ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑา มนัสไพบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี ปิตยานนท์ 5
2 วรวิทย์ เจริญเลิศ 3
3 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 3
4 นพวรรณ จงวัฒนา 3
5 เทียนฉาย กีระนันทน์ 3
6 สุภางค์ จันทวานิช 2
7 อมรา พงศาพิชญ์ 2
8 แล ดิลกวิทยารัตน์ 2
9 สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 2
10 สมาน เหล่าดำรงชัย 2
11 ภาวนา พัฒนศรี 2
12 วัฒนา ส.จั่นเจริญ 2
13 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 2
14 เสาวภาคย์ พินิจศักดิ์ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
16 ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ 2
17 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 2
18 พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 2
19 พิศุทธิ์ นิลสินธพ 2
20 สาวิกา อุณหนันท์ 2
21 สามารถ เจียสกุล 2
22 กิตติ ลิ่มสกุล 2
23 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
24 ชมภูนุช กลมก่อม 2
25 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
26 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
27 ระพีพรรณ หุ่นพานิช 2
28 วิกรม เล่งคิศริ 2
29 สุษม ศุภนิตย์ 2
30 มาลี พฤกษ์พงศาวลี 2
31 ทวีสุข พันธุ์เพ็ง 2
32 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
33 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
34 บวรวิทย์ ทองด้วง 1
35 เฉลิมพล วงษ์เลิศ 1
36 เสาวภา สีเหนี่ยง 1
37 ณภัทร ตันติจารุภัทร์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
39 เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์ 1
40 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
41 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
42 ลดาวัลย์ ตรีสวัสดิ์ชัย 1
43 อรพินท์ บุนนาค 1
44 บุษบา คุณาศิรินทร์ 1
45 แน่งน้อย นะมาตร์ 1
46 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 2
3 2546 2
4 2539 1
5 2538 1
6 2534 2
7 2529 1
8 2528 1
9 2526 1
10 2524 1
11 2522 1
12 2521 1
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 ผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อประสิทธิภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
2 การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟพรีเมี่ยมของไทยและต่างประเทศ
3 ผลกระทบของการควบกิจการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
4 การเตรียมโคพอลิเมอร์แบบกึ่งระหว่างเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน เทอร์พอลิเมอร์ และ พอลิสไตรีนด้วยวิธีการพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ
5 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและจัดสรรทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาก่อนและหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2539
6 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความเป็นเลิศในเชิงบริหาร ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
8 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เปรียบเทียบกรณีตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เปรียบเทียบกรณีตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2529
10 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2528
11 ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในข้อตกลงสภาพการจ้าง : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
12 ปัจจัยกระตุ้นการเข้าร่วมแรงงานของสตรีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
13 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
14 รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร
ปี พ.ศ. 2521
15 การวิเคราะห์รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2511-2519