ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุรีวรรณ จันพลา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาความสามารถในการสรุปความเข้าใจจากนื้อหาด้วยเทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับ JIGSAW ของนิสิตที่รียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม
4 การสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับนิยาม/แนวความคิดและปัจจัยที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้เรียนด้วยพลังทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
8 เครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรและห่วงโซ่อุปทานของจังหวัดนครปฐมเพื่อการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2548
9 รายงานการให้คำปรึกษาโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)