ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
2 พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์ 5
3 นิลุบล คล่องเวสสะ 5
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 3
5 อังสนา บุณโยภาส 2
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 2
7 พฤฒิเชษฐ์ เลิศอุดมพฤกษา 1
8 ยุวดี วิเท่ห์ 1
9 อนาวิล เจียมประเสริฐ 1
10 ชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ 1
11 นรา พงษ์พานิช 1
12 กฤติน วิจิตรไตรธรรม 1
13 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
15 พจน์มาศ ไชยสุระภวัฒน์ 1
16 เพกา เสนาะเมือง 1
17 สกุลชัย ตันติเศรณี 1
18 วัชระ งามนิกุลชลิน 1
19 กีรติ สัทธานนท์ 1
20 ทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ 1
21 พนิต ภู่จินดา 1
22 พรสิริ สายด้วง 1
23 วิรุจ ถิ่นนคร 1
24 ชณัฐ กาญจนะ 1
25 นเรศ ทองงามขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2552 3
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 3
7 2547 3
8 2544 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการออกแบบพื้นที่เมืองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายใต้มาตรการการให้สิทธิ์อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่ม
2 แนวทางการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพเมืองเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร
3 บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2557
4 แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม
ปี พ.ศ. 2552
5 การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง
6 แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน
7 การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนง
ปี พ.ศ. 2551
8 แนวทางออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ราชเทวี และย่านพาณิชยกรรมประตูน้ำ
9 แนวทางการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่พาณิชยกรรมย่านราชประสงค์
10 แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2550
11 แนวทางการออกแบบเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดเก่าเยาวราช
ปี พ.ศ. 2549
12 แนวทางพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที่โล่งว่างเพื่อการพาณิชย์ ภายในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
13 แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร
14 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
15 การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์
16 การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือประตูน้ำและพื้นที่ต่อเนื่อง
17 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2544
18 การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์