ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส 56
2 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 34
3 กาญจนา แก้วเทพ 32
4 พัชนี เชยจรรยา 30
5 ปารีณา ศรีวนิชย์ 28
6 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 26
7 ศักดา ธนิตกุล 25
8 พนม คลี่ฉายา 24
9 คณพล จันทน์หอม 24
10 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 22
11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 22
12 พิรงรอง รามสูต 19
13 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 19
14 สราวุธ อนันตชาติ 19
15 นภวรรณ ตันติเวชกุล 17
16 เมตตา วิวัฒนานุกูล 17
17 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ 17
18 รุ่งนภา พิตรปรีชา 17
19 ศารทูล สันติวาสะ 16
20 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 16
21 ศิริชัย ศิริกายะ 16
22 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 16
23 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 14
24 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 14
25 กิตติ กันภัย 13
26 สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 12
27 สุกัญญา สมไพบูลย์ 12
28 ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร 12
29 ชัชพล ไชยพร 12
30 มานิตย์ จุมปา 11
31 อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ 11
32 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 10
33 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 10
34 ทัชชมัย ทองอุไร 9
35 เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 9
36 รุ้ง ศรีอัษฎาพร 9
37 สุผานิต เกิดสมเกียรติ 9
38 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 8
39 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 8
40 วิฏราธร จิรประวัติ 7
41 พล ธีรคุปต์ 7
42 สิริกัญญา โฆวิไลกูล 7
43 ปรมะ สตะเวทิน 7
44 สุกัญญา สุดบรรทัด 7
45 อวยพร พานิช 7
46 อังคณาวดี ปิ่นแก้ว 6
47 พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 6
48 ณรงค์ ขำวิจิตร์ 6
49 เอื้ออารีย์ อึ้งจะนิล 6
50 อรพรรณ พนัสพัฒนา 6
51 โชติกา วิทยาวรากุล 5
52 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 5
53 สุภาพร โพธิ์แก้ว 5
54 ประภาศ คงเอียด 4
55 ปอรรัชม์ ยอดเณร 4
56 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 4
57 วิลาสินี พิพิธกุล 4
58 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 4
59 เจษฎา ศาลาทอง 4
60 ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 3
61 พรรษาสิริ กุหลาบ 3
62 ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 3
63 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 3
64 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 3
65 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 3
66 ปัทมวดี จารุวร 3
67 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 3
68 สุดาศิริ วศวงศ์ 3
69 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 3
70 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 3
71 ธรรมสาร ทิพรังศรี 2
72 ภัฏ กรวิกนพดล 2
73 ธนาศรี ศรีสวัสดิ์ 2
74 ธนรัตน์ อิภิชาติ 2
75 ทัน ทองดี 2
76 วรรณชนิต สงวนวงศ์ 2
77 สุธิดา มานิตย์ 2
78 รินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล 2
79 ศุภัทร ภัทรสุนทร 2
80 ไตรธรรม หงษ์ทอง 2
81 ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 2
82 สุษม ศุภนิตย์ 2
83 พิณทิรา ทวีปัญญายศ 2
84 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 2
85 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2
86 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 2
87 ปวีนุช หาญชะนะ 2
88 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
89 ศรีสุดา สถิตวัฒนาพร 2
90 ประกาศ คงเอียด 2
91 สิรินณี วีรวัฒนานนท์ 2
92 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
93 ศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร 2
94 สุรกิจ บุญรอด 2
95 นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล 2
96 น.สุไฮดา สุไลมาน 2
97 เมือง พรมเกษา 2
98 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
99 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
100 กรณ์ทิพย์ ชูพันธุ์ 2
101 จรัญ ภักดีธนากุล 2
102 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
103 ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ 2
104 ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ 2
105 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
106 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
107 สาโรจน์ คุณาธเนศ 2
108 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
109 ภูร นิมมล 2
110 ปฤณ ลมรส 2
111 สถาพร ปัญญาดี 2
112 สมปรารถนา อุปนันท์ 2
113 คันธิรา ฉายาวงศ์ 2
114 จตุพร สุวรรณสุขุม 2
115 สุภัทรา สุขปาณี 2
116 พิสณฑ์ สุวรรณภักดี 2
117 รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2
118 เอมวิกา กิติมา 2
119 บูรตา วงษ์อุไร 2
120 อรวี ศรีชำนาญ 2
121 เจษฎากร หอมกลิ่น 2
122 ธาริต เพ็งดิษฐ์ 2
123 มานิตย์ วงศ์เสรี 2
124 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
125 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
126 กรวิกา ขวัญเมือง 2
127 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2
128 จุฑากานต์ ทองทั้งสาย 2
129 สุทธิพร สายเชื้อ 2
130 สุธี พลพงษ์ 2
131 ทัชชมัย ฤกษะสุต 2
132 ไกรสร บารมีอวยชัย 2
133 ภาวิณี อินต๊ะแปง 2
134 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 2
135 ตวงทอง สรประเสริฐ 2
136 ภัทรทร วันวงษ์ 2
137 ภูษณา ถนอมศักดิ์ 2
138 ธานิศ เกศวพิทักษ์ 2
139 ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 2
140 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
141 กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว 2
142 ธนัท อนุรักษ์ 2
143 ธนวัตน์ เดชผล 2
144 ธนสิน ชุตินธรานนท์ 2
145 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
146 วรวุฒิ เครือแก้ว 2
147 ปรีดา อัครจันทโชติ 2
148 สุวดี ยาป่าคาย 2
149 กมลชนก ยวดยง 2
150 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
151 กฤษณ์ วสีนนท์ 2
152 ศรุต รัตนวิจิตร 2
153 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
154 ณัฐญา นลพร 2
155 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
156 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
157 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
158 พิเชษฐ์ แตงอ่อน 2
159 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
160 รรรรยา บุญกลั่น 2
161 เกริดา โคตรชารี 2
162 ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 2
163 ภิญญดา ธิติกุลมาศ 2
164 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
165 Waraporn Siriterm 1
166 Chariya Uiyyasathian 1
167 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
168 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
169 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
170 Jittima Chatchawansaisin 1
171 Chonticha Srisawang 1
172 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
173 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
174 Chayaporn Supachartwong 1
175 Kasidit Nootong 1
176 Anawatch Mitpratan 1
177 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
178 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
179 ศุกันยา ห้วยผัด 1
180 Suchin Arunsawatwong 1
181 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
182 วินัย งามแสง 1
183 Thanathon Sesuk 1
184 กระมล ทองธรรมชาติ 1
185 Pantharee Boonsatorn 1
186 Acom Sornsute 1
187 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
188 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
189 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
190 สมชัย วัฒนการุณ 1
191 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
192 Puttipongse Varavudhi 1
193 ละอองทิพย์ เหมะ 1
194 พิโรดม ใหลตระกูล 1
195 มัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ 1
196 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
197 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
198 รำไพพรรณ บุญพงษ์ 1
199 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
200 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
201 บรรจง คณะวรรณ 1
202 ปริณดา แก้วทอง 1
203 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
204 Ampa Luiengpirom 1
205 Naiyana Chaiyabutr 1
206 พรพรหม ไทยวรรณศรี 1
207 สุมา เมืองใย 1
208 ลดาพรรณ สิงคิบุตร 1
209 รุ่งราวี ทองกันยา 1
210 ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์ 1
211 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
212 Yeshey Penjor 1
213 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
214 ดรัลพร ดำยศ 1
215 ๋Janes, Gavin W. 1
216 เอมวลี ณ ลำพูน 1
217 วรงรอง เลื่อนลอย 1
218 พรรณี กาญจนพลู 1
219 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
220 สิริสา สุรการวิทย์ 1
221 ประคอง ชอบเสียง 1
222 นภสร โกวรรธนะกุล 1
223 ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม 1
224 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
225 สุวัตร ปะวะภูโต 1
226 ศุภิสรา สว่างพลกรัง 1
227 ตวงทอง แก้ววัชระรังษี 1
228 กวี อุรัสยะนันทน์ 1
229 สุทธิศักดิ์ อัจฉรียเกียรติ 1
230 สุทธิดา นาคเจริญ 1
231 สิทธิโชค ศรีเจริญ 1
232 สมพร พรมดี 1
233 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
234 พนา ทองมีอาคม 1
235 ศรีสวัสดิ์ มณีวงศ์ 1
236 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
237 ศุภชัย คำคุ้ม 1
238 วิรสิทธิ์ สิงห์กาวงชัย 1
239 ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ 1
240 พิมพ์ชนก ชนะศึกจารุพัชร์ 1
241 ปองทิพย์ สามัตถิยากร 1
242 กนกพร ชมภูนุท 1
243 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
244 ครองขวัญ ยุทธชัย 1
245 อุษา โหราเรือง 1
246 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
247 ปริตตา สดสง่า 1
248 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
