ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 62
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 47
3 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 45
4 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 35
5 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 23
6 พรรณระพี สุทธิวรรณ 19
7 จรุงกุล บูรพวงศ์ 19
8 คัคนางค์ มณีศรี 18
9 กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ 18
10 เรวดี วัฒฑกโกศล 16
11 สักกพัฒน์ งามเอก 13
12 หยกฟ้า อิศรานนท์ 9
13 ทิพย์นภา หวนสุริยา 9
14 วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 8
15 สุภาพรรณ โคตรจรัส 8
16 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 6
17 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 6
18 ประพิมพา จรัลรัตนกุล 6
19 กมลกานต์ จีนช้าง 6
20 อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 6
21 ศิรางค์ ทับสายทอง 6
22 ธนวัต ปุณยกนก 6
23 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 5
24 ณัฏฐารีย์ ศิริวิวัฒน์ 5
25 ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ 5
26 กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 4
27 โสรีช์ โพธิแก้ว 4
28 สุภลัคน์ ลวดลาย 4
29 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 4
30 ธีระพร อุวรรณโณ 3
31 ผดารัช สีดา 3
32 เอสรา อุษณกรกุล 2
33 ฉัตรสุมาลย์ ศรีทองอุ่น 2
34 กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 2
35 ยุทธศาสตร์ จ้อยสอดดง 2
36 ศรีเรือน ศรีพัฒนกุล หาญบาง 2
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
38 ธีรวรรณ ธีระพงษ์ 2
39 นียาซคาน ข่านเคน 2
40 มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต 2
41 เสาวภาคย์ ทวีสุข 2
42 สิริพร ทรัพยะประภา 2
43 วิมลรัตน์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล 2
44 วัชรี ทรัพย์มี 2
45 ธนพล เลี้ยงสุขสันต์ 2
46 วรรณี แกมเกตุ 2
47 ณัฐนลิน คำสำเภา 2
48 ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์ 2
49 นพสิทธิ์ สิริจรูญชัย 2
50 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 2
51 พิริยา ยังรอต 2
52 นุชารัตน์ มุงคุณ 2
53 ชานนท์ วิริยะเสถียร 2
54 ศุภมาส ศรีปาน 2
55 สิริภรณ์ ระวังงาน 2
56 วรัญญู กองชัยมงคล 2
57 พิมพนิต คอนดี 2
58 บุณณดา แจ่มกระจ่างภาดา 2
59 ทศพร ประไพทอง 2
60 อติชาต ตันติโสภณวนิช 2
61 กระทรวงสาธารณสุข. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 2
62 สมบุญ จารุเกษมทวี 2
63 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
64 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
65 วิภาวี พงษ์สังข์ 2
66 ณาตรการณ์ ชยุตสาหกิจ 2
67 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
68 พลากร ศรีพูนทอง 1
69 ณันทิกา ฉัตรทอง 1
70 ทวินันท์ สีหะสุนนท์ 1
71 พันทิพา หันหาบุญ 1
72 รัชนี ลีน้อย 1
73 อดิศร ศักดิ์สูง 1
74 ชมภูนุช มุททารัตน์ 1
75 อุ่นรัก สิริชัยตระกูล 1
76 เชษฐพล มานิตย์ 1
77 ปัณฑ์ชนิต นันตติกูล 1
78 พิมประไพ ศุภรัตน์ 1
79 พิมพ์พลอย อึ้ง 1
80 จิรารัช ลีลาวรรณศิลป 1
81 คมกฤช มามะเริง 1
82 ธเนศ เตชะภักดีวงศ์ 1
83 วิศเวศ เจนจินดา 1
84 จุฑารัตน์ ชวาลวิวัฒน์วงศ์ 1
85 ชาติชาย ทรัพย์รุ่งทวีผล 1
86 นุชา มนต์ภาณีวงศ์ 1
87 พิชย นีลพัธน์ 1
88 ณัฐพงศ์ วรเกียรติดำรง 1
89 รัชติญา จำเริญดารารัศมี 1
90 เบญจมาศ ประการภา 1
91 รสสุคนธ์ ธิติศักดิ์ 1
92 ณัฏฐา เทียนทอง 1
93 ศรัญญา จุฬุพงศ์ 1
94 วริศชญาณ์ สัตยาภูริพัฒน์ 1
95 ขนิษฐ์รัฐ อติชาตศรีสกุล 1
96 นริศรา วงศ์รัตน์ 1
97 พรชัย ธรกิตติกุล 1
98 ปิยฉัตร สวัสดี 1
99 ณัฐินี ณ เชียงใหม่ 1
100 สิตางค์ ทรัพย์ขำ 1
101 สุรารักษ์ ไตรประวัติ 1
102 ศิริกานต์ บุนนาค 1
103 รัชนู วรรณา 1
104 ธนวรรณ นาคเกตุ 1
105 สกุลรัตน์ แสงจันทร์ 1
106 ธารทิพย์ โฆษานิมิตร 1
107 ตติยา มหามาตร 1
108 วสันต์ ดีมาก 1
109 ณพล นันชัยพฤกษ์ 1
110 พีรพิธ พรมทอง 1
111 คุณิตา พงศ์สันติสุข 1
112 สิรินาถ ชวาลตันติพิพัทธ์ 1
113 อังคณา เอื้อตระกูลพาณิช 1
114 รตานา ยุสุวพันธ์ 1
115 พงศ์ธร เลิศฤดีพร 1
116 แพรวพรรณ พุกพันธ์ 1
117 เอมิกา รุ่งวานิชการ 1
118 ธิติกร ทันธะศิริ 1
119 พิชญา นาวีระ 1
120 ภัคศรัณย์ สองจันทร์ 1
121 ประภานิช ประภานันท์ 1
122 กรองทอง แก้วน้อย 1
123 สุพัตรา วัฒนานนท์ 1
124 วราภรณ์ เอื้อเสริมพงศ์ 1
125 วาณิชญา มานิสสรณ์ 1
126 พิมพ์พรรณ หนูวรรณะ 1
127 แพรวดาว พงศาจารุ 1
128 พิมพรรณ เรือนคำ 1
129 เรวดี พจนบรรพต 1
130 ชญานี กาญจโนภาศ 1
131 โสภิตา ไตรเดชาพล 1
132 อัชณา ศีลเภสัชกุล 1
133 ปาริฉัตร อินทสุวรรณ 1
134 ลักษริน สิริคาดีญา 1
135 ชาญวิทย์ เกตุเทศ 1
136 ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 1
137 ปาณัท เลิศสิทธิพันธ์ 1
138 ปารีนา จารุวร 1
139 สุธาทินี เหรียญราชา 1
140 พงศ์มนัส บุศยประทีป 1
141 พลอยพิมพ์ ตันวนรัตน์กุล 1
142 สุรวิชญ์ มนตรีโชค 1
143 สารญา ธัญญเจริญ 1
144 วุฒินันท์ เรืองเอี่ยม 1
145 กุลธิดา จันทป 1
146 ชลธิชา ดาษหิรัญ 1
147 ยัสมิน เวิลล์นิทซ์ 1
148 ลลิตา มโนรัตนวงศ์ 1
149 พิชญ์ ปัญญาพันธ์ 1
150 ขวัญหทัย เมืองสุวรรณ 1
151 ศศิธร พรศิวกุลวงศ์ 1
152 ชนนิกานต์ นิยมศรี 1
153 กนกวรรณ ศรีทองสุก 1
154 ภัทรเดช วันวรกิจ 1
155 นันทนัฎฐ์ อภินันทศาสตร์ 1
156 ฑิฆัมพร ไกรสิทธิกุล 1
157 พัชรนันท์ มริตตนะพร 1
158 พิณทอง ตั้งกุลบริบูรณ์ 1
159 บรรจง คณะวรรณ 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 สรสิช โภคทรัพย์ 1
162 Chalermpol Leevailoj 1
163 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ, ที่ปรึกษา 1
164 วรัญญา ศิลาหม่อม 1
165 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
166 วัชรพล ศิลาวรรณ 1
167 ตะวันรัตน์ รุ่งปัญญารัตน์ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
169 นลพรรณ ส่งเสริม 1
170 Srilert Chotpantarat 1
171 กนกวรรณ โสภณอดิศัย 1
172 กชกร จงเกริกเกียรติ 1
173 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
174 ฐานิตา ไพรีขยาด 1
175 Jaitip Paiboon 1
176 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
177 สรัลชนา บญชูสนอง 1
178 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
179 ปัญญ เขื่อนขันธ์สถิตย์ 1
180 Vanida Chantarateptawan 1
181 ชยภูมิ ชูวีระเดช 1
182 ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช 1
183 พรสวรรค์ ไหลสุวรรณ 1
184 ณัฐวุฒิ หาญสุวัฒน์ 1
185 กุลชา แซ่หลิม 1
186 ธรัญญา แซ่เจี่ย 1
187 ฐานวีร์ พงศ์พศวัต 1
188 ธนพงศ์ อุทยารัตน์ 1
189 นิสารัตน์ ชาธงชัย 1
190 ศศิกานต์ โคตสา 1
191 นิสารัตน์ อินทรประสาท 1
192 ธีรวีร์ จิตมหนิรันดร์ 1
193 จิราภรณ์ รัตนะ 1
194 มณีพลอย นิลพัฒน์ 1
195 พรรณปพร จรูญจิตร 1
196 สร้างสรรค์ รัตนสงวนวงศ์ 1
197 พรรณพร โชติกันตะ 1
198 นวินา ปิติพรวิวัฒน์ 1
199 ศศิมาภรณ์ ชื่นอารมณ์ 1
200 ปัณฑารีย์ ตั้งสถาพร 1
201 เขมณัฏฐ์ ทองประเสริฐ 1
202 รวิภา ฉัตรจารุวิมล 1
203 ธนพล บุญเลิศ 1
204 ณภัทร สุวัชราภิสิทธิ์ 1
205 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
206 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
207 กันต์กนิษฐ์ อนันตศิลป์ 1
208 ประคอง ชอบเสียง 1
209 สุกานดา รัศมีภัค 1
210 ภัทธ์ธรณ์ กิตธาธำรง 1
211 พรรณี กาญจนพลู 1
212 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
213 ชิดชนก คงสมพงษ์ 1
214 สุมา เมืองใย 1
215 วธูสิริ พรหมดวง 1
216 ๋Janes, Gavin W. 1
217 ณัฐรดา อยู่ศิริ 1
218 ศิโรมณ์ ผุดประภากุล 1
219 วิมลรัตน์ ตั้งมั่นวิทยศักดิ์ 1
220 ฐิติภูมิ งามสมจันทร์ 1
221 ธนาภรณ์ กองพล 1
222 อัครยา แก้วเกตุ 1
223 กันตินันท์ พงศ์พิพิธธน 1
224 รุ่งราวี ทองกันยา 1
225 ณัฐวรรณ สุสมาธิยากร 1
226 พรชนก ก้าวกิจประเสริฐ 1
227 ชลลดา อรุณสันติโรจน์ 1
228 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
229 Supa Chantharasakul 1
230 ณัฐกาญ หาญประสิทธิ์ธาดา 1
231 ธนชาติ แดงสังวาลย์ 1
232 วราลี ทองศรี 1
233 นรินทร ขอนจะโปะ 1
234 Panee Boonthavi 1
235 ณัฐพล ชัยกิตติพรเสิศ 1
236 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
237 ณิชาภัทร ศรีวะรมย์ 1
238 ณัฐวิท โพธิประสาท 1
239 นันทิมา ลิมปเสนีย์ 1
240 Puttipongse Varavudhi 1
241 เทพประทาน สีดาบุตร 1
242 ละอองทิพย์ เหมะ 1
243 ศุภณัฐ รอดหลง 1
244 กิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 1
245 Naiyana Chaiyabutr 1
246 ปฐมพร วิสุทธิสุรพูล 1
247 Ampa Luiengpirom 1
248 พิมพ์จุฑา นิมมาภิรัตน 1
249 อัญญพร วงศ์วุฒิอนันต์ 1
250 พัชรียา รุ่งวรา 1
251 บุณฑริกา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1
252 รพินท์ภัทร์ ยอดหล่อชัย 1
253 สุธาสินี ยมจินดา 1
254 รัตนกร รัตนชีวร 1
255 พู่กัน แผ่วฉิมพลี 1
256 ณัฐวุฒิ ชูแสง 1
257 สลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์ 1
258 รวิศ วงศ์พรหมเมฆ 1
259 ขนิษฐา มีเสือ 1
260 รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ 1
261 สุรีย์พร รักการ 1
262 วรวรรณ ลีชวโลทัย 1
263 ปนัดดา นวธนโชติ 1
264 กุสุมา กาญจนประกิจ 1
265 รัตนพรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ 1
266 ณัฐกุล อาชวกุลเทพ 1
267 วุฒิ พูลสมบัติ 1
268 อุบลรัตน์ พูนนารถ 1
269 รวีโรจน์ เลิศพิภพเมธา 1
270 วัชราวดี บุญสร้างสม 1
271 วิรัลพัชร เลิศธีรเรืองกุล 1
272 พิชญ์ ปิยะปราโมทย์ 1
273 พนิดาพร จงราเชนทร์ 1
274 พงศ์ภัทร ธนะสินธนา 1
275 พลอยชมพู อัตศรัณย์ 1
276 ภัทรา ธรรมธาดาตระกูล 1
277 พรรณพนัช แซ่เจ็ง 1
278 ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ 1
279 จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 1
280 ประภาศรี กระจ่างวุฒิชัย 1
281 ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์ 1
282 อารียา การุณกร 1
283 เจณิกา วังสถาพร 1
284 หิรัญญา คะตา 1
285 จริยา ศรีวิจารย์ 1
286 ศิวนาถ รักการงาน 1
287 พัสกร คงสาคร 1
288 พิชญ์ โพธิ์กัน 1
289 แพรวผกา มุ่งกลาง 1
290 สมภพ แจ่มจันทร์ 1
291 วันวิสา พิทักษ์พินิจนันท์ 1
292 ชูพงศ์ ปัญจมวัต 1
293 พัฐปณิตา จันกลิ่น 1
294 พิมลพร สวรรณยานุกิจ 1
295 สิริกาญจน์ จิตลดาพร 1
296 อารดี เจริญยิ่งวัฒนา 1
297 ชัยยุทธ กลีบบัว 1
298 กฤตยา โรจนรุ่งเรืองพร 1
299 ชนัสระวี รตินันทกุล 1
300 จตุพร นุตะศะริน 1
301 พุทธิกันต์ คงคา 1
302 ชวินท์ ธัมมนันท์กุล 1
303 อาริยา บุญสม 1
304 เบญจพร จูพัฒนกุล 1
305 ตะวัน วาทกิจ 1
306 อรภา ตั้งสัตยาชีพ 1
307 ชวิศา ศรีสินธรา 1
308 อารยา ผลธัญญา 1
309 เตโช ชัยวุฒิ 1
310 พิพัฒน์ ตันมณ 1
311 ศุภกฤต จันทรประทักษ์ 1
312 ปิยณัฐฎา ชาวเนื้อดี 1
313 กันตพัฒน์ เทพินทราภิรักษ์ 1
314 เมริษา ยอดมณฑป 1
315 กัญญาวีร์ พรหมพันธุ์ 1
316 มุทิตา คำทัปน์ 1
317 วรรณธิดา ปางวิรุฬห์รักษ์ 1
318 วิศรุต ศรีศิวะเศรษฐ์ 1
319 มายเดียร์ รุจิรยศ 1
320 สินีนาฏ ไชยวงศ์ 1
321 ณัฐนันท์ มั่นคง 1
322 เอนิการ์ พลอยสมบูรณ์ 1
323 ภูมินาถ จตุรเมธานนท 1
324 อรญา เลิศวัชรา 1
325 แววนภา โกศลดิลก 1
326 ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย 1
327 อธิษฐาน โมทอง 1
328 วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ 1
329 อภิญญา กีรติเมธากุล 1
330 กมล ศรีตั้งรัตนกุล 1
331 อุษณิษา ชัยรัตน์ประเสริฐ 1
332 ณัฐพล เชียรเตชากุล 1
333 ธนา จินดาโชตินันท์ 1
334 มณีพร จาระพิสิษฐ 1
335 ชูชัย สมิทธิไกร 1
336 ณัฐชรินธร อภิวิชญ์โชษิตา 1
337 โสภิดา ปีตินวสกุล 1
338 ณัฐพงษ์ สว่างจิตร์ 1
339 กฤตนันทน์ เตนากุล 1
340 นุชนาถ หวันมาแซะ 1
341 นัทธมน อินทร 1
342 พิมพ์ประไพ จิตหาญ 1
343 ษัษฎี ศรีสมทรัพย์ 1
344 กมลพัฒน์ วิทยานุกรณ์ 1
345 ชาญวิทย์ พิรุณสาร 1
346 ธนัชพร วุฒิพงศ์ 1
347 อริศรา ไชยชมภู 1
348 ประภัสรา พูลธิเวทย์ 1
349 มณทิรา โต๊ะบุรินทร์ 1
350 เกวลี เกตุษา 1
351 ณิชวรรณ ภูมิพานิช 1
352 จีระภา บุญเรืองอนันต์ 1
353 ภัททะรินทร์ เตชะสุริยะมณี 1
354 จันทร์จรัส กลิ่นประทุม 1
355 กรกต ตั้งรัตนโสภณ 1
356 นันทวัน งอพา 1
357 มุนินทร ประภากมล 1
358 สุมณฑา สุวรรณธาร 1
359 ปิยะพร บริสุทธิ์ 1
360 บุณยจักร ธรรมศักดิ์ 1
361 สุทธิพร มรรคไพสิฐ 1
362 นิชา พิทยาพิบูล 1
363 เจษฎา ขมวิเศษ 1
364 สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ 1
365 พัฒน์นรี สววิบูลย์ 1
366 อิทธิพล พินิจวิชา 1
367 นันทพร สุขสถิตย์ 1
368 จินต์ชุตา กันไพเราะ 1
369 จตุวิทย์ กรวิทยโยธิน 1
370 ริณรัตน์ อนุพันธ์พิศิษฐ์ 1
371 วทัญญู ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ 1
372 ภัครดา ดิษฐพงศา 1
373 บุญสิตา ทองกิตติกุล 1
374 พริ้ว วิริยะพานิช 1
375 ธนะมินทร์ ไวฉายหิรัญโชติ 1
376 ชนม์นิภา โถน้อย 1
377 นัชชา วรคุณพิเศษ 1
378 วาสนา อูแซดอเลาะ 1
379 ธัญศญา รักความสุข 1
380 ณัฐวัฒน์ พิสิฐศุภกานต์ 1
381 ศิราภา วงษ์ทองศุข 1
382 รินรดา หิรัญวาณิชกุล 1
383 พลอย ภูมิประเสริฐรุ่ง 1
384 อภิมุขณ์ ตุรพงษ์ 1
385 ธัญรดา แก้วกันหา 1
386 ณัฑฐินี สืบสุรีย์กุล 1
387 อภิษณา ตรัยวรกุล 1
388 ดวงกาญจน์ สิหนาทกถากุล 1
389 คัดนางค์ มณีศรี 1
390 ชนิดา ชโยปถัมภ์ 1
391 สุคนธา มหาอาชา 1
392 ณัฐนิช มณีวรรณกุล 1
393 รุจินันท เหล่านิยมไทย 1
394 ปองทิพย์ เทพอารีย์ 1
395 บุญญวัฒน์ อินทร์นู 1
396 เบญจรัตน์ จิตรเอื้อกุล 1
397 ปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์ 1
398 ชนม์นิภา นิกรพรอุดม 1
399 ณัฐพิชญ์ อินต๊ะนางแล 1
400 ณัฏฐพัชร ตั้งติยะพันธ์ 1
401 ณัฐชา อุเทศนันทน์ 1
402 ณัฐนิชา กันซัน 1
403 มัลลิกา ภู่พัฒน์ 1
404 พรธิดา ไชยหาญ 1
405 ปิยะณัฐ แย้มสรวล 1
406 อนันต์ เกียรติบำรุงพันธุ์ 1
407 พัชราภา ตันติชูเวช 1
408 ณัฐชา สงวนเกียรติชัย 1
409 ภิสสรา อุมะวิชนี 1
410 จิระสุข สุขสวัสดิ์ 1
411 จิตราพร กิตติปัญจมาศ 1
412 พรรณรัตน์ เกิดภาคี 1
413 ประเวศน์ โชติภิญโญกุล 1
414 ปฐมภัทร คำตา 1
415 พิชามญชุ์ ชีวะวิบูลย์พันธ์ 1
416 ธัญญสินี ศิลปโสภณ 1
417 เพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์ 1
418 จีราวรรณ สันติดำรงพันธ์ 1
419 วาริธร อุดมเวช 1
420 ชมพูนุท อบน้ำ 1
421 วรัญญภรณ์ ทวีรุจจนะ 1
422 สุวรรณา อนันตกฤษณ์ 1
423 กุลปริยา ศิริพานิช 1
424 ธนัช มนัสวีพงศ์สกุล 1
425 กิตติพรรณ ศิริทรัพย์ 1
426 สรวิศ รัตนชาติชูชัย 1
427 เปรมวดี วราพันธ์ 1
428 เกวรินทร์ ไตรรัตน์ 1
429 สุชาติ ตัณทนาวิวัฒน์ 1
430 กันยารัตน์ ปลัดสิงห์ 1
431 กิติภพ แซ่อึ้ง 1
432 นิธิพัฒน์ กุศลสร้าง 1
433 กมลชนก ยวดยง 1
434 ณฐกร จันทระ 1
435 อุดมศรี เดชแสง 1
436 ปณิธาน ตงศิริ 1
437 ปฏิการ นาครอด 1
438 ชลภัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
439 วรวุฒิ ธรรมภิบาล 1
440 แพรวไพลิน สมณะช้างเผือก 1
441 มัณฑณา วรนิมมานนท์ 1
442 เบญจพล กรอุไร 1
443 พัฒนพร เดชอมรรัตน์ 1
444 ยงยุทธ เติมศรีเจริญพร 1
445 ชาญ รัตนะพิสิฐ 1
446 ชอุ่ม มลิลา 1
447 วรพงศ์ เอกภูธร 1
448 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
449 โชคชัย ลาภส่งผล 1
450 ทรงพร เดชญาณก 1
451 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
452 ทิวาพร วิวัฒน์เจริญกิจ 1
453 Chakkaphan Sutthirat 1
454 ชาภา รัตนวชิรินทร์ 1
455 อรุณี ศุทธิชัยนิมิต 1
456 รุจิเรศ เอี่ยมมุทิตา 1
457 กิมาพร ลีสมิทธิ์ 1
458 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
459 พรรคพล กีรติภราดร 1
460 ณัชม์ธีรินค์ ลิมาภรณ์วณิชย์ 1
461 อัญญารัตน์ ดิสถาพร 1
462 ภาณุ สหัสสานนท์ 1
463 ศนิ พงษ์สุระนันทน์ 1
464 กุลยา เดชอิทธิรัตน์ 1
465 ปกรณ์ ใยมณี 1
466 วีรญา ตรีจินดาหรา 1
467 มนชนก เฮงสุวรรณ 1
468 ชลัมพล เถระกุล 1
469 แพรไพลิน บุปผา 1
470 เอกธิดา ดวงอุไร 1
471 ญาณิน ฉัตรพิพัฒนผล 1
472 ปณิชา พรประสิทธิ์ 1
473 สุธาภรณ์ ขอศานติวิชัย 1
474 กรพรรณ วินิจเจริญศรี 1
475 มิฬา แซ่ซ่ำ 1
476 ณัฐสุดา พันธ์ประสิทธิ์เวช 1
477 ยรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช 1
478 สุมิตรา พูลทอง 1
479 กำจัด มงคลกุล 1
480 สมชัย วัฒนการุณ 1
481 นิภาพร เหลืองวงศ์งาม 1
482 กระมล ทองธรรมชาติ 1
483 ประภาพรรณ เชิญกลาง 1
484 ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์ 1
485 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
486 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
487 เนตรชนก พิทักษ์ไตรรงค์ 1
488 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
489 สุจิตรา มงคลเจริญโชค 1
490 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
491 อภิพร เป็งปิง 1
492 รวิสรา อิสสรากุล 1
493 อวย เกตุสิงห์ 1
494 พิมพ์นฏา เวียงนนท์ 1
495 ประธาน ดาบเพชร 1
496 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
497 มิติ โอชสานนท์ 1
498 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
499 ปัญญารัตน์ วัชรเมธีมาศ 1
500 Suchin Arunsawatwong 1
501 กุลรวี มโนมัยลาภ 1
502 Chariya Uiyyasathian 1
503 ดวงรักษ์ พิสิฐศรัณยู 1
504 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
505 ธนพร บัวขำ 1
506 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
507 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
508 ณัชชา วิรัชวัฒนกุล 1
509 ธนนันท์ เจริญสุพัตราชัย 1
510 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
511 ชลพรรษ จรัญพงษ์ 1
512 Phanphen Wattanaarsakit 1
513 กัญชพร แก้วถาเจริญ 1
514 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
515 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
516 กฤษฎิ์ติณห์ ตุ้มไธสง 1
517 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
518 บิน รุ่งวัฒนภักดิ์ 1
519 กฤตธน ศิริธรรมรักษ์ 1
520 Kasidit Nootong 1
521 ธนพร หิรัญรักษ์ 1
522 สิทธิพร แอกทอง 1
523 เยาวลักษณ์ กงษี 1
524 วิทสินี บวรอัศวกุล 1
525 สืบพงศ์ ฉัตรธัมมลักษณ์ 1
526 ณิชา ศิลปวัฒนานันท์ 1
527 ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช 1
528 มินตรา ศรศิริ 1
529 นิเซ็ง นิเงาะ 1
530 จิวีณา พีชะพัฒน์ 1
531 เนตรวีณ์ ทวีสุทธิเวชย์ 1
532 ธีระพงศ์ แสงนาค 1
533 ฐิติรัตน์ ทองพหล 1
534 กฤษณี เตชะพีระ 1
535 ณัฐธิดา ลวานนท์ 1
536 ประกาศิต ถาวรศิริ 1
537 พิเชฐพัชร ประทีปะวณิช 1
538 ภัชวรรณ พันธ์วุฒิกร 1
539 กมลรัตน์ ทั่งจันทร์ 1
540 กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์ 1
541 ภิญญาพัชญ์ ไชยาศิริศิลป์ 1
542 เนตรชนก ไชยชำนาญ 1
543 ฉัตรี บุณยานันท์ 1
544 ชัญญมน ดิษกุลนรภัทร 1
545 วศิมน พรพัฒนกูล 1
546 วัชชาภรณ์ ไร่ทิม 1
547 ปณิธิตา เอมอ่อง 1
548 ชนินทร จันทร์ลา 1
549 จิรนันท์ ชุนหกรณ์ 1
550 จิตกานต์ โบษกรรัฎ 1
551 เพริศพรรณ แดนศิลป์ 1
552 เบญจิตต์ ตระกูลเงินทอง 1
553 เกรียงศักดิ์ ผิวสุข 1
554 ภัทรพร กังวานพรชัย 1
555 อัจจิมา พัชรดำรงกุล 1
556 ต่อทอง ทองหล่อ 1
557 นิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์ 1
558 ณัฐธิดา ห่วงทอง 1
559 กรรณิการ์ ไหมเหลือง 1
560 พรพิมล จ่างพิพัฒน์นวกิจ 1
561 กนกวรรณ จิรทองคำโชติ 1
562 แพรไพลิน ลัคนทิน 1
563 เบ็ญจรัตน์ เลิศคุณากรกิจ 1
564 พิณเพชร ตั้งกุลบริบูรณ์ 1
565 กรุณา อารีพันธ์ 1
566 ยุวดี เพ็ญวรรณากุล 1
567 จำรัสพงศ์ ศรีภพ 1
568 ดุจฤทัย โรจน์ปัญญากิจ 1
569 วัชรพล แสงสุวรรณ 1
570 สุขสิทธิ์ ทวีผล 1
571 ณัฐฎาภรณ์ ห้วยกรดวัฒนา 1
572 วรรณิศา แสงแย้ม 1
573 รชฏ มงคล 1
574 ชานนท์ ศิริธร 1
575 สุนิตศรา ศรีวันเพ็ญ 1
576 ปฐมชัย ศุภรักษ์จินดา 1
577 รัมภาศรี สุคนธมาน 1
578 สรัช ผดุงรุ่งเรืองกิจ 1
579 ณัฐพิชา สุรินทรเสรี 1
580 ศาสตรา ชูวัฒนานุรักษ์ 1
581 ผกามาศ สังข์ภิรมย์ 1
582 สุภาณี เอี่ยมอัครวิทย์ 1
583 จิราพันธ์ บุญพอ 1
584 ปวันรัตน์ โกเมนเอก 1
585 พัชรพล โปษะกฤษณะ 1
586 ชัยพร ภัทรวารีกุล 1
587 ภัทราภรณ์ ธวัชสุภา 1
588 วัลภา ตามไท 1
589 นภสร ตั้งฤทัยวานิชย์ 1
590 สุจินันทร์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 1
591 จุรีรัตน์ นิลจันทึก 1
592 สุธาสินี พงษ์โสภา 1
593 กมลวรรณ คงรักษ์ 1
594 ทวีศักดิ์ ศิริหัสตศักดิ์ 1
595 ธนิตา สถาพร 1
596 พิศุทธิภา เมธีกุล 1
597 เรณุกา ทองเนียม 1
598 ขเคนทร์ วรรณศิริ 1
599 พัทธมน ชูวิทย์ 1
600 กนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล 1
601 รณกร ตั้งมั่นสุจริต 1
602 สุกฤตา พรรณเทว 1
603 สุภางค์ เณรบำรุง 1
604 จริยา ดำรงโฆษิต 1
605 สุทธดา จีระพันธุ 1
606 ปิยะวรรณ เข็มทองประดิษฐ์ 1
607 ขวัญฤทัย ช่างสลัก 1
608 ภูรี ภู่สุวรรณ 1
609 ณัฐติกา จันทร์เทาว์ 1
610 กันต์กนิษฐ์ ซอยสกุล 1
611 ณัฐพร ตันติกาญจนากุล 1
612 ชลาลัย นพพรเลิศวงศ์ 1
613 เอกสิทธิ์ สุริยาพรพันธุ์ 1
614 ทัศนวรรณ มานัสวิน 1
615 ภัสสร สิทธินววิธ 1
616 Rajalida Lipikorn 1
617 ภาณุเดช สายแสน 1
618 Chayaporn Supachartwong 1
619 ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ 1
620 Anawatch Mitpratan 1
621 Jittima Chatchawansaisin 1
622 ภาณิชญาดา ทองคำสุข 1
623 วริศรา มีจั่นเพชร 1
624 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
625 ภัทรพร ว่องเจริญ 1
626 Chonticha Srisawang 1
627 เมธาวี ศรีวิลาศลักษณ์ 1
628 Waraporn Siriterm 1
629 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
630 อัจฉราวดี อินทนิล 1
631 Acom Sornsute 1
632 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
633 พรพรรณ เพ็ชรทอง 1
634 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
635 เวธนี คงปลื้มจิตต์ 1
636 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
637 ธัญญา แซ่โค้ว 1
638 วินัย งามแสง 1
639 ชะพลู สร้อยสุดารัตน์ 1
640 ภุมริน ตีระดิเรก 1
641 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
642 ศศินา ชูวัฒนานุรักษ์ 1
643 วิมล เหมะจันทร 1
644 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
645 นภัสส์กมล วชิระวาณิชย์ 1
646 นัทธมน ไกรเวทย์ 1
647 Sompol Sanguanrungsirikul 1
648 ปริณดา วงศ์ศิริขจร 1
649 Kitpramuk Tantayaporn 1
650 ชนัญญา ประดิษฐารมณ์ 1
651 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
652 หทัยพร พีระชัยรัตน์ 1
653 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
654 จิดาภา ภาณุมาภรณ์ 1
655 นภสร โกวรรธนะกุล 1
656 Yeshey Penjor 1
657 สุพิชฌาย์ นันทภานนท์ 1
658 นภัสสร ธีรเนตร 1
659 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
660 นวินดา แฉล้มวารี 1
661 Pantharee Boonsatorn 1
662 ศุกันยา ห้วยผัด 1
663 ธัญธริกา บุญธรรม 1
664 เปมิกา เทพวรชัย 1
665 ธีร์กัญญา เขมะวิชานุรัตน์ 1
666 พิชชา ติลกานนท์ 1
667 นนทกร ตันติวัตนะ 1
668 ทิวาพร หงษ์ร่อน 1
669 ไตรภพ จตุรพาณิชย์ 1
670 ณิชาภัทร จรัสอาชา 1
671 กวีไกร ม่วงศิริ 1
672 อภิญญา สิทธิมงคลการ 1
673 กัญญาภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1
674 ฤทัยชนก จงเสถียร 1
675 นูรีซัน และยาชิง 1
676 สุทธิดา จันทร์กลัด 1
677 ปาริฉัตร มาตรวิจิตร 1
678 กรองกานต์ เสวตเวช 1
679 รัตนาภรณ์ ปัตลา 1
680 สุรดา สันฑ์หิรัญชัย 1
681 มนัสนันท์ จิตติจรุงลาภ 1
682 วีรพล ประทีปวรคุณ 1
683 บุญโรม สุวรรณพาหุ 1
684 กมลวรรณ อึงรัตนากร 1
685 Pornpimol Muanjai 1
686 สุวดี ยาป่าคาย 1
687 ชลธิชา ศรีรุ่งเรือง 1
688 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
689 ณัฐเสฐ คมวงศ์วิวัฒน์ 1
690 Panrapee Suthiwan 1
691 Thanathon Sesuk 1
692 เพ็ญระพี จินตดี 1
693 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
694 Penrapee Chintadee 1
695 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
696 จิตราวดี คำเชียง 1
697 เอกชัย อดุลยธรรม 1
698 ทิวานันท์ นภาศัพท์ 1
699 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
700 ปัญญา นิ่มเจริญ 1
701 ณัฐกานต์ จันทร์เพ็ญ 1
702 Thada Jirajaras 1
703 อัชฌาคณิศร์ เลี้ยงถนอม 1
704 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
705 อาลาวียะ มะโซ๊ะ 1
706 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
707 ธนิษฐา แพงวงษ์ 1
708 ลัภภรณ์ โชติรัตนวิมล 1
709 วัลลภ แย้มเหมือน 1
710 ธัญญภรณ์ อรรณพ ณ อยุธยา 1
711 สำเริง แย้มโสภี 1
712 สุวิชา ทองสิมา 1
713 สมพร พรมดี 1
714 สายฝน ควรผดุง 1
715 กัญญพัชร์ สรัลรัชตนนท์ 1
716 สิริพร สิวราวุฒิ 1
717 ธีตา ตันโชติกุล 1
718 นันทนัช ทองอุปการ 1
719 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
720 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
721 เกียรติพงษ์ นิรันดร 1
722 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
723 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
724 ปรัชญ์กรณ์ ยาทุม 1
725 ธวัชชัย สันติสุข 1
726 ไพสิฐ คานทองดี 1
727 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
728 วัฒนา อุ่นพาณิชย์ 1
729 เมธ์วดี ปรารถนาสัตย์ 1
730 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
731 พูลทรัพย์ อารีกิจ 1
732 ไววิทย์ พุทธารี 1
733 ประภัสสร ปูธิปิน 1
734 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
735 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
736 ธนิชพร วุฒิลักษณ์ 1
737 ลินดา คูเวน 1
738 Walaisiri Muangsiri 1
739 ฐิตาภา ชินกิจการ 1
740 Varunee Padmasankh 1
741 พัชราวรรณ เพียรพิจิตร 1
742 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
743 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
744 สุทธิชัย ลิ้มเจริญชัยกุล 1
745 วาสนา เสียงดัง 1
746 ธนนันท์ เจียมจุฬาลักษณ์ 1
747 รัสรินทร สิริกุลประเสริฐ 1
748 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
749 สริตา กรุงแก้ว 1
750 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
751 ปรินทร์ บุญทศ 1
752 สุทัตตา กล่อมจิตต์ 1
753 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
754 วัฒนชัย สมิทธากร 1
755 ธิดา สุดใจ 1
756 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
757 วาสิตา กำเนิดมงคล 1
758 ดาวุธ ศาสนพิทักษ์ 1
759 Wilai Anomasiri 1
760 กาญจนา แก้วเทพ 1
761 ธีธัช เอกสาธิต 1
762 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
763 สาริศ ตระการศรีสุนันท 1
764 Kittisak Likhitwitayawuid 1
765 ทวีทรัพย์ เตชะภูริปัญญา 1
766 ทักษ์ดนัย วังวล 1
767 มยุรี ตันติสิระ 1
768 ศิรินภา ชูรัศมี 1
769 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
770 Vimolmas Lipipun 1
771 กุลภัทร ไตรรัตนพันธ์ 1
772 Sumphan Wongseripipatana 1
773 ภาณุพงศ์ ย่อมประเสริฐ 1
774 Garnpimol C. Ritthidej 1
775 ณิชารีย์ ตั้งจิตดี 1
776 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
777 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
778 วิไล ชินธเนศ 1
779 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
780 อุทัย บุญประเสริฐ 1
781 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
782 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
783 ศิรินทร์ทิพย์ เตยหอม 1
784 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
785 วณัต ประทักษ์วิริยะ 1
786 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
787 Somying Tumwasorn 1
788 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
789 พลอยพิสุทธิ์ ทิมขลิบ 1
790 ศิริชัย ศิริกายะ 1
791 อินทุอร อินทชูต 1
792 ฐานิดา ชีวเลิศสกุล 1
793 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
794 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
795 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
796 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
797 พิมพ์พร ฮุ่ยสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 5
2 2558 27
3 2557 35
4 2556 58
5 2555 52
6 2554 45
7 2553 40
8 2552 2
9 2551 40
10 2550 54
11 2549 10
12 2548 13
13 2546 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งและโดยนัย ต่อการให้อภัยโดยชัดแจ้งและโดยนัยโดยมีอคติโดยชัดแจ้งและโดยนัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ เปรียบเทียบระหว่างการคุกคามจากภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม
2 ประสบการณ์ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูง
3 ความสัมพันธ์ของความเครียด ตราบาป เจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตวิทยาและภาวะวิกฤตวัยกลางคนในคนวัยทำงาน
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมในงานและความพึงพอใจในงาน โดยมีรูปแบบการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านและกรอบความคิดแบบยึดติด-เติบโตเป็นตัวแปรกำกับ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยมีความตั้งใจในการออกกำลังกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน และการวางแผนรอบด้านเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2558
6 อิทธิพลของการยืนยันคุณค่าในตนเองและอารมณ์ทางบวก ต่อการประมวลสารโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสุขภาพที่คุกคามตน
7 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมร่วมกับการฝึกสติ ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศร้าในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
9 กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
10 กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
11 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศร้าในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
12 อิทธิพลของการยืนยันคุณค่าในตนเองและอารมณ์ทางบวก ต่อการประมวลสารโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสุขภาพที่คุกคามตน
13 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมร่วมกับการฝึกสติ ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวการบำบัดที่เน้นการยอมรับและความมุ่งมั่นแบบสั้นต่อความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง
15 ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรได้รับการวินิจฉัยภาวะดาวน์ก่อนคลอด
16 อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน
17 ความเครียดในบทบาท ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ความหมายในชีวิต และความสุขในบริบทพุทธธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
18 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อภาวะซึมเศร้าและความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสในชายรักชายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าและสมาชิกและความผูกพัน โดยมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับการให้อำนาจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
20 โมเดลความผูกพันทางความรู้สึกของเยาวชนต่อพรรคการเมือง
21 ประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟื้นพลังของเยาวชนที่ไม่กระทำผิดซ้ำ
22 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปั้นงาน และความผูกใจมั่นในงาน : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่าน
23 อิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์แบบต่อวัตถุนิยมโดยมีการนำเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบและการเพิ่มคุณค่าให้ตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
24 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับสุขภาวะทางจิตของนิสิตนักศึกษาโดยมีการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน
25 ผลของการอ้างอิงตนเองและความเกี่ยวพันสินค้าที่มีต่อเจตคติต่อโฆษณา เจตคติต่อสินค้า และการตั้งใจซื้อสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนมากและเสียงส่วนน้อย
26 ผลของพืชสวนบำบัดร่วมกับกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ที่มีต่อปัญญา และความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
27 ประสบการณ์ทางจิตใจของทหารผ่านศึกนอกประจำการที่มีความงอกงามภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
28 ประสบการณ์ด้านจิตใจในการพัฒนาตัวตนทางดนตรี และความหมายในชีวิตของนักดนตรีมืออาชีพ
29 ประสบการณ์ด้านจิตใจของสมาชิกในครอบครัวภายหลังการเปิดเผยตนเองของผู้ที่มีความโน้มเอียงทางเพศแบบรักเพศเดียวกัน
30 การเยียวยาทางจิตใจด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง: การศึกษาแบบปรากฎการณ์วิทยา
31 การนับถือศาสนา การมีส่วนร่วมทางสังคม การเผชิญปัญหา และสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยและทุพพลภาพ
32 ผลของกลุ่มพัฒนาตนที่ใช้รูปภาพเป็นสื่อต่อการพัฒนาความงอกงามหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญและสุขภาวะทางจิตของสตรีภายหลังการรักษามะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2557
33 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม และความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน โดยมีวัฒนธรรมปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่เป็นตัวแปรกำกับ
34 อิทธิพลของสัมพันธภาพในครอบครัวต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
35 อิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อการอดทนอดกลั้นในการเรียน โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้ความสำคัญของงานเป็นตัวแปรกำกับ
36 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยตนเอง ความเหงา และการทำหน้าที่ของครอบครัวต่อพฤติกรรม การเสพติดอินเตอร์เน็ต
37 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของบลูมในการรับชมสื่อโฆษณา
38 บรรยากาศองค์การ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน และความผูกพันในงานของพนักงานเจนวาย : การวิจัยผสานวิธี
39 พัฒนาการด้านการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม ในเด็กอายุ 6 - 10 ปี
40 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง, กลวิธีการเผชิญปัญหา และความพึงพอใจในชีวิตในนักศึกษามหาวิทยาลัย
41 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกยุติธรรม การนับถือศาสนาภายในและการนับถือศาสนาภายนอกกับความสุขเชิงอัตวิสัยและสุขภาวะทางจิต
42 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิง
43 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำแบบจริงแท้และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
44 ความสัมพันธ์ระหว่างการเซลฟี่และเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการรับรู้ตนเสมือนวัตถุเป็นตัวแปรส่งผ่าน
45 อิทธิพลของรูปร่างในอุดมคติจากสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Instagram ที่ส่งผลต่อการมีค่านิยมทางวัตถุโดยมีเจนเนอเรชนั่ เอ็กซ์และวายเป็นตัวแปรกำกับ
46 ผลของการพัฒนาการฟื้นพลังต่อปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
47 อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
48 ผลจากการชี้แนะเกี่ยวกับเงินและการชี้แนะความเชื่อมโยงกับผู้อื่นต่อพฤติกรรมการบริจาค
49 อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการซื้อถุงยางอนามัย ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการทำแท้ง การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกเป็นตราบาปในการทำแท้ง กับเจตนาในการทำแท้ง
51 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีสติ ความต้องการทางปัญญา และการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว : การศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดศรีสะเกษ
52 ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
53 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและการพร่องในการควบคุมตนต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
54 ผลของการโน้มน้าวใจด้วยความกลัวต่อเจตนาและพฤติกรรมสุขภาพ : อิทธิพลกำกับของความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
55 ผลของกลุ่มตามแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อการฟังอย่างตั้งใจและความเมตตากรุณาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
56 การทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพ
57 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวความหมายในชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติดที่มีระดับการควบคุมตนเองแตกต่างกัน
58 ผลของการมองจากมุมของผู้อื่นต่อการลดเจตคติรังเกียจกลุ่มแบบแอบแฝง : อิทธิพลกำกับของการนิยามตัวตนและอิทธิพลส่งผ่านของการเชื่อมโยงตนเข้ากับผู้อื่น
59 อิทธิพลของการถูกปฏิเสธจากกลุ่มต่อการคล้อยตามกลุ่ม : การศึกษาอิทธิพลกำกับของความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่ออิทธิพลส่งผ่านของความก้าวร้าว
60 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านอาชีพ การรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพ และความสอดคล้องในตนด้านเป้าหมายการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
61 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตและมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านการทำสวน
62 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
63 การสนับสนุนจากครอบครัว ความหมายในชีวิต และสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติด : การวิจัยแบบผสานวิธี
64 การรับรู้ประสบการณ์ด้านจิตใจของพนักงานภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
65 อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมต่อการตัดสินด้านจริยธรรม
66 ผลของการยืนยันคุณค่าของตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองการดูถูกโดยบุคคลในกลุ่มและนอกกลุ่ม
67 ความสัมพันธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตัวแปรความมีศีลธรรมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2556
68 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊ก
69 อิทธิพลของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อความพึงพอใจในครอบครัว โดยมีการประเมินแก่นแท้ของตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบโมเดลระหว่างวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย
70 อิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออก
71 ประสบการณ์การแสวงหาความช่วยเหลือด้านจิตใจทางอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่น : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
72 อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง
73 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านอาชีพ และความลังเลใจในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
74 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของชายรักชายต่อความรู้สึกด้อยค่าจากการรักเพศเดียวกันของชายรักชาย
75 โมเดลเชิงสาเหตุของความเต็มใจที่จะบริจาคอวัยวะ
76 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียดและความสุขในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
77 อิทธิพลของการติดต่อระหว่างกลุ่มต่อระยะห่างทางสังคม : บทบาทการส่งผ่านของความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มและเจตคติโดยนัยและเจตคติทางตรง
78 อิทธิพลของอำนาจและความชอบธรรมต่อระยะห่างทางสังคม : การศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของความพอเพียงในตนเอง
79 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และการผูกมัดในความสัมพันธ์ โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
80 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการอาสาสมัครของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 ประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่มีบุตรเป็นออทิสติก
82 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวซาเทียร์ต่อความสอดคล้องกลมกลืนในตนของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
83 ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย
84 ประสบการณ์ทางจิตใจของวัยรุ่นที่ปรับตัวได้จากครอบครัวที่มีความขัดแย้งสูง
85 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อการกำกับอารมณ์ตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง
86 ผลของกลุ่มพัฒนาตนโดยมีภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีผลต่อความหวังในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
87 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระปรี้กระเปร่าในงานกับผลการปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความยืนหยัดในงาน และการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เป็นตัวแปรส่งผ่าน
88 ผลของความเห็นของผู้อื่น การกำกับการแสดงออกของตน และความเกี่ยวเนื่องกับแหล่งข้อมูล ต่อเจตคติรังเกียจกลุ่มแบบแอบแฝง
89 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดตัวและบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รักโดยมีรูปแบบความผูกพันเป็นตัวแปรส่งผ่านและเพศเป็นตัวแปรกำกับ
90 อิทธิพลของแรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความตั้งใจลาออก โดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน
91 คติชาติพันธุ์นิยมและความเต็มใจช่วยเอื้อต่อการปรับตัวของพนักงานต่างชาติ : อิทธิพลส่งผ่านของการจัดประเภททางสังคม และอิทธิพลกำกับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
92 อิทธิพลเชิงสาเหตุของผลงานขององค์การต่อการเลือกผู้นำจากเพศ และการรับรู้ความเหมาะสมของผู้นำ โดยมีลักษณะนิสัยของผู้นำและเพศของผู้นำในอดีตเป็นตัวแปรกำกับ
93 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน
94 การพัฒนากรอบมโนทัศน์และมาตรวัดความทุกข์ในนิสิตนักศึกษา
95 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ทุนทางจิตวิทยา และความสุขของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
96 การนับถือศาสนา การเผชิญปัญหา การสนับสนุนทางสังคม และการฟื้นคืนพลังของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
97 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองของเพศชาย
98 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานโดยมีการติดงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
99 ความสัมพันธ์ระหว่างการหมกมุ่นครุ่นคิดและความวิตกกังวลโดยมีสติเป็นตัวแปรกำกับ
100 การเป็นองค์กรในฝันและพันธะสัญญาใจของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและพนักงาน
101 ความตั้งใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นหญิง : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
102 ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหากับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยในบุคคลในช่วงระยะเกษียณ
103 ผลของการมองจากมุมของผู้อื่นต่อการลดเจตคติรังเกียจกลุ่มแบบแอบแฝง : การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองแบบแอบแฝงในฐานะตัวแปรกำกับ
104 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทางลบกับการขาดความยับยั้งชั่งใจในการรับประทานโดยมีการตระหนักรู้ในตนเป็นตัวแปรกำกับ
105 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบแสดงอำนาจเหนือผู้อื่น และบุคลิกภาพแบบใช้อำนาจฝ่ายขวาต่อการเหยียดเพศโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่าน
106 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊ก
107 การพัฒนาโปรแกรมการสอนความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการคิดหน่วยภาษาแบบอเนกนัยตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย การซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมและความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์กับเจตนาที่จะออกกำลังกาย
109 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลทางสังคม การรับรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
110 ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ : บทบาทของบุคลิกภาพแบบมุ่งความสมบูรณ์แบบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความขัดแย้งในงาน และการได้รับผลป้อนกลับ
111 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มระหว่างนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่นไทยด้วยคุณลักษณะและทักษะทางจิตวิทยา
112 อิทธิพลส่งผ่านของการหมกมุ่นครุ่นคิดเกี่ยวกับอารมณ์โกรธระหว่างประสบการณ์การเจอเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมและการให้อภัยผู้อื่นโดยมีความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมประเภทเชื่อว่าผลกรรมตามสนองเป็นตัวแปรกำกับ
113 อิทธิพลของลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสุขภาวะทางจิต : การแบ่งมีติลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมเชิงบวกและเชิงลบ
114 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
115 ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นตอนกลาง : การศึกษาตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
116 อิทธิพลของการกำกับอารมณ์โดยวิธีทางปัญญาต่อปัญหาสุขภาพจิตโดยควบคุมอิทธิพลของความเข้มแข็งอดทน
117 ผลของการได้รับการกระตุ้นจากภาพตัวละครในวิดีโอเกมต่อการลงความเห็นเกี่ยวกับการยอมรับความก้าวร้าวรุนแรงระหว่างบุคคล
118 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการแต่งกลอนสด
119 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางวัตถุและความพึงพอใจในชีวิตโดยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
120 อิทธิพลการทำนายของบรรยากาศองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการทำงานต่อความทุ่มเทในงานและการติดงานของพนักงานบริษัท
121 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมในคู่รักกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์โดยมีการมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรส่งผ่าน
122 เชื่อใจหรือไม่เชื่อใจ : อิทธิพลของการแสดงออกทางสีหน้า
123 ผลของการใช้สื่อในการเปลี่ยนเจตคติต่อชายรักชาย
124 อิทธิพลของสารโน้มน้าวใจที่มีเนื้อหามุ่งเน้นด้านสุขภาพกับมุ่งเน้นด้านรูปลักษณ์ต่อเจตคติในการออกกำลังกาย
125 ผลของประเภทผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อพฤติกรรมการโกง ความรู้สึกผิด และการรับรู้การผิดศีลธรรมของพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2555
126 ผลของความคิดสร้างสรรค์ในโฆษณาต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค
127 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
128 การทำนายความเชื่อเหมารวมทางเชื้อชาติ เจตคติรังเกียจกลุ่ม และแนวโน้มการกีดกันทางสังคม โดยใช้การเห็นคุณค่าในตนเองแบบเด่นชัดและแบบแอบแฝง
129 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตราบาป การเผชิญปัญหา และเจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาในพนักงาน
130 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดทางบวกความสุข และความวิตกกังวลในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการฝึกการเจริญสมาธิแบบเมตตา
131 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบกับความตั้งใจในการลาออกของพนักงานโดยมีความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
132 อิทธิพลของบทโฆษณาและเพศผู้ส่งและรับสารต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในบทโฆษณา
133 ความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับธรรมชาติต่อสุขภาวะโดยมีความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติเป็นตัวแปรส่งผ่าน
134 ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
135 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมือใหม่
136 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
137 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
138 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด
139 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
140 เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
141 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากผู้ร่วมงาน การสนับสนุนจากครอบครัวต่องาน กับความสุขในการทำงาน โดยมีความกระปรี้ประเปร่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
142 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อการตอบรับของผู้บริโภค : การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านความเป็นวัตถุนิยมและอิทธิพลกำกับของรูปแบบการดึงดูด
143 การติดงานและความผูกใจมั่นในงาน : สาเหตุเชิงแรงจูงใจ และผลด้านความเหนื่อยหน่ายในงาน
144 ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
145 การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
146 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเมตตากรุณาต่อตนเอง ค่าดัชนีมวลกาย การประเมินตนเสมือนวัตถุและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายในสตรีวัยรุ่น
147 ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธด้วยการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสื่อต่อปัญญาในสตรีผู้ผ่านการรักษามะเร็งเต้านม
148 ประสบการณ์ด้านจิตใจของนักศึกษาที่ยากจนจากชนบทและได้รับทุนการศึกษา
149 ประสบการณ์ทางจิตใจของชายรักชายที่ไม่เปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของตนเองต่อครอบครัว
150 ประสบการณ์ทางจิตใจของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
151 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากผู้ร่วมงาน การสนับสนุนจากครอบครัวต่องาน กับความสุขในการทำงาน โดยมีความกระปรี้ประเปร่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
152 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมือใหม่
153 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
154 ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
155 เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
156 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด
157 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
158 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
159 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันกับเจตคติในการทำศัลยกรรมเสริมความงามโดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางร่างกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน
160 อิทธิพลของความสอดคล้องและไม่สอดคล้องระหว่างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยและการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ต่อวัตถุนิยม
161 การพัฒนาและการสร้างคลังภาพที่สื่อถึงอารมณ์ทางบวก
162 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความรักและการให้อภัยโดยมีการรับรู้ความรุนแรงของการกระทำผิดเป็นตัวแปรกำกับ
163 ผลของอารมณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
164 ผลของกิจกรรมกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นตอนต้น
165 อิทธิพลทำนายของแรงจูงใจในการทำงานแบบกำหนดตนเอง และการรับรู้บรรยากาศในองค์การ ต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานโดยมีปรากฏการณ์ "มันเดย์บลูส์" เป็นตัวแปรกำกับ
166 อิทธิพลของการสื่อสารแบบบอกต่อทางลบต่อความไม่พึงพอใจในประสบการณ์หลังการบริโภคและในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมีความโน้มเอียงในการเปรียบเทียบทางสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
167 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดและการให้อภัยในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
168 การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในบริบทพุทธธรรม ความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีและไม่มีพฤติกรรมบนบาน
169 อิทธิพลของภาพยนตร์แนวเอื้อสังคมต่อการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกและเจตคติต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
170 อิทธิพลของวงจรเซอร์คาเดียนและเวลาการทำงานที่มีต่อสุขภาพจิตของพนักงานรักษาความปลอดภัย
171 การศึกษาการพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
172 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน การแสวงหาการสัมผัส สุขภาวะทางจิตกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
173 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันต่อการติดเฟชบุคโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
174 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบกับความพึงพอใจในชีวิตโดยมีการผัดวันประกันพรุ่งเป็นตัวแปรส่งผ่าน
175 อิทธิพลของความวิตกกังวลทางสังคมและความเบื่อหน่ายในยามว่างต่อการติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
176 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความเข้มแข็งอดทนเป็นตัวแปรกำกับ
177 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
178 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองกับแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
179 ประสบการณ์ความทุกข์ของนิสิตนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ
180 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
181 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4
182 เจตคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อละครไทยและละครเกาหลี
183 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความแตกต่างระหว่างเพศ กับพฤติกรรมการจัดการปัญหาความรักในวัยเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
184 ตนที่ผ่านการบ่มเพาะของนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
185 ประสบการณ์ของการตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย
186 ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างตัวตนในอุดมคติและตัวตนที่แท้จริง การระบุตัวตนของตราสินค้า ลักษณะแบบปัจเจกนิยม ความพึงพอใจของผู้บริโภคและความภักดีต่อตราสินค้า
187 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพตราสินค้า และเจตคติต่องานโฆษณา
188 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัวแบบวิตกกังวล ความคลั่งไคล้ศิลปินดารากับเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
189 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงาน
190 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีและความวิตกกังวลจากการบริโภคสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
191 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนและการนำเสนอตนเองในพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค
192 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี เพศ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
193 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความคาดหวังของพ่อแม่ด้านการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมทุ่มเทให้การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
194 ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
195 ผลของการใช้แผนผังทางปัญญาต่อความจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
196 ผลการศึกษาความสามารถในการฟื้นพลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
197 การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะของหัวหน้างานในหน่วยงานด้านบริการ
198 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาการสัมผัส แรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนปลาย
199 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริการบริษัทแห่งหนึ่ง
200 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ความพึงพอใจในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยรุ่นตอนต้น
201 ความสัมพันธ์ระหว่างความคลั่งไคล้ศิลปินดารา การเห็นคุณค่าในตนเอง และการลอกเลียนแบบด้านพฤติกรรมในแฟนคลับวัยรุ่น
202 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความซาบซึ้งใจเมื่อได้รับของขวัญ และความคาดหวังความซาบซึ้งใจเมื่อมอบของขวัญ : เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
203 รูปแบบความผูกพันในวัยผู้ใหญ่สัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
204 อิทธิพลของความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการรับรู้ว่าตนตกเป็นเป้าสายตาเกินจริงในวัยรุ่นเพศหญิง
205 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
206 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาระงาน ความเชื่อในอำนาจควบคุมกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน
207 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตอาสา และสุขภาวะทางจิตในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
208 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองค์การ การทำหน้าที่พลเมืองในองค์การกับความตั้งใจในการลาออกจากงาน
209 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การทำหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
210 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและค่านิยมทางวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
211 โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการตั้งใจเรียนโดยใช้ตัวแบบและการเสริมแรงในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
212 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การมองโลกในแง่ดีกับความเครียดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และ 4
213 การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547
214 ประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัว
215 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษา
216 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4
217 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
218 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความเหงา การเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง และพฤติกรรมการกดถูกใจในเฟชบุ๊ก
219 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแมคคิเวลเลียน บุคลิกภาพหลงตนเอง และการเลือกที่รักมักที่ชัง
220 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาวะในวัยรุ่นตอนต้น
221 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1
222 ประสบการณ์ทางจิตใจในภาวะการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนสู่การทำงานของผู้ที่ยังไม่ได้งานทำวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2553
223 ความเครียด การจัดการกับปัญหา และความสุขในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
224 บทบาทของการรับรู้ความสามารถในตน การรับรู้ความสามารถในการกำกับตนเองด้านการเรียนและบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ในการทำนายการผัดวันประกันพรุ่ง
225 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตน สุขภาวะทางจิต และความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
226 อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความผูกใจมั่นในองค์การ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ : กรณีศึกษาบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
227 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยหมากล้อมในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
228 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม กับความเครียดในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
229 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
230 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความรังเกียจเดียดฉันท์ต่อผู้หญิงที่วัดโดยตรง และวัดโดยนัย
231 อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่ใกล้ชิด การเปิดเผยตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการใช้แอพพลิเคชั่น "การรับเพื่อน" ในเฟชบุค
232 ผลจากการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการต่อต้านการโน้มน้าวใจ
233 เจตคติต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนสหศึกษา
234 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ความพึงพอใจในงานและความมีส่วนร่วมในงานของพนักงาน
235 ความสัมพันธ์ของความเครียดในงาน ความผูกพันกับองค์การ และความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน
236 ความเครียด ความสุข และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมระหว่างมารดาที่มีบุตรเป็นออทิสติก และมารดาที่มีบุตรปกติ
237 การพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
238 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษและการรับรู้ความคาดหวังทางสังคม ที่มีต่อลักษณะมุ่งในอนาคต
239 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนไทย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนไทยในโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ
240 อิทธิพลของความเชื่ออำนาจควบคุมตน บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและความพึงพอใจในชีวิต ต่อความเชื่อทางโหราศาสตร์และปรจิตวิทยา
241 การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และสุขภาวะทางจิต ในผู้ใหญ่ตอนปลายที่เป็นอาสาสมัครและผู้ใหญ่ตอนปลายทั่วไป
242 ผลของการเตือนล่วงหน้า และการโฆษณาเกี่ยวกับการทำทาน ต่อการซื้อสินค้าเพื่อการบริจาค
243 ความพึงพอใจในงานและการทำงานต่างกะของพนักงานรักษาความปลอดภัย
244 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
245 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่สำคัญในชีวิต
246 ความตั้งใจที่จะลาออกและความพึงพอใจในงาน : การวิจัยแบบผสานวิธี
247 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกในการให้บริการและแรงจูงใจในการทำงานกับผลการปฎิบัติงานของพนักงานขาย
248 เจตคติของชายและหญิงต่อการข่มขืน
249 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของพนักงานในบริษัทห้องเย็น เอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
250 อิทธิพลของมิติพื้นฐานในการตัดสินทางสังคมต่อการประเมินกลุ่มบุคคล
251 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้นและวัยรุ่นตอนปลาย
252 ผลของการฟังนิทานต่อพฤติกรรมการชะลอการได้รับความพึงพอใจในเด็กก่อนวัยเรียน
253 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศและความพึงพอใจในงานของคนวัยทำงาน
254 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กภาวะพัฒนาการผิดปรกติหลายด้านต่อพฤติกรรมการเข้าสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขณะเข้ากลุ่ม
255 List assignment problems
256 การทำนายความชื่นชอบงานโฆษณาที่วางกรอบสารต่างกันจากความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่โดยมีเป้าหมายการควบคุมของบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน
257 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก โดยมีองค์ประกอบของความรักทั้งสามเป็นตัวแปรส่งผ่าน
258 โมเดลเจตจำนงต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพ : บทบาทการส่งผ่านของการประทับตราว่าด้วยค่าตามการรับรู้และเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือ
259 ประสบการณ์ความรุนแรง การเผชิญปัญหาและความสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย : การวิจัยนำร่องแบบผสานวิธี
260 ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณี
261 คุณสมบัติของสามีในอุดมคติ ก่อนและหลังสมรส
262 ปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์
ปี พ.ศ. 2552
263 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน
264 บทบาททางเพศ พฤติกรรมก้าวร้าว และกลวิธีในการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2551
265 พฤติกรรมการหลบหนีการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : การศึกษาเชิงคุณภาพ
266 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและการประเมินความปกติ
267 ผลของการผูกมัดตนเองและโอกาสเลือกในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองทางปัญญา
268 เหตุผลและพฤติกรรมในการเล่นการพนันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
269 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศของวัยรุ่นและบทบาททางเพศของเพื่อนในอุดมคติ
270 ผลของการจัดโปรแกรมการทำค่านิยมให้กระจ่างต่อความสุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
271 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับความวิตกกังวลทั่วไปและความวิตกกังวลในการสอบ
272 การเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่หย่าร้าง และครอบครัวปกติ ศึกษาในวัยรุ่นช่วงอายุ 13-18 ปี
273 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและการประเมินความปกติ
274 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นกับการเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง
275 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุ่นที่มีรูปแบบความผูกพันแตกต่างกัน
276 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนกับการแต่งชุดนิสิตตามระเบียบการแต่งกายของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
277 ประสบการณ์ทางจิตใจภายหลังกลับคืนสู่สังคมของผู้ป่วยยาเสพติดที่บำบัดครบโปรแกรม และยังอยู่ในระยะติดตามผล
278 การสร้างโปรแกรมการจัดการกับความโกรธสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
279 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรกับเยาวชนหญิงที่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
280 ความพึงพอใจในการฝึกงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการฝึกงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
281 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่าน เจตคติต่อการอ่านและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ
282 เจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
283 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดในสถาบันธัญญารักษ์
284 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะปรกติและมีภาวะซึมเศร้า
285 ความสัมพันธ์ของการประเมินความปกติ การเห็นคุณค่าในตนและสุขภาวะทางจิต
286 การเล่นเกมออนไลน์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
287 ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี
288 ความสัมพันธ์ของระดับความวิตกกังวล กับรูปแบบการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
289 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพัน และกลวิธีการเผชิญปัญหา ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
290 การทำหนังสือเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่วัยรุ่น ชื่อเรื่อง "โปรดอย่าโยน!!(ชีวิตของคุณทิ้ง)"
291 ความสัมพันธ์ของความถี่ในการแสดงรูปบน hi5 กับพฤติกรรมการหลงตนเองในวัยรุ่นตอนปลาย
292 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ อิทธิพลของบุคคลสำคัญ และพฤติกรรมการไปรับคำพยากรณ์ดวงชะตา
293 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายการขายและพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีในบริษัทเอกชน
294 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในพนักงานธนาคาร
295 ความพึงพอใจในชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
296 อิทธิพลของความชื่นชอบศิลปินเกาหลีต่อการรับรู้สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีและสินค้าวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่นไทย
297 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและประเภทของสินค้าต่อความสอดคล้องในตนเองของผู้บริโภค
298 การตอบสนองต่องานโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันตามการแบ่งประเภทบุคลิกภาพของ ไมเยอร์-บริกกส์
299 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะการทำงานของมารดากับบทบาททางเพศของลูกสาววัยรุ่นตอนต้น
300 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนเองกับความเครียดในพนักงานบริการ
301 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองและความวิตกกังวลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของวัยรุ่นตอนต้นเพศหญิง
302 กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานบริการต่อประเภทของความผิดพลาดในธุรกิจร้านอาหาร
303 ผลกระทบด้านอารมณ์และสังคมในพ่อแม่ที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษ
304 ผลกระทบของความคุ้นเคยและความเหนื่อยล้าต่อการตัดสินใจ
ปี พ.ศ. 2550
305 ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความหมายในชีวิตของผู้ติดยาเสพติด
306 การสำรวจความเชื่อ เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) ของนิสิตจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
307 การทำนายพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าขององค์การและเพื่อนร่วมงาน จากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะนิสัยด้านความโกรธ และสิ่งเร้าความเครียดในการทำงาน
308 ผลของท่าทีของผู้ซักถามและการมีผู้ที่ผู้ถูกซักถามไว้างใจอยู่ด้วยขณะซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
309 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ต้องขังหญิงคดีฆาตกรรมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
310 การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่ออาชาบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
311 แหล่งความเครียดของนิสิตนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีสุดท้าย
312 ความต้องการพื้นฐานของเด็กวัยรุ่นเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสะพานพระพุทธยอดฟ้า
313 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักต่างเพศ
314 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
315 อิทธิพลของการชี้แนะทางภาษาด้วยการติดป้ายชื่อที่มีต่อความสามารถในการจำภาพที่รับรู้ทางตา
316 ความแตกต่างระหว่างเพศในลักษณะที่พึงปราถนาในคู่ครองของวัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นตอนปลาย
317 อิทธิพลของเพศและรูปแบบการจูงใจผ่านโฆษณาที่มีต่อความชอบโฆษณาสิ่งพิมพ์
318 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุการทำงานและเพศของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กับคะแนนการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
319 การสำรวจหน่วยงานกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กในกรุงเทพมหานคร
320 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ : ตัวทำนายผลงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานขาย
321 การพัฒนามาตรวัดการพัฒนาตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
322 อิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีต่อการรับรู้คนเกาหลี และสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอื่นๆ ของคนไทย
323 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิต
324 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ และอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง
325 ลักษณะองค์การที่พึงปรารถนาของนิสิตนักศึกษา
326 การเผยแพร่ความรู้จิตวิทยาแก่เยาวชนไทยด้วยสื่ออินเตอร์เน็ต : โครงการไซโคล่าดอทคอม
327 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการขาดงาน
328 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานต่อลักษณะขององค์การที่ต้องการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
329 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลรถยนต์
330 การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพในสังคมเสมือนออนไลน์
331 เปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของเยาวชนชายที่กระทำความผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และที่ไม่ได้กระทำความผิด
332 เปรียบเทียบการเลือกของเล่นให้ลูกชายอายุ 2-5 ปี ของพ่อที่มีบทบาททางเพศต่างกัน
333 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความสามารถในการฟื้นพลังของผู้ติดยาเสพติด
334 ผลของกลุ่มการศึกษาเชิงจิตวิทยาต่อความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
335 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองกับการเปิดรับการแต่งกายตามกระแสนิยม
336 เจตคติของผู้รับรู้ชายและหญิงต่อนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิตที่แตกต่างกัน
337 อิทธิพลของลักษณะการแต่งกายและลักษณะนิสัยแบบยอมตาม-ครอบงำของพนักงานขายที่มีต่อความต้องการซื้อของลูกค้า
338 วิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความหวังแตกต่างกัน
339 การเปรียบเทียบความสามารถทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
340 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ในองค์กร
341 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบอำนาจนิยมในเพศชายกับอคติต่อบุคคลรักเพศเดียวกันชายในที่ทำงาน
342 เจตคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นเลียนแบบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตปริญญาตรี
343 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งเป้าหมายแบบหลีกเลี่ยงในนิสิตระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ กับความสนใจในการเลือกลักษณะองค์การที่ต้องการร่วมงานด้วย
345 รูปแบบความผูกพันของวัยรุ่นที่มีต่อพ่อแม่ คนรัก และเพื่อน
346 ปัจจัยที่ช่วยพยากรณ์การเห็นคุณค่าในตนเองของชายและหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
347 การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างกัน
348 การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
349 การเปรียบเทียบความสุขในการเรียนและผลการเรียนระหว่างนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์
350 การเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยปิดของรัฐต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
351 อิทธิพลของความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานต่อพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้า
352 ความพึงพอใจในการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
353 การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมความสามารถในการคิดนอกกรอบ
354 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
355 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
356 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท
357 ผลของแนวโน้มการทำให้ตนเองเสียเปรียบ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับความสำเร็จและการยืนยันคุณค่าในตนเอง ต่อพฤติกรรมการทำให้ตนเองเสียเปรียบ
358 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโยนิโสมนสิการที่มีต่อปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงและภาวะความเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2549
359 การทำนายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์การจากภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน
360 ผลของการใช้แบบฝึกความคิดนอกกรอบและการให้รางวัลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
361 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและผลป้อนกลับต่อการอนุมานสาเหตุ
362 ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นศีลและปัญญาต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเนื่องต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
363 วัฒนธรรม เพศ และรูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง : การเปรียบเทียบระหว่างนิสิตนักศึกษาไทยและอเมริกัน
364 พัฒนาการของความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมยในเด็กไทย
365 อิทธิพลของทิศทางของสารต่อการเปิดรับสื่อทางเพศผ่านอินเตอร์เน็ตในผู้ที่มีปฏิกิริยาทางจิตสูงและต่ำ
366 ผลของความใกล้ชิดระหว่างบุคคลและผลงานต่อการยืนยันคุณค่าในความสัมพันธ์แบบคู่รัก
367 ความสามารถในการกะประมาณจำนวนในเด็กอายุ 5-7 ปี
368 การเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับการมีชีวิตและความตายในเด็กอายุ 5 - 7 ปี ที่มีสุขภาพปกติ
ปี พ.ศ. 2548
369 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่น
370 ภาพในความคิดเกี่ยวกับคนสัญชาติต่างๆ ตามการรับรู้ของนิสิตนักศึกษาไทย
371 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคคลที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างกัน
372 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
373 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผู้บริโภค บุคลิกภาพของผู้บริโภค บุคลิกภาพของตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าในสินค้าประเภทรถยนต์นั่ง
374 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการจำคำศัพท์ผ่านการตัดสินการเรียนรู้
375 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างเพื่อประเมินความโน้มเอียงในการทำงานเป็นทีม
376 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวและองค์การความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิตด้านต่าง ๆ
377 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความพึงพอใจในงาน โดยมีการมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรกำกับ
378 การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพของวิธีการวัดความสอดคล้องระหว่างบุคคลและองค์การ ระหว่างแบบทางตรง แบบทางอ้อม และแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่
379 การพัฒนามาตรวัดความโน้มเอียงในการทำงานเป็นทีม
380 ความสัมพันธ์ของบทบาททางเพศกับความสำเร็จในอาชีพของผู้หญิงทำงาน
381 การทำนายพฤติกรรมการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ปี พ.ศ. 2546
382 ผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การต่อผลการประเมินการปฏิบัติงาน