ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรดา วุฑฒยากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาวิธีวินิจฉัยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 การวิเคราะห์การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2553
4 ความเชื่อทัศนคติและแรงจูงใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5 ความเชื่อทัศนคติและแรงจูงใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาเครื่องมือระบุนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาแบบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีคาแนล-เอฟ โดยใช้การทดสอบแบบพลวัตสำหรับนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2536
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2535
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์