ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 62
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 47
3 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 45
4 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 35
5 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 23
6 จรุงกุล บูรพวงศ์ 19
7 พรรณระพี สุทธิวรรณ 19
8 กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ 18
9 คัคนางค์ มณีศรี 18
10 เรวดี วัฒฑกโกศล 16
11 สักกพัฒน์ งามเอก 13
12 หยกฟ้า อิศรานนท์ 9
13 ทิพย์นภา หวนสุริยา 9
14 สุภาพรรณ โคตรจรัส 8
15 วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 8
16 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 6
17 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 6
18 ประพิมพา จรัลรัตนกุล 6
19 กมลกานต์ จีนช้าง 6
20 ศิรางค์ ทับสายทอง 6
21 อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 6
22 ธนวัต ปุณยกนก 6
23 ณัฏฐารีย์ ศิริวิวัฒน์ 5
24 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 5
25 ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ 5
26 กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 4
27 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 4
28 โสรีช์ โพธิแก้ว 4
29 สุภลัคน์ ลวดลาย 4
30 ธีระพร อุวรรณโณ 3
31 ผดารัช สีดา 3
32 ศรีเรือน ศรีพัฒนกุล หาญบาง 2
33 วรรณี แกมเกตุ 2
34 นุชารัตน์ มุงคุณ 2
35 กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 2
36 ทศพร ประไพทอง 2
37 เอสรา อุษณกรกุล 2
38 นพสิทธิ์ สิริจรูญชัย 2
39 ฉัตรสุมาลย์ ศรีทองอุ่น 2
40 บุณณดา แจ่มกระจ่างภาดา 2
41 กระทรวงสาธารณสุข. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 2
42 วิภาวี พงษ์สังข์ 2
43 ณาตรการณ์ ชยุตสาหกิจ 2
44 ยุทธศาสตร์ จ้อยสอดดง 2
45 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
46 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
47 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
48 พิริยา ยังรอต 2
49 ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์ 2
50 อติชาต ตันติโสภณวนิช 2
51 ชานนท์ วิริยะเสถียร 2
52 ณัฐนลิน คำสำเภา 2
53 พิมพนิต คอนดี 2
54 วรัญญู กองชัยมงคล 2
55 นียาซคาน ข่านเคน 2
56 สมบุญ จารุเกษมทวี 2
57 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 2
58 ธนพล เลี้ยงสุขสันต์ 2
59 ศุภมาส ศรีปาน 2
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
61 มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต 2
62 ธีรวรรณ ธีระพงษ์ 2
63 วัชรี ทรัพย์มี 2
64 สิริภรณ์ ระวังงาน 2
65 เสาวภาคย์ ทวีสุข 2
66 สิริพร ทรัพยะประภา 2
67 วิมลรัตน์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล 2
68 ชอุ่ม มลิลา 1
69 วรพงศ์ เอกภูธร 1
70 ทรงพร เดชญาณก 1
71 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
72 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
73 นภัสสร ธีรเนตร 1
74 นวินดา แฉล้มวารี 1
75 Chakkaphan Sutthirat 1
76 ชาภา รัตนวชิรินทร์ 1
77 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
78 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
79 ณัชชา วิรัชวัฒนกุล 1
80 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
81 ดวงรักษ์ พิสิฐศรัณยู 1
82 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 ชลพรรษ จรัญพงษ์ 1
85 สุมิตรา พูลทอง 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 ธนนันท์ เจริญสุพัตราชัย 1
88 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
89 โชคชัย ลาภส่งผล 1
90 ปริณดา วงศ์ศิริขจร 1
91 ทักษ์ดนัย วังวล 1
92 มยุรี ตันติสิระ 1
93 ศิรินภา ชูรัศมี 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 กุลภัทร ไตรรัตนพันธ์ 1
97 ธนพร บัวขำ 1
98 Sumphan Wongseripipatana 1
99 ภาณุพงศ์ ย่อมประเสริฐ 1
100 Garnpimol C. Ritthidej 1
101 ธนิษฐา แพงวงษ์ 1
102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
103 ภุมริน ตีระดิเรก 1
104 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
105 ศศินา ชูวัฒนานุรักษ์ 1
106 วิมล เหมะจันทร 1
107 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
108 นภัสส์กมล วชิระวาณิชย์ 1
109 นัทธมน ไกรเวทย์ 1
110 Sompol Sanguanrungsirikul 1
111 Kitpramuk Tantayaporn 1
112 ชนัญญา ประดิษฐารมณ์ 1
113 พิมพ์นฏา เวียงนนท์ 1
114 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
115 รวิสรา อิสสรากุล 1
116 อวย เกตุสิงห์ 1
117 ทวีทรัพย์ เตชะภูริปัญญา 1
118 มิติ โอชสานนท์ 1
119 Suchin Arunsawatwong 1
120 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
121 อภิพร เป็งปิง 1
122 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
123 ปัญญารัตน์ วัชรเมธีมาศ 1
124 ประธาน ดาบเพชร 1
125 ภัสสร สิทธินววิธ 1
126 ธนิชพร วุฒิลักษณ์ 1
127 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
128 พูลทรัพย์ อารีกิจ 1
129 ไววิทย์ พุทธารี 1
130 Varunee Padmasankh 1
131 ฐิตาภา ชินกิจการ 1
132 Rajalida Lipikorn 1
133 ลินดา คูเวน 1
134 Walaisiri Muangsiri 1
135 ประภาพรรณ เชิญกลาง 1
136 กระมล ทองธรรมชาติ 1
137 กฤตธน ศิริธรรมรักษ์ 1
138 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
139 กฤษฎิ์ติณห์ ตุ้มไธสง 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 Kasidit Nootong 1
142 เยาวลักษณ์ กงษี 1
143 กัญชพร แก้วถาเจริญ 1
144 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
145 ธนพร หิรัญรักษ์ 1
146 สิทธิพร แอกทอง 1
147 บิน รุ่งวัฒนภักดิ์ 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
150 ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์ 1
151 สมชัย วัฒนการุณ 1
152 นิภาพร เหลืองวงศ์งาม 1
153 สุจิตรา มงคลเจริญโชค 1
154 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
155 กุลรวี มโนมัยลาภ 1
156 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
157 เนตรชนก พิทักษ์ไตรรงค์ 1
158 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
160 แววนภา โกศลดิลก 1
161 อรญา เลิศวัชรา 1
162 สินีนาฏ ไชยวงศ์ 1
163 ณัฐนันท์ มั่นคง 1
164 อภิญญา กีรติเมธากุล 1
165 วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ 1
166 สิริกาญจน์ จิตลดาพร 1
167 อารดี เจริญยิ่งวัฒนา 1
168 ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย 1
169 อธิษฐาน โมทอง 1
170 เอนิการ์ พลอยสมบูรณ์ 1
171 ภูมินาถ จตุรเมธานนท 1
172 โสภิดา ปีตินวสกุล 1
173 ณัฐชรินธร อภิวิชญ์โชษิตา 1
174 ณัฐพล เชียรเตชากุล 1
175 ธนา จินดาโชตินันท์ 1
176 นุชนาถ หวันมาแซะ 1
177 กฤตนันทน์ เตนากุล 1
178 กมล ศรีตั้งรัตนกุล 1
179 อุษณิษา ชัยรัตน์ประเสริฐ 1
180 ณัฐพงษ์ สว่างจิตร์ 1
181 ณัฐกุล อาชวกุลเทพ 1
182 รัตนพรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ 1
183 ณัฐวุฒิ ชูแสง 1
184 พู่กัน แผ่วฉิมพลี 1
185 บุณฑริกา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1
186 รพินท์ภัทร์ ยอดหล่อชัย 1
187 รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ 1
188 ขนิษฐา มีเสือ 1
189 พนิดาพร จงราเชนทร์ 1
190 พิชญ์ ปิยะปราโมทย์ 1
191 สลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์ 1
192 รวิศ วงศ์พรหมเมฆ 1
193 สุธาสินี ยมจินดา 1
194 รัตนกร รัตนชีวร 1
195 อุบลรัตน์ พูนนารถ 1
196 วุฒิ พูลสมบัติ 1
197 ปนัดดา นวธนโชติ 1
198 กุสุมา กาญจนประกิจ 1
199 วิรัลพัชร เลิศธีรเรืองกุล 1
200 วัชราวดี บุญสร้างสม 1
201 สุรีย์พร รักการ 1
202 วรวรรณ ลีชวโลทัย 1
203 รวีโรจน์ เลิศพิภพเมธา 1
204 นันทนัช ทองอุปการ 1
205 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
206 พลอยพิสุทธิ์ ทิมขลิบ 1
207 ศิริชัย ศิริกายะ 1
208 อินทุอร อินทชูต 1
209 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
210 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
211 ฐานิดา ชีวเลิศสกุล 1
212 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
213 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
214 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
215 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
216 ณิชารีย์ ตั้งจิตดี 1
217 กาญจนา แก้วเทพ 1
218 วัฒนชัย สมิทธากร 1
219 ธิดา สุดใจ 1
220 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
221 วาสิตา กำเนิดมงคล 1
222 ดาวุธ ศาสนพิทักษ์ 1
223 Wilai Anomasiri 1
224 ธีธัช เอกสาธิต 1
225 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
226 สาริศ ตระการศรีสุนันท 1
227 Somying Tumwasorn 1
228 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
230 เกียรติพงษ์ นิรันดร 1
231 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
232 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
233 ปรัชญ์กรณ์ ยาทุม 1
234 ธวัชชัย สันติสุข 1
235 ไพสิฐ คานทองดี 1
236 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
237 วัฒนา อุ่นพาณิชย์ 1
238 สุทัตตา กล่อมจิตต์ 1
239 ประภัสสร ปูธิปิน 1
240 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
241 วิไล ชินธเนศ 1
242 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
243 อุทัย บุญประเสริฐ 1
244 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
246 ศิรินทร์ทิพย์ เตยหอม 1
247 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
248 วณัต ประทักษ์วิริยะ 1
249 Kittisak Likhitwitayawuid 1
250 รวิภา ฉัตรจารุวิมล 1
251 เวธนี คงปลื้มจิตต์ 1
252 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
253 ธัญญา แซ่โค้ว 1
254 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
255 Waraporn Siriterm 1
256 เมธาวี ศรีวิลาศลักษณ์ 1
257 ภาณุเดช สายแสน 1
258 Chayaporn Supachartwong 1
259 ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ 1
260 Anawatch Mitpratan 1
261 พรพรรณ เพ็ชรทอง 1
262 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
263 เพ็ญระพี จินตดี 1
264 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
265 Penrapee Chintadee 1
266 Thanathon Sesuk 1
267 ศุกันยา ห้วยผัด 1
268 Pantharee Boonsatorn 1
269 อัจฉราวดี อินทนิล 1
270 Acom Sornsute 1
271 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
272 Jittima Chatchawansaisin 1
273 ภาณิชญาดา ทองคำสุข 1
274 ๋Janes, Gavin W. 1
275 ณัฐรดา อยู่ศิริ 1
276 รุ่งราวี ทองกันยา 1
277 สุพิชฌาย์ นันทภานนท์ 1
278 สุกานดา รัศมีภัค 1
279 ประคอง ชอบเสียง 1
280 พรรณี กาญจนพลู 1
281 ภัทธ์ธรณ์ กิตธาธำรง 1
282 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
283 กันต์กนิษฐ์ อนันตศิลป์ 1
284 Yeshey Penjor 1
285 หทัยพร พีระชัยรัตน์ 1
286 วริศรา มีจั่นเพชร 1
287 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
288 ภัทรพร ว่องเจริญ 1
289 Chonticha Srisawang 1
290 วินัย งามแสง 1
291 ชะพลู สร้อยสุดารัตน์ 1
292 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
293 จิดาภา ภาณุมาภรณ์ 1
294 นภสร โกวรรธนะกุล 1
295 Panrapee Suthiwan 1
296 สุวดี ยาป่าคาย 1
297 มนัสนันท์ จิตติจรุงลาภ 1
298 วีรพล ประทีปวรคุณ 1
299 บุญโรม สุวรรณพาหุ 1
300 สุรดา สันฑ์หิรัญชัย 1
301 ฤทัยชนก จงเสถียร 1
302 กัญญาภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1
303 ธัญธริกา บุญธรรม 1
304 เปมิกา เทพวรชัย 1
305 ธีร์กัญญา เขมะวิชานุรัตน์ 1
306 พิชชา ติลกานนท์ 1
307 รัตนาภรณ์ ปัตลา 1
308 นูรีซัน และยาชิง 1
309 นิสารัตน์ ชาธงชัย 1
310 ศศิกานต์ โคตสา 1
311 นิสารัตน์ อินทรประสาท 1
312 ธีรวีร์ จิตมหนิรันดร์ 1
313 ธนัชพร วุฒิพงศ์ 1
314 พิมพ์พร ฮุ่ยสกุล 1
315 สุทธิดา จันทร์กลัด 1
316 ปาริฉัตร มาตรวิจิตร 1
317 กรองกานต์ เสวตเวช 1
318 นนทกร ตันติวัตนะ 1
319 ทิวาพร หงษ์ร่อน 1
320 อัชฌาคณิศร์ เลี้ยงถนอม 1
321 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
322 อาลาวียะ มะโซ๊ะ 1
323 Thada Jirajaras 1
324 กมลชนก ยวดยง 1
325 จิตราวดี คำเชียง 1
326 ชลธิชา ศรีรุ่งเรือง 1
327 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
328 ณัฐเสฐ คมวงศ์วิวัฒน์ 1
329 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
330 ณัฐกานต์ จันทร์เพ็ญ 1
331 เอกชัย อดุลยธรรม 1
332 ไตรภพ จตุรพาณิชย์ 1
333 ณิชาภัทร จรัสอาชา 1
334 กวีไกร ม่วงศิริ 1
335 อภิญญา สิทธิมงคลการ 1
336 กมลวรรณ อึงรัตนากร 1
337 Pornpimol Muanjai 1
338 ทิวานันท์ นภาศัพท์ 1
339 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
340 ปัญญา นิ่มเจริญ 1
341 วธูสิริ พรหมดวง 1
342 สุมา เมืองใย 1
343 จิราภรณ์ รัตนะ 1
344 มณีพลอย นิลพัฒน์ 1
345 เขมณัฏฐ์ ทองประเสริฐ 1
346 แพรวผกา มุ่งกลาง 1
347 ธรัญญา แซ่เจี่ย 1
348 กุลชา แซ่หลิม 1
349 ธนพงศ์ อุทยารัตน์ 1
350 ฐานวีร์ พงศ์พศวัต 1
351 พรสวรรค์ ไหลสุวรรณ 1
352 ณัฐวุฒิ หาญสุวัฒน์ 1
353 ธนพล บุญเลิศ 1
354 ปัณฑารีย์ ตั้งสถาพร 1
355 ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช 1
356 ชยภูมิ ชูวีระเดช 1
357 วัชรพล ศิลาวรรณ 1
358 ตะวันรัตน์ รุ่งปัญญารัตน์ 1
359 นวินา ปิติพรวิวัฒน์ 1
360 พรรณพร โชติกันตะ 1
361 ศศิมาภรณ์ ชื่นอารมณ์ 1
362 พรรณปพร จรูญจิตร 1
363 สร้างสรรค์ รัตนสงวนวงศ์ 1
364 สำเริง แย้มโสภี 1
365 ธัญญภรณ์ อรรณพ ณ อยุธยา 1
366 รัสรินทร สิริกุลประเสริฐ 1
367 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
368 สุทธิชัย ลิ้มเจริญชัยกุล 1
369 วาสนา เสียงดัง 1
370 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
371 ปรินทร์ บุญทศ 1
372 พัชราวรรณ เพียรพิจิตร 1
373 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
374 สริตา กรุงแก้ว 1
375 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
376 ธนนันท์ เจียมจุฬาลักษณ์ 1
377 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
378 สมพร พรมดี 1
379 สุวิชา ทองสิมา 1
380 ลัภภรณ์ โชติรัตนวิมล 1
381 วัลลภ แย้มเหมือน 1
382 ธีตา ตันโชติกุล 1
383 สิริพร สิวราวุฒิ 1
384 เมธ์วดี ปรารถนาสัตย์ 1
385 สายฝน ควรผดุง 1
386 กัญญพัชร์ สรัลรัชตนนท์ 1
387 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
388 นลพรรณ ส่งเสริม 1
389 ณัฐวิท โพธิประสาท 1
390 บรรจง คณะวรรณ 1
391 ปฐมพร วิสุทธิสุรพูล 1
392 Ampa Luiengpirom 1
393 วราลี ทองศรี 1
394 ธนชาติ แดงสังวาลย์ 1
395 Panee Boonthavi 1
396 นรินทร ขอนจะโปะ 1
397 Supa Chantharasakul 1
398 ณัฐกาญ หาญประสิทธิ์ธาดา 1
399 พิมพ์จุฑา นิมมาภิรัตน 1
400 Naiyana Chaiyabutr 1
401 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
402 ชลลดา อรุณสันติโรจน์ 1
403 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
404 ชิดชนก คงสมพงษ์ 1
405 ศุภณัฐ รอดหลง 1
406 ละอองทิพย์ เหมะ 1
407 กิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 1
408 Puttipongse Varavudhi 1
409 เทพประทาน สีดาบุตร 1
410 ณิชาภัทร ศรีวะรมย์ 1
411 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
412 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ, ที่ปรึกษา 1
413 Srilert Chotpantarat 1
414 กนกวรรณ โสภณอดิศัย 1
415 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
416 Chalermpol Leevailoj 1
417 สรสิช โภคทรัพย์ 1
418 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
419 วรัญญา ศิลาหม่อม 1
420 Boonchai Sangpetngam 1
421 ปัญญ เขื่อนขันธ์สถิตย์ 1
422 Vanida Chantarateptawan 1
423 Jaitip Paiboon 1
424 ณภัทร สุวัชราภิสิทธิ์ 1
425 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
426 ณัฐพล ชัยกิตติพรเสิศ 1
427 ฐานิตา ไพรีขยาด 1
428 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
429 สรัลชนา บญชูสนอง 1
430 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
431 กชกร จงเกริกเกียรติ 1
432 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
433 ณัฐนิช มณีวรรณกุล 1
434 จินต์ชุตา กันไพเราะ 1
435 จตุวิทย์ กรวิทยโยธิน 1
436 ชนม์นิภา โถน้อย 1
437 นัชชา วรคุณพิเศษ 1
438 นันทพร สุขสถิตย์ 1
439 อิทธิพล พินิจวิชา 1
440 พริ้ว วิริยะพานิช 1
441 ธนะมินทร์ ไวฉายหิรัญโชติ 1
442 วทัญญู ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ 1
443 ริณรัตน์ อนุพันธ์พิศิษฐ์ 1
444 อภิมุขณ์ ตุรพงษ์ 1
445 ธัญรดา แก้วกันหา 1
446 ณัฐวัฒน์ พิสิฐศุภกานต์ 1
447 ศิราภา วงษ์ทองศุข 1
448 พัฒน์นรี สววิบูลย์ 1
449 สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ 1
450 ธัญศญา รักความสุข 1
451 วาสนา อูแซดอเลาะ 1
452 ณัฑฐินี สืบสุรีย์กุล 1
453 พลอย ภูมิประเสริฐรุ่ง 1
454 รินรดา หิรัญวาณิชกุล 1
455 บุญสิตา ทองกิตติกุล 1
456 ภัครดา ดิษฐพงศา 1
457 แพรวพรรณ พุกพันธ์ 1
458 อังคณา เอื้อตระกูลพาณิช 1
459 วราภรณ์ เอื้อเสริมพงศ์ 1
460 วาณิชญา มานิสสรณ์ 1
461 พงศ์ธร เลิศฤดีพร 1
462 รตานา ยุสุวพันธ์ 1
463 กรองทอง แก้วน้อย 1
464 สุพัตรา วัฒนานนท์ 1
465 พิชญา นาวีระ 1
466 ธิติกร ทันธะศิริ 1
467 อัชณา ศีลเภสัชกุล 1
468 ปาริฉัตร อินทสุวรรณ 1
469 พิมพรรณ เรือนคำ 1
470 เรวดี พจนบรรพต 1
471 นันทิมา ลิมปเสนีย์ 1
472 นิธิพัฒน์ กุศลสร้าง 1
473 แพรวดาว พงศาจารุ 1
474 พิมพ์พรรณ หนูวรรณะ 1
475 ลักษริน สิริคาดีญา 1
476 โสภิตา ไตรเดชาพล 1
477 ชญานี กาญจโนภาศ 1
478 มณทิรา โต๊ะบุรินทร์ 1
479 เกวลี เกตุษา 1
480 แพรไพลิน บุปผา 1
481 เอกธิดา ดวงอุไร 1
482 ญาณิน ฉัตรพิพัฒนผล 1
483 ปณิชา พรประสิทธิ์ 1
484 สุธาภรณ์ ขอศานติวิชัย 1
485 กรพรรณ วินิจเจริญศรี 1
486 ชมพูนุท อบน้ำ 1
487 มิฬา แซ่ซ่ำ 1
488 ณัฐสุดา พันธ์ประสิทธิ์เวช 1
489 ยรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช 1
490 รุจิเรศ เอี่ยมมุทิตา 1
491 อรุณี ศุทธิชัยนิมิต 1
492 ชลภัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
493 ณฐกร จันทระ 1
494 อุดมศรี เดชแสง 1
495 ปณิธาน ตงศิริ 1
496 วรวุฒิ ธรรมภิบาล 1
497 พัฒนพร เดชอมรรัตน์ 1
498 แพรวไพลิน สมณะช้างเผือก 1
499 มัณฑณา วรนิมมานนท์ 1
500 เบญจพล กรอุไร 1
501 วาริธร อุดมเวช 1
502 จีราวรรณ สันติดำรงพันธ์ 1
503 ชาญวิทย์ พิรุณสาร 1
504 พัชรียา รุ่งวรา 1
505 ภัททะรินทร์ เตชะสุริยะมณี 1
506 จันทร์จรัส กลิ่นประทุม 1
507 กมลพัฒน์ วิทยานุกรณ์ 1
508 ษัษฎี ศรีสมทรัพย์ 1
509 ณิชวรรณ ภูมิพานิช 1
510 จีระภา บุญเรืองอนันต์ 1
511 ประภัสรา พูลธิเวทย์ 1
512 อริศรา ไชยชมภู 1
513 สุทธิพร มรรคไพสิฐ 1
514 นิชา พิทยาพิบูล 1
515 มุนินทร ประภากมล 1
516 สุมณฑา สุวรรณธาร 1
517 อภิษณา ตรัยวรกุล 1
518 ดวงกาญจน์ สิหนาทกถากุล 1
519 นันทวัน งอพา 1
520 กรกต ตั้งรัตนโสภณ 1
521 เจษฎา ขมวิเศษ 1
522 บุณยจักร ธรรมศักดิ์ 1
523 ปิยะพร บริสุทธิ์ 1
524 ประภานิช ประภานันท์ 1
525 ภัคศรัณย์ สองจันทร์ 1
526 สุรารักษ์ ไตรประวัติ 1
527 ศิริกานต์ บุนนาค 1
528 ณพล นันชัยพฤกษ์ 1
529 พีรพิธ พรมทอง 1
530 วริศชญาณ์ สัตยาภูริพัฒน์ 1
531 ศรัญญา จุฬุพงศ์ 1
532 นริศรา วงศ์รัตน์ 1
533 ขนิษฐ์รัฐ อติชาตศรีสกุล 1
534 รสสุคนธ์ ธิติศักดิ์ 1
535 ณัฏฐา เทียนทอง 1
536 เบญจมาศ ประการภา 1
537 คุณิตา พงศ์สันติสุข 1
538 ธารทิพย์ โฆษานิมิตร 1
539 สิรินาถ ชวาลตันติพิพัทธ์ 1
540 จิรารัช ลีลาวรรณศิลป 1
541 อดิศร ศักดิ์สูง 1
542 สกุลรัตน์ แสงจันทร์ 1
543 ธนวรรณ นาคเกตุ 1
544 วสันต์ ดีมาก 1
545 ตติยา มหามาตร 1
546 รัชนู วรรณา 1
547 สิตางค์ ทรัพย์ขำ 1
548 ณัฐินี ณ เชียงใหม่ 1
549 วรัญญภรณ์ ทวีรุจจนะ 1
550 สุวรรณา อนันตกฤษณ์ 1
551 สุชาติ ตัณทนาวิวัฒน์ 1
552 กันยารัตน์ ปลัดสิงห์ 1
553 พิชามญชุ์ ชีวะวิบูลย์พันธ์ 1
554 ปฐมภัทร คำตา 1
555 เพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์ 1
556 ธัญญสินี ศิลปโสภณ 1
557 พรรณรัตน์ เกิดภาคี 1
558 ประเวศน์ โชติภิญโญกุล 1
559 ณัฐวรรณ สุสมาธิยากร 1
560 พรชนก ก้าวกิจประเสริฐ 1
561 ธนาภรณ์ กองพล 1
562 อัญญพร วงศ์วุฒิอนันต์ 1
563 เอมิกา รุ่งวานิชการ 1
564 ปิยฉัตร สวัสดี 1
565 ฐิติภูมิ งามสมจันทร์ 1
566 วิมลรัตน์ ตั้งมั่นวิทยศักดิ์ 1
567 กันตินันท์ พงศ์พิพิธธน 1
568 อัครยา แก้วเกตุ 1
569 ศิโรมณ์ ผุดประภากุล 1
570 รัชนี ลีน้อย 1
571 ชมภูนุช มุททารัตน์ 1
572 สุธาทินี เหรียญราชา 1
573 พงศ์มนัส บุศยประทีป 1
574 ยัสมิน เวิลล์นิทซ์ 1
575 ลลิตา มโนรัตนวงศ์ 1
576 ปารีนา จารุวร 1
577 ปาณัท เลิศสิทธิพันธ์ 1
578 กุลธิดา จันทป 1
579 ชลธิชา ดาษหิรัญ 1
580 สุรวิชญ์ มนตรีโชค 1
581 พลอยพิมพ์ ตันวนรัตน์กุล 1
582 นันทนัฎฐ์ อภินันทศาสตร์ 1
583 ฑิฆัมพร ไกรสิทธิกุล 1
584 ศศิธร พรศิวกุลวงศ์ 1
585 ชนนิกานต์ นิยมศรี 1
586 ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 1
587 ชาญวิทย์ เกตุเทศ 1
588 ขวัญหทัย เมืองสุวรรณ 1
589 พิชญ์ ปัญญาพันธ์ 1
590 พัชรนันท์ มริตตนะพร 1
591 ภัทรเดช วันวรกิจ 1
592 กนกวรรณ ศรีทองสุก 1
593 วุฒินันท์ เรืองเอี่ยม 1
594 สารญา ธัญญเจริญ 1
595 ณันทิกา ฉัตรทอง 1
596 พันทิพา หันหาบุญ 1
597 รัชติญา จำเริญดารารัศมี 1
598 ชาติชาย ทรัพย์รุ่งทวีผล 1
599 พลากร ศรีพูนทอง 1
600 ทวินันท์ สีหะสุนนท์ 1
601 อุ่นรัก สิริชัยตระกูล 1
602 เชษฐพล มานิตย์ 1
603 ปัณฑ์ชนิต นันตติกูล 1
604 นุชา มนต์ภาณีวงศ์ 1
605 พิชย นีลพัธน์ 1
606 คมกฤช มามะเริง 1
607 ธเนศ เตชะภักดีวงศ์ 1
608 พรชัย ธรกิตติกุล 1
609 พิณทอง ตั้งกุลบริบูรณ์ 1
610 พิมประไพ ศุภรัตน์ 1
611 พิมพ์พลอย อึ้ง 1
612 ณัฐพงศ์ วรเกียรติดำรง 1
613 จุฑารัตน์ ชวาลวิวัฒน์วงศ์ 1
614 วิศเวศ เจนจินดา 1
615 ปฏิการ นาครอด 1
616 ยงยุทธ เติมศรีเจริญพร 1
617 อารยา ผลธัญญา 1
618 กัญญาวีร์ พรหมพันธุ์ 1
619 มุทิตา คำทัปน์ 1
620 วรรณธิดา ปางวิรุฬห์รักษ์ 1
621 ชวิศา ศรีสินธรา 1
622 จตุพร นุตะศะริน 1
623 พุทธิกันต์ คงคา 1
624 ชัยยุทธ กลีบบัว 1
625 กฤตยา โรจนรุ่งเรืองพร 1
626 ชนัสระวี รตินันทกุล 1
627 เมริษา ยอดมณฑป 1
628 กันตพัฒน์ เทพินทราภิรักษ์ 1
629 เกวรินทร์ ไตรรัตน์ 1
630 เปรมวดี วราพันธ์ 1
631 กุลปริยา ศิริพานิช 1
632 ธนัช มนัสวีพงศ์สกุล 1
633 กิติภพ แซ่อึ้ง 1
634 ปิยณัฐฎา ชาวเนื้อดี 1
635 เตโช ชัยวุฒิ 1
636 พิพัฒน์ ตันมณ 1
637 ศุภกฤต จันทรประทักษ์ 1
638 ชวินท์ ธัมมนันท์กุล 1
639 อรภา ตั้งสัตยาชีพ 1
640 ภาณุ สหัสสานนท์ 1
641 อัญญารัตน์ ดิสถาพร 1
642 กิมาพร ลีสมิทธิ์ 1
643 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
644 วีรญา ตรีจินดาหรา 1
645 ปกรณ์ ใยมณี 1
646 สืบพงศ์ ฉัตรธัมมลักษณ์ 1
647 วิทสินี บวรอัศวกุล 1
648 ศนิ พงษ์สุระนันทน์ 1
649 กุลยา เดชอิทธิรัตน์ 1
650 พรรคพล กีรติภราดร 1
651 ณัชม์ธีรินค์ ลิมาภรณ์วณิชย์ 1
652 วิศรุต ศรีศิวะเศรษฐ์ 1
653 อาริยา บุญสม 1
654 เบญจพร จูพัฒนกุล 1
655 ตะวัน วาทกิจ 1
656 มายเดียร์ รุจิรยศ 1
657 ชูชัย สมิทธิไกร 1
658 มนชนก เฮงสุวรรณ 1
659 ชลัมพล เถระกุล 1
660 มณีพร จาระพิสิษฐ 1
661 กิตติพรรณ ศิริทรัพย์ 1
662 สรวิศ รัตนชาติชูชัย 1
663 จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 1
664 ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ 1
665 พงศ์ภัทร ธนะสินธนา 1
666 พลอยชมพู อัตศรัณย์ 1
667 เจณิกา วังสถาพร 1
668 อารียา การุณกร 1
669 พิมพ์ประไพ จิตหาญ 1
670 นัทธมน อินทร 1
671 ประภาศรี กระจ่างวุฒิชัย 1
672 ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์ 1
673 ภัทรา ธรรมธาดาตระกูล 1
674 พรรณพนัช แซ่เจ็ง 1
675 วันวิสา พิทักษ์พินิจนันท์ 1
676 สมภพ แจ่มจันทร์ 1
677 ศิวนาถ รักการงาน 1
678 พัสกร คงสาคร 1
679 พิมลพร สวรรณยานุกิจ 1
680 พัฐปณิตา จันกลิ่น 1
681 หิรัญญา คะตา 1
682 จริยา ศรีวิจารย์ 1
683 ชูพงศ์ ปัญจมวัต 1
684 พรธิดา ไชยหาญ 1
685 มัลลิกา ภู่พัฒน์ 1
686 ชนม์นิภา นิกรพรอุดม 1
687 ปองทิพย์ เทพอารีย์ 1
688 รุจินันท เหล่านิยมไทย 1
689 คัดนางค์ มณีศรี 1
690 ปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์ 1
691 เบญจรัตน์ จิตรเอื้อกุล 1
692 จิตราพร กิตติปัญจมาศ 1
693 จิระสุข สุขสวัสดิ์ 1
694 บุญญวัฒน์ อินทร์นู 1
695 ชนิดา ชโยปถัมภ์ 1
696 สุคนธา มหาอาชา 1
697 อนันต์ เกียรติบำรุงพันธุ์ 1
698 ปิยะณัฐ แย้มสรวล 1
699 ณัฐชา อุเทศนันทน์ 1
700 ณัฐนิชา กันซัน 1
701 ภิสสรา อุมะวิชนี 1
702 ณัฐชา สงวนเกียรติชัย 1
703 ณัฐพิชญ์ อินต๊ะนางแล 1
704 ณัฏฐพัชร ตั้งติยะพันธ์ 1
705 พัชราภา ตันติชูเวช 1
706 ภัทราภรณ์ ธวัชสุภา 1
707 ชัยพร ภัทรวารีกุล 1
708 เนตรวีณ์ ทวีสุทธิเวชย์ 1
709 จิวีณา พีชะพัฒน์ 1
710 ณิชา ศิลปวัฒนานันท์ 1
711 ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช 1
712 ณัฐธิดา ลวานนท์ 1
713 กฤษณี เตชะพีระ 1
714 ชนินทร จันทร์ลา 1
715 ปณิธิตา เอมอ่อง 1
716 ธีระพงศ์ แสงนาค 1
717 ฐิติรัตน์ ทองพหล 1
718 มินตรา ศรศิริ 1
719 นิเซ็ง นิเงาะ 1
720 ฉัตรี บุณยานันท์ 1
721 เนตรชนก ไชยชำนาญ 1
722 ภัชวรรณ พันธ์วุฒิกร 1
723 กมลรัตน์ ทั่งจันทร์ 1
724 วัชชาภรณ์ ไร่ทิม 1
725 วศิมน พรพัฒนกูล 1
726 ประกาศิต ถาวรศิริ 1
727 พิเชฐพัชร ประทีปะวณิช 1
728 ชัญญมน ดิษกุลนรภัทร 1
729 พิณเพชร ตั้งกุลบริบูรณ์ 1
730 เบ็ญจรัตน์ เลิศคุณากรกิจ 1
731 ภัทรพร กังวานพรชัย 1
732 เกรียงศักดิ์ ผิวสุข 1
733 จิรนันท์ ชุนหกรณ์ 1
734 จิตกานต์ โบษกรรัฎ 1
735 ณัฐธิดา ห่วงทอง 1
736 นิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์ 1
737 ชาญ รัตนะพิสิฐ 1
738 ทิวาพร วิวัฒน์เจริญกิจ 1
739 อัจจิมา พัชรดำรงกุล 1
740 ต่อทอง ทองหล่อ 1
741 เพริศพรรณ แดนศิลป์ 1
742 เบญจิตต์ ตระกูลเงินทอง 1
743 ยุวดี เพ็ญวรรณากุล 1
744 กรุณา อารีพันธ์ 1
745 กนกวรรณ จิรทองคำโชติ 1
746 แพรไพลิน ลัคนทิน 1
747 วัชรพล แสงสุวรรณ 1
748 ดุจฤทัย โรจน์ปัญญากิจ 1
749 กรรณิการ์ ไหมเหลือง 1
750 พรพิมล จ่างพิพัฒน์นวกิจ 1
751 จำรัสพงศ์ ศรีภพ 1
752 กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์ 1
753 ภิญญาพัชญ์ ไชยาศิริศิลป์ 1
754 รัมภาศรี สุคนธมาน 1
755 ปฐมชัย ศุภรักษ์จินดา 1
756 วรรณิศา แสงแย้ม 1
757 รชฏ มงคล 1
758 ผกามาศ สังข์ภิรมย์ 1
759 ศาสตรา ชูวัฒนานุรักษ์ 1
760 ทวีศักดิ์ ศิริหัสตศักดิ์ 1
761 กมลวรรณ คงรักษ์ 1
762 สรัช ผดุงรุ่งเรืองกิจ 1
763 ณัฐพิชา สุรินทรเสรี 1
764 ชานนท์ ศิริธร 1
765 สุนิตศรา ศรีวันเพ็ญ 1
766 นภสร ตั้งฤทัยวานิชย์ 1
767 วัลภา ตามไท 1
768 ปวันรัตน์ โกเมนเอก 1
769 พัชรพล โปษะกฤษณะ 1
770 สุธาสินี พงษ์โสภา 1
771 จุรีรัตน์ นิลจันทึก 1
772 สุภาณี เอี่ยมอัครวิทย์ 1
773 จิราพันธ์ บุญพอ 1
774 สุจินันทร์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 1
775 ณัฐติกา จันทร์เทาว์ 1
776 ภูรี ภู่สุวรรณ 1
777 กนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล 1
778 พัทธมน ชูวิทย์ 1
779 ธนิตา สถาพร 1
780 พิศุทธิภา เมธีกุล 1
781 สุภางค์ เณรบำรุง 1
782 สุกฤตา พรรณเทว 1
783 สุขสิทธิ์ ทวีผล 1
784 ณัฐฎาภรณ์ ห้วยกรดวัฒนา 1
785 รณกร ตั้งมั่นสุจริต 1
786 เรณุกา ทองเนียม 1
787 ขเคนทร์ วรรณศิริ 1
788 ณัฐพร ตันติกาญจนากุล 1
789 กันต์กนิษฐ์ ซอยสกุล 1
790 ปิยะวรรณ เข็มทองประดิษฐ์ 1
791 ขวัญฤทัย ช่างสลัก 1
792 ทัศนวรรณ มานัสวิน 1
793 เอกสิทธิ์ สุริยาพรพันธุ์ 1
794 จริยา ดำรงโฆษิต 1
795 สุทธดา จีระพันธุ 1
796 ชลาลัย นพพรเลิศวงศ์ 1
797 พิชญ์ โพธิ์กัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 5
2 2558 27
3 2557 35
4 2556 58
5 2555 52
6 2554 45
7 2553 40
8 2552 2
9 2551 40
10 2550 54
11 2549 10
12 2548 13
13 2546 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งและโดยนัย ต่อการให้อภัยโดยชัดแจ้งและโดยนัยโดยมีอคติโดยชัดแจ้งและโดยนัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ เปรียบเทียบระหว่างการคุกคามจากภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม
2 ประสบการณ์ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูง
3 ความสัมพันธ์ของความเครียด ตราบาป เจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตวิทยาและภาวะวิกฤตวัยกลางคนในคนวัยทำงาน
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมในงานและความพึงพอใจในงาน โดยมีรูปแบบการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านและกรอบความคิดแบบยึดติด-เติบโตเป็นตัวแปรกำกับ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยมีความตั้งใจในการออกกำลังกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน และการวางแผนรอบด้านเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2558
6 อิทธิพลของการยืนยันคุณค่าในตนเองและอารมณ์ทางบวก ต่อการประมวลสารโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสุขภาพที่คุกคามตน
7 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมร่วมกับการฝึกสติ ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศร้าในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
9 กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
10 กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
11 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศร้าในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
12 อิทธิพลของการยืนยันคุณค่าในตนเองและอารมณ์ทางบวก ต่อการประมวลสารโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสุขภาพที่คุกคามตน
13 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมร่วมกับการฝึกสติ ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวการบำบัดที่เน้นการยอมรับและความมุ่งมั่นแบบสั้นต่อความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง
15 ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรได้รับการวินิจฉัยภาวะดาวน์ก่อนคลอด
16 อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน
17 ความเครียดในบทบาท ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ความหมายในชีวิต และความสุขในบริบทพุทธธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
18 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อภาวะซึมเศร้าและความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสในชายรักชายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าและสมาชิกและความผูกพัน โดยมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับการให้อำนาจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
20 โมเดลความผูกพันทางความรู้สึกของเยาวชนต่อพรรคการเมือง
21 ประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟื้นพลังของเยาวชนที่ไม่กระทำผิดซ้ำ
22 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปั้นงาน และความผูกใจมั่นในงาน : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่าน
23 อิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์แบบต่อวัตถุนิยมโดยมีการนำเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบและการเพิ่มคุณค่าให้ตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
24 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับสุขภาวะทางจิตของนิสิตนักศึกษาโดยมีการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน
25 ผลของการอ้างอิงตนเองและความเกี่ยวพันสินค้าที่มีต่อเจตคติต่อโฆษณา เจตคติต่อสินค้า และการตั้งใจซื้อสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนมากและเสียงส่วนน้อย
26 ผลของพืชสวนบำบัดร่วมกับกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ที่มีต่อปัญญา และความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
27 ประสบการณ์ทางจิตใจของทหารผ่านศึกนอกประจำการที่มีความงอกงามภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
28 ประสบการณ์ด้านจิตใจในการพัฒนาตัวตนทางดนตรี และความหมายในชีวิตของนักดนตรีมืออาชีพ
29 ประสบการณ์ด้านจิตใจของสมาชิกในครอบครัวภายหลังการเปิดเผยตนเองของผู้ที่มีความโน้มเอียงทางเพศแบบรักเพศเดียวกัน
30 การเยียวยาทางจิตใจด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง: การศึกษาแบบปรากฎการณ์วิทยา
31 การนับถือศาสนา การมีส่วนร่วมทางสังคม การเผชิญปัญหา และสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยและทุพพลภาพ
32 ผลของกลุ่มพัฒนาตนที่ใช้รูปภาพเป็นสื่อต่อการพัฒนาความงอกงามหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญและสุขภาวะทางจิตของสตรีภายหลังการรักษามะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2557
33 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม และความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน โดยมีวัฒนธรรมปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่เป็นตัวแปรกำกับ
34 อิทธิพลของสัมพันธภาพในครอบครัวต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
35 อิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อการอดทนอดกลั้นในการเรียน โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนและการรับรู้ความสำคัญของงานเป็นตัวแปรกำกับ
36 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยตนเอง ความเหงา และการทำหน้าที่ของครอบครัวต่อพฤติกรรม การเสพติดอินเตอร์เน็ต
37 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของบลูมในการรับชมสื่อโฆษณา
38 บรรยากาศองค์การ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน และความผูกพันในงานของพนักงานเจนวาย : การวิจัยผสานวิธี
39 พัฒนาการด้านการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม ในเด็กอายุ 6 - 10 ปี
40 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง, กลวิธีการเผชิญปัญหา และความพึงพอใจในชีวิตในนักศึกษามหาวิทยาลัย
41 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกยุติธรรม การนับถือศาสนาภายในและการนับถือศาสนาภายนอกกับความสุขเชิงอัตวิสัยและสุขภาวะทางจิต
42 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิง
43 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำแบบจริงแท้และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
44 ความสัมพันธ์ระหว่างการเซลฟี่และเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการรับรู้ตนเสมือนวัตถุเป็นตัวแปรส่งผ่าน
45 อิทธิพลของรูปร่างในอุดมคติจากสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Instagram ที่ส่งผลต่อการมีค่านิยมทางวัตถุโดยมีเจนเนอเรชนั่ เอ็กซ์และวายเป็นตัวแปรกำกับ
46 ผลของการพัฒนาการฟื้นพลังต่อปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
47 อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย
48 ผลจากการชี้แนะเกี่ยวกับเงินและการชี้แนะความเชื่อมโยงกับผู้อื่นต่อพฤติกรรมการบริจาค
49 อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการซื้อถุงยางอนามัย ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการทำแท้ง การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกเป็นตราบาปในการทำแท้ง กับเจตนาในการทำแท้ง
51 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีสติ ความต้องการทางปัญญา และการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว : การศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดศรีสะเกษ
52 ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
53 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและการพร่องในการควบคุมตนต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
54 ผลของการโน้มน้าวใจด้วยความกลัวต่อเจตนาและพฤติกรรมสุขภาพ : อิทธิพลกำกับของความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
55 ผลของกลุ่มตามแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อการฟังอย่างตั้งใจและความเมตตากรุณาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
56 การทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพ
57 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวความหมายในชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติดที่มีระดับการควบคุมตนเองแตกต่างกัน
58 ผลของการมองจากมุมของผู้อื่นต่อการลดเจตคติรังเกียจกลุ่มแบบแอบแฝง : อิทธิพลกำกับของการนิยามตัวตนและอิทธิพลส่งผ่านของการเชื่อมโยงตนเข้ากับผู้อื่น
59 อิทธิพลของการถูกปฏิเสธจากกลุ่มต่อการคล้อยตามกลุ่ม : การศึกษาอิทธิพลกำกับของความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่ออิทธิพลส่งผ่านของความก้าวร้าว
60 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านอาชีพ การรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพ และความสอดคล้องในตนด้านเป้าหมายการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
61 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตและมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านการทำสวน
62 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
63 การสนับสนุนจากครอบครัว ความหมายในชีวิต และสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติด : การวิจัยแบบผสานวิธี
64 การรับรู้ประสบการณ์ด้านจิตใจของพนักงานภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
65 อิทธิพลของความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมต่อการตัดสินด้านจริยธรรม
66 ผลของการยืนยันคุณค่าของตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองการดูถูกโดยบุคคลในกลุ่มและนอกกลุ่ม
67 ความสัมพันธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตัวแปรความมีศีลธรรมเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2556
68 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊ก
69 อิทธิพลของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อความพึงพอใจในครอบครัว โดยมีการประเมินแก่นแท้ของตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบโมเดลระหว่างวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย
70 อิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออก
71 ประสบการณ์การแสวงหาความช่วยเหลือด้านจิตใจทางอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่น : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
72 อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง
73 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านอาชีพ และความลังเลใจในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
74 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของชายรักชายต่อความรู้สึกด้อยค่าจากการรักเพศเดียวกันของชายรักชาย
75 โมเดลเชิงสาเหตุของความเต็มใจที่จะบริจาคอวัยวะ
76 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียดและความสุขในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
77 อิทธิพลของการติดต่อระหว่างกลุ่มต่อระยะห่างทางสังคม : บทบาทการส่งผ่านของความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มและเจตคติโดยนัยและเจตคติทางตรง
78 อิทธิพลของอำนาจและความชอบธรรมต่อระยะห่างทางสังคม : การศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของความพอเพียงในตนเอง
79 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และการผูกมัดในความสัมพันธ์ โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
80 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการอาสาสมัครของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 ประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่มีบุตรเป็นออทิสติก
82 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวซาเทียร์ต่อความสอดคล้องกลมกลืนในตนของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
83 ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย
84 ประสบการณ์ทางจิตใจของวัยรุ่นที่ปรับตัวได้จากครอบครัวที่มีความขัดแย้งสูง
85 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมต่อการกำกับอารมณ์ตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง
86 ผลของกลุ่มพัฒนาตนโดยมีภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีผลต่อความหวังในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
87 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระปรี้กระเปร่าในงานกับผลการปฏิบัติงานโดยมีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ความยืนหยัดในงาน และการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เป็นตัวแปรส่งผ่าน
88 ผลของความเห็นของผู้อื่น การกำกับการแสดงออกของตน และความเกี่ยวเนื่องกับแหล่งข้อมูล ต่อเจตคติรังเกียจกลุ่มแบบแอบแฝง
89 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดตัวและบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รักโดยมีรูปแบบความผูกพันเป็นตัวแปรส่งผ่านและเพศเป็นตัวแปรกำกับ
90 อิทธิพลของแรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความตั้งใจลาออก โดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน
91 คติชาติพันธุ์นิยมและความเต็มใจช่วยเอื้อต่อการปรับตัวของพนักงานต่างชาติ : อิทธิพลส่งผ่านของการจัดประเภททางสังคม และอิทธิพลกำกับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ
92 อิทธิพลเชิงสาเหตุของผลงานขององค์การต่อการเลือกผู้นำจากเพศ และการรับรู้ความเหมาะสมของผู้นำ โดยมีลักษณะนิสัยของผู้นำและเพศของผู้นำในอดีตเป็นตัวแปรกำกับ
93 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการฟื้นคืนได้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีความสุขเชิงอัตวิสัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน
94 การพัฒนากรอบมโนทัศน์และมาตรวัดความทุกข์ในนิสิตนักศึกษา
95 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ทุนทางจิตวิทยา และความสุขของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
96 การนับถือศาสนา การเผชิญปัญหา การสนับสนุนทางสังคม และการฟื้นคืนพลังของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
97 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองของเพศชาย
98 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานโดยมีการติดงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
99 ความสัมพันธ์ระหว่างการหมกมุ่นครุ่นคิดและความวิตกกังวลโดยมีสติเป็นตัวแปรกำกับ
100 การเป็นองค์กรในฝันและพันธะสัญญาใจของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและพนักงาน
101 ความตั้งใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นหญิง : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
102 ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหากับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยในบุคคลในช่วงระยะเกษียณ
103 ผลของการมองจากมุมของผู้อื่นต่อการลดเจตคติรังเกียจกลุ่มแบบแอบแฝง : การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองแบบแอบแฝงในฐานะตัวแปรกำกับ
104 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทางลบกับการขาดความยับยั้งชั่งใจในการรับประทานโดยมีการตระหนักรู้ในตนเป็นตัวแปรกำกับ
105 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบแสดงอำนาจเหนือผู้อื่น และบุคลิกภาพแบบใช้อำนาจฝ่ายขวาต่อการเหยียดเพศโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น และความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่าน
106 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊ก
107 การพัฒนาโปรแกรมการสอนความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการคิดหน่วยภาษาแบบอเนกนัยตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
108 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย การซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมและความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์กับเจตนาที่จะออกกำลังกาย
109 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลทางสังคม การรับรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
110 ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ : บทบาทของบุคลิกภาพแบบมุ่งความสมบูรณ์แบบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความขัดแย้งในงาน และการได้รับผลป้อนกลับ
111 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มระหว่างนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่นไทยด้วยคุณลักษณะและทักษะทางจิตวิทยา
112 อิทธิพลส่งผ่านของการหมกมุ่นครุ่นคิดเกี่ยวกับอารมณ์โกรธระหว่างประสบการณ์การเจอเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมและการให้อภัยผู้อื่นโดยมีความเชื่อว่าโลกมีความยุติธรรมประเภทเชื่อว่าผลกรรมตามสนองเป็นตัวแปรกำกับ
113 อิทธิพลของลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสุขภาวะทางจิต : การแบ่งมีติลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมเชิงบวกและเชิงลบ
114 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
115 ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นตอนกลาง : การศึกษาตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
116 อิทธิพลของการกำกับอารมณ์โดยวิธีทางปัญญาต่อปัญหาสุขภาพจิตโดยควบคุมอิทธิพลของความเข้มแข็งอดทน
117 ผลของการได้รับการกระตุ้นจากภาพตัวละครในวิดีโอเกมต่อการลงความเห็นเกี่ยวกับการยอมรับความก้าวร้าวรุนแรงระหว่างบุคคล
118 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการแต่งกลอนสด
119 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางวัตถุและความพึงพอใจในชีวิตโดยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
120 อิทธิพลการทำนายของบรรยากาศองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการทำงานต่อความทุ่มเทในงานและการติดงานของพนักงานบริษัท
121 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมในคู่รักกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์โดยมีการมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรส่งผ่าน
122 เชื่อใจหรือไม่เชื่อใจ : อิทธิพลของการแสดงออกทางสีหน้า
123 ผลของการใช้สื่อในการเปลี่ยนเจตคติต่อชายรักชาย
124 อิทธิพลของสารโน้มน้าวใจที่มีเนื้อหามุ่งเน้นด้านสุขภาพกับมุ่งเน้นด้านรูปลักษณ์ต่อเจตคติในการออกกำลังกาย
125 ผลของประเภทผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อพฤติกรรมการโกง ความรู้สึกผิด และการรับรู้การผิดศีลธรรมของพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2555
126 ผลของความคิดสร้างสรรค์ในโฆษณาต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค
127 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
128 การทำนายความเชื่อเหมารวมทางเชื้อชาติ เจตคติรังเกียจกลุ่ม และแนวโน้มการกีดกันทางสังคม โดยใช้การเห็นคุณค่าในตนเองแบบเด่นชัดและแบบแอบแฝง
129 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตราบาป การเผชิญปัญหา และเจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาในพนักงาน
130 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดทางบวกความสุข และความวิตกกังวลในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการฝึกการเจริญสมาธิแบบเมตตา
131 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบกับความตั้งใจในการลาออกของพนักงานโดยมีความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
132 อิทธิพลของบทโฆษณาและเพศผู้ส่งและรับสารต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในบทโฆษณา
133 ความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับธรรมชาติต่อสุขภาวะโดยมีความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติเป็นตัวแปรส่งผ่าน
134 ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
135 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมือใหม่
136 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
137 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
138 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด
139 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
140 เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
141 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากผู้ร่วมงาน การสนับสนุนจากครอบครัวต่องาน กับความสุขในการทำงาน โดยมีความกระปรี้ประเปร่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
142 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อการตอบรับของผู้บริโภค : การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านความเป็นวัตถุนิยมและอิทธิพลกำกับของรูปแบบการดึงดูด
143 การติดงานและความผูกใจมั่นในงาน : สาเหตุเชิงแรงจูงใจ และผลด้านความเหนื่อยหน่ายในงาน
144 ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
145 การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
146 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเมตตากรุณาต่อตนเอง ค่าดัชนีมวลกาย การประเมินตนเสมือนวัตถุและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายในสตรีวัยรุ่น
147 ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธด้วยการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสื่อต่อปัญญาในสตรีผู้ผ่านการรักษามะเร็งเต้านม
148 ประสบการณ์ด้านจิตใจของนักศึกษาที่ยากจนจากชนบทและได้รับทุนการศึกษา
149 ประสบการณ์ทางจิตใจของชายรักชายที่ไม่เปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของตนเองต่อครอบครัว
150 ประสบการณ์ทางจิตใจของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
151 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากผู้ร่วมงาน การสนับสนุนจากครอบครัวต่องาน กับความสุขในการทำงาน โดยมีความกระปรี้ประเปร่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
152 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมือใหม่
153 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
154 ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
155 เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
156 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด
157 อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
158 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธที่มีต่อการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
159 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันกับเจตคติในการทำศัลยกรรมเสริมความงามโดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางร่างกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน
160 อิทธิพลของความสอดคล้องและไม่สอดคล้องระหว่างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัยและการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ต่อวัตถุนิยม
161 การพัฒนาและการสร้างคลังภาพที่สื่อถึงอารมณ์ทางบวก
162 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความรักและการให้อภัยโดยมีการรับรู้ความรุนแรงของการกระทำผิดเป็นตัวแปรกำกับ
163 ผลของอารมณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
164 ผลของกิจกรรมกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นตอนต้น
165 อิทธิพลทำนายของแรงจูงใจในการทำงานแบบกำหนดตนเอง และการรับรู้บรรยากาศในองค์การ ต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานโดยมีปรากฏการณ์ "มันเดย์บลูส์" เป็นตัวแปรกำกับ
166 อิทธิพลของการสื่อสารแบบบอกต่อทางลบต่อความไม่พึงพอใจในประสบการณ์หลังการบริโภคและในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยมีความโน้มเอียงในการเปรียบเทียบทางสังคมเป็นตัวแปรกำกับ
167 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดและการให้อภัยในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
168 การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในบริบทพุทธธรรม ความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีและไม่มีพฤติกรรมบนบาน
169 อิทธิพลของภาพยนตร์แนวเอื้อสังคมต่อการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกและเจตคติต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
170 อิทธิพลของวงจรเซอร์คาเดียนและเวลาการทำงานที่มีต่อสุขภาพจิตของพนักงานรักษาความปลอดภัย
171 การศึกษาการพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
172 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน การแสวงหาการสัมผัส สุขภาวะทางจิตกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
173 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันต่อการติดเฟชบุคโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน
174 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบกับความพึงพอใจในชีวิตโดยมีการผัดวันประกันพรุ่งเป็นตัวแปรส่งผ่าน
175 อิทธิพลของความวิตกกังวลทางสังคมและความเบื่อหน่ายในยามว่างต่อการติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
176 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความเข้มแข็งอดทนเป็นตัวแปรกำกับ
177 การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
178 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองกับแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
179 ประสบการณ์ความทุกข์ของนิสิตนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ
180 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
181 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4
182 เจตคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อละครไทยและละครเกาหลี
183 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี ความแตกต่างระหว่างเพศ กับพฤติกรรมการจัดการปัญหาความรักในวัยเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
184 ตนที่ผ่านการบ่มเพาะของนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
185 ประสบการณ์ของการตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย
186 ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างตัวตนในอุดมคติและตัวตนที่แท้จริง การระบุตัวตนของตราสินค้า ลักษณะแบบปัจเจกนิยม ความพึงพอใจของผู้บริโภคและความภักดีต่อตราสินค้า
187 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพตราสินค้า และเจตคติต่องานโฆษณา
188 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัวแบบวิตกกังวล ความคลั่งไคล้ศิลปินดารากับเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม
189 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงาน
190 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีและความวิตกกังวลจากการบริโภคสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
191 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนและการนำเสนอตนเองในพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค
192 ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี เพศ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
193 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความคาดหวังของพ่อแม่ด้านการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมทุ่มเทให้การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
194 ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
195 ผลของการใช้แผนผังทางปัญญาต่อความจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
196 ผลการศึกษาความสามารถในการฟื้นพลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
197 การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะของหัวหน้างานในหน่วยงานด้านบริการ
198 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาการสัมผัส แรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนปลาย
199 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริการบริษัทแห่งหนึ่ง
200 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ความพึงพอใจในชีวิตและการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยรุ่นตอนต้น
201 ความสัมพันธ์ระหว่างความคลั่งไคล้ศิลปินดารา การเห็นคุณค่าในตนเอง และการลอกเลียนแบบด้านพฤติกรรมในแฟนคลับวัยรุ่น
202 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความซาบซึ้งใจเมื่อได้รับของขวัญ และความคาดหวังความซาบซึ้งใจเมื่อมอบของขวัญ : เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
203 รูปแบบความผูกพันในวัยผู้ใหญ่สัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
204 อิทธิพลของความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการรับรู้ว่าตนตกเป็นเป้าสายตาเกินจริงในวัยรุ่นเพศหญิง
205 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
206 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาระงาน ความเชื่อในอำนาจควบคุมกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน
207 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ จิตอาสา และสุขภาวะทางจิตในนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
208 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองค์การ การทำหน้าที่พลเมืองในองค์การกับความตั้งใจในการลาออกจากงาน
209 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การทำหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
210 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและค่านิยมทางวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
211 โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการตั้งใจเรียนโดยใช้ตัวแบบและการเสริมแรงในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
212 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การมองโลกในแง่ดีกับความเครียดของนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และ 4
213 การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547
214 ประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัว
215 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษา
216 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4
217 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
218 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความเหงา การเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง และพฤติกรรมการกดถูกใจในเฟชบุ๊ก
219 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแมคคิเวลเลียน บุคลิกภาพหลงตนเอง และการเลือกที่รักมักที่ชัง
220 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาวะในวัยรุ่นตอนต้น
221 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1
222 ประสบการณ์ทางจิตใจในภาวะการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนสู่การทำงานของผู้ที่ยังไม่ได้งานทำวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2553
223 ความเครียด การจัดการกับปัญหา และความสุขในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
224 บทบาทของการรับรู้ความสามารถในตน การรับรู้ความสามารถในการกำกับตนเองด้านการเรียนและบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ในการทำนายการผัดวันประกันพรุ่ง
225 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตน สุขภาวะทางจิต และความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
226 อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความผูกใจมั่นในองค์การ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ : กรณีศึกษาบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
227 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยหมากล้อมในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
228 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม กับความเครียดในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
229 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
230 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความรังเกียจเดียดฉันท์ต่อผู้หญิงที่วัดโดยตรง และวัดโดยนัย
231 อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่ใกล้ชิด การเปิดเผยตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการใช้แอพพลิเคชั่น "การรับเพื่อน" ในเฟชบุค
232 ผลจากการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อการต่อต้านการโน้มน้าวใจ
233 เจตคติต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนสหศึกษา
234 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ความพึงพอใจในงานและความมีส่วนร่วมในงานของพนักงาน
235 ความสัมพันธ์ของความเครียดในงาน ความผูกพันกับองค์การ และความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน
236 ความเครียด ความสุข และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมระหว่างมารดาที่มีบุตรเป็นออทิสติก และมารดาที่มีบุตรปกติ
237 การพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
238 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษและการรับรู้ความคาดหวังทางสังคม ที่มีต่อลักษณะมุ่งในอนาคต
239 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนไทย : เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนไทยในโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ
240 อิทธิพลของความเชื่ออำนาจควบคุมตน บุคลิกภาพแบบวิตกกังวลและความพึงพอใจในชีวิต ต่อความเชื่อทางโหราศาสตร์และปรจิตวิทยา
241 การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และสุขภาวะทางจิต ในผู้ใหญ่ตอนปลายที่เป็นอาสาสมัครและผู้ใหญ่ตอนปลายทั่วไป
242 ผลของการเตือนล่วงหน้า และการโฆษณาเกี่ยวกับการทำทาน ต่อการซื้อสินค้าเพื่อการบริจาค
243 ความพึงพอใจในงานและการทำงานต่างกะของพนักงานรักษาความปลอดภัย
244 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
245 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่สำคัญในชีวิต
246 ความตั้งใจที่จะลาออกและความพึงพอใจในงาน : การวิจัยแบบผสานวิธี
247 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกในการให้บริการและแรงจูงใจในการทำงานกับผลการปฎิบัติงานของพนักงานขาย
248 เจตคติของชายและหญิงต่อการข่มขืน
249 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของพนักงานในบริษัทห้องเย็น เอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
250 อิทธิพลของมิติพื้นฐานในการตัดสินทางสังคมต่อการประเมินกลุ่มบุคคล
251 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้นและวัยรุ่นตอนปลาย
252 ผลของการฟังนิทานต่อพฤติกรรมการชะลอการได้รับความพึงพอใจในเด็กก่อนวัยเรียน
253 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศและความพึงพอใจในงานของคนวัยทำงาน
254 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กภาวะพัฒนาการผิดปรกติหลายด้านต่อพฤติกรรมการเข้าสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขณะเข้ากลุ่ม
255 List assignment problems
256 การทำนายความชื่นชอบงานโฆษณาที่วางกรอบสารต่างกันจากความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่โดยมีเป้าหมายการควบคุมของบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน
257 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก โดยมีองค์ประกอบของความรักทั้งสามเป็นตัวแปรส่งผ่าน
258 โมเดลเจตจำนงต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพ : บทบาทการส่งผ่านของการประทับตราว่าด้วยค่าตามการรับรู้และเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือ
259 ประสบการณ์ความรุนแรง การเผชิญปัญหาและความสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย : การวิจัยนำร่องแบบผสานวิธี
260 ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณี
261 คุณสมบัติของสามีในอุดมคติ ก่อนและหลังสมรส
262 ปัจจัยคัดสรรทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์
ปี พ.ศ. 2552
263 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน
264 บทบาททางเพศ พฤติกรรมก้าวร้าว และกลวิธีในการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2551
265 พฤติกรรมการหลบหนีการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา : การศึกษาเชิงคุณภาพ
266 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและการประเมินความปกติ
267 ผลของการผูกมัดตนเองและโอกาสเลือกในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองทางปัญญา
268 เหตุผลและพฤติกรรมในการเล่นการพนันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
269 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศของวัยรุ่นและบทบาททางเพศของเพื่อนในอุดมคติ
270 ผลของการจัดโปรแกรมการทำค่านิยมให้กระจ่างต่อความสุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
271 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับความวิตกกังวลทั่วไปและความวิตกกังวลในการสอบ
272 การเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่หย่าร้าง และครอบครัวปกติ ศึกษาในวัยรุ่นช่วงอายุ 13-18 ปี
273 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและการประเมินความปกติ
274 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นกับการเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง
275 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุ่นที่มีรูปแบบความผูกพันแตกต่างกัน
276 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนกับการแต่งชุดนิสิตตามระเบียบการแต่งกายของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
277 ประสบการณ์ทางจิตใจภายหลังกลับคืนสู่สังคมของผู้ป่วยยาเสพติดที่บำบัดครบโปรแกรม และยังอยู่ในระยะติดตามผล
278 การสร้างโปรแกรมการจัดการกับความโกรธสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
279 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรกับเยาวชนหญิงที่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
280 ความพึงพอใจในการฝึกงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการฝึกงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
281 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่าน เจตคติต่อการอ่านและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ
282 เจตคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
283 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดในสถาบันธัญญารักษ์
284 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะปรกติและมีภาวะซึมเศร้า
285 ความสัมพันธ์ของการประเมินความปกติ การเห็นคุณค่าในตนและสุขภาวะทางจิต
286 การเล่นเกมออนไลน์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
287 ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี
288 ความสัมพันธ์ของระดับความวิตกกังวล กับรูปแบบการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
289 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพัน และกลวิธีการเผชิญปัญหา ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
290 การทำหนังสือเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่วัยรุ่น ชื่อเรื่อง "โปรดอย่าโยน!!(ชีวิตของคุณทิ้ง)"
291 ความสัมพันธ์ของความถี่ในการแสดงรูปบน hi5 กับพฤติกรรมการหลงตนเองในวัยรุ่นตอนปลาย
292 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ อิทธิพลของบุคคลสำคัญ และพฤติกรรมการไปรับคำพยากรณ์ดวงชะตา
293 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายการขายและพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีในบริษัทเอกชน
294 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในพนักงานธนาคาร
295 ความพึงพอใจในชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
296 อิทธิพลของความชื่นชอบศิลปินเกาหลีต่อการรับรู้สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีและสินค้าวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่นไทย
297 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและประเภทของสินค้าต่อความสอดคล้องในตนเองของผู้บริโภค
298 การตอบสนองต่องานโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันตามการแบ่งประเภทบุคลิกภาพของ ไมเยอร์-บริกกส์
299 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะการทำงานของมารดากับบทบาททางเพศของลูกสาววัยรุ่นตอนต้น
300 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนเองกับความเครียดในพนักงานบริการ
301 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองและความวิตกกังวลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของวัยรุ่นตอนต้นเพศหญิง
302 กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานบริการต่อประเภทของความผิดพลาดในธุรกิจร้านอาหาร
303 ผลกระทบด้านอารมณ์และสังคมในพ่อแม่ที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษ
304 ผลกระทบของความคุ้นเคยและความเหนื่อยล้าต่อการตัดสินใจ
ปี พ.ศ. 2550
305 ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความหมายในชีวิตของผู้ติดยาเสพติด
306 การสำรวจความเชื่อ เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) ของนิสิตจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
307 การทำนายพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าขององค์การและเพื่อนร่วมงาน จากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะนิสัยด้านความโกรธ และสิ่งเร้าความเครียดในการทำงาน
308 ผลของท่าทีของผู้ซักถามและการมีผู้ที่ผู้ถูกซักถามไว้างใจอยู่ด้วยขณะซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
309 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ต้องขังหญิงคดีฆาตกรรมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
310 การรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่ออาชาบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
311 แหล่งความเครียดของนิสิตนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีสุดท้าย
312 ความต้องการพื้นฐานของเด็กวัยรุ่นเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสะพานพระพุทธยอดฟ้า
313 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักต่างเพศ
314 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
315 อิทธิพลของการชี้แนะทางภาษาด้วยการติดป้ายชื่อที่มีต่อความสามารถในการจำภาพที่รับรู้ทางตา
316 ความแตกต่างระหว่างเพศในลักษณะที่พึงปราถนาในคู่ครองของวัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นตอนปลาย
317 อิทธิพลของเพศและรูปแบบการจูงใจผ่านโฆษณาที่มีต่อความชอบโฆษณาสิ่งพิมพ์
318 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุการทำงานและเพศของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กับคะแนนการมีจิตสำนึกในการให้บริการ
319 การสำรวจหน่วยงานกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กในกรุงเทพมหานคร
320 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ : ตัวทำนายผลงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานขาย
321 การพัฒนามาตรวัดการพัฒนาตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
322 อิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีต่อการรับรู้คนเกาหลี และสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอื่นๆ ของคนไทย
323 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิต
324 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ และอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง
325 ลักษณะองค์การที่พึงปรารถนาของนิสิตนักศึกษา
326 การเผยแพร่ความรู้จิตวิทยาแก่เยาวชนไทยด้วยสื่ออินเตอร์เน็ต : โครงการไซโคล่าดอทคอม
327 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการขาดงาน
328 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานต่อลักษณะขององค์การที่ต้องการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
329 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลรถยนต์
330 การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพในสังคมเสมือนออนไลน์
331 เปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของเยาวชนชายที่กระทำความผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และที่ไม่ได้กระทำความผิด
332 เปรียบเทียบการเลือกของเล่นให้ลูกชายอายุ 2-5 ปี ของพ่อที่มีบทบาททางเพศต่างกัน
333 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความสามารถในการฟื้นพลังของผู้ติดยาเสพติด
334 ผลของกลุ่มการศึกษาเชิงจิตวิทยาต่อความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
335 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองกับการเปิดรับการแต่งกายตามกระแสนิยม
336 เจตคติของผู้รับรู้ชายและหญิงต่อนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิตที่แตกต่างกัน
337 อิทธิพลของลักษณะการแต่งกายและลักษณะนิสัยแบบยอมตาม-ครอบงำของพนักงานขายที่มีต่อความต้องการซื้อของลูกค้า
338 วิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความหวังแตกต่างกัน
339 การเปรียบเทียบความสามารถทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
340 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ในองค์กร
341 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบอำนาจนิยมในเพศชายกับอคติต่อบุคคลรักเพศเดียวกันชายในที่ทำงาน
342 เจตคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นเลียนแบบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตปริญญาตรี
343 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งเป้าหมายแบบหลีกเลี่ยงในนิสิตระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
344 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ กับความสนใจในการเลือกลักษณะองค์การที่ต้องการร่วมงานด้วย
345 รูปแบบความผูกพันของวัยรุ่นที่มีต่อพ่อแม่ คนรัก และเพื่อน
346 ปัจจัยที่ช่วยพยากรณ์การเห็นคุณค่าในตนเองของชายและหญิงวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
347 การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างกัน
348 การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
349 การเปรียบเทียบความสุขในการเรียนและผลการเรียนระหว่างนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์
350 การเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยปิดของรัฐต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
351 อิทธิพลของความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานต่อพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้า
352 ความพึงพอใจในการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
353 การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมความสามารถในการคิดนอกกรอบ
354 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
355 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
356 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท
357 ผลของแนวโน้มการทำให้ตนเองเสียเปรียบ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับความสำเร็จและการยืนยันคุณค่าในตนเอง ต่อพฤติกรรมการทำให้ตนเองเสียเปรียบ
358 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโยนิโสมนสิการที่มีต่อปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงและภาวะความเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2549
359 การทำนายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์การจากภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน
360 ผลของการใช้แบบฝึกความคิดนอกกรอบและการให้รางวัลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
361 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและผลป้อนกลับต่อการอนุมานสาเหตุ
362 ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นศีลและปัญญาต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเนื่องต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
363 วัฒนธรรม เพศ และรูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง : การเปรียบเทียบระหว่างนิสิตนักศึกษาไทยและอเมริกัน
364 พัฒนาการของความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมยในเด็กไทย
365 อิทธิพลของทิศทางของสารต่อการเปิดรับสื่อทางเพศผ่านอินเตอร์เน็ตในผู้ที่มีปฏิกิริยาทางจิตสูงและต่ำ
366 ผลของความใกล้ชิดระหว่างบุคคลและผลงานต่อการยืนยันคุณค่าในความสัมพันธ์แบบคู่รัก
367 ความสามารถในการกะประมาณจำนวนในเด็กอายุ 5-7 ปี
368 การเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับการมีชีวิตและความตายในเด็กอายุ 5 - 7 ปี ที่มีสุขภาพปกติ
ปี พ.ศ. 2548
369 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่น
370 ภาพในความคิดเกี่ยวกับคนสัญชาติต่างๆ ตามการรับรู้ของนิสิตนักศึกษาไทย
371 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคคลที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างกัน
372 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
373 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผู้บริโภค บุคลิกภาพของผู้บริโภค บุคลิกภาพของตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าในสินค้าประเภทรถยนต์นั่ง
374 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการจำคำศัพท์ผ่านการตัดสินการเรียนรู้
375 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างเพื่อประเมินความโน้มเอียงในการทำงานเป็นทีม
376 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวและองค์การความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิตด้านต่าง ๆ
377 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความพึงพอใจในงาน โดยมีการมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรกำกับ
378 การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพของวิธีการวัดความสอดคล้องระหว่างบุคคลและองค์การ ระหว่างแบบทางตรง แบบทางอ้อม และแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่
379 การพัฒนามาตรวัดความโน้มเอียงในการทำงานเป็นทีม
380 ความสัมพันธ์ของบทบาททางเพศกับความสำเร็จในอาชีพของผู้หญิงทำงาน
381 การทำนายพฤติกรรมการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ปี พ.ศ. 2546
382 ผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การต่อผลการประเมินการปฏิบัติงาน