ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราลักษณ์ ภูมิไธสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 9
2 เสาวรี บำรุง 6
3 อานนท์ มลิพันธ์ 6
4 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
5 วินัย ศรวัต 6
6 อนุชา เหลาเคน 6
7 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 6
8 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
9 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
10 สันติ พรหมคำ 6
11 อารีรัตน์ พระเพชร 6
12 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
13 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
14 สุชาติ คำอ่อน 3
15 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
16 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
17 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
18 ณิชา โป้ทอง 3
19 จารุวรรณ บางแวก 3
20 ฉลอง เกิดศรี 3
21 สมชาย บุญประดับ 3
22 พวงผกา อ่างมณี 3
23 สุภาวดี สมภาค 3
24 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
25 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
26 สายชล แสงแก้ว 3
27 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
28 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
29 รัศมี สิมมา 3
30 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
31 โอภาษ บุญเส็ง 3
32 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
33 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
34 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
35 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
36 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
37 อิสระ พุทธสิมมา 3
38 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
39 ประนอม ใจอ้าย 3
40 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
41 รจนา ไวยเจริญ 3
42 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
43 จิตอาภา ชมเชย 3
44 สุภชัย วรรณมณี 3
45 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
46 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
47 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
48 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
49 ประพิศ วองเทียม 3
50 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
51 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
52 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
53 ละเอียด ปั้นสุข 3
54 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
55 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
56 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
57 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
58 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
59 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
60 ปรัชญา เอกฐิน 3
61 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
62 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
63 จันทนา ใจจิตร 3
64 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
65 แฉล้ม มาศวรรณา 3
66 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
67 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
68 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
69 จงรักษ์ จารุเนตร 3
70 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
71 สุจิตร ใจจิตร 3
72 นพดล แดงพวง 3
73 พิชิต สพโชค 3
74 กิติพร เจริญสุข 3
75 กาญจนา วาระวิชนี 3
76 เมธาพร พุฒขำว 3
77 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
78 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
79 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
80 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
81 สาคร โรจนัย 3
82 สุมนำ งามผ่องใส 3
83 จำนง ชัญถาวร 3
84 จรรยา มณีโชติ 3
85 ลักขณา บำรุงศรี 3
86 ศักดา พุทธพาธ 3
87 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
88 กุลชาติ นำคจันทึก 3
89 โอภำษ บุญเส็ง 3
90 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
91 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
92 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
93 สุภาพร สุขโต 3
94 เอมอร เพชรทอง 3
95 สมพงษ์ ทองช่วย 3
96 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
97 วัลลีย์ อมรพล 3
98 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
99 บุญญาภา ศรีหาตา 3
100 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
101 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
102 มณี หาชานนท์ 3
103 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
104 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
105 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
106 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
107 มานิตา คงชื่นสิน 3
108 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
109 มัตติกา ทองรส 3
110 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
111 สุมนา จำปา 3
112 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
113 ศศิธร ประพรม 3
114 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
115 ชมัยพร บัวมาศ 3
116 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
117 เมธาพร พุฒขาว 3
118 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
119 สุนัดดา เชาวลิต 3
120 สุดารัตน์ โชคแสน 3
121 อิทธิพล บรรณาการ 3
122 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
123 ปิยะรัตน์ จังพล 3
124 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
125 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
126 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
127 สุเทพ สหายา 3
128 อรนุช เกษประเสริฐ 3
129 อัมพร วิโนทัย 3
130 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
131 เบญจมาศ คำสืบ 3
132 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
133 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
134 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
135 วลัยพร ศะศิประภา 3
136 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
137 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
138 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
139 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
140 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2544 1
4 543 9