ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราลักษณ์ ภูมิไธสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 9
2 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
3 สันติ พรหมคำ 6
4 อารีรัตน์ พระเพชร 6
5 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
6 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
7 อานนท์ มลิพันธ์ 6
8 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 6
9 วินัย ศรวัต 6
10 เสาวรี บำรุง 6
11 อนุชา เหลาเคน 6
12 ละเอียด ปั้นสุข 3
13 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
14 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
15 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
16 วัลลีย์ อมรพล 3
17 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
18 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
21 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
22 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
23 สุภาพร สุขโต 3
24 เอมอร เพชรทอง 3
25 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
26 สมพงษ์ ทองช่วย 3
27 ประพิศ วองเทียม 3
28 จงรักษ์ จารุเนตร 3
29 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
30 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
31 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
32 พิชิต สพโชค 3
33 สุจิตร ใจจิตร 3
34 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
35 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
36 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
37 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
38 สุภชัย วรรณมณี 3
39 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
40 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
41 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
42 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
43 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
44 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
45 อรนุช เกษประเสริฐ 3
46 มานิตา คงชื่นสิน 3
47 ลักขณา บำรุงศรี 3
48 ศักดา พุทธพาธ 3
49 จรรยา มณีโชติ 3
50 อัมพร วิโนทัย 3
51 สุเทพ สหายา 3
52 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
53 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
54 เบญจมาศ คำสืบ 3
55 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
56 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
57 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
58 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
59 โอภำษ บุญเส็ง 3
60 นพดล แดงพวง 3
61 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
62 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
63 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
64 มณี หาชานนท์ 3
65 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
66 สาคร โรจนัย 3
67 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
68 จำนง ชัญถาวร 3
69 กุลชาติ นำคจันทึก 3
70 สุมนำ งามผ่องใส 3
71 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
72 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
73 เมธาพร พุฒขำว 3
74 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
75 จันทนา ใจจิตร 3
76 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
77 เมธาพร พุฒขาว 3
78 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
79 สุนัดดา เชาวลิต 3
80 อิทธิพล บรรณาการ 3
81 กาญจนา วาระวิชนี 3
82 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
83 ปรัชญา เอกฐิน 3
84 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
85 รัศมี สิมมา 3
86 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
87 โอภาษ บุญเส็ง 3
88 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
89 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
90 สุดารัตน์ โชคแสน 3
91 ชมัยพร บัวมาศ 3
92 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
93 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
94 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
95 วลัยพร ศะศิประภา 3
96 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
97 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
98 ปิยะรัตน์ จังพล 3
99 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
100 มัตติกา ทองรส 3
101 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
102 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
103 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
104 ศศิธร ประพรม 3
105 สุมนา จำปา 3
106 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
107 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
108 จารุวรรณ บางแวก 3
109 สมชาย บุญประดับ 3
110 พวงผกา อ่างมณี 3
111 สุภาวดี สมภาค 3
112 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
113 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
114 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
115 กิติพร เจริญสุข 3
116 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
117 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
118 จิตอาภา ชมเชย 3
119 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
120 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
121 แฉล้ม มาศวรรณา 3
122 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
123 สายชล แสงแก้ว 3
124 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
125 อิสระ พุทธสิมมา 3
126 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
127 ประนอม ใจอ้าย 3
128 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
129 รจนา ไวยเจริญ 3
130 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
131 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
132 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
133 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
134 ฉลอง เกิดศรี 3
135 สุชาติ คำอ่อน 3
136 ณิชา โป้ทอง 3
137 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
138 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
139 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
140 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2544 1
4 543 9