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
271 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
272 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
273 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
274 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
275 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
276 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
277 Puttipongse Varavudhi 1
278 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
279 พิโรดม ใหลตระกูล 1
280 ละอองทิพย์ เหมะ 1
281 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
282 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
283 บงกช ขุนวิทยา 1
284 อายุศรี คำบรรลือ 1
285 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
286 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
287 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
288 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
289 สุมา เมืองใย 1
290 กัลยกร ฝูงวานิช 1
291 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
292 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
293 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
294 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
295 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
296 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
297 พรรณี กาญจนพลู 1
298 วรงรอง เลื่อนลอย 1
299 Yeshey Penjor 1
300 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
301 ดรัลพร ดำยศ 1
302 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
303 วินัย งามแสง 1
304 นภสร โกวรรธนะกุล 1
305 รุ่งราวี ทองกันยา 1
306 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
307 สิริสา สุรการวิทย์ 1
308 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
309 ประคอง ชอบเสียง 1
310 เอมวลี ณ ลำพูน 1
311 ๋Janes, Gavin W. 1
312 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
313 สุธี นามศิริเลิศ 1
314 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
315 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
316 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
317 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
318 ณัฐพล บุญชิต 1
319 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
320 จุฬา สุขมานพ 1
321 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
322 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
323 เอกราช มาเจริญ 1
324 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
325 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
326 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
327 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
328 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
329 วรรณพร ภุชชงค์ 1
330 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
331 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
332 ศศินันท์ พัฒนะ 1
333 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
334 เศวต วัชรเสถียร 1
335 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
336 รทิตา ไกรเทพ 1
337 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
338 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
339 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
340 มิรา โกมลวณิช 1
341 จุรีพร คำพจนาพล 1
342 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
343 Chonticha Srisawang 1
344 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
345 Varunee Padmasankh 1
346 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
347 Pornpimol Muanjai 1
348 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
349 ไววิทย์ พุทธารี 1
350 เอกชัย อดุลยธรรม 1
351 Walaisiri Muangsiri 1
352 ประธาน ดาบเพชร 1
353 อวย เกตุสิงห์ 1
354 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
355 Rajalida Lipikorn 1
356 Thada Jirajaras 1
357 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
358 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
359 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
360 วาสนา เสียงดัง 1
361 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
362 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
363 อรัญญา บุญธรักษา 1
364 สายฝน ควรผดุง 1
365 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
366 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
367 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
368 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
369 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
370 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
371 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
372 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
373 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
374 Chariya Uiyyasathian 1
375 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
376 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
377 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
378 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
379 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
380 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
381 Waraporn Siriterm 1
382 Chayaporn Supachartwong 1
383 Jittima Chatchawansaisin 1
384 Kasidit Nootong 1
385 Anawatch Mitpratan 1
386 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
387 Acom Sornsute 1
388 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
389 Thanathon Sesuk 1
390 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
391 Suchin Arunsawatwong 1
392 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
393 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
394 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
395 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
396 สมชัย วัฒนการุณ 1
397 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
398 Pantharee Boonsatorn 1
399 กระมล ทองธรรมชาติ 1
400 ศุกันยา ห้วยผัด 1
401 สิริพร สิวราวุฒิ 1
402 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
403 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
404 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
405 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
406 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
407 สาริศ พันธุ์นรา 1
408 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
409 พรศิริ ประคองธรรม 1
410 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
411 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
412 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
413 สิรภพ แก้วมาก 1
414 ญาดา ศิริสม 1
415 วิธิดา มานิตย์กุล 1
416 วิชริณี คุปตานนท์ 1
417 จิรวัส พรหมศร 1
418 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
419 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
420 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
421 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
422 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
423 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
424 อัลเบอท ปอทเจส 1
425 จิรภัทร ผลากรกุล 1
426 จินตนา เหมรา 1
427 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
428 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
429 วีรภัทร บุญมา 1
430 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
431 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
432 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
433 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
434 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
435 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
436 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
437 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
438 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
439 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
440 ประสม หงษ์โต 1
441 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
442 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
443 ชวณี ลี้ตระกูล 1
444 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
445 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
446 วุฒิดา คงเจริญ 1
447 รติมาส นรจิตร์ 1
448 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
449 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
450 อลินดา ทองชุมสิน 1
451 ศิริมาส บุญถนอม 1
452 คัทลียา ใจศรีธิ 1
453 เอกภพ จึงกุล 1
454 นลินอร ธิบดี 1
455 สุภิชา มีนิล 1
456 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
457 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
458 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
459 วิลาสินี กิจคณะ 1
460 สายใจ อุชชิน 1
461 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
462 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
463 เมษา วัฒนพิชัย 1
464 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
465 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
466 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
467 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
468 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
469 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
470 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
471 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
472 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
473 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
474 วัชรา บุรีศรี 1
475 แพรมาศ บูรณมานัส 1
476 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
477 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
478 พิไลพร เรืองนก 1
479 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
480 ฉัตรมณี พะนาน 1
481 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
482 คุณาชา ไชยชุมพร 1
483 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
484 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
485 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
486 วิภาดา ผลสว่าง 1
487 นิดา หมอยาดี 1
488 พลอย สีตะสุต 1
489 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
490 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
491 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
492 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
493 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
494 อมร มงคลแก้วสกุล 1
495 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
496 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
497 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
498 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
499 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
500 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
501 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
502 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
503 ภูมิ จันทชุม 1
504 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
505 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
506 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
507 ชุมพล คงคานนท์ 1
508 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
509 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
510 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
511 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
512 ภัทรมน ติวานนท์ 1
513 รัชเษก สิงหา 1
514 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
515 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
516 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
517 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
518 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
519 วรามาส แซ่ซื้อ 1
520 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
521 กุลชลี เชิงฉลาด 1
522 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
523 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
524 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
525 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
526 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
527 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
528 สุรางคณา วายุภาพ 1
529 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
530 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
531 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
532 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
533 ฟ้าส่อง พูลผล 1
534 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
535 กฤตยา วุตติสันต์ 1
536 วิชุดา สายสมุทร 1
537 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
538 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
539 ศริยา ห่านศรีสุข 1
540 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
541 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
542 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
543 ศิรดา รอดเมฆ 1
544 วาสินี นันทขว้าง 1
545 ฎาพร อาจหาญ 1
546 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
547 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
548 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
549 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
550 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
551 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
552 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
553 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
554 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
555 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
556 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
557 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
558 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
559 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
560 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
561 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
562 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
563 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
564 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
565 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
566 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
567 ดลภพ เหล่าวานิช 1
568 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
569 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
570 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
571 เอก ยิ้มฉาย 1
572 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
573 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
574 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
575 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
576 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
577 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
578 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
579 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
580 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
581 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
582 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
583 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
584 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
585 อังคณา อยู่ยืนยง 1
586 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
587 สุรัชดา รีคี 1
588 วรท สวนดอก 1
589 ศศิรดี สะเดา 1
590 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
591 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
592 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
593 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
594 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
595 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
596 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
597 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
598 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
599 สีตลา ชาญวิเศษ 1
600 กันตภณ พุ่มประดับ 1
601 มังคลารัช ใจตรง 1
602 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
603 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
604 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
605 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
606 วิภาวัส อิสราพานิช 1
607 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
608 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
609 กรกมล แก้วเจียม 1
610 สโรชา เลิศทวีเดช 1
611 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
612 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
613 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
614 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
615 วาสินี แสงศรี 1
616 จิตรา เศรษฐอุดม 1
617 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
618 สุมาลี จำเริญ 1
619 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
620 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
621 สานุ อาจสำอางค์ 1
622 ศิริชัย สมศรี 1
623 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
624 ฆโนทัย บุญฟัก 1
625 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
626 อรวรี วิสรรคชาติ 1
627 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
628 ทวี ชูโต 1
629 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
630 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
631 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
632 สาลินี จีนจรรยา 1
633 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
634 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
635 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
636 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
637 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
638 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
639 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
640 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
641 สุพิน คุณานุกูล 1
642 ประพิณพร แผนชากร 1
643 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
644 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
645 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
646 ปวินี ไพรทอง 1
647 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
648 กิติยา ปรัตถจริยา 1
649 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
650 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
651 พงศกร จันทรศัพท์ 1
652 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
653 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
654 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
655 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
656 ศิมาพร บุญศิริ 1
657 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
658 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
659 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
660 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
661 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
662 สุรัชนี พานำมา 1
663 กิติพร พลศร 1
664 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
665 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
666 ภัคสินี คงศรี 1
667 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
668 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
669 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
670 พรรณวดี พานิช 1
671 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
672 มีนา กิตติอนุกูล 1
673 วีระพงษ์ 1
674 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
675 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
676 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
677 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
678 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
679 พงศกร เรืองเดชขจร 1
680 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
681 Somying Tumwasorn 1
682 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
683 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
684 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
685 กฤดิทัต ฉายไสว 1
686 มนชนก เกิดแก้ว 1
687 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
688 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
689 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
690 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
691 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
692 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
693 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
694 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
695 ชาลิน นุกูล 1
696 จตุพร บัณฑิตกุล 1
697 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
698 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
699 นิตินัย คำนวน 1
700 นราธิป บุญญพนิช 1
701 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
702 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
703 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
704 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
705 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
706 ภร ปติมน 1
707 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
708 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
709 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
710 สวรรยา แก้วมีชัย 1
711 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
712 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
713 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
714 ปาริชาต สายธนู 1
715 อนุกูล บุญญบาล 1
716 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
717 นรา สวัสดิภาพ 1
718 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
719 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
720 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
721 เกศรา บูรพาเดชะ 1
722 ณฐมน บัวพรมมี 1
723 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
724 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
725 วรางคณา ไข่มุก 1
726 นันทชัย เพียรสนอง 1
727 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
728 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
729 กาญจนาถ อุดมสุข 1
730 รัตติกาล อ่องนุช 1
731 สุกฤตา จำเนียร 1
732 ชญาดา รุ้งเต่า 1
733 โกเมศ สุพลภัค 1
734 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
735 พรรณพิไล ปุกหุต 1
736 มนตรี รูปสุวรรณ 1
737 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
738 มานะ เผาะช่วย 1
739 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
740 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
741 มนตรี รูปสุวรรณ 1
742 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
743 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
744 ธิดา แย้มบุปผา 1
745 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
746 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
747 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
748 นฤมล พุ่มเมือง 1
749 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
750 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
751 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
752 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
753 อรศรี อธิกิจ 1
754 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
755 ทยา จันทนชาติ 1
756 ปภัส มาคำจันทร์ 1
757 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
758 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
759 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
760 เมสิริณ ขวัญใจ 1
761 อุทัย บุญประเสริฐ 1
762 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
763 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
764 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
765 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
766 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
767 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
768 สิทธิพร แอกทอง 1
769 Phanphen Wattanaarsakit 1
770 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
771 ชอุ่ม มลิลา 1
772 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
773 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
774 สุมิตรา พูลทอง 1
775 กำจัด มงคลกุล 1
776 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
777 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
778 ศรายุทธ กุลราช 1
779 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
780 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
781 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
782 กัณฑิมา ช่างทำ 1
783 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
784 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
785 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
786 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
787 กานต์ ชีวสาธน์ 1
788 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
789 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
790 วิธัณยา มีลักษณะ 1
791 Chakkaphan Sutthirat 1
792 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
793 Sumphan Wongseripipatana 1
794 สุนิตา คงมั่น 1
795 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
796 Garnpimol C. Ritthidej 1
797 Vimolmas Lipipun 1
798 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
799 Kittisak Likhitwitayawuid 1
800 วริศรา สุรเดช 1
801 มนัสนันท์ มากบัว 1
802 Wilai Anomasiri 1
803 วัฒนชัย สมิทธากร 1
804 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
805 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
806 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
807 มยุรี ตันติสิระ 1
808 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
809 Kitpramuk Tantayaporn 1
810 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
811 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
812 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
813 วิมล เหมะจันทร 1
814 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
815 Sompol Sanguanrungsirikul 1
816 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
817 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
818 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
819 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
820 นฐวรรณ สุธาพร 1
821 กัมปนาท สถิตย์พร 1
822 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
823 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
824 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
825 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
826 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
827 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
828 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
829 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
830 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
831 อาทิตย์ ศรีชัย 1
832 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
833 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
834 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
835 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
836 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
837 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
838 คัคนางค์ มณีศรี 1
839 นพวรรณ โอภาโส 1
840 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
841 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
842 วิไล ชินธเนศ 1
843 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
844 ธันยพร จันทร์เปีย 1
845 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
846 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
847 พิมลกร แปงฟู 1
848 ฐาปน แสนยะบุตร 1
849 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
850 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
851 ปนิธิ ภูเจริญ 1
852 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
853 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
854 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
855 ตุลาพร ศรียาบ 1
856 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
857 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
858 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
859 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
860 บัว แก้วจิตร 1
861 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
862 ชัยนาท บัวทอง 1
863 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
864 นรเทพ ครบปรัชญา 1
865 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
866 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
867 นันทัช กิจรานันทน์ 1
868 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
869 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
870 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
871 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
872 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
873 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
874 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
875 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
876 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
877 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
878 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
879 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
880 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
881 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
882 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
883 พจณี สิมะนราธร 1
884 กติกา ศรีรักษา 1
885 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
886 วรียา หยึกประเสริฐ 1
887 สิริรัตน์ สารี 1
888 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
889 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
890 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
891 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
892 บุญยกร พนมอุปการ 1
893 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
894 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
895 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
896 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
897 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
898 อภิชาติ โกสัยสุก 1
899 อภิชญา บุญกระพือ 1
900 วารุณี จังมงคลกาล 1
901 พันธวิศ ติขะธรรม 1
902 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
903 พิชยุตม์ คูณทอง 1
904 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
905 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
906 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
907 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
908 อาคม ชนิตวัธน์ 1
909 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
910 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
911 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
912 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
913 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
914 พรทวี หนูพรหม 1
915 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
916 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
917 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
918 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
919 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
920 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
921 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
922 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
923 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
924 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
925 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
926 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
927 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
928 ปวรา โพธิพิพิธ 1
929 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
930 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
931 รัตยา โตควณิชย์ 1
932 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
933 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
934 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
935 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
936 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
937 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
938 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
939 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
940 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
941 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
942 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
943 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
944 อัจฉรียา รอบกิจ 1
945 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
946 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
947 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
948 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
949 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
950 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
951 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
952 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
953 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
954 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
955 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
956 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
957 ญาดา แสงเพ็ชร 1
958 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
959 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
960 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
961 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
962 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
963 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
964 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
965 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
966 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
967 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
968 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
969 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
970 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
971 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
972 มัทนา นันตา 1
973 ธีรติ ถนัดรบ 1
974 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
975 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
976 วรรณสม สีสังข์ 1
977 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
978 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
979 คุณาพร ใจมาคำ 1
980 ฐานิสรา พาหะมาก 1
981 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
982 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
983 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
984 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
985 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
986 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
987 แพรวดี ณ นคร 1
988 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
989 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
990 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
991 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
992 อรสุดา แสงก่ำ 1
993 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
994 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
995 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
996 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
997 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
998 กิรติ คเชนทวา 1
999 วรทัย ราวินิจ 1
1000 แสงระวี สิงหอำพล 1
1001 กนกพร ชมภูนุท 1
1002 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
1003 กอบชัย ชูโต 1
1004 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
1005 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
1006 ปาราวี พูลศิริ 1
1007 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
1008 พิชากร ว่องวิชญกร 1
1009 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
1010 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
1011 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
1012 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
1013 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
1014 กองคำ ดวงแก้ว 1
1015 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
1016 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
1017 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
1018 อลิสา สุนทรพะลิน 1
1019 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
1020 ปวีณา จิรัฐติกร 1
1021 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
1022 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
1023 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
1024 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
1025 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
1026 จุมพล รอดคำดี 1
1027 ทวีพร คงแก้ว 1
1028 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
1029 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
1030 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
1031 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
1032 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
1033 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
1034 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
1035 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
1036 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
1037 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
1038 นัดดาว ชัยรัต 1
1039 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
1040 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
1041 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
1042 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
1043 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
1044 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
1045 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
1046 พัธรา นักรำ 1
1047 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
1048 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
1049 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
1050 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
1051 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
1052 สุทธิรักษ์ วินิส 1
1053 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
1054 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
1055 ณัฐวดี บุญชื่น 1
1056 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
1057 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
1058 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
1059 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
1060 สริญญา สาระสุทธิ 1
1061 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
1062 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
1063 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
1064 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
1065 ศุภชัย คำคุ้ม 1
1066 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
1067 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
1068 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
1069 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
1070 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
1071 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
1072 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
1073 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
1074 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
1075 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
1076 วันณุ พูลสมบัติ 1
1077 ปริตตา สดสง่า 1
1078 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
1079 อุษา โหราเรือง 1
1080 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
1081 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
1082 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
1083 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
1084 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
1085 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
1086 กองทอง วนเกียรติ 1
1087 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
1088 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
1089 อภิรดี โกเฮง 1
1090 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
1091 สุวัตร ปะวะภูโต 1
1092 มาลินี จงสำราญ 1
1093 ปณิตา โรจน์พานิช 1
1094 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
1095 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
1096 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
1097 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
1098 ภานุรังสี หุ่นดี 1
1099 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
1100 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
1101 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
1102 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
1103 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
1104 มารุต ไพรศรี 1
1105 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
1106 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
1107 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
1108 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
1109 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
1110 บงกชสุดา ทองละไม 1
1111 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
1112 สุทธิดา นาคเจริญ 1
1113 พนา ทองมีอาคม 1
1114 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
1115 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
1116 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
1117 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
1118 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
1119 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
1120 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
340 ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษาการกระทำของกองกำลังสหประชาชาติ ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรณีคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี 'Behrami' และคดี 'Saramati'
341 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
342 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
343 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
344 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
345 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
346 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
347 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
348 การกำกับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม
349 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
350 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
351 ปรากฎการณ์ล้อเลียนเสียดสีข่าวในรายการทีวีออนไลน์ "เจาะข่าวตื้น"
352 กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
353 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
354 มโนทัศน์และการเล่าเรื่องศิลปะการละครในเรื่อง "การะสุโนคาเมน"
355 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช
356 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
357 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
358 แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
359 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
360 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
361 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
362 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
363 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขายและการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
364 การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแล
365 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
366 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
367 การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้า
368 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
369 การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญ
370 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
371 ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษ
372 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
373 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
374 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
375 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชน
376 แนวทางการนำมาตรการพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในระดับผู้ถือหุ้น (S Corporation) มาปรับใช้ในประเทศไทย
377 การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน
378 กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน
379 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
380 วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
381 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
382 บทบาทและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
383 การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
384 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างทำของ
385 สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554
386 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์
387 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
388 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
389 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
390 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
391 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
392 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
393 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
394 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
395 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
396 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
397 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
398 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
399 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
400 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
401 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
402 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย
403 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
404 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
405 การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภท
406 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
407 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
408 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
409 การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
410 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
411 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
412 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
413 รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
414 การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคม
415 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
416 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
417 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
418 ข้อเสนอการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
419 การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
420 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
421 เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012
422 การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
423