ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chularat Tanprasert 13
2 ชัยวุฒิ สีทา 6
3 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 6
4 สุธน วงศ์สุชาต 4
5 Suthon Wongsuchat 4
6 Supara Phantiya 3
7 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 3
8 บดินทร์ มิลินทางกูร 3
9 Khunakorn Charoenwong 3
10 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 3
11 Suthida Goollawattanaporn 3
12 เฉลิม คงชอบ 3
13 Chalerm Kongchob 3
14 คุณากร เจริญวงศ์ 3
15 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
16 Lanjana Nitayapat 3
17 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
18 Napaporn Wanitkun 2
19 Ketsarin Utriyaprasit 2
20 Tipa Toskulkao 2
21 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 2
22 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 2
23 Supinda Ruangjiratain 2
24 วรรณี นิธิยานันท์ 2
25 วีรนุช รอบสันติสุข 2
26 Vajirasak Vanijja 2
27 Jantima Jansaksri 2
28 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 2
29 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
30 Osborne, Richard 2
31 Wannee Nitiyanant 2
32 Nipon Charoenkitkarn 2
33 จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร 2
34 Suchada Pattaramongkolrit 2
35 Weerawan Charoensub 2
36 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
37 Kardsiri Kantikittikun 2
38 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
39 Boonsak Tangkamcharoen 2
40 นภาพร วาณิชย์กุล 2
41 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
42 รอยล จิตรดอน 2
43 Chaiwoot Seetha 2
44 นิพนธ์ เจริญกิจการ 2
45 ลัดดา สาระเดช 2
46 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 2
47 Chularat Tanpraset 2
48 วชิรศักดิ์ วานิชชา 2
49 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
50 เจริญ เจริญจิต 2
51 นิธิภัทร ว่องชิงชัย 1
52 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
53 ฌานิน เหลืองอิงคะสุต 1
54 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
55 วิศิษฎ์ วงศ์วิไล 1
56 ภัทรินทร พิทักษ์เขต 1
57 จินตนา อินทรมงคล 1
58 คำรณ อรุณเรื่อ 1
59 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
60 พงศ์ไท ทาสระคู 1
61 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
62 บุญชัย เจริญด้วยศีล 1
63 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
64 สมพล ชัยมงคล 1
65 ชลลดา บูรณกาล 1
66 อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ 1
67 ศิริชัย ปริตโตทกพร 1
68 สุพรชัย ฟ้ารี 1
69 นิกร สางห้วยไพร 1
70 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
71 Pongsak Tiyanunti 1
72 กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ 1
73 Watchira Buranasing 1
74 ทองทวี ดีมะการ 1
75 กิตติ กุบแก้ว 1
76 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
77 Piyawut Srichaikul 1
78 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 1
79 ปณิธิ ศิรอักษร 1
80 ไพรัตน์ ชัยชนะดี 1
81 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 1
82 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
83 ธีระ ภัทราพรนันท์ 1
84 วศิน สินธุภิญโญ 1
85 Pornchai Tummarattananont 1
86 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
87 Wasin Sinthupinyo 1
88 เปรมนาถ ดูเบ 1
89 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
90 ศวิต กาสุริยะ 1
91 Sarin Watcharabutsarakham 1
92 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
93 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
94 เพชรรัตน์ นามพิมูล 1
95 วรพร สุขุมาวาสี 1
96 Sutat Sae-Tang 1
97 Premnath Dubey 1
98 Sawit Kasuriya 1
99 Chai Wutiwiwatchai 1
100 ธนากร มิลินทสูต 1
101 Thanakorn Milindasuta 1
102 Noppadon Khiripet 1
103 นพดล คีรีเพ็ชร 1
104 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
105 Wasinee Rungsarityotin 1
106 Royol Chitradon 1
107 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
108 วศินี รังสฤษฏ์โยธิน 1
109 บดินทร์ แสงอรุณ 1
110 ปณิธาน วัฒนากร 1
111 ฉัตรชัย วรวุธ 1
112 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
113 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
114 พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ 1
115 ชำนาญ มงคลเกษม 1
116 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
117 Rachabodin Suwannakanthi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 3
5 2550 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2542 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์
4 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
5 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
6 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
7 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
9 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
10 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
12 รอบรู้ไอที เล่ม 3
13 การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
14 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2545
15 Grid computing and bioinformatics development. A case study on the Oryza sativa (rice) genome
ปี พ.ศ. 2544
16 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
17 รอบรู้ไอที เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2542
18 ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 Evaluation of human liver condition Self-organizing map and feed forward backpropagation technique
20 Text-dependent speaker identification using LPC and DTW for Thai language
21 Feature windowing-based Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm
22 Voice articulator for Thai speaker recognition system
23 The parallel complexities of the k-medians related problems
24 Towards Development of a National Blueprint for Better and Smarter Healthcare Services in Thailand
25 Contour preserving classification for maximal reliability
26 Thai OCR: A neural network application
27 Probing technique for neural net fault detection
28 Neuron and dendrite pruning by synaptic weight shifting in polynomial time
29 Text-dependent speaker identification using neural network on distinctive Thai tone marks
30 Thai type style recognition
31 Tennis racket customization for supporting rehabilitation
32 Fuzzy clustering for language identification of document images
33 An improved technique for retraining neural networks in adaptive environment
34 Feature windowing-based for Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm