ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรวัฒน์ พุ่มเพชร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 8
2 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 7
3 ศุภชัย อำคา 7
4 ชัยสิทธิ์ ทองจู 5
5 วันทนีย์ พึ่งแสง 5
6 อัญธิชา พรมเมืองคุก 4
7 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 4
8 วัลยา แซ่เตียว 3
9 ชวลิต ฮงประยูร 3
10 นางสาววัลยา แซ่เตียว 3
11 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 3
12 ประยูร เพียตะเณร 3
13 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง 2
14 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 2
15 ธงชัย มาลา 2
16 สุรเดช จินตกานนท์ 2
17 กุมุท สังขศิลา 1
18 ผกาทิพย์ จินตกานนท์ 1
19 ยงยุทธ โอสถสภา 1
20 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 1
21 นางสาวสุภัค แสงทวี 1
22 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 1
23 เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ 1
24 วรเทพ ชมภูนิตย์ 1
25 อุทัย คันโธ 1
26 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
27 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
28 สุพจน์ สัจจาพิทักษ์ 1
29 นายสุพิทย์ ขุนเพชร 1
30 นายวีรชน พึ่งชัย 1
31 ชัยวัฒน์ สันทนานุการ 1
32 ลักษณ์ เพียซ้าย 1
33 นางสาวสุรัตน์ พันยุโดด 1
34 พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง 1
35 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
36 เกวลิน ศรีจันทร์ 1
37 อ.อรุณี คงสอน 1
38 เธียร วิทยาวรากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 4
5 2551 1
6 2550 1
7 2534 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพปุ๋ยซิลิคอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจและผักบางชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2554
3 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี
4 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น ปังค่า ปางอุ๋ง แม่โถ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ปูนหลวง)
ปี พ.ศ. 2554
5 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
6 โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2554 (EGAT ratchaburi 2554)
7 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
8 การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย
9 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน
10 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งเพือ่การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตอ้อย
11 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2552 (EGAT_ratchaburi 2552)
ปี พ.ศ. 2551
12 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)
ปี พ.ศ. 2550
13 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2550 (EGAT Ratchaburi_2550)
ปี พ.ศ. 2534
14 อิทธิพลของมวลชีวภาพจากพืชบางชนิด ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลผลิตของข้าวโพด