ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีราภรณ์ อินทสาร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรในป่าส่วนพระองค์วังรี จังหวัดนครนายก
2 ศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปลดปล่อยธาตุอาหาร
3 จัดทำฐานข้อมูลรายแปลงและการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2555
4 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
5 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
7 โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
8 ศึกษาความแตกต่างด้านเคมีของดิน และผลตอบแทน ระหว่างการเกษตรเชิงเดี่ยว กับการเกษตรแบบหมุนเวียน กรณีศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านเจียจันทร์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
9 การชะล้างใต้ทรงพุ่มของลิ้นจี่บนชุดดิน Acrisol ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
10 การชะล้างใต้ทรงพุ่มของลิ้นจี่บนชุดดิน Acrisol ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
11 การวัดการตรึงไนโตรเจนของถั่วแดงหลวงโดยการวิเคราะห์ยูริไอด์ในตัวอย่างลำต้นแห้ง
12 การวัดการตรึงไนโตรเจนของถั่วแดงหลวงโดยการวิเคราะห์ยูริไอด์ในตัวอย่างลำต้นแห้ง / จีราภรณ์ อินทสาร
13 การวัดตรึงไนโตรเจนของถั่วแดงหลวงโดยการวิเคราะห์ยูริไอด์ในตัวอย่างลำต้นแห้ง