ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราภรณ์ อุ่นใจ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2550 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านเรียงแถวใต้ ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราธานี
ปี พ.ศ. 2553
2 การจำลองการเคลื่อนไหวแขนท่อนปลายจากภาพสแกนคอมพิวเตอร์
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
5 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ปี พ.ศ. 2550
6 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