ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จินดาพร ภูริพัฒนาวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิมเกียรติ สงคราม 17
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10
3 อรุณพร อิฐรัตน์ 8
4 สนั่น ศุภธีรสกุล 7
5 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 6
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
7 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 5
8 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 5
9 นิวัติ แก้วประดับ 4
10 นิวรรณ อินทรักษา 4
11 สุริยา สุขยิ่ง 3
12 โครงการพระราชดำริฯ 3
13 จันทน์ผา ตันธนา 3
14 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
15 ปราณี รัตนสุวรรณ 3
16 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
17 วิชาญ เกตุจินดา 3
18 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
19 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 2
20 สุกัญญา เดชอดิศัย 2
21 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
22 จันทร์ผา ตันธนา 2
23 นิวรณ์รณ อินทรรักษา 2
24 นิมิตร วรกุล 2
25 พัชรา ศุภธีรสกุล 2
26 ธนภร อำนวยกิจ 2
27 พรพิมล คีรีรัตน์ 2
28 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
29 รวี เถียรไพศาล 1
30 สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 1
31 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
32 สมพิศ คินทรักษ์ 1
33 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
34 ธนพร อำนวยกิจ 1
35 โสภา คำมี 1
36 ภูธร แคนยุกต์ 1
37 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 3
9 2548 3
10 2547 4
11 2545 1
12 2544 2
13 2541 1
14 2538 1
15 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาทางพฤกษเคมีของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านความชรา ของพืชในวงศ์ Sapindaceae, Vitaceae และ Meliaceae
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และต้านอนุมูลอิสระของสารเซซามินในเมล็ดงา และอนุพันธ์ของเซซามิน
ปี พ.ศ. 2555
3 การเตรียมและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารและอนุพันธ์กึ่งสังเคราะห์กลุ่ม furofuran lignans ที่ได้จากงา
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาพฤกษเคมีจากใบฝ้ายแดงเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านพิษงู และต้านการเกิดเนื้อตายจากพิษงู
5 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2552
7 การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ.สุราษฎร์ธานี
8 การจัดทำ พัฒนา และฐานข้อมูลสมุนไพร เขตปกปักเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชั่นแบบเข้มขัน
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาสารกึ่งสังเคราะห์จากสารต้นแบบ Yangambin ทีสกัดจากใบ Aglaia andamanica เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารในการเป็นสารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
11 การสกัด การแยกสารสำคัญ และศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของต้นโคลงเคลง
ปี พ.ศ. 2549
12 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
13 ผลของตัวทำละลายต่อการสกัด อัลฟา-mangostin ปริมาณ total phenolic ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ฆ่าเชื้อกรากที่ได้จากเปลือกผลมังคุด
14 การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
15 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
16 การศึกษาทางพฤกษเคมีของสมุนไพรไทย 3 ชนิด (ใบฝ้ายแดง, ใบโคลงเคลง และกิ่งอบเชย) ที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู และต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงูของงูเห่าไทยและงูกะปะ
17 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
18 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่งสำหรับการผลิตสัตว์
19 โครงการศึกษาทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านออกวิเดชัน และการควบคุมคุณภาพของเหง้ากระชาย
20 การพัฒนาสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
21 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์การเป็นสารต้านออกซิเดชั่นของสารสกัดจากใบฝรั่ง 2 สายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2545
22 การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู และต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงู ของงูเห่าไทยและงูกะปะ
ปี พ.ศ. 2544
23 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแก่นลางสาด
24 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเปลือกลองกอง
ปี พ.ศ. 2541
25 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
ปี พ.ศ. 2538
26 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ B-และ Y-managostin
28 การศึกษาทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเมล็ดลินิน