ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีรนันท์ วัชรกุล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายหยุด ภูปุย 2
2 ระพีพรรณ ประจันตะเสน 2
3 ชัยยนต์ เพาพาน 2
4 นาตยา หกพันนา 2
5 ชุลิดา เหมตะศิลป์ 2
6 ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 2
7 เกษมศักดิ์ ทองตัน 1
8 พงศ์ธร พันธุ์ผาด 1
9 ณิชาภาท์ กันขุนทศ 1
10 ปิยะ สร้อยอุดม 1
11 ฐนันทชัย ศิริวาลย์ 1
12 ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ 1
13 ปารมี ลางคุลานนท์ 1
14 ธีรชาติ น้อยสมบัติ 1
15 ณัฐนันท์ สีดาแก้ว 1
16 ธัญญาวดี ปินะกาโน 1
17 วีรพล คำสุวรรณ 1
18 สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล 1
19 อนุชา พิมศักดิ์ 1
20 วรรธนา นันตาเขียน 1
21 อมร มะลาศรี 1
22 เยาวเรศ รัตนธารทอง 1
23 ธีระ ภูดี 1
24 ปิยนุช เกี้ยนมา 1
25 ทรงกรด พิมพิศาล 1
26 สุพจน์ ดวงเนตร 1
27 สัน นามตะคุ 1
28 วิจิตร ศิริกิจ 1
29 นวลใจ โคตรแสง 1
30 ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 1
31 วรนุช นิลเขต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2554 3
5 2546 1
6 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมความรู้เรื่องมันสำปะหลัง ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2557
3 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตยางพารา จังหวัดกาฬสินธุ์
4 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยนิทาน ส่งเสริมความรู้เรื่องยางพารา ชุมชนบ้านหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ด้วยภูมิปัญญาการละเล่นและของเล่นพื้นบ้านของชาวภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์
7 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยนิทาน กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์
8 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากฐานภูมิปัญญาแลtวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2546
9 ผลของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2545
10 ผลของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6