ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 กระมล ทองธรรมชาติ 2
3 Chakkaphan Sutthirat 1
4 พรรณี กาญจนพลู 1
5 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
8 วิมล เหมะจันทร 1
9 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 สุมา เมืองใย 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 สุมิตรา พูลทอง 1
14 Yeshey Penjor 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 รุ่งราวี ทองกันยา 1
17 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
18 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
19 ๋Janes, Gavin W. 1
20 ประคอง ชอบเสียง 1
21 ละอองทิพย์ เหมะ 1
22 มยุรี ตันติสิระ 1
23 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 Garnpimol C. Ritthidej 1
28 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
29 บรรจง คณะวรรณ 1
30 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
31 Puttipongse Varavudhi 1
32 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 Kitpramuk Tantayaporn 1
35 Naiyana Chaiyabutr 1
36 Ampa Luiengpirom 1
37 Sompol Sanguanrungsirikul 1
38 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
39 นภสร โกวรรธนะกุล 1
40 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Pantharee Boonsatorn 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 Acom Sornsute 1
45 Chariya Uiyyasathian 1
46 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
47 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
48 สมชัย วัฒนการุณ 1
49 ศุกันยา ห้วยผัด 1
50 สุวดี ยาป่าคาย 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 Thanathon Sesuk 1
55 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
56 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
57 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
58 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
59 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
60 Chonticha Srisawang 1
61 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
62 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
63 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
64 Supa Chantharasakul 1
65 Phanphen Wattanaarsakit 1
66 วินัย งามแสง 1
67 Jittima Chatchawansaisin 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 Waraporn Siriterm 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
72 Kasidit Nootong 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 สิทธิพร แอกทอง 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 Panee Boonthavi 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 สิริพร สิวราวุฒิ 1
80 สมพร พรมดี 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 สุวิชา ทองสิมา 1
87 วัลลภ แย้มเหมือน 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
92 ธวัชชัย สันติสุข 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
99 ประธาน ดาบเพชร 1
100 กมลชนก ยวดยง 1
101 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
104 Thada Jirajaras 1
105 Rajalida Lipikorn 1
106 Pornpimol Muanjai 1
107 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
108 ไววิทย์ พุทธารี 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 เอกชัย อดุลยธรรม 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 คัคนางค์ มณีศรี 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
115 Vanida Chantarateptawan 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
118 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 Srilert Chotpantarat 1
122 ศิริชัย ศิริกายะ 1
123 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
124 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
125 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
126 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
127 Kittisak Likhitwitayawuid 1
128 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
129 วัฒนชัย สมิทธากร 1
130 Wilai Anomasiri 1
131 Jaitip Paiboon 1
132 Chalermpol Leevailoj 1
133 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
134 อุทัย บุญประเสริฐ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
136 Somying Tumwasorn 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
138 วิไล ชินธเนศ 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
142 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
143 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 Boonchai Sangpetngam 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2510 1
3 2508 1