ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 Onanong Waleekhachonloet 6
12 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
14 Thananan Rattanachotphanit 4
15 สุรพล เวียงนนท์ 4
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
17 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
18 ภพ โกศลารักษ์ 4
19 Walaiporn Patcharanarumol 4
20 พัชนี ธรรมวันนา 4
21 วลัยพร พัชรนฤมล 4
22 กัญจนา ติษยาธิคม 4
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
24 พัฒนาวิไล อินใหม 3
25 สุมนต์ สกลไชย 3
26 สุรัชดา ชนโสภณ 3
27 เชิดชัย สุนทรภาส 3
28 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
30 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
31 Nattita Tharat 2
32 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
33 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
34 โรงพยาบาลลำปาง 2
35 Cheardchai Soontornpas 2
36 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
37 พิมประภา กิจวิธี 2
38 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
39 ประไพร อุตมา 2
40 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
41 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
42 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
43 ธนภร ชัยจิต 2
44 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
45 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
46 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
47 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
48 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
49 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
50 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
51 Patchanee Thamwanna 2
52 ธิติ วีระปรียากูร 2
53 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
54 Pornpit Silkavute 2
55 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
56 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
57 อัญชลี จิตรักนที 2
58 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
59 ดำเนิน วชิโรดม 2
60 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
61 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
62 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
63 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
64 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
65 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
66 ทวี ศิริวงศ์ 1
67 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
68 กนกพร ปูผ้า 1
69 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
70 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
71 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
72 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
73 Supon Limwattananonta 1
74 Vich Kasemsup 1
75 ชลธิป พงศ์สกุล 1
76 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
77 Rungtiwa Hmuenpha 1
78 Phisitt Vejakama 1
79 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
80 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
81 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
82 Lampang Hospital 1
83 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
84 Naresuan University 1
85 Suraphon Limwatananon 1
86 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
87 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
88 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
89 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
90 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
91 โรงพยาบาลสระบุรี 1
92 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
93 สมชาย สุริยะไกร 1
94 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
95 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
96 รัชตะ อุลมาน 1
97 Phatthanawilai Inmai 1
98 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
99 Kunakorn Aewsuwan 1
100 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
101 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
102 Sajja Tatiyanupanwong 1
103 Amnuayporn Daengsibua 1
104 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
105 Somsak Tiamkoa 1
106 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
107 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
108 Kanokporn Poopha 1
109 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
110 Suratchada Chonsophon 1
111 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
112 ภูษิต ประคองสาย 1
113 อำนวยพร แดงสีบัว 1
114 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
115 จิตปราณี วาศวิท 1
116 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
117 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
118 Nucharapon Liangruenrom 1
119 Passakorn Suanrueang 1
120 Chompoonut Topothai 1
121 Paibul Suriyawongpaisal 1
122 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
124 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
125 Kunakorn Ieawsuwan 1
126 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
127 Thananan Rattanachodpanich 1
128 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
129 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
130 ชาฮีดา วิริยาทร 1
131 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
132 Areewan Cheawchanwattana 1
133 ประสิทธิ บุญเกิด 1
134 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
135 Yaowaluk Wanwong 1
136 Shaheda Viriyathorn 1
137 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
138 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
139 Amonrat Manawatthanawong 1
140 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
141 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
142 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
143 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
144 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
145 ศิริพา อุดมอักษร 1
146 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
147 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
148 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
149 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
150 limw0002@kku.ac.th 1
151 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
152 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
153 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
154 สุทธิดา สักทอง 1
155 พงษ์เดช สารสาร 1
156 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
157 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
158 ธนภร ทองศรี 1
159 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
160 Jutatip Thungthong 1
161 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
162 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
163 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
164 ดำริ เศรษฐจินดา 1
165 ชัยธัช รักราชการ 1
166 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
167 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา