ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 กระมล ทองธรรมชาติ 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
4 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
5 วิมล เหมะจันทร 1
6 ละอองทิพย์ เหมะ 1
7 Puttipongse Varavudhi 1
8 Naiyana Chaiyabutr 1
9 Kitpramuk Tantayaporn 1
10 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
11 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
12 สุมา เมืองใย 1
13 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 Chakkaphan Sutthirat 1
17 พรรณี กาญจนพลู 1
18 Sompol Sanguanrungsirikul 1
19 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
21 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
22 Panee Boonthavi 1
23 Sumphan Wongseripipatana 1
24 Supa Chantharasakul 1
25 Kittisak Likhitwitayawuid 1
26 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
27 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
28 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
29 Garnpimol C. Ritthidej 1
30 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
31 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 ชอุ่ม มลิลา 1
34 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
35 มยุรี ตันติสิระ 1
36 Vimolmas Lipipun 1
37 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
38 Ampa Luiengpirom 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
41 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
42 Chariya Uiyyasathian 1
43 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
44 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
45 Anawatch Mitpratan 1
46 Kasidit Nootong 1
47 Waraporn Siriterm 1
48 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
49 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
54 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
55 Acom Sornsute 1
56 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
57 สิทธิพร แอกทอง 1
58 Chayaporn Supachartwong 1
59 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
60 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
61 นภสร โกวรรธนะกุล 1
62 กำจัด มงคลกุล 1
63 Yeshey Penjor 1
64 วัฒนชัย สมิทธากร 1
65 รุ่งราวี ทองกันยา 1
66 สุมิตรา พูลทอง 1
67 Phanphen Wattanaarsakit 1
68 วินัย งามแสง 1
69 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
70 Jittima Chatchawansaisin 1
71 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
72 Chonticha Srisawang 1
73 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
74 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
75 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
76 ๋Janes, Gavin W. 1
77 Wilai Anomasiri 1
78 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
79 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
80 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
81 ไววิทย์ พุทธารี 1
82 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
83 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
84 Varunee Padmasankh 1
85 Pornpimol Muanjai 1
86 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
87 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
88 สมพร พรมดี 1
89 สุวิชา ทองสิมา 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 สิริพร สิวราวุฒิ 1
92 สายฝน ควรผดุง 1
93 วาสนา เสียงดัง 1
94 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
95 Walaisiri Muangsiri 1
96 เอกชัย อดุลยธรรม 1
97 สุวดี ยาป่าคาย 1
98 Suchin Arunsawatwong 1
99 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
100 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
101 Thanathon Sesuk 1
102 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
103 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
104 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
105 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
106 ประธาน ดาบเพชร 1
107 Thada Jirajaras 1
108 Rajalida Lipikorn 1
109 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
110 อวย เกตุสิงห์ 1
111 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
112 กมลชนก ยวดยง 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
115 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
118 Boonchai Sangpetngam 1
119 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
123 Srilert Chotpantarat 1
124 ศิริชัย ศิริกายะ 1
125 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
127 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
128 กาญจนา แก้วเทพ 1
129 Vanida Chantarateptawan 1
130 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
131 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
132 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
135 คัคนางค์ มณีศรี 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
139 ธวัชชัย สันติสุข 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
141 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
143 Somying Tumwasorn 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
145 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
147 อุทัย บุญประเสริฐ 1
148 วิไล ชินธเนศ 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
150 Jaitip Paiboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2510 1
3 2508 1