ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 Onanong Waleekhachonloet 6
12 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
14 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
15 กัญจนา ติษยาธิคม 4
16 วลัยพร พัชรนฤมล 4
17 พัชนี ธรรมวันนา 4
18 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
19 Thananan Rattanachotphanit 4
20 Walaiporn Patcharanarumol 4
21 สุรพล เวียงนนท์ 4
22 ภพ โกศลารักษ์ 4
23 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
24 พัฒนาวิไล อินใหม 3
25 สุมนต์ สกลไชย 3
26 สุรัชดา ชนโสภณ 3
27 เชิดชัย สุนทรภาส 3
28 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
29 Nattita Tharat 2
30 Cheardchai Soontornpas 2
31 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
32 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
33 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
34 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
35 ธนภร ชัยจิต 2
36 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
37 ประไพร อุตมา 2
38 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
39 Pornpit Silkavute 2
40 โรงพยาบาลลำปาง 2
41 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
42 พิมประภา กิจวิธี 2
43 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
44 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
45 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
46 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
47 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
48 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
49 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
50 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
51 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
52 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
53 Patchanee Thamwanna 2
54 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
55 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
56 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
57 ดำเนิน วชิโรดม 2
58 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
59 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
60 ธิติ วีระปรียากูร 2
61 อัญชลี จิตรักนที 2
62 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
63 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
64 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
65 กนกพร ปูผ้า 1
66 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
67 ชลธิป พงศ์สกุล 1
68 Supon Limwattananonta 1
69 Vich Kasemsup 1
70 จิตปราณี วาศวิท 1
71 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
72 ทวี ศิริวงศ์ 1
73 Kanokporn Poopha 1
74 Phisitt Vejakama 1
75 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
76 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
77 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
78 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
79 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
80 Lampang Hospital 1
81 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
82 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
83 Naresuan University 1
84 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
85 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
86 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
87 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
88 Suraphon Limwatananon 1
89 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
90 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
91 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
92 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
93 Phatthanawilai Inmai 1
94 รัชตะ อุลมาน 1
95 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
96 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
97 ประสิทธิ บุญเกิด 1
98 Rungtiwa Hmuenpha 1
99 Kunakorn Aewsuwan 1
100 ชาฮีดา วิริยาทร 1
101 Areewan Cheawchanwattana 1
102 โรงพยาบาลสระบุรี 1
103 สมชาย สุริยะไกร 1
104 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
105 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
106 Suratchada Chonsophon 1
107 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
108 Somsak Tiamkoa 1
109 อำนวยพร แดงสีบัว 1
110 ภูษิต ประคองสาย 1
111 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
112 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
113 Sajja Tatiyanupanwong 1
114 Amnuayporn Daengsibua 1
115 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
116 Kunakorn Ieawsuwan 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
118 Thananan Rattanachodpanich 1
119 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
120 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
121 Nucharapon Liangruenrom 1
122 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
123 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
124 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
125 Jutatip Thungthong 1
126 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
127 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
128 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
129 Passakorn Suanrueang 1
130 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
131 Amonrat Manawatthanawong 1
132 Shaheda Viriyathorn 1
133 Yaowaluk Wanwong 1
134 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
135 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
136 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
137 Chompoonut Topothai 1
138 Paibul Suriyawongpaisal 1
139 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
140 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
141 ธนภร ทองศรี 1
142 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
143 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
144 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
145 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
146 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
147 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
148 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
149 limw0002@kku.ac.th 1
150 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
151 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
152 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
153 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
154 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
155 ศิริพา อุดมอักษร 1
156 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
157 ชัยธัช รักราชการ 1
158 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
159 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
160 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
161 ดำริ เศรษฐจินดา 1
162 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
163 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
164 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
165 สุทธิดา สักทอง 1
166 พงษ์เดช สารสาร 1
167 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา