ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุมพล หนิมพานิช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จุมพล หนิมพานิช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 15
2 ฐปนรรต พรหมอินทร์ 11
3 รสลิน ศิริยะพันธุ์ 5
4 ธโสธร ตู้ทองคำ 4
5 ดุสิต เวชกิจ 4
6 ยุทธพร อิสรชัย 3
7 สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 2
8 ศรุติ สกุลรัตน์ 2
9 เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 2
10 ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ 2
11 พัชนีย์ ธระเสนา 2
12 จิตรา เตมีย์ 2
13 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 2
14 วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ 2
15 สมคิด พรมจุ้ย 1
16 จำลอง พรมสวัสดิ์ 1
17 ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง 1
18 อารยา ธนารักษ์ 1
19 ดวงพร แสงทอง 1
20 นันทวัน อินทชาติ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 วิทยา พรพัชรพงศ์ 1
23 ประไพศรี จันทร์ทรง 1
24 ปทิตตา สินพิชัย 1
25 พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 1
26 เชื่อง ชาตอริยะกุล 1
27 ชิตพล ชัยมะดัน 1
28 ภาวิดา แสงโสภณ 1
29 ภควัต สมิธธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2549 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2518 1
8 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงพุทธศักราช 2551-2553
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2549
4 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
5 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
6 โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2546
7 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2545
8 การเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2518
9 แผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน ม.ศ. 5