ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University 7
2 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 3
3 Thiranan Anawatsiriwong 2
4 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2
5 Issarang Nuchprayoon 1
6 อิศรางค์ นุชประยูร 1
7 Aurapin Bunnag 1
8 สุพีชา วิทยเลิศปัญญา 1
9 Achara Entz 1
10 นุชจิรัตน์ ธีระกนก 1
11 ธนิต ธงทอง 1
12 นิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร 1
13 อรพินท์ บุนนาค 1
14 วีรนุช กิจสุขจิต 1
15 กมล ไชยสิทธิ์ 1
16 Boonruang Niamhom 1
17 ชัชวาล ประภาวิทย์ 1
18 องอาจ วิพุธศิริ 1
19 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
20 Phavee Jamphathong 1
21 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 1
22 O. Viputsiri 1
23 Kampol Dumrongworng 1
24 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
25 กำพล ดำรงค์วงศ์ 1
26 บุญเรือง เนียมหอม 1
27 อัจฉรา เอ๊นซ์ 1
28 Pattamawan Roongsiriwong 1
29 ศุภมาส ไชยวรกุล 1
30 Anakapon Wiengpon 1
31 อรรจน์ เศรษฐบุตร 1
32 อนรรฆพล เวียงพล 1
33 ปรียานุช อิงคเวทย์ 1
34 วิราภรณ์ โพธิศิริ 1
35 ดนัย ทายตะคุ 1
36 รติพร ศรีสมทรัพย์ 1
37 รักษพล สนิทยา 1
38 นันทนา เดชเกิด 1
39 เติมสุข รักษ์ศรีทอง 1
40 Kanda Temrittiwong 1
41 เพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น 1
42 เบญจรัตน์ เดชนุวัฒนชัย 1
43 นพดล จอกแก้ว 1
44 Lasinee Phipitakul 1
45 Benjarat Detnuwattanachai 1
46 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
47 วราภรณ์ ชัยวัฒน์ 1
48 Juthathip Chayangkuram 1
49 ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 1
50 จุฑาทิพย์ ชยางกูร 1
51 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ 1
52 Suvajee Good 1
53 Kitiyot Yotsombut 1
54 Krittin Bunditanukul 1
55 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
56 Wirat Tongrod 1
57 Varavoot Sermsinsiri 1
58 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
59 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
60 Sombat Kaeochinda 1
61 สมบัติ แก้วจินดา 1
62 Niranut Subthawee 1
63 วิรัตน์ ทองรอด 1
64 Nithima Sumpradit 1
65 แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์ 1
66 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
67 นนทรี เพชรสัมฤทธิ์ 1
68 วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ 1
69 จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม 1
70 สุจิตรา บุญหยง 1
71 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
72 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
73 กิติยศ ยศสมบัติ 1
74 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
75 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
76 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
77 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
78 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
79 เดชรัต สุขกำเนิด 1
80 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
81 ลือชา วนรัตน์ 1
82 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
83 ลาสินี พิพิธกุล 1
84 สุวจี กู๊ด 1
85 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
86 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
87 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
88 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
89 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
90 สุรจิต สุนทรธรรม 1
91 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
92 ไม่มีข้อมูล 1
93 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
94 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
95 ปัทมา ศิริเวช 1
96 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
97 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
98 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
99 ปวี จำปาทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2544 1
8 2542 1
9 2541 6
10 2535 3
11 2530 3
12 2528 1
13 2527 1
14 2526 1
15 2525 1
16 2523 2
17 2522 1
18 2519 1
19 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ลักษณะทางภูมินิเวศและพลวัตของที่ราบน้ำท่วมถึงกับการตอบสนองของมนุษย์ กรณีศึกษาแม่น้ำน่าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
2 แนวทางการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์การค้าด้วยการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคาร
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลการรพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในเด็กวัยก่อนเรียน
ปี พ.ศ. 2553
5 จากภัยคุกคามสู่ความเป็นมิตร: การปรับเปลี่ยนการรับรู้ของประเทศไทยต่อจีนในงานด้านจีนศึกษาในประเทศไทย
6 ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตแอซิโทฟีโนนโดยปราศจากการใช้ตัวทำละลาย
7 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหาร วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552
ปี พ.ศ. 2550
9 การใช้หอสมุดกลางของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549
10 กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2544
11 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด [มหาชน] ที่มีช่วงเวลาการทำงานแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2542
12 ขีดจำกัดในการแบกหามกระสอบข้าวสารโดยวิธีสรีรวิทยาในการทำงาน
ปี พ.ศ. 2541
13 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
14 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กร และการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 อิทธิพลของโฆษณาทางการเมืองที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
16 การเปรียบเทียบตัวประมาณค่าพารามิเตอร์แสดงตำแหน่งและสเกลของการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าผิดปกติ
17 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการจัดส่งโทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคลในเครือข่ายมาตรฐานภายใน
18 การแยกแยะสัญญาณกล้ามเนื้อเพื่อการควบคุมรถเข็น
ปี พ.ศ. 2535
19 ผลการใช้ชุดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา
20 การเปรียบเทียบตัวสถิติ ทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ตำแหน่งที่หนึ่งของความคลาดเคลื่อน ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
21 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย ในข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2530
22 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบ 10 ปี 2520-2529
24 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รำลึกอดีต
ปี พ.ศ. 2528
25 ความคิดเห็นของครูประจำการเกี่ยวกับรายการเสริมความรู้วิชาชุดครูทางวิทยุไปรษณีย์ของกองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2527
26 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
27 รายงานประจำปี 2526
ปี พ.ศ. 2525
28 รายงานประจำปี 2525
ปี พ.ศ. 2523
29 รายงานประจำปี 2523
30 รายงานประจำปี 2524
ปี พ.ศ. 2522
31 รายงานประจำปี 2522
ปี พ.ศ. 2519
32 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 เภสัชจลนศาสตร์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพริกขี้หนูสดต่อระดับน้ำตาลในเลือด