ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chularat Tanprasert 13
2 ชัยวุฒิ สีทา 6
3 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 6
4 Suthon Wongsuchat 4
5 สุธน วงศ์สุชาต 4
6 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
7 Lanjana Nitayapat 3
8 Khunakorn Charoenwong 3
9 คุณากร เจริญวงศ์ 3
10 Chalerm Kongchob 3
11 Supara Phantiya 3
12 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 3
13 เฉลิม คงชอบ 3
14 บดินทร์ มิลินทางกูร 3
15 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 3
16 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
17 Suthida Goollawattanaporn 3
18 Osborne, Richard 2
19 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
20 Jantima Jansaksri 2
21 Nipon Charoenkitkarn 2
22 จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร 2
23 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
24 Wannee Nitiyanant 2
25 Vajirasak Vanijja 2
26 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
27 ลัดดา สาระเดช 2
28 Supinda Ruangjiratain 2
29 รอยล จิตรดอน 2
30 Kardsiri Kantikittikun 2
31 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
32 Weerawan Charoensub 2
33 Boonsak Tangkamcharoen 2
34 Chaiwoot Seetha 2
35 วชิรศักดิ์ วานิชชา 2
36 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 2
37 นภาพร วาณิชย์กุล 2
38 นิพนธ์ เจริญกิจการ 2
39 Chularat Tanpraset 2
40 Suchada Pattaramongkolrit 2
41 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
42 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 2
43 เจริญ เจริญจิต 2
44 Napaporn Wanitkun 2
45 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 2
46 Tipa Toskulkao 2
47 วีรนุช รอบสันติสุข 2
48 Ketsarin Utriyaprasit 2
49 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 2
50 วรรณี นิธิยานันท์ 2
51 Sutat Sae-Tang 1
52 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
53 Premnath Dubey 1
54 Chai Wutiwiwatchai 1
55 Sawit Kasuriya 1
56 เพชรรัตน์ นามพิมูล 1
57 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
58 กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ 1
59 นิกร สางห้วยไพร 1
60 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
61 กิตติ กุบแก้ว 1
62 สุพรชัย ฟ้ารี 1
63 Pongsak Tiyanunti 1
64 ทองทวี ดีมะการ 1
65 วศิน สินธุภิญโญ 1
66 วรพร สุขุมาวาสี 1
67 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
68 พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ 1
69 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
70 ฉัตรชัย วรวุธ 1
71 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
72 ชำนาญ มงคลเกษม 1
73 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
74 ปณิธาน วัฒนากร 1
75 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
76 Thanakorn Milindasuta 1
77 Pornchai Tummarattananont 1
78 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
79 เปรมนาถ ดูเบ 1
80 Sarin Watcharabutsarakham 1
81 ธนากร มิลินทสูต 1
82 ศวิต กาสุริยะ 1
83 Wasin Sinthupinyo 1
84 Rachabodin Suwannakanthi 1
85 พงศ์ไท ทาสระคู 1
86 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
87 Watchira Buranasing 1
88 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
89 บุญชัย เจริญด้วยศีล 1
90 คำรณ อรุณเรื่อ 1
91 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
92 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
93 วศินี รังสฤษฏ์โยธิน 1
94 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
95 บดินทร์ แสงอรุณ 1
96 นพดล คีรีเพ็ชร 1
97 Noppadon Khiripet 1
98 Royol Chitradon 1
99 Wasinee Rungsarityotin 1
100 สมพล ชัยมงคล 1
101 อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ 1
102 Piyawut Srichaikul 1
103 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 1
104 ธีระ ภัทราพรนันท์ 1
105 ปณิธิ ศิรอักษร 1
106 ศิริชัย ปริตโตทกพร 1
107 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
108 ไพรัตน์ ชัยชนะดี 1
109 ชลลดา บูรณกาล 1
110 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
111 นิธิภัทร ว่องชิงชัย 1
112 ภัทรินทร พิทักษ์เขต 1
113 ฌานิน เหลืองอิงคะสุต 1
114 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
115 จินตนา อินทรมงคล 1
116 วิศิษฎ์ วงศ์วิไล 1
117 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 3
5 2550 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2542 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์
4 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
5 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
6 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
7 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
9 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
10 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
12 รอบรู้ไอที เล่ม 3
13 การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
14 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2545
15 Grid computing and bioinformatics development. A case study on the Oryza sativa (rice) genome
ปี พ.ศ. 2544
16 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
17 รอบรู้ไอที เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2542
18 ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 Evaluation of human liver condition Self-organizing map and feed forward backpropagation technique
20 Text-dependent speaker identification using LPC and DTW for Thai language
21 Feature windowing-based Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm
22 Voice articulator for Thai speaker recognition system
23 The parallel complexities of the k-medians related problems
24 Towards Development of a National Blueprint for Better and Smarter Healthcare Services in Thailand
25 Contour preserving classification for maximal reliability
26 Thai OCR: A neural network application
27 Probing technique for neural net fault detection
28 Neuron and dendrite pruning by synaptic weight shifting in polynomial time
29 Text-dependent speaker identification using neural network on distinctive Thai tone marks
30 Thai type style recognition
31 Tennis racket customization for supporting rehabilitation
32 Fuzzy clustering for language identification of document images
33 An improved technique for retraining neural networks in adaptive environment
34 Feature windowing-based for Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm