ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
13 Onanong Waleekhachonloet 6
14 Thananan Rattanachotphanit 4
15 สุรพล เวียงนนท์ 4
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
17 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
18 ภพ โกศลารักษ์ 4
19 Walaiporn Patcharanarumol 4
20 พัชนี ธรรมวันนา 4
21 วลัยพร พัชรนฤมล 4
22 กัญจนา ติษยาธิคม 4
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
24 สุมนต์ สกลไชย 3
25 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
26 เชิดชัย สุนทรภาส 3
27 พัฒนาวิไล อินใหม 3
28 สุรัชดา ชนโสภณ 3
29 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
30 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
31 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
32 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
33 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
34 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
35 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
36 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
37 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
38 โรงพยาบาลลำปาง 2
39 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
40 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
41 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
42 ธิติ วีระปรียากูร 2
43 อัญชลี จิตรักนที 2
44 ดำเนิน วชิโรดม 2
45 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
46 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
47 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
48 ธนภร ชัยจิต 2
49 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
50 Nattita Tharat 2
51 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
52 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
53 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
54 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
55 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
56 Cheardchai Soontornpas 2
57 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
58 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
59 Patchanee Thamwanna 2
60 Pornpit Silkavute 2
61 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
62 ประไพร อุตมา 2
63 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
64 พิมประภา กิจวิธี 2
65 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
66 ธนภร ทองศรี 1
67 Jutatip Thungthong 1
68 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
69 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
70 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
71 ชัยธัช รักราชการ 1
72 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
73 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
74 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
75 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
76 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
77 Passakorn Suanrueang 1
78 ดำริ เศรษฐจินดา 1
79 Chompoonut Topothai 1
80 Paibul Suriyawongpaisal 1
81 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
82 Nucharapon Liangruenrom 1
83 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
84 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
85 Kunakorn Ieawsuwan 1
86 Thananan Rattanachodpanich 1
87 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
88 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
89 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
90 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
91 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
92 Rungtiwa Hmuenpha 1
93 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
94 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
95 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
97 Lampang Hospital 1
98 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
99 Kunakorn Aewsuwan 1
100 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
101 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
102 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
103 limw0002@kku.ac.th 1
104 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
105 ศิริพา อุดมอักษร 1
106 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
107 สุทธิดา สักทอง 1
108 พงษ์เดช สารสาร 1
109 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
110 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
111 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
112 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
113 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
114 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
115 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
116 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
117 Phisitt Vejakama 1
118 จิตปราณี วาศวิท 1
119 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
120 Supon Limwattananonta 1
121 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
122 Kanokporn Poopha 1
123 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
124 Suratchada Chonsophon 1
125 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
126 Somsak Tiamkoa 1
127 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
128 Vich Kasemsup 1
129 ชลธิป พงศ์สกุล 1
130 Suraphon Limwatananon 1
131 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
132 Naresuan University 1
133 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
134 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
135 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
136 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
137 กนกพร ปูผ้า 1
138 ทวี ศิริวงศ์ 1
139 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
140 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
141 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
142 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
143 Areewan Cheawchanwattana 1
144 ชาฮีดา วิริยาทร 1
145 ประสิทธิ บุญเกิด 1
146 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
147 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
148 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
149 Yaowaluk Wanwong 1
150 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
151 Amonrat Manawatthanawong 1
152 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
153 Shaheda Viriyathorn 1
154 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
155 Phatthanawilai Inmai 1
156 Amnuayporn Daengsibua 1
157 Sajja Tatiyanupanwong 1
158 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
159 ภูษิต ประคองสาย 1
160 อำนวยพร แดงสีบัว 1
161 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
162 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
163 รัชตะ อุลมาน 1
164 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
165 โรงพยาบาลสระบุรี 1
166 สมชาย สุริยะไกร 1
167 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา