ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
12 Onanong Waleekhachonloet 6
13 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
14 กัญจนา ติษยาธิคม 4
15 พัชนี ธรรมวันนา 4
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
17 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
18 Thananan Rattanachotphanit 4
19 สุรพล เวียงนนท์ 4
20 วลัยพร พัชรนฤมล 4
21 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
22 Walaiporn Patcharanarumol 4
23 ภพ โกศลารักษ์ 4
24 เชิดชัย สุนทรภาส 3
25 พัฒนาวิไล อินใหม 3
26 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
27 สุรัชดา ชนโสภณ 3
28 สุมนต์ สกลไชย 3
29 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
30 ธนภร ชัยจิต 2
31 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
32 Cheardchai Soontornpas 2
33 Nattita Tharat 2
34 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
35 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
36 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
37 Pornpit Silkavute 2
38 Patchanee Thamwanna 2
39 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
40 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
41 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
42 ประไพร อุตมา 2
43 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
44 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
45 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
46 พิมประภา กิจวิธี 2
47 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
48 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
49 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
50 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
51 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
52 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
53 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
55 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
56 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
57 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
58 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
59 โรงพยาบาลลำปาง 2
60 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
61 ดำเนิน วชิโรดม 2
62 ธิติ วีระปรียากูร 2
63 อัญชลี จิตรักนที 2
64 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
65 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
66 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
67 Suratchada Chonsophon 1
68 อำนวยพร แดงสีบัว 1
69 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
70 Amnuayporn Daengsibua 1
71 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
72 Somsak Tiamkoa 1
73 Sajja Tatiyanupanwong 1
74 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
75 ภูษิต ประคองสาย 1
76 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
77 Vich Kasemsup 1
78 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
79 ชลธิป พงศ์สกุล 1
80 กนกพร ปูผ้า 1
81 ทวี ศิริวงศ์ 1
82 Supon Limwattananonta 1
83 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
84 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
85 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
86 Kanokporn Poopha 1
87 จิตปราณี วาศวิท 1
88 Phisitt Vejakama 1
89 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
90 ประสิทธิ บุญเกิด 1
91 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
92 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
93 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
94 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
95 Amonrat Manawatthanawong 1
96 Paibul Suriyawongpaisal 1
97 Chompoonut Topothai 1
98 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
99 Kunakorn Aewsuwan 1
100 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
101 Passakorn Suanrueang 1
102 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
103 Shaheda Viriyathorn 1
104 Phatthanawilai Inmai 1
105 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
106 รัชตะ อุลมาน 1
107 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
108 โรงพยาบาลสระบุรี 1
109 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
110 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
111 Yaowaluk Wanwong 1
112 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
113 ชาฮีดา วิริยาทร 1
114 Areewan Cheawchanwattana 1
115 สมชาย สุริยะไกร 1
116 ดำริ เศรษฐจินดา 1
117 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
118 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
119 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
120 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
121 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
122 ชัยธัช รักราชการ 1
123 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
124 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
125 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
126 สุทธิดา สักทอง 1
127 พงษ์เดช สารสาร 1
128 ธนภร ทองศรี 1
129 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
130 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
131 Thananan Rattanachodpanich 1
132 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
133 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
134 Nucharapon Liangruenrom 1
135 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
136 Kunakorn Ieawsuwan 1
137 Jutatip Thungthong 1
138 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
139 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
140 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
141 ศิริพา อุดมอักษร 1
142 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
143 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
144 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
145 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
146 Lampang Hospital 1
147 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
148 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
149 Naresuan University 1
150 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
151 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
152 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
153 Suraphon Limwatananon 1
154 Rungtiwa Hmuenpha 1
155 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
156 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
157 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
158 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
159 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
160 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
161 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
162 limw0002@kku.ac.th 1
163 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
164 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
165 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
166 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
167 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา