ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 4
2 วินัย พุทธกูล 3
3 อารมณ์ เทศแก้ว 2
4 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
5 บัณฑิต มงคลวีราพันธ์ 2
6 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
7 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 2
8 สุวรรณา ธุวโชติ 2
9 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
10 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
11 เรณุมาศ มาอุ่น 1
12 สาโรช โศภีรักข์ 1
13 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
14 ปาริชาติ พรมโชติ 1
15 นายเกินศักดิ์ ศรีสวย 1
16 นายสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค 1
17 อิสรีย์ นิลสีสุวรรณ 1
18 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
19 อรนัดดา ชิณศรี 1
20 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
21 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
22 สิริกร กาญจนสุนทร 1
23 สิริกุล วะสี 1
24 สมพร อิศวิลานนท์ 1
25 นิติ ชูเชิด 1
26 รวิสสาข์ สุชาโต 1
27 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 1
28 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
29 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
30 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
31 วราภา มหากาญจนกุล 1
32 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
33 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
34 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
35 วารุณี วารัญญานนท์ 1
36 ธงชัย มาลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 8
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 2
5 2552 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 1
9 1086 1
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
2 แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย : กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร
3 โครงการการสร้างแนวคิดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรที่ครอบครัวมีอาชีพทำนา: มิติใหม่แห่งการเีรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4 โครงการการสังเคราะห์ชุดความรู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้:มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5 โครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย: มิติใหม่การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
6 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
7 โครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (phase 1)"
8 โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
9 เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4
10 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
11 โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer shop
13 ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
14 แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
15 โครการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค
17 การศึกษาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าของโครงการหลวง: การศึกษาสถานภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้เขตการค้าเสรี
ปี พ.ศ. 2547
19 โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
20 ทางเลือกใหม่สำหรับการจำนำข้างเหลืองและลำไยอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2545
21 โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 แก้ไขชื่อโครงการ