ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำเริญ เที่ยงธรรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็นธุรกิจ
2 อิทธิพลของสังคมการรวมกลุ่มและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยใช้อุปกรณ์เสริมต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรรุ่น-ขุน เพศเมีย
3 อิทธิพลของระบบคอกแบบซองเดี่ยวและแบบรวมกลุ่มต่อพฤติกรรมความสมบูรณ์พันธุ์และสมรรถภาพการให้ลูกของแม่สุก
4 พฤติกรรม ประสิทธิภาพการผลิตและสรีรวิทยาของไก่ไข่ในกรงตับที่ความหนาแน่นต่างกันและในคอกปล่อยพื้นพร้อมอุปกรณ์
5 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากตะไคร้ (Cymbopogon citratus stapf.)
ปี พ.ศ. 2551
6 กระถินเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดสระบุรี
7 การศึกษาข้อมูลด้านการให้ผลผลิตไข่ การเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่เบตง ในประชากรฝูงของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
8 รูปแบบการหลั่งและการตอบสนองของคอร์ติซอลต่อการกระตุ้นด้วยแอดรีโนคอร์ติโคโทรปิคฮอร์โมนในโคนมที่เลี้ยงแบบปล่อยในคอกพื้นคอนกรีตและพื้นปูแผ่นยาง
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ
ปี พ.ศ. 2549
10 ผลของการตัดขนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของโคนมเพศผู้
11 การศึกษาการใช้สารสกัดจากต้นตะไคร้ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบ (meteritis)