ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินต์ อโณทัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แบบจำลองการคำนวณเพื่อระบบสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
2 การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารเสี่ยงอันตรายด้วยกระบวนการเคมีขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2553
3 การลดคลอรีนแบบรีดักชันของสารประกอบอินทรีย์คลอรีนเสี่ยงอันตรายในตะกอน
4 การศึกษาเบื้องต้นสำหรับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2552
5 การลดคลอรีนแบบรีดักชันของสารประกอบอินทรีย์คลอรีนเสี่ยงอันตรายในตะกอน
ปี พ.ศ. 2551
6 การลดคลอรีนแบบรีดักชันของสารประกอบอินทรีย์คลอรีนเสี่ยงอันตรายในตะกอน
7 ศูนย์เครือข่ายในศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
8 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น
ปี พ.ศ. 2550
9 การลดคลอรีนแบบรีดักชันของสารประกอบอินทรีย์คลอรีนเสี่ยงอันตรายในตะกอน
10 การใช้กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงบำบัดซีโอดีในน้ำออกจากระบบชีวภาพที่บำบัดน้ำซะซึมจากหลุมฝังกลบมั่นคง
ปี พ.ศ. 2547
11 การใช้กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงบำบัดซีโอดีในน้ำออกจากระบบชีวภาพ ที่บำบัดน้ำชะซึมจากหลุมฝังกลบมั่นคง
ปี พ.ศ. 2546
12 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานยางยืดด้วยกระบวนการตกตะกอนผลึกซัลไฟด์ และกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2531
13 คุณภาพของน้ำทิ้งจากถังเกรอะและกรองไร้อากาศสำเร็จรูป ชนิดประกอบในที่