ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร วรวงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิระมล สมตัว 9
2 วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 9
3 กิตติภูมิ ภิญโย 8
4 อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ 6
5 รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง 5
6 ภาวิณี พรหมบุตร 5
7 ธานี กล่อมใจ 4
8 ธราวรินทร์ พรศิรธนานันต์ 3
9 ศุภวดี แถวเพีย 3
10 อัจฉรา คํามะทิตย์ 3
11 เพชรไสว ลิ้มตระกูล 3
12 วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ 3
13 วิฑูรย์ เชื้อสวน 3
14 วนิดา ศรีพรหมษา 3
15 กาญจนา ปัญญาธร 3
16 สมศักดิ์ เทียมเก่า 3
17 ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ 3
18 สุมัทนา กลางคาร 3
19 จารุณี ขาวแจ้ง 3
20 ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง 3
21 ศุภณัฐ พิทักษ์สงค์ 3
22 ธรณิศ สายวัฒน์ 3
23 สุรัตนา เหล่าไชย 3
24 จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ 3
25 กระจ่าง ตลับนิล 3
26 เกษฎาพร สมสนุก 3
27 วิรัลพัชร สีสุมาตย์ 2
28 สิยะตรา เกาประโคน 2
29 สุคนธรักษ์ คนใจบุญ 2
30 นฤมล เอื้อพงศธร 1
31 พัฒนี ศรีโอษฐ์ 1
32 สมจิตร พรมแพน 1
33 สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 1
34 จารุวรรณ ศิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 4
3 2558 8
4 2556 1
5 2555 3
6 2537 2
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2559
2 รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ
3 ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน
4 ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตอีสานตอนบน
ปี พ.ศ. 2558
6 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนจังหวัดขอนแก่น
7 ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
8 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
10 สถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
11 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
12 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
14 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2555
15 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะอ้วน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
17 ผลการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2537
18 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทมารดาระหว่างมารดา วัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด
19 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทมารดาระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด / จิราพร วรวงศ์