249 กองทอง วนเกียรติ 1
250 อภิรดี โกเฮง 1
251 เกรียงเดช มาจำเนียร 1
252 สิริพร สิวราวุฒิ 1
253 อรัญญา บุญธรักษา 1
254 เอกชัย อดุลยธรรม 1
255 Walaisiri Muangsiri 1
256 Varunee Padmasankh 1
257 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
258 Pornpimol Muanjai 1
259 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
260 Thada Jirajaras 1
261 Rajalida Lipikorn 1
262 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
263 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
264 อวย เกตุสิงห์ 1
265 ประธาน ดาบเพชร 1
266 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
267 ไววิทย์ พุทธารี 1
268 ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ 1
269 วาสนา เสียงดัง 1
270 ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ 1
271 วนิภา เลิศปิติวัฒนา 1
272 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
273 สายฝน ควรผดุง 1
274 ศตพล วรปัญญาตระกูล 1
275 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
276 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
277 วรรณิกา ใหม่ธิ 1
278 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
279 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
280 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
281 จรรยา สุวัฒนพิเศษ 1
282 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
283 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
284 ปัทมา ลิ่วเลิศมงคล 1
285 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
286 ลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ 1
287 ปนิธิ ภูเจริญ 1
288 วรวรรณ ห่อภิรมย์สกุล 1
289 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
290 นิษฐา หรุ่นเกษม 1
291 นรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร 1
292 จรัส ธรรมธนารักษ์ 1
293 ชฎารัตน์ ทองรุต 1
294 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
295 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
296 พาขวัญ นุกูลกิจ 1
297 กุลชลี เชิงฉลาด 1
298 อาทิตย์ ศรีชัย 1
299 สุพัตรา แย้มเม่ง 1
300 สุวิชา ทองสิมา 1
301 วัลลภ แย้มเหมือน 1
302 อาริสา ทองชุมสิน 1
303 ศศิมา อุดมศิลป์ 1
304 สำเริง แย้มโสภี 1
305 สุธินี ฉัตรธารากุล 1
306 พัชร วิสุทธิแพทย์ 1
307 ชวณี ลี้ตระกูล 1
308 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ 1
309 ภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ 1
310 อุบลวรรณ อักษรกลั่น 1
311 ประสม หงษ์โต 1
312 พลวิชช์ ฉัตรธนะกุล 1
313 วรท สวนดอก 1
314 ตุลาพร ศรียาบ 1
315 ทิพณัฎฐา กังวาฬไกรไพศาล 1
316 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
317 ทวี ชูโต 1
318 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
319 ธัชกานต์ จิตติชานนท์ 1
320 ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1
321 เกียรติไกร ไกรแก้ว 1
322 อรวรี วิสรรคชาติ 1
323 สุมาลี จำเริญ 1
324 ปทิตตา ศิริสุขสำราญ 1
325 เสริมสิริ ลีวาณิชยกุล 1
326 ณิชพัฒน์ รอดรัตษะ 1
327 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
328 ธีรพงศ์ กิจชัยนุกูล 1
329 ปริยาภา ลาภอนันต์ 1
330 จิรายุ มกราพันธุ์ 1
331 วรทัศน์ เผือกกรุต 1
332 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
333 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
334 ปิยณุช อรุณรุ่ง 1
335 ภัทรพร ระดมสุทธิศาล 1
336 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
337 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
338 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
339 นันทัช กิจรานันทน์ 1
340 พุทธางกูร หุ่นสะดี 1
341 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
342 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
343 กุลนิษฐ์ ยิ่งชล 1
344 อาทิตา แสนเสนาะ 1
345 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
346 Vanida Chantarateptawan 1
347 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ 1
348 ณัฐพรรณ อาญาพิทักษ์ 1
349 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
350 อรชนันท์ บุญมี 1
351 Srilert Chotpantarat 1
352 Boonchai Sangpetngam 1
353 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
354 สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม 1
355 Chalermpol Leevailoj 1
356 สุธาสินี เหล่าไทย 1
357 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
358 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
359 Supa Chantharasakul 1
360 ชัญญานุช หัสดินรัตน์ 1
361 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
362 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
363 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
364 ดาววดี เพชรบรม 1
365 Panee Boonthavi 1
366 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
367 กัณณิกา ปลื้มอารมย์ 1
368 Jaitip Paiboon 1
369 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
370 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
371 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
372 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
373 ธนพล หาญนรเศรษฐ์ 1
374 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
375 บุญสิตา ธรรมพานิชวงค์ 1
376 เปาว์รุจ รัตนเหลี่ยม 1
377 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
378 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
379 ภัทราภรณ์ ศรีสุข 1
380 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
381 ธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ 1
382 จุฬารัตน์ ปานทอง 1
383 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
384 ธวัชชัย สันติสุข 1
385 ณัฏฐพรรษ ญาณวารี 1
386 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
387 ศิวดล ธีรเจริญทรัพย์ 1
388 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
389 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
390 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
391 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
392 กันติชา รุ่งมณี 1
393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
394 รัญคุณานิชช กันหลง 1
395 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
396 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
397 อภิศิษฏ์ ภู่ภัทรางค์ 1
398 อิทธิชัย รามสูต 1
399 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
400 จิรเวทย์ รักชาติ 1
401 ธนวรรณ ดวงมณี 1
402 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
403 วรรณสม สีสังข์ 1
404 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
405 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
406 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
407 แพรวดี ณ นคร 1
408 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
409 ธีรติ ถนัดรบ 1
410 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
411 สุชัย สุเฉลิมกุล 1
412 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 1
413 ศิริจันทร์ บิณศิรวานิช 1
414 ฐานิสรา พาหะมาก 1
415 คุณาพร ใจมาคำ 1
416 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
417 รัตน์ เหมือนศรีชัย 1
418 ฐาปณีย์ รติจารุภัทร 1
419 ฑิตยา ปิยภัณฑ์ 1
420 ธนภูมิ ลิมศิริธง 1
421 อรสุดา แสงก่ำ 1
422 สิทธิชัย สาตรวาหา 1
423 มัทนา นันตา 1
424 อรวรรณ ช่างเพชรผล 1
425 ญาธินี ตันติวิวัฒน์ 1
426 วรทัย ราวินิจ 1
427 กิรติ คเชนทวา 1
428 แสงระวี สิงหอำพล 1
429 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
430 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
431 พรรณรัตน์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 1
432 ยุพดี ธรรมาภิมุขกุล 1
433 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
434 อธิษฐาน ตั้งอำพัน 1
435 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
436 กัลยกร ฝูงวานิช 1
437 อายุศรี คำบรรลือ 1
438 บงกช ขุนวิทยา 1
439 หรรษชัญณ์ จินากุล 1
440 สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ 1
441 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
442 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
443 จารุวรรณ พึ่งชัยชาญ 1
444 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
445 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
446 วิลาวรรณ แก้วอ่อน 1
447 อัศวิน คูร์พิพัฒน์ 1
448 พันธวิศ ติขะธรรม 1
449 วารุณี จังมงคลกาล 1
450 พิชยุตม์ คูณทอง 1
451 เอื้องฟ้า ซื่อสัตย์ 1
452 ชวพร ธรรมนิตยกุล 1
453 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
454 อภิชาติ โกสัยสุก 1
455 อภิชญา บุญกระพือ 1
456 ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข 1
457 อาคม ชนิตวัธน์ 1
458 บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล 1
459 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
460 ชวิศ เพชรรัตน์ 1
461 กมลชนก ปิ่นเพ็ชร 1
462 สมฤดี เกียรติศิริกุลธร 1
463 พนิตนาฏ โพธิ์กระเจน 1
464 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
465 พรจรัส สุพิริยพฤนท์ 1
466 ณัฐพล บุญชิต 1
467 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
468 พรทิพย์ ประดิษฐากร 1
469 มิ่งขวัญ สิทธิมณฑล 1
470 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
471 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
472 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
473 กันตพิชญ์ อินชมภู 1
474 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
475 จุฬา สุขมานพ 1
476 ณัฐพล มัตติทานนท์ 1
477 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
478 ศศินันท์ พัฒนะ 1
479 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
480 เศวต วัชรเสถียร 1
481 ปวีณา ชาติรังสรรค 1
482 สุพิชชา วิมลโสภารัตน์ 1
483 สุธี นามศิริเลิศ 1
484 วรรณพร ภุชชงค์ 1
485 นันทิยา ธงไชยเจริญสิริ 1
486 มิรา โกมลวณิช 1
487 ภัควัฒน์ แสงภู่ 1
488 จุรีพร คำพจนาพล 1
489 รทิตา ไกรเทพ 1
490 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
491 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
492 เอกราช มาเจริญ 1
493 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
494 ศิวนารถ หงษ์ประยูร 1
495 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
496 ชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์ 1
497 ญาดา แสงเพ็ชร 1
498 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
499 ชญานิศ นาคีรักษ์ 1
500 อัจฉรียา รอบกิจ 1
501 สุภาพร ครุสารพิศิฐ 1
502 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
503 กาญจนาภรณ์ ไพศิลป์ 1
504 ณัฐพัฒน์ เลิศประพจน์กุล 1
505 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
506 วีราพร วัชรพงศ์ชัย 1
507 ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล 1
508 ธัญวัฒน์ อิพภูดม 1
509 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 1
510 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
511 รุ่งนภาพ พิตรปรีชา 1
512 ธันยพร วรรณประเสริฐ 1
513 ชินณพัฒน์ ทิพยามงคลเจริญ 1
514 ภัสสร ชีระพันธุ์ 1
515 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
516 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
517 ณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ 1
518 ณิชาภา จตุพัฒนกุล 1
519 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
520 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
521 ภานุรังสี หุ่นดี 1
522 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
523 ศิมาพร บุญศิริ 1
524 ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ 1
525 สาวิตรี กำแพงพันธ์ 1
526 ภัคสินี คงศรี 1
527 ธัชชัย ศุภผลศิริ 1
528 พรรณวดี พานิช 1
529 ภูวเดช พรหมมะกฤต 1
530 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
531 พงศกร จันทรศัพท์ 1
532 สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 1
533 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
534 นงศิรนารถ เดิมกาญจนดี 1
535 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
536 ทิพวรรณ นันทชัยยอด 1
537 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
538 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
539 มานะ เผาะช่วย 1
540 ธเนศ บ๊วยเจริญ 1
541 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
542 สิริรัตน์ เอื้อน้อมจิตต์กุล 1
543 พฤษภ์ พรมวงษ์ 1
544 โกเมศ สุพลภัค 1
545 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
546 สุรัชนี พานำมา 1
547 กิติพร พลศร 1
548 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
549 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
550 ธิดา แย้มบุปผา 1
551 มีนา กิตติอนุกูล 1
552 กมลนัยน์ ชลประทิน 1
553 ธัญญพัฒน์ จองศิริวัฒน์ 1
554 สุขฤทัย ไม้เกตุ 1
555 รัตยา โตควณิชย์ 1
556 นฤมล อนุศาสนนันทน์ 1
557 พิสชา สมบูรณ์สิน 1
558 อรวรรณ กรุณานุวัตร 1
559 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
560 บุษลักษณ์ บุญมาก 1
561 เพชรรัชต์ กันยาบาล 1
562 สุดารัตน์ ต้นแก้ว 1
563 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 1
564 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
565 วิญญู กู่กิจวัฒนา 1
566 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
567 พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช 1
568 กุณฑิกา ช่วยพนัง 1
569 ชรยา จิตต์ธรรมวงศ์ 1
570 ภาวดี ใจอ่อนน้อม 1
571 นิตินัย คำนวน 1
572 ปุณยวีร์ ประจวบลาภ 1
573 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
574 ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ 1
575 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
576 ประพิณพร แผนชากร 1
577 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ 1
578 พจณี สิมะนราธร 1
579 วรียา หยึกประเสริฐ 1
580 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
581 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
582 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
583 พชรรัตน์ เวสสวัฒน์ 1
584 โพชฌงค์ เพ็ชรน้อย 1
585 พงศ์ศักดิ์ ศิริรักวงษา 1
586 ปาราวี พูลศิริ 1
587 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
588 นภัสสร เดชสุวรรณ 1
589 กองคำ ดวงแก้ว 1
590 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
591 นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์ 1
592 ภัคณะ สรุโฆษิต 1
593 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
594 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
595 วนัสนันท์ ทิพยจันทร์ 1
596 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
597 ฐัทธนา แสงอร่าม 1
598 ชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล 1
599 พิมพรรณ อินทรพิมล 1
600 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
601 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
602 ปณิตา โรจน์พานิช 1
603 วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ 1
604 ธวัชชัย พิทยโสภณ 1
605 พิมลพรรณ ไชยนันท์ 1
606 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
607 ฤทัยรัตน์ ติยะวัชรานนท์ 1
608 อลิสา สุนทรพะลิน 1
609 ปวีณา จิรัฐติกร 1
610 นนลณีย์ พัชรพงษ์อมร 1
611 ณัฐวดี บุญชื่น 1
612 วรอมาตย์ อมาตยกุล 1
613 สุภาพรรณ ศรีสุข 1
614 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
615 สุภารัตน์ แก้วสุทธิ 1
616 นรา สวัสดิภาพ 1
617 กาญจนาถ อุดมสุข 1
618 สุธรรม อยู่ในธรรม 1
619 บุญชลี พงษ์วิชัย 1
620 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
621 สุกฤตา จำเนียร 1
622 ชญาดา รุ้งเต่า 1
623 รัตนวดี เศรษฐจิตร 1
624 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
625 สวรรยา แก้วมีชัย 1
626 รัตติกาล อ่องนุช 1
627 วราวัฑฒิ์ ชูโต 1
628 ชัญญาณ์ภัช ล้อมณีนพรัตน์ 1
629 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
630 พรรณอุษา ธีรภาพภัทรกุล 1
631 กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ 1
632 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
633 พัธรา นักรำ 1
634 สุคนธ์ทิพย์ ทิพวัฒน์ 1
635 บัว แก้วจิตร 1
636 เกศรา บูรพาเดชะ 1
637 สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ 1
638 ธนาวุฒิ โรจนโรวรรณ 1
639 วิทยา เบ็ญจาทิกุล 1
640 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
641 สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ 1
642 ณัฐ สุขสมัย 1
643 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
644 รันตี อัศวพิศาลบูลย์ 1
645 ลัษมณ วิริยะงามวงศ์ 1
646 ปิติภัทร อัจฉราวรรณ 1
647 พรภัค บุญก่อสร้าง 1
648 รัฐฉัตร เพ็ชรนารี 1
649 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
650 รัชเษก สิงหา 1
651 พิชชานี ชื่นปรีชา 1
652 ตวงพร ปิยวิทย์ 1
653 ธัญลักษณ์ นิลศิริ 1
654 ภาสกร ตันติวิวัฒน์ 1
655 นวรัตน์ เพชรสังหาร 1
656 เสาวภา เหล่าพลประทีป 1
657 พรรณนิษา สุขพันธุ์ 1
658 วรพล จรัสกิตติกร 1
659 พชร ตรีทิพย์ธนากูล 1
660 ปิยวรรณ ศุภกิจมงคลกุล 1
661 วรรษนนท์ บรรณมาศ 1
662 วโรตม์ งามสุวรรณวานิช 1
663 ชิดชนก นิลรัต 1
664 บุตรี โรจนบุรานนท์ 1
665 นัฏณัฎฐ์ จูเปีย 1
666 พลอย สีตะสุต 1
667 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
668 กฤตนัย ลิขิตจิตถะ 1
669 สิทธิศักดิ์ สุขปักษา 1
670 ทัศน์วรรณ ทารีมุกข์ 1
671 ณัฎฐา ตนายะพงศ์ 1
672 ขวัญจุฑา วราดิศัย 1
673 จินตนา เหมรา 1
674 จิรวัส พรหมศร 1
675 เกริกเกียรติ รัฐนวธรรม 1
676 นวัช รัตนบรรณกิจ 1
677 ปัทพร เลิศสหพันธ์ 1
678 จิรภัทร ผลากรกุล 1
679 วิชริณี คุปตานนท์ 1
680 ณภัทร ธัญญกุลสัจจา 1
681 ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ 1
682 อารียา ทวีศักดิ์สกุล 1
683 ณัฐปภัสร์ โลไทยสงค์ 1
684 ฟารีดา หมัดเหล็ม 1
685 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
686 ฉัตรชัย จันทรเสนา 1
687 ปาจรีย์ สุวรรณโยธิน 1
688 กษมา ประเสริฐสังข์ 1
689 อมร มงคลแก้วสกุล 1
690 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
691 จรรยพร กฤษฎาวิวัฒน์ 1
692 ชุมพล คงคานนท์ 1
693 กานต์ชิตา ชิตานนท์ 1
694 สุวลี โฆษิตสุนทรกุล 1
695 ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ 1
696 พัชรอร อินทรสุวรรณ 1
697 ตวงพร งามไพบูลย์ 1
698 ประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ 1
699 พิระดา ธรรมวีระพงษ์ 1
700 ภูมิ จันทชุม 1
701 ดลลดา ชื่นจันทร์ 1
702 ธนพงษ์ ลี้สันติวิภารัตน์ 1
703 ศิริชัย สมศรี 1
704 เพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต 1
705 ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์ 1
706 สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ 1
707 อัญญมณี งามณรงค์พงษ์ 1
708 ภาวิณี อุดมใหม่ 1
709 ศิรดา รอดเมฆ 1
710 ถิรายุส์ ทรงเดชะ 1
711 จุฬาลักษณ์ พินธะ 1
712 วัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร 1
713 วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง 1
714 ฎาพร อาจหาญ 1
715 ศริยา ห่านศรีสุข 1
716 จิตรา เศรษฐอุดม 1
717 อุบลวรรณ ภีระเป็ง 1
718 ณัฏฐา เกิดช่วย 1
719 สาลินี จีนจรรยา 1
720 ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ 1
721 ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 1
722 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
723 วินิจพรรษ กันยะพงศ์ 1
724 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
725 ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร 1
726 นุชเนตร ศักดิเศรษฐ์ 1
727 ศุภณัฏฐ์ โสตถิพันธุ์ 1
728 กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง 1
729 หทัยรัตน์ ทองมาก 1
730 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
731 จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว 1
732 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
733 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
734 เกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ 1
735 คมกฤช อภิรติเกียรติ 1
736 นิพนธ์ ชาญอัมพร 1
737 กุลนันทน์ ค้าเจริญ 1
738 ช่อม่วง ม่วงทอง 1
739 กิตธิ นาคะนิธิ 1
740 ปิยธิดา โรจนสินธุ 1
741 พศิน ศรีพนารัตนกุล 1
742 อรุโณทัย รักไทยนิยม 1
743 อัญชลี วานิจจะกูล 1
744 อิทธิพล ดาววงศ์ญาติ 1
745 บวร ประภาสะวัต 1
746 ชัชชญา ศิริเจริญ 1
747 แก้วมุกดา สุขยุคล 1
748 คิธธ์ วงศ์อาษา 1
749 พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์ 1
750 ฟ้าส่อง พูลผล 1
751 กฤตยา วุตติสันต์ 1
752 กอบโชค จันทรศัพท์ 1
753 ภัทรามาส มัทธุจัด 1
754 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
755 นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ 1
756 ประภัสสร ลี้รัตน์ 1
757 ชัญญพัชร์ อุ่นแสง 1
758 ชุติมา ศรีทองแท้ 1
759 ณัฐชัย ณ ลำปาง 1
760 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1
761 พิมพวัล พานิชรุทติวงศ์ 1
762 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
763 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
764 วัชราพร ยอดมิ่ง 1
765 พรรณพิไล ปุกหุต 1
766 มนตรี รูปสุวรรณ 1
767 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 1
768 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 1
769 ธนวิธ โชติรัตน์ 1
770 มนตรี รูปสุวรรณ 1
771 ขจีรัตน์ อัครจิตสกุล 1
772 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 1
773 สรเพ็ชร ภิญโญ 1
774 หิรัญรัตน์ ฉกาจนโรดม 1
775 จิตติวัฒน์ ทองนวล 1
776 ปภัส มาคำจันทร์ 1
777 เมสิริณ ขวัญใจ 1
778 ภัทรพร ศิลปาจารย์ 1
779 อนุกูล บุญญบาล 1
780 ภร ปติมน 1
781 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
782 พิญดา เลิศกิตติกุล 1
783 นันทชัย เพียรสนอง 1
784 ปาริชาต สายธนู 1
785 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
786 นฤมล พุ่มเมือง 1
787 ทยา จันทนชาติ 1
788 ทองสมุทร เทพปัญญา 1
789 อรศรี อธิกิจ 1
790 ชณัญทิตา ชอบธรรม 1
791 บุญทัศน์ ยังน้อย 1
792 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 1
793 ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 1
794 ทัศนีย์ มีวรรณ 1
795 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
796 กติกา ศรีรักษา 1
797 สิริรัตน์ สารี 1
798 วิลาสินี อดุลยานนท์ 1
799 บุญยกร พนมอุปการ 1
800 ดวงกมล เทวพิทักษ์ 1
801 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
802 พิมพกานต์ ทิศอุ่น 1
803 ผกาวีร์ ผาติเวทย์ 1
804 ปวรา โพธิพิพิธ 1
805 วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล 1
806 ชินกฤต อุดมลาภไพศาล 1
807 จตุพร บัณฑิตกุล 1
808 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 1
809 พฤกษา เกษมสารคุณ 1
810 ศรีธนา ชื่นอังกูร 1
811 ปวินี ไพรทอง 1
812 ปฐมพงษ์ โรจน์สุรกิตติ 1
813 กิติยา ปรัตถจริยา 1
814 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 1
815 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 1
816 ชาลิน นุกูล 1
817 นราธิป บุญญพนิช 1
818 วิชชุ วุฒานุรักษ์ 1
819 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 1
820 วัลย์ลดา ลิ่มศิลา 1
821 วรางคณา ไข่มุก 1
822 เนตรธิรางค์ คะอูป 1
823 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
824 ปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล 1
825 บงกชสุดา ทองละไม 1
826 มาลินี จงสำราญ 1
827 ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 1
828 โอฬาร วงศ์บ้านดู่ 1
829 เนตรทราย มณีโชติ, 2517- 1
830 ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 1
831 เจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518- 1
832 มารุต ไพรศรี 1
833 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 1
834 ศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช 1
835 บุษบรรณ จีนเจริญ 1
836 นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม 1
837 ธนพล ลิมปิยนันท์ 1
838 พึงพิศ เทพปฏิมา 1
839 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
840 ฤทัยรัตน์ เมืองแก้ว 1
841 นันทพร เจริญวนิชชากร 1
842 พรทวี หนูพรหม 1
843 สินจัย พิไรแสงจันทร์ 1
844 วิทวัส ปานศุภวัชร 1
845 เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์, 2502- 1
846 วันณุ พูลสมบัติ 1
847 จันทิมา เกียรติเสริมขจร, 2517- 1
848 ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล 1
849 ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 1
850 จิราพร เนติธาดา, 2514- 1
851 ศราวุธ ไชยรัตน์ 1
852 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
853 นัดดาว ชัยรัต 1
854 วิศิษฎ์ เจนนานนท์ 1
855 ธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง 1
856 สรายุทธิ์ เตชะวุฒิพันธุ์ 1
857 สริญญา สาระสุทธิ 1
858 พัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ 1
859 กุลศักดิ์ ช่วยชู 1
860 ราชศรุต จันทร์โชติ 1
861 ณฐมน บัวพรมมี 1
862 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
863 นนทญา หงษ์รัตน์ 1
864 รัฐติพงษ์ ชูนาค 1
865 ชญานิศา จิรสินธิปก 1
866 ธีรวันท์ โอภาสบุตร 1
867 ปนัดดา ธนสถิตย์ 1
868 เอกรัตน์ มีปรีชา 1
869 พิชากร ว่องวิชญกร 1
870 ทวีพร คงแก้ว 1
871 จุมพล รอดคำดี 1
872 จิรัฎฐ์ เผ่าจิระศิลป์ชัย 1
873 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
874 กอบชัย ชูโต 1
875 วารุณี โชคเพิ่มพูลสุข 1
876 สุทธิรักษ์ วินิส 1
877 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 1
878 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 1
879 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
880 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
881 ศศิรดี สะเดา 1
882 ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ 1
883 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
884 นันทินี สุนทรพิมล 1
885 อิสรีย์ แจ่มจันทรวงษ์ 1
886 ภาสินี แพ่งสภา 1
887 ชนนิกานต์ วิภวกุล 1
888 สุมิตรา พูลทอง 1
889 ชอุ่ม มลิลา 1
890 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
891 สุธารา คิสาสัง 1
892 Chakkaphan Sutthirat 1
893 พาเวล สลัซกี้ 1
894 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
895 อาชวินทร์ ลังคุลจินดา 1
896 เมธาวี คงพิกุล 1
897 กำจัด มงคลกุล 1
898 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
899 อาณิสรา เชื่อสังข์พันธุ์ 1
900 กฤติยา ยั่งยืน 1
901 กนกกาญจน์ แสงสมุทรพิทักษ์ 1
902 สุพิน คุณานุกูล 1
903 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
904 ณัฐพงษ์ ตั้งสากล 1
905 Phanphen Wattanaarsakit 1
906 วรพรรณ นาคทับ 1
907 ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 1
908 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
909 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
910 อธิพร สุขเนตร 1
911 สุทธิชาติ เด่นพฤกษ์ธรรม 1
912 สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1
913 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
914 Sompol Sanguanrungsirikul 1
915 ลดาวดี พัฒนประสิทธิ์ 1
916 เมษา วัฒนพิชัย 1
917 กนกรัตน์ ปัญญานุรักษ์วงศ์ 1
918 Kitpramuk Tantayaporn 1
919 แพรมาศ บูรณมานัส 1
920 นฐวรรณ สุธาพร 1
921 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
922 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
923 ณัฐวรรณ เจริญรัตนพรชัย 1
924 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
925 วัชรา บุรีศรี 1
926 สิทธิชัย เมืองแก้ว 1
927 รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน 1
928 ฉัตรมณี พะนาน 1
929 พิไลพร เรืองนก 1
930 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
931 คุณาชา ไชยชุมพร 1
932 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
933 ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 1
934 วิมล เหมะจันทร 1
935 หทัยชนก รัตนาชาตรี 1
936 นิดา หมอยาดี 1
937 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
938 วิภาดา ผลสว่าง 1
939 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
940 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
941 พิมพาพันธ์ ทรงขำ 1
942 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
943 กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว 1
944 กฤษดา ตรีเกษมมาศ 1
945 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
946 ณัฏฐพร รอดเจริญ 1
947 กัณฑิมา ช่างทำ 1
948 วาสินี นันทขว้าง 1
949 ชนารัญช์ กันประเสริฐ 1
950 ณิชารัตน์ สุจริตวรางกูร 1
951 สุรางคณา วายุภาพ 1
952 ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ 1
953 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
954 วิชุดา สายสมุทร 1
955 ศรายุทธ กุลราช 1
956 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
957 ธนวรรณ พัฒนะเอนก 1
958 ณฐกร พัฒนพงศ์ 1
959 ฆโนทัย บุญฟัก 1
960 นฤมล อังควัฒนวิทย์ 1
961 นรเทพ ครบปรัชญา 1
962 ณัฐวุฒิ รัตนนาคินทร์ 1
963 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
964 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
965 สานุ อาจสำอางค์ 1
966 เปรมสุดา สันติวัฒนา 1
967 กัมปนาท สถิตย์พร 1
968 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
969 ธาม เชื้อสถาปนศิริ 1
970 ชัยนาท บัวทอง 1
971 อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล 1
972 กานต์ กาญจนะไพบูลย์ 1
973 ดลภพ เหล่าวานิช 1
974 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 1
975 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
976 อัจจิมา ปรีชาพานิช 1
977 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
978 ปรางทิพย์ โพธิ์แก้ววรางกูล 1
979 ธัญญรัตน์ สาปาน 1
980 สิทธิพร แอกทอง 1
981 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
982 ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล 1
983 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
984 กฤษณา กาญจนเพ็ญ 1
985 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
986 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
987 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
988 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
989 พรรัตน์ ทองเลิศ 1
990 ชิดชนก สาหร่ายทอง 1
991 วิธัณยา มีลักษณะ 1
992 วดี ภิญโญทรัพย์ 1
993 กรรณิกา เชาว์วัฒนกุล 1
994 วงศกร ศันสนียรัตน์ 1
995 พิพัฒน์ ไทยอารี 1
996 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
997 กานต์ ชีวสาธน์ 1
998 เอก ยิ้มฉาย 1
999 พิชชาพร วิธีเจริญ 1
1000 นันทพร เตชะประเสริฐสกุล 1
1001 จุฬาลักษณ์ รัตนะจินดาวงศ์ 1
1002 ภัทรมน ติวานนท์ 1
1003 เยาวลักษณ์ จุลมกร 1
1004 สุดารัตน์ โคกคำยาน 1
1005 กชกร วิชยาภัย บุนนาค 1
1006 ณัฐธิดา เหล่ารักวงศ์ 1
1007 ชัยวุฒิ บุญเปี่ยม 1
1008 ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 1
1009 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 1
1010 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
1011 เนตินันทน์ ศาสนนันทน์ 1
1012 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
1013 สิรภพ แก้วมาก 1
1014 วิธิดา มานิตย์กุล 1
1015 พัทธนันท์ ฉุยกรม 1
1016 ธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์ 1
1017 วุฒิดา คงเจริญ 1
1018 นลินอร ธิบดี 1
1019 ฐาปน แสนยะบุตร 1
1020 ณพิชญ์ศิกาน ศรีเจริญพงศ์ 1
1021 นิธิ เมทินีวงศ์ 1
1022 ศิริมาส บุญถนอม 1
1023 วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ 1
1024 สายใจ อุชชิน 1
1025 วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ 1
1026 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
1027 ปิยรัตน์ วงศ์งามขวัญ 1
1028 ชิฎา หลีประเสริฐ 1
1029 พิมลกร แปงฟู 1
1030 ชุติมา ชุณหกาญจน์ 1
1031 คัทลียา ใจศรีธิ 1
1032 เอกภพ จึงกุล 1
1033 กรสรวง หิรัญเมธากิจ 1
1034 สโรชา เลิศทวีเดช 1
1035 สีตลา ชาญวิเศษ 1
1036 กันตภณ พุ่มประดับ 1
1037 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
1038 มังคลารัช ใจตรง 1
1039 กรกมล แก้วเจียม 1
1040 วิภาวัส อิสราพานิช 1
1041 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา 1
1042 อังคณา อยู่ยืนยง 1
1043 สุรัชดา รีคี 1
1044 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
1045 กนกพร กอปรกีรติพงศ์ 1
1046 บุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ 1
1047 ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง 1
1048 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
1049 รติมาส นรจิตร์ 1
1050 วิลาสินี กิจคณะ 1
1051 สุภิชา มีนิล 1
1052 อลินดา ทองชุมสิน 1
1053 โสภณ ศรีวัฒนะ 1
1054 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
1055 พัชราวลัย ทิพย์ลมัย 1
1056 ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ 1
1057 คึกฤทธิ์ สิงหฬ 1
1058 ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ 1
1059 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
1060 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
1061 ธรรมรัตน์ ภู่จันทร์เจริญ 1
1062 โชคชัย เชื้อเทศขจร 1
1063 มนัสนันท์ มากบัว 1
1064 ลีลานาฎ พิมพ์พัฒน์ 1
1065 วัฒนชัย สมิทธากร 1
1066 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
1067 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
1068 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
1069 Wilai Anomasiri 1
1070 มนชนก เกิดแก้ว 1
1071 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
1072 พัชราภรณ์ ปินทีโย 1
1073 นฤชิต เฮงวัฒนอาภา 1
1074 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
1075 นาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ 1
1076 สิริกาญจน์ รัตนสุวรรณชาติ 1
1077 วริศรา สุรเดช 1
1078 ธีระวัฒน์ เรืองอยู่ 1
1079 ศิริเมษ กลีบแก้ว 1
1080 Vimolmas Lipipun 1
1081 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
1082 มยุรี ตันติสิระ 1
1083 ไกรพล อรัญรัตน์ 1
1084 Garnpimol C. Ritthidej 1
1085 อธิรัตน์ ยงคะอักษร 1
1086 กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ 1
1087 Kittisak Likhitwitayawuid 1
1088 สุนิตา คงมั่น 1
1089 Sumphan Wongseripipatana 1
1090 วรามาส แซ่ซื้อ 1
1091 ภัณฑิลา พูลสุวรรณ 1
1092 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
1093 นิติพัทธ์ กลั่นบิดา 1
1094 พรศิริ ประคองธรรม 1
1095 วิไล ชินธเนศ 1
1096 ผกามาศ สงวนราษฎร์ 1
1097 อุทัย บุญประเสริฐ 1
1098 บริรักษ์ ศิริสวัสดิบุตร 1
1099 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
1100 น้ำทิพ สุขโชคอำนวย 1
1101 ไพโรจน์ กัมพูสิริ 1
1102 ธันยพร จันทร์เปีย 1
1103 นพวรรณ โอภาโส 1
1104 คัคนางค์ มณีศรี 1
1105 ญาดา ศิริสม 1
1106 สาริศ พันธุ์นรา 1
1107 ปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า 1
1108 พงศกร เรืองเดชขจร 1
1109 อัลเบอท ปอทเจส 1
1110 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
1111 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 1
1112 วีระพงษ์ 1
1113 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
1114 กฤดิทัต ฉายไสว 1
1115 ณัฏฐธิดา จันเทร์มะ 1
1116 Somying Tumwasorn 1
1117 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
1118 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
1119 วีรภัทร บุญมา 1
1120 วาสินี แสงศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 12
2 2558 142
3 2557 88
4 2556 157
5 2555 192
6 2554 19
7 2553 37
8 2552 25
9 2551 42
10 2550 101
11 2549 84
12 2548 7
13 2547 5
14 2546 7
15 2545 11
16 2544 6
17 2543 5
18 2542 13
19 2540 3
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่น
2 กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่
4 วิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต : ศึกษากรณีการรับบุตรบุญธรรม
5 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล
8 การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสาน
9 การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบ
10 ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์
11 การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลย
12 การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทย
ปี พ.ศ. 2558
13 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
14 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
15 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
16 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
17 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
18 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
19 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
20 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
21 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
22 กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทย
23 ปัญหาการกำกับดูแลการเก็บรังนกอีแอ่นจากสิ่งปลูกสร้างของเอกชน
24 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 : ศึกษากรณีธุรกิจประกันชีวิต
25 กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์
26 การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"
27 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรายการ “เมกาเคลเวอร์ ฉลาดสุดๆ”
28 การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557
29 ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช: ศึกษากรณีการนำเข้า ผัก ผลไม้
30 ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพ
31 การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาต
32 การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหง
33 วิวัฒนาการของโทษริบทรัพย์สินในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงขณะกระทำความผิดอาญา
35 ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติด
36 ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์ในระบบกฎหมายไทย
37 แนวทางการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
38 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
39 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ควรต้องรับโทษหนักขึ้น
40 อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
41 กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
42 ปัญหาหลักกฎหมายว่าด้วยมัดจำ
43 มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในสถานศึกษา
44 วิเคราะห์พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557: ศึกษากรณีการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
45 การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์
46 ความจำเป็นในการมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
47 ปัญหาผลทางกฎหมายของนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 1574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
48 ความท้าทายในการใช้ความคุ้มกันของรัฐจากเขตอำนาจศาลและการบังคับคดีในกรณีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง: ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)
49 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
50 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
51 การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
52 การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
53 การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
54 การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง
55 พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวน
56 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
57 ปัญหาการตีความทางกฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีการฟ้องร้องคดีและการขออนุญาต
58 การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา
59 การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
60 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
61 ปัญหาทางกฎหมายของระบบการชำระเงินเมื่อสถาบันการเงินตกเป็นบุคคลล้มละลาย
62 การแสดงเจตนาล่วงหน้าในการจัดตั้งผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและดูแลบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลวิกลจริตและจิตฟั่นเฟือน
63 แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
64 ปัญหากฎหมายของการใช้ภาพสัตว์เป็นเครื่องหมายการค้า
65 การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยมิชอบโดยเอกชน
66 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช้กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชำระเงินของประเทศไทย
67 สถานะและผลทางกฎหมายของหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองเรียกให้ข้าราชการคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
68 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของไปรษณีย์เมื่อรับส่งสินค้าที่เกิดจากการซื้อขาย
