ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 20
2 Jiruth Sriratanaban 19
3 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 9
4 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 6
5 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 6
6 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 6
7 ไม่มีข้อมูล 5
8 อานนท์ วรยิ่งยง 5
9 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 5
10 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
11 ภรณี เหล่าอิทธิ 4
12 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 4
13 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 4
14 ปวรภัส โพธิสุข 4
15 นเรศ ดํารงชัย 4
16 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค 4
17 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
19 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 3
20 องอาจ วิพุธศิริ 3
21 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 3
22 Krit Pongpirul 2
23 O. Viputsiri 2
24 พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ 2
25 พรณรงค์ โชติวรรณ 2
26 โสภิดา ทองโสภิต 2
27 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
28 สิริชัย ชัยสุธรรมพร 2
29 พิณนภา โรจนจิราภา 2
30 Anuwat Supachutikul 2
31 กนิษชานันท์ ช่วยเรือง 2
32 ยุพิน อังสุโรจน์ 2
33 ฬุฬีญา โอชารส 2
34 ปนัดดา ซิลวา 2
35 Chirut Sriratanabal 1
36 Mayuree Jiravisit 1
37 เชิดชัย ศิริมหา, 2519- 1
38 จุฑามาศ โมฬี 1
39 J. Sriratanaban 1
40 อรอุมา ช่วยเรือง 1
41 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 1
42 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
43 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 1
44 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
45 มัทนา พนานิรามัย 1
46 Daoroong Komwong 1
47 กำจร ตติยกวี 1
48 สุภกร บัวสาย 1
49 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 1
50 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 1
51 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
52 Jadej Thamthataree 1
53 ภรเอก มนัสวานิช 1
54 Pattarawalai Talungchit 1
55 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 1
56 ธนดิตถ์ สินธุ์สังข์สกุล 1
57 พิมใจ ศาทสิทธิ์ 1
58 พรเลิศ ฉัตรแก้ว 1
59 จุฬาพร กระเทศ 1
60 วิพุธ พูลเจริญ 1
61 สุนีย์ สว่างศรี 1
62 Borwornsom Leerapan 1
63 สมพร หุ่นเลิศ 1
64 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
65 อู่ทอง นามวงษ์ 1
66 ทศพร วิมลเก็จ 1
67 นภชา สิงห์วีรธรรม 1
68 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร 1
69 บวรศม ลีระพันธ์ 1
70 ธนพร สุดยอดสุข 1
71 วรรณลักษณ์ ดุลยากุล 1
72 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
73 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
74 สุรจิต สุนทรธรรม 1
75 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
76 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
77 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
78 ปัทมา ศิริเวช 1
79 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
80 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
81 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 1
82 เกรียง ตั้งสง่า 1
83 ประภาพร สุวรัตน์ชัย 1
84 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
85 พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์ 1
86 คณิศ แสงสุพรรณ 1
87 ธีรพล เจนวิทยา 1
88 โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย 1
89 ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 1
90 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
91 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
92 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
93 Pharanee Laoitti 1
94 Chadet Thamthataree 1
95 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
96 Porranee Laoitti 1
97 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 1
98 ชัชวาล ประภาวิทย์ 1
99 Kin Phongphirun, 1
100 Chirum Sriratanaban 1
101 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
102 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
103 ลือชา วนรัตน์ 1
104 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
105 พลพิบูล สตางค์พุฒิ 1
106 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
107 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
108 Chulalongkorn University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 3
5 2555 1
6 2554 2
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 3
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 4
14 2544 3
15 2543 3
16 2542 4
17 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ต้นแบบร่างข้อกำหนดของการจัดบริการขั้นต่ำที่จำเป็นและแนวทางการตรวจประเมินบริการในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย
2 การพัฒนากลไกการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า (Value-Based Payment) สำหรับการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2559
3 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
4 การสังเคราะห์ข้อเสนอ ทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ (Health Screening) ในประเทศไทย
5 การประเมินสถานการณ์ของการบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการศึกษา Ambulatory care sensitive conditions
ปี พ.ศ. 2558
6 ต้นทุนคุณภาพของการจัดบริการดูแลสุขภาพมารดาและทารกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
7 ต้นทุนคุณภาพของการจัดบริการดูแลสุขภาพมารดาและทารกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
8 งานวิจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย
9 ข้อเสนอรูปแบบองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยงเพื่อการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศกลางเพื่อการจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
10 ต้นทุนและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2555
11 ความคุ้มค่าของการคัดกรองแอลบูมินปริมาณน้อยในปัสสาวะ (microalbuminuria) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือสำหรับการรายงานผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยตัวผู้ป่วยสำหรับคนไทย ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินที่มีการใช้อินซูลินกับการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2551
14 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยในของกองทุนเงินทดแทนใน 4 เขตพื้นที่
15 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยในของกองทุนเงินทดแทนใน 4 เขตพื้นที่
ปี พ.ศ. 2550
16 การวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายไขกระดูกเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน ผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลของการดูแลในห้องฉุกเฉิน ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรภายใน 48 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุจราจร ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
18 สมดุลของนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการรักษาพยาบาลของเอเชีย บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2548
19 เครื่องชี้วัดคุณภาพของการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ
20 เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ
21 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
22 การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2546
23 ความคิดเห็นต่อการเลือกสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองของประชาชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
24 การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
25 ต้นทุนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
26 ต้นทุนของการให้บริการส่วนบุคคลและครอบครัวที่เป็นบริการป้องกันโรค ตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข
27 ต้นทุนการให้บริการทั่วไปของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสระบุรี ปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
28 คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ
29 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
30 การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาภายใต้ระบบประกันสังคม : ระยะที่ 1 การสร้างและทดสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2543
31 ข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนที่มารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต้องการ เพื่อประกอบการเลือกโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก
32 ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2542
33 คุณภาพของระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
34 ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541
35 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมในปีงบประมาณ 2541 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
36 คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ
37 การเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง