ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธ์ุโคนม: กรณีศึกษาระดับฟาร์ม
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของการสลายตัวของคาร์โบไฮเดรทที่แตกต่างกันในกระเพาะรูเมนจากมันสำปะหลังบดและปลายข้าวต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม
ปี พ.ศ. 2554
3 อัตราการสลายตัวของแป้งต่อการพัฒนาของกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม
4 ผลของการทดแทนเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ของอาหารหยาบด้วยเยื่อใย ในรูปผนังเซลล์ที่ไม่ใช่อาหารหยาบจากกากแป้งมันสำปะหลัง และเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนมในภูมิอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลการใช้นมผงเทียมทดแทนนำนมแม่โคต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกโคนม
6 โปรแกรมระบบเชี่ยวชาญวินิจฉัยปัญหาพื้นฐานฟาร์มโคนม
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
8 โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การผลิตอาหารหยาบอินทรีย์สำหรับผลิตเนื้อและนมอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
10 การใช้ถั่วเขียวใบตกเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแม่โครีดนม
ปี พ.ศ. 2545
11 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2529
12 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ฟางข้าวหมักยูเรียกับฟางข้าวราดสารละลายยูเรีย-กากน้ำตาลเป็นอาหารหยาบสำหรับวัวนมรุ่นเพศผู้