ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
13 Onanong Waleekhachonloet 6
14 Thananan Rattanachotphanit 4
15 สุรพล เวียงนนท์ 4
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
17 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
18 ภพ โกศลารักษ์ 4
19 Walaiporn Patcharanarumol 4
20 พัชนี ธรรมวันนา 4
21 วลัยพร พัชรนฤมล 4
22 กัญจนา ติษยาธิคม 4
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
24 สุมนต์ สกลไชย 3
25 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
26 เชิดชัย สุนทรภาส 3
27 พัฒนาวิไล อินใหม 3
28 สุรัชดา ชนโสภณ 3
29 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
30 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
31 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
32 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
33 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
34 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
35 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
36 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
37 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
38 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
39 โรงพยาบาลลำปาง 2
40 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
41 ธิติ วีระปรียากูร 2
42 ดำเนิน วชิโรดม 2
43 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
44 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
45 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
46 อัญชลี จิตรักนที 2
47 Cheardchai Soontornpas 2
48 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
49 ธนภร ชัยจิต 2
50 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
51 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
52 Patchanee Thamwanna 2
53 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
54 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
55 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
56 Nattita Tharat 2
57 ประไพร อุตมา 2
58 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
59 Pornpit Silkavute 2
60 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
61 พิมประภา กิจวิธี 2
62 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
63 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
64 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
65 Kunakorn Ieawsuwan 1
66 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
67 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
68 Jutatip Thungthong 1
69 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
71 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
72 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
73 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 ธนภร ทองศรี 1
75 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
76 Paibul Suriyawongpaisal 1
77 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
78 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
79 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
80 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
81 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
82 Chompoonut Topothai 1
83 Passakorn Suanrueang 1
84 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
85 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
86 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
87 Nucharapon Liangruenrom 1
88 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
89 Thananan Rattanachodpanich 1
90 ศิริพา อุดมอักษร 1
91 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
93 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
94 limw0002@kku.ac.th 1
95 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
96 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
97 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
98 Amonrat Manawatthanawong 1
99 Lampang Hospital 1
100 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
101 Rungtiwa Hmuenpha 1
102 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
103 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
104 พงษ์เดช สารสาร 1
105 สุทธิดา สักทอง 1
106 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
107 ดำริ เศรษฐจินดา 1
108 ชัยธัช รักราชการ 1
109 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
110 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
111 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
112 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
113 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
114 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
115 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
116 Phisitt Vejakama 1
117 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
118 Supon Limwattananonta 1
119 Vich Kasemsup 1
120 ชลธิป พงศ์สกุล 1
121 กนกพร ปูผ้า 1
122 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
123 จิตปราณี วาศวิท 1
124 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
125 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
126 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
127 Kanokporn Poopha 1
128 ทวี ศิริวงศ์ 1
129 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
130 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
131 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
132 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
133 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
134 Kunakorn Aewsuwan 1
135 Naresuan University 1
136 Suraphon Limwatananon 1
137 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
138 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
139 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
140 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
141 Somsak Tiamkoa 1
142 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
143 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
144 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
145 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
146 Phatthanawilai Inmai 1
147 รัชตะ อุลมาน 1
148 ประสิทธิ บุญเกิด 1
149 Areewan Cheawchanwattana 1
150 Shaheda Viriyathorn 1
151 Yaowaluk Wanwong 1
152 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
153 ชาฮีดา วิริยาทร 1
154 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
155 โรงพยาบาลสระบุรี 1
156 อำนวยพร แดงสีบัว 1
157 ภูษิต ประคองสาย 1
158 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
159 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
160 Suratchada Chonsophon 1
161 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
162 Amnuayporn Daengsibua 1
163 สมชาย สุริยะไกร 1
164 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
165 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
166 Sajja Tatiyanupanwong 1
167 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา