ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รณชัย สิทธิไกรพงษ์ 10
2 กันยา ตันติวิสุทธิกุล 8
3 ประภาพร ขอไพบูลย์ 6
4 สุวรรณา กิจภากรณ์ 5
5 วรรณา ตั้งเจริญชัย 5
6 ธราดล เหลืองทองคำ 4
7 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 4
8 อาณัติ อุ่นเรือน 3
9 รุจริน ลิ้มศุภวานิช 3
10 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 3
11 ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 3
12 วิชิต พรหมอินทร์ 2
13 กัญญา จิระเจริญรัตน์ 2
14 อดิศร เสวตวิวัฒน์ 2
15 จันทร์พร เจ้าทรัพย์ 2
16 ศรีสกุล วรจันทรา 2
17 ภัทราภรณ์ เชื้อนันทา 2
18 โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา 2
19 ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ 2
20 อัญชลี ณ เชียงใหม่ 2
21 สุพรชัย ฟ้ารี 2
22 ฉลองชัย ชุ่มชื่น 2
23 สุมน โพธิ์จันทร์ 2
24 นวลพรรณ งามยี่สุ่น 2
25 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 ชนัญญา กงทะสร 1
28 พัชรา โกสิยานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 5
5 2551 3
6 2550 3
7 2549 1
8 2548 2
9 2547 1
10 2545 2
11 2544 1
12 2540 2
13 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศูนย์เครือข่ายด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2555
2 การทดสอบระบบและต้นแบบการจัดการเนื้อโคธรรมชาติสู่ผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษายีนและการแสดงออกของยีนคาลปาสเตตินในโคพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อที่พร้อมขยายโอกาสทางการตลาด
5 ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ FMD และจุลินทรีย์ก่อโรคของเนื้อสุกรในกระบวนการฆ่าและชำแหละของโรงฆ่ามาตรฐานนอกเขตปลอดโรค
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อที่พร้อมขยายโอกาสทางการตลาด
7 การใช้กรดแลกติกร่วมกับการบ่มเนื้อที่มีต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพเนื้อโค
8 ผลของวิธีการบ่มเนื้อร่วมกับการใช้สารละลายกรดแลกติกต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของเนื้อโค
ปี พ.ศ. 2551
9 การผลิตเนื้อสุกรคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากไขมันวัวแยกส่วน
11 ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ FMD และจุลินทรีย์ก่อโรคของเนื้อสุกรในกระบวนการฆ่าและชำแหละ ของโรงฆ่ามาตรฐานนอกเขตปลอดโรค
ปี พ.ศ. 2550
12 ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ FMD และจุลินทรีย์ก่อโรค ของเนื้อสุกรในกระบวนการฆ่าและชำแหละ
13 โครงการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง คุณภาพเนื้อโคภายใต้ระบบการผลิตและการตลาดของประเทศไทย
14 คุณภาพเนื้อของโคที่เลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ
ปี พ.ศ. 2549
15 ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ FMD และจุลินทรีย์ก่อโรคของเนื้อสุกร ในกระบวนการฆ่าและชำแหละ
ปี พ.ศ. 2548
16 การพัฒนาโรงฆ่าสุกรต้นแบบขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานสากล
17 คุณภาพเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนาการจัดการระดับเกรดซากสุกรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนาการจัดระดับเกรดซากสุกรของประเทศไทย
20 การพัฒนาการจัดระดับเกรดซากสุกรของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
21 ผลของแบคเทอริโอซินร่วมกับกรดแลคติค ต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2540
22 ผลการเสริมเมทไทโอนีนในอาหารสุกร ที่มีระดับไลซีนและพลังงานคงที่ ต่อคุณลักษณะการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก : รายงานผลการวิจัย
23 การลดปริมาณการติดเชื้อจุลินทรีย์บนซากสุกรโดยใช้กรดแลกติก