ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ 45
2 ทรงพล สงวนจิตร 43
3 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 42
4 ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ 41
5 Jirawat Panpiemras 4
6 ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล 4
7 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 4
8 อาชนัน เกาะไพบูลย์ 2
9 ธราธร รัตนนฤมิตศร 2
10 จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ 2
11 เอกภาพ นาคพงษ์ 2
12 พรชัย ฬิลหาเวสส 2
13 อัมมาร สยามวาลา 2
14 ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ 2
15 เสาวรัจ รัตนคำฟู 2
16 University of California at San Diego 2
17 วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ 2
18 Nada Wasi 2
19 Wanwiphang Manachotphong 2
20 นฎา วะสี 2
21 San Diego State University 2
22 กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ 2
23 ฐิติมา พุฒิทานันท์ 2
24 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 2
25 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
26 Yuttapong Wongswadiwat 2
27 Penprapa Siviroj 2
28 Thananan Rattanachotphanit 2
29 บวรศม ลีระพันธ์ 2
30 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
31 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
32 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
33 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
34 Paiboon Suriyawongpaisarn 2
35 Borwornsom Leerapan 2
36 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
37 Vorasit Sornsrivichai 2
38 พยอม ถิ่นอ่วน 2
39 Boonwara Sumano 2
40 บุญวรา สุมะโน 2
41 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
42 Pattarawalai Talungchit 2
43 Payom Tin-uan 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 4
3 2558 4
4 2557 3
5 2556 2
6 2555 3
7 2554 2
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 1
11 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
2 การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2559
3 การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม
4 การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี
5 การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
6 การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่
ปี พ.ศ. 2558
7 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
8 การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความจริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
9 การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับระหว่างประเทศและเพื่อรองรับการเป็น ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
10 โครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร
ปี พ.ศ. 2557
11 การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
12 ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน
13 การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2556
14 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลสระบุรี
15 การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2555
16 การพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ
17 ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
18 ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2554
19 คลายปม คดีที่ดินคนจน
20 การประเมินผลโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม (JSO)
ปี พ.ศ. 2553
21 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์
22 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด
ปี พ.ศ. 2552
23 กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2551
24 การวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า