ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราลักษณ์ ภูมิไธสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 9
2 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
3 อารีรัตน์ พระเพชร 6
4 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 6
5 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
6 สันติ พรหมคำ 6
7 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
8 วินัย ศรวัต 6
9 เสาวรี บำรุง 6
10 อนุชา เหลาเคน 6
11 อานนท์ มลิพันธ์ 6
12 สุมนำ งามผ่องใส 3
13 จำนง ชัญถาวร 3
14 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
15 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
16 กุลชาติ นำคจันทึก 3
17 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
18 เมธาพร พุฒขำว 3
19 มานิตา คงชื่นสิน 3
20 สาคร โรจนัย 3
21 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
22 ลักขณา บำรุงศรี 3
23 จรรยา มณีโชติ 3
24 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
25 ศักดา พุทธพาธ 3
26 โอภำษ บุญเส็ง 3
27 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
28 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
29 บุญญาภา ศรีหาตา 3
30 สุภาพร สุขโต 3
31 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
32 สมพงษ์ ทองช่วย 3
33 เอมอร เพชรทอง 3
34 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
35 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
36 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
37 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
38 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
39 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
40 อรนุช เกษประเสริฐ 3
41 มณี หาชานนท์ 3
42 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
43 เบญจมาศ คำสืบ 3
44 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
45 ชมัยพร บัวมาศ 3
46 มัตติกา ทองรส 3
47 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
48 สุมนา จำปา 3
49 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
50 สุดารัตน์ โชคแสน 3
51 อิทธิพล บรรณาการ 3
52 เมธาพร พุฒขาว 3
53 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
54 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
55 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
56 กาญจนา วาระวิชนี 3
57 สุนัดดา เชาวลิต 3
58 ศศิธร ประพรม 3
59 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
60 วัลลีย์ อมรพล 3
61 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
62 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
63 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
64 สุเทพ สหายา 3
65 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
66 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
67 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
68 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
69 ปิยะรัตน์ จังพล 3
70 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
71 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
72 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
73 วลัยพร ศะศิประภา 3
74 อัมพร วิโนทัย 3
75 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
76 สุชาติ คำอ่อน 3
77 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
78 ณิชา โป้ทอง 3
79 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
80 ฉลอง เกิดศรี 3
81 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
82 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
83 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
84 พวงผกา อ่างมณี 3
85 จารุวรรณ บางแวก 3
86 สุภาวดี สมภาค 3
87 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
88 สายชล แสงแก้ว 3
89 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
90 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
91 อิสระ พุทธสิมมา 3
92 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
93 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
94 โอภาษ บุญเส็ง 3
95 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
96 ปรัชญา เอกฐิน 3
97 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
98 รัศมี สิมมา 3
99 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
100 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
101 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
102 ประนอม ใจอ้าย 3
103 รจนา ไวยเจริญ 3
104 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
105 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
106 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
107 สมชาย บุญประดับ 3
108 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
109 สุภชัย วรรณมณี 3
110 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
111 ประพิศ วองเทียม 3
112 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
113 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
114 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
115 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
116 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
117 ละเอียด ปั้นสุข 3
118 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
119 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
120 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
121 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
122 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
123 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
124 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
125 จิตอาภา ชมเชย 3
126 จันทนา ใจจิตร 3
127 แฉล้ม มาศวรรณา 3
128 กิติพร เจริญสุข 3
129 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
130 จงรักษ์ จารุเนตร 3
131 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
132 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
133 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
134 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
135 สุจิตร ใจจิตร 3
136 พิชิต สพโชค 3
137 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
138 นพดล แดงพวง 3
139 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
140 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2544 1
4 543 9