ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 กระมล ทองธรรมชาติ 2
3 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
4 วิมล เหมะจันทร 1
5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
6 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
7 ละอองทิพย์ เหมะ 1
8 Puttipongse Varavudhi 1
9 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
10 สุมา เมืองใย 1
11 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
12 พรรณี กาญจนพลู 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 ชอุ่ม มลิลา 1
15 ๋Janes, Gavin W. 1
16 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
17 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
18 Kitpramuk Tantayaporn 1
19 Chakkaphan Sutthirat 1
20 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
21 Sompol Sanguanrungsirikul 1
22 Supa Chantharasakul 1
23 Garnpimol C. Ritthidej 1
24 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
25 Sumphan Wongseripipatana 1
26 Panee Boonthavi 1
27 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
28 Kittisak Likhitwitayawuid 1
29 Vimolmas Lipipun 1
30 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 Ampa Luiengpirom 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 บรรจง คณะวรรณ 1
35 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
36 มยุรี ตันติสิระ 1
37 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
38 Naiyana Chaiyabutr 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 Chariya Uiyyasathian 1
41 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
42 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
43 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
44 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
45 Waraporn Siriterm 1
46 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
47 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
48 Acom Sornsute 1
49 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
50 ศุกันยา ห้วยผัด 1
51 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 สมชัย วัฒนการุณ 1
54 Pantharee Boonsatorn 1
55 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
56 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
57 Kasidit Nootong 1
58 Anawatch Mitpratan 1
59 นภสร โกวรรธนะกุล 1
60 Phanphen Wattanaarsakit 1
61 วินัย งามแสง 1
62 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
63 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
64 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
65 Yeshey Penjor 1
66 กำจัด มงคลกุล 1
67 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
68 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
69 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
70 Chayaporn Supachartwong 1
71 สิทธิพร แอกทอง 1
72 Jittima Chatchawansaisin 1
73 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
74 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 รุ่งราวี ทองกันยา 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
82 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
83 Pornpimol Muanjai 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 ไววิทย์ พุทธารี 1
86 วาสนา เสียงดัง 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 สมพร พรมดี 1
93 สายฝน ควรผดุง 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 Varunee Padmasankh 1
96 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
97 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
98 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
99 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 สุวดี ยาป่าคาย 1
102 Thanathon Sesuk 1
103 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
104 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
105 กมลชนก ยวดยง 1
106 Rajalida Lipikorn 1
107 เอกชัย อดุลยธรรม 1
108 Walaisiri Muangsiri 1
109 Thada Jirajaras 1
110 ประธาน ดาบเพชร 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 Srilert Chotpantarat 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 Chalermpol Leevailoj 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
124 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 Wilai Anomasiri 1
127 Jaitip Paiboon 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
135 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 คัคนางค์ มณีศรี 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
143 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 Somying Tumwasorn 1
148 อุทัย บุญประเสริฐ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2510 1
3 2508 1