69 การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
70 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่หญิงโสเภณีในประเทศไทย
71 ปัญหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสายการบินต่างชาติที่จะมาประกอบกิจการในประเทศไทยตามความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
72 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
73 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์
74 บทบาทสหประชาชาติกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเฮติตามกฎหมายระหว่างประเทศ (ปีคริสต์ศักราช 1991 – ปีคริสต์ศักราช 2012)
75 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
76 การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภา
77 หลักการแข่งขันเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ
78 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
79 การเลื่อนการเลือกตั้ง
80 อำนาจตุลาการกับการวินิจฉัยสถานะทางรัฐธรรมนูญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
81 หลักการได้มาซึ่งเกาะในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
82 ปัญหาและผลกระทบของสัญญาประนีประนอมยอมความ
83 การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
84 การให้คำวินิจฉัยล่วงหน้าตามกฎหมายศุลกากร
85 การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทย
86 พัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของบรรจง ปิสัญธนะกูล
87 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
88 การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
89 การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
90 การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับ
91 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านทางโปรแกรม Google AdWords
92 หน้าที่ของลูกหนี้ภายหลังการปลดจากการล้มละลาย
93 การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์เรียลลิตี้โชว์
94 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม
95 การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเบียร์กับการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
96 บทบาทและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ "Blind Date"
97 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
98 การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย
99 บุคลิกภาพผู้บริโภค ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับหินสีมงคล
100 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
101 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
102 การสื่อสารแนวคิดเสรีนิยมผ่านการสร้างสรรค์การแสดงบัลเล่ต์ดัดแปลงเรื่อง โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล
103 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
104 นโยบายด้านรายการโทรทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุขององค์กรสื่อโทรทัศน์และความต้องการเนื้อหารายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
105 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
106 ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณา
107 ความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
109 ตัวชี้วัดชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย
110 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
111 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์
112 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
113 การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย
114 แนวทางการกำหนดมาตรการทางอาญาเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่
115 ปัญหาการดำเนินการต่อธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งล้มละลาย
116 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
117 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
118 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีการกำหนดราคาโอน
119 การสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน HIV สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
120 กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทย
121 บทบาทและการสื่อสารของตัวแทนศิลปิน "บอท" บนทวิตเตอร์
122 การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรม
123 ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของนักข่าวพลเมืองต่อสิทธิส่วนบุคคล
124 เว็บ 2.0 กับการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
125 เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์
126 การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่อ
127 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
128 บทบาทของผู้เสียหายในคดีอาญาในการกำหนดโทษ : สิทธิในการยื่นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
129 การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
130 แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันปราศจากความเสียหายทางกายภาพ (Pure Economic Loss) ตามกฎหมายเรื่องความรับผิดทางแพ่งของไทย
131 ปัญหาทางกฎหมายของการใช้หลักกรรมสิทธิ์ติดตามเอาคืน : ศึกษากรณีคืนเงิน
132 หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) และผลต่อผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีตำราเรียน
133 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
134 คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
135 ปัญหาผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม
136 ปัญหาขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของนายจ้างตามมาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
137 ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ
138 แนวความคิดและสถานะของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
139 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
140 การสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยรายบุคคล
141 การเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรัฐ สู่การกำกับดูแลโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม
142 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจฟุตบอล
143 การเล่าเรื่องความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
144 พัฒนาการของเพลงละครโทรทัศน์ไทย
145 การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
146 การสร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงานในองค์กรเอกชน
147 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคต่อการสื่อสารและการตลาดของร้านค้าสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
148 การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้า
149 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
150 การสื่อสารโน้มน้าวใจเชิงอารมณ์เพื่อต่อต้านการใช้สัตว์ทดลองของบริษัทเครื่องสำอาง
151 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
152 การแสวงหาข้อมูล แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของหญิงรักหญิง
153 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
154 ความสัมพันธ์ของภาษาเชิงอารมณ์ต่อการแชร์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์
ปี พ.ศ. 2557
155 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
156 บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557
157 บทบาทของวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินเกิด
158 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
159 กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
160 ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยี
161 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 6 มิติ สำหรับเด็กพิการทางสายตา
162 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
163 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
164 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
165 การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
166 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
167 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
168 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
169 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
170 ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงิน
171 การตรวจสอบและถ่วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน : ศึกษากรณีการปฏิบัติการอำพรางของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
172 ผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้[EU Timber Regulation (995/2010)] ต่อกฎหมายของประเทศไทย
173 การปรับใช้หลักการป้องกันล่วงหน้าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศร่วมกับหลักความได้สัดส่วนในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาวะข้อพิพาททางอาวุธ
174 บทบาทของคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำระหว่างประเทศ
175 WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปน
176 ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุน
177 การตีความและการปรับใช้หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
178 การนำระบบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้ในประเทศไทย
179 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
180 บทบาททางการสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความเบี่ยงเบนเชิงบวกกับการแพร่กระจายแนวคิดด้านการขี่จักรยานของชุมชนจักรยานไทย
181 ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป
182 กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้
183 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542: ศึกษากรณีสินค้าเฮาส์แบรนด์
184 การแสวงหาและพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
185 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
186 การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นหลังเกิดภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
187 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
188 รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด
189 การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์
190 ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014
191 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
192 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
193 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของ “ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ”
194 การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP
195 การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยกระบวนการเกม
196 ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
197 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
198 การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
199 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
200 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
201 การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ของตราสินค้าแฟชั่นไทยและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
202 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปัน ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
203 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
204 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
205 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
206 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
207 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
208 การวัดความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าบุคคลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
209 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
210 มาตรการทางกฎหมายสำหรับการจัดการร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษาการประมงทะเลพื้นบ้าน
211 การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษาการผ่านพิธีการศุลกากรของประเทศไทย
212 สถานะและผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของความตกลงสันติภาพระหว่างรัฐและกลุ่มปฏิปักษ์ในประเทศ
213 ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีน
214 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
215 ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17
216 ผลกระทบต่อรัฐเจ้าของธงภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
217 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
218 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
219 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
220 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
221 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการกำหนดให้ความผิดฐานลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดมูลฐาน
222 การกำหนดความผิดฐานดักฟังการสื่อสารที่เป็นการส่วนตัวโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
223 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 12 : ศึกษากรณีมาตรฐานทางการค้า ที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
224 การบังคับใช้มาตรการแฝงตัวตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ: ศึกษากรณีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแฝงตัว
225 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณร
226 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ
227 แนวทางกำหนดรูปแบบในการกำหนดโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
228 แนวทางกำหนดความผิดทางเพศต่อผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ หรือความสัมพันธ์พิเศษ
229 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและการสอบสวนคดีพิเศษ
230 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน
231 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายให้กับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
232 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร
233 กลยุทธ์การบริหารประเด็นเพื่อผลักดันสิทธิในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
234 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
235 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าและปัจจัยที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อตราสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทย
236 ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
237 ความรับผิดทางอาญาของผู้คุกคามล่วงละเมิดผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต
238 ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
239 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทจำกัดในประเทศไทย
240 มาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้าผักจากประเทศที่สาม : ศึกษากรณีประเทศไทย
241 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: ศึกษากรณีการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
242 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2556
243 การบังคับใช้ความร่วมมือด้านแรงงานในความตกลงอเมริกาเหนือ : กรณีศึกษามาตรฐานแรงงานหลัก
244 พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008
245 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
246 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
247 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
248 การพัฒนาการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
249 ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทย
250 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
251 เว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง
252 ความต้องการ การเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าประเภทเสื้อผ้า
253 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
254 ประสิทธิภาพการทำนายการสื่อสารการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของอุตสาหกรรมการบิน
255 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
256 การดัดแปลงพระอภัยมณีของสุนทรภู่เป็นสื่อร่วมสมัย
257 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
258 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
259 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของรายการหนังพาไป
260 รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
261 การสื่อสารการตลาดของอัลคาซ่าร์และภาพตัวแทนเพศที่สาม
262 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
263 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
264 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานคร
265 การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัสและภาพลักษณ์ตราสินค้าประเภทร้านกาแฟ ระดับพรีเมี่ยม
266 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหนังสือนวนิยายไทยของสำนักพิมพ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
267 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
268 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
269 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
270 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
271 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
272 การยอมรับและเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดผ่านร้านค้าปลีกแบบป๊อปอัพ
273 กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ
274 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับสมาชิกบัตรสร้างความภักดีของธุรกิจบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
275 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
276 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
277 การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าผ่านบรรจุภัณฑ์น้ำหอม
278 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการตลาดเสมือน
279 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
280 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
281 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
282 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
283 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
284 อิสลามานุวัตรละครโทรทัศน์อิสลามในประเทศไทย
285 บทบาทของวรรณกรรมที่มีต่อตัวละครเอกในนวนิยายและภาพยนตร์
286 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
287 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวาน
288 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ในเขต กรุงเทพมหานคร
289 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
290 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
292 ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้า
293 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
294 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
295 กลยุทธ์การสื่อสารทางสังคมเพื่อการคัดค้านการขนถ่ายถ่านหินที่บางปะกงและศรีราชา
296 ธรรมชาตินิยมในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของฌอง-ปิแอร์ ดาร์เดนน์ และลุค ดาร์เดนน์
297 ความสอดคล้องของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการค้าสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาการบินกับความตกลงระหว่างประเทศ
298 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
299 มาตรการป้องกันการหนีภาษีในต่างประเทศตาม Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
300 ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์
301 การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
302 อำนาจในการฟ้องคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
303 คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครอง
304 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
305 การนำมาตรการควบคุมตัวบุคคลที่เป็นอันตรายมาใช้เพื่อป้องกันสังคม
306 ปัญหากฎหมายของการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของการบอกล้างโมฆียะกรรม
307 การนำมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดการพนันมาใช้ในความผิดการพนัน
308 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
309 การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010
310 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
311 แนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย : เชิงป้องกัน หรือ เชิงเยียวยา
312 การเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัทมหาชนจำกัด
313 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
314 การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด
315 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
316 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ
317 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Internet TV : ศึกษากรณีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
318 การกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
319 การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดักรับข้อมูล
320 หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้
321 สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
322 มาตรฐานบังคับกับความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
323 ปัจจัยในการกำหนดบัญชีอัตราโทษสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
324 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
325 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
326 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
327 ปัญหาหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิด
328 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน
329 การกระทำความผิดต่อเนื่องในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการรุกล้ำลำน้ำ
330 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนต่างด้าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
331 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
332 ปัญหาเงื่อนไขแห่งการสมรส : ศึกษากรณีหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น
333 มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
334 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา : กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
335 การรับรองการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ต้องขัง
336 การทำให้เสียทรัพย์โดยประมาท
337 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
338 การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานรัฐของต่างชาติในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
339 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
340 ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ : ศึกษาการกระทำของกองกำลังสหประชาชาติ ในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรณีคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี 'Behrami' และคดี 'Saramati'
341 ข้อขัดข้องในการเลือกผู้ทำแผนและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ทำแผน
342 การนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอื่นมาใช้ในคดีอาญา
343 การใช้สิทธิป้องกันโดยไม่จำต้องหลีกเลี่ยงภยันตรายก่อน (Stand Your Ground)
344 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่แฝงมาในรูปของบทวิจารณ์สินค้า และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
345 ความชอบธรรมของการคุมความประพฤติเมื่อศาลพิพากษาปล่อยตัว ตามมาตรา 138 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
346 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจสถานบริการเสริมความงามและบริการลดน้ำหนักในประเทศไทย
347 การนำมาตรการพิเศษมาใช้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยฉ้อฉล
348 การกำกับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม
349 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
350 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
351 ปรากฎการณ์ล้อเลียนเสียดสีข่าวในรายการทีวีออนไลน์ "เจาะข่าวตื้น"
352 กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกลักษณะตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย
353 การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์
354 มโนทัศน์และการเล่าเรื่องศิลปะการละครในเรื่อง "การะสุโนคาเมน"
355 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดีของจีทีเอช
356 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
357 เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารของประเทศไทย : ศึกษากรณีผู้เสียหายที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตใจ
358 แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
359 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
360 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
361 การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทย
362 ความรับผิดทางแพ่งของผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้อาคารหรือสถานที่ประกอบการละเมิดลิขสิทธิ์
363 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอขายและการซื้อขายหุ้นในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
364 การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแล
365 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
366 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
367 การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้า
368 ปัญหาในการนำโทษปรับมาใช้บังคับในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโทษปรับตามวันและรายได้
369 การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญ
370 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
371 ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษ
372 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
373 ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
374 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการกำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
375 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์การมหาชน
376 แนวทางการนำมาตรการพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในระดับผู้ถือหุ้น (S Corporation) มาปรับใช้ในประเทศไทย
377 การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน
378 กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้าน
379 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
380 วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
381 การนำรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงมาใช้ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
382 บทบาทและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายขององค์กรศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
383 การจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
384 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร: ศึกษากรณีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างทำของ
385 สื่อใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.2554
386 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการโฮมสเตย์
387 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
388 การปรับใช้หลักสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในกิจการโทรคมนาคมของไทย
389 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการค้าอาวุธสงคราม
390 กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
391 การละเมิดอำนาจปกครองโดยบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองกับความรับผิดทางอาญา
392 การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่กฎหมายกำหนด : ศึกษาวิธีการและผล
393 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาวิเคราะห์การกระทำอันเป็นโจรสลัด
394 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 ทวิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
395 หน้าและความรับผิดชอบของผู้บริหารแผนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
396 การสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
397 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
398 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553
399 ปัญหาในกระบวนการพิจารณาความอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
400 แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
401 สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรม
402 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย
403 ปัญหาการอาศัยหลักนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการหลบหลีกภาษีอากร
404 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้
405 การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภท
406 มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียน
407 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานอัยการ : ศึกษาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
408 การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
409 การนำหลักการเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาปรับใช้กับการประมงชายฝั่งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
410 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
411 ปัญหาทางกฎหมายของนิติกรรม สัญญาที่มีเงื่อนไข
412 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
413 รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
414 การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคม
415 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
416 ปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
417 ปัญหาการแสดงเจตนาเพื่อยกเว้นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
418 ข้อเสนอการนำภาษีสรรพสามิตมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
419 การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
420 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
421 เปลี่ยนแปลงของรูปแบบในภาพยนตร์แวมไพร์ ค.ศ.1992 – 2012
422 การสร้างพื้นที่และเวลาในภาพยนตร์ของ เฮอ จิน-โฮ
423