ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราลักษณ์ ภูมิไธสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 9
2 อนุชา เหลาเคน 6
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
4 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 อานนท์ มลิพันธ์ 6
7 วินัย ศรวัต 6
8 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
9 สันติ พรหมคำ 6
10 อารีรัตน์ พระเพชร 6
11 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 6
12 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
13 จิตอาภา ชมเชย 3
14 จันทนา ใจจิตร 3
15 กิติพร เจริญสุข 3
16 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
17 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
18 แฉล้ม มาศวรรณา 3
19 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
20 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
21 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
22 สุจิตร ใจจิตร 3
23 พิชิต สพโชค 3
24 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
25 นพดล แดงพวง 3
26 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
27 สายชล แสงแก้ว 3
28 สุชาติ คำอ่อน 3
29 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
30 ณิชา โป้ทอง 3
31 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
32 ฉลอง เกิดศรี 3
33 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
34 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
35 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
36 พวงผกา อ่างมณี 3
37 จารุวรรณ บางแวก 3
38 สุภาวดี สมภาค 3
39 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
40 จงรักษ์ จารุเนตร 3
41 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
42 สมชาย บุญประดับ 3
43 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
44 สุภาพร สุขโต 3
45 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
46 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
47 เอมอร เพชรทอง 3
48 วัลลีย์ อมรพล 3
49 สมพงษ์ ทองช่วย 3
50 บุญญาภา ศรีหาตา 3
51 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
52 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
53 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
54 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
55 มณี หาชานนท์ 3
56 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
57 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
58 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
59 ละเอียด ปั้นสุข 3
60 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
61 สุภชัย วรรณมณี 3
62 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
63 ประพิศ วองเทียม 3
64 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
65 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
66 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
67 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
68 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
69 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
70 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
71 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
72 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
73 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
74 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
75 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
76 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
77 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
78 สุเทพ สหายา 3
79 อัมพร วิโนทัย 3
80 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
81 อรนุช เกษประเสริฐ 3
82 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
83 เบญจมาศ คำสืบ 3
84 วลัยพร ศะศิประภา 3
85 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
86 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
87 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
88 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
89 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
90 มานิตา คงชื่นสิน 3
91 ลักขณา บำรุงศรี 3
92 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
93 เมธาพร พุฒขำว 3
94 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
95 สาคร โรจนัย 3
96 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
97 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
98 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
99 สุมนำ งามผ่องใส 3
100 ศักดา พุทธพาธ 3
101 จรรยา มณีโชติ 3
102 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
103 โอภำษ บุญเส็ง 3
104 จำนง ชัญถาวร 3
105 กุลชาติ นำคจันทึก 3
106 อิสระ พุทธสิมมา 3
107 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
108 โอภาษ บุญเส็ง 3
109 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
110 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
111 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
112 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
113 ปรัชญา เอกฐิน 3
114 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
115 รัศมี สิมมา 3
116 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
117 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
118 ประนอม ใจอ้าย 3
119 รจนา ไวยเจริญ 3
120 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
121 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
122 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
123 เมธาพร พุฒขาว 3
124 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
125 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
126 สุมนา จำปา 3
127 ศศิธร ประพรม 3
128 ปิยะรัตน์ จังพล 3
129 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
130 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
131 มัตติกา ทองรส 3
132 สุนัดดา เชาวลิต 3
133 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
134 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
135 กาญจนา วาระวิชนี 3
136 อิทธิพล บรรณาการ 3
137 ชมัยพร บัวมาศ 3
138 สุดารัตน์ โชคแสน 3
139 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
140 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2544 1
4 543 9