ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี สันติพลวุฒิ 5
2 โสมสกาว เพชรานนท์ 3
3 ชวรีย์ ยาวุฒิ 2
4 สังเวียน จันทร์ทองแก้ว 2
5 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 2
6 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 2
7 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 2
8 จีรพรรณ กุลดิลก 2
9 นงนุช อังยุรีกุล 2
10 สมหมาย อุดมวิทิต 2
11 วรดี จงอัศญากุล 1
12 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
13 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1
14 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 1
15 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
16 นส.เกวลิน มะลิ 1
17 จิโรจน์ จันทลักขณา 1
18 นายทินกร เพชรสูงเนิน 1
19 นายเอกรัฐ สิริไสยาสน์ 1
20 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 1
21 จารึก สิงหปรีชา 1
22 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
23 สยุมพร โยธาสมุทร 1
24 รสดา เวษฎาพันธุ์ 1
25 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
26 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
27 ชูธัช แย้มมณฑา 1
28 สุภกิจ ฉั่วเจริญ 1
29 ยืน ภู่วรวรรณ 1
30 ประกายดาว จงดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 3
4 2549 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีและราคาตลาดของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ฯ (ประเทศไทย)
2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
6 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
8 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร