ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำเนียร บุญมาก
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จำเนียร บุญมาก,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเนื้อไก่สดแช่แข็งในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
2 ช่องทางการตลาดลำไยอินทรีย์ภายในประเทศและต่างประเทศ
3 การจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย
4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจปุ๋ยเคมีในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
5 ความต้องการของผู้ประกอบการรถยนต์มือสองในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
8 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
9 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
10 การปรับปรุงการให้บริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
11 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ศูนย์ธุรกิจพะเยา
ปี พ.ศ. 2551
12 การเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
13 การตัดสินใจซื้อพืชผักปลอดภัยจากสารพิษของผู้บริโภคกลุ่มผักเมืองหนาว ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริก ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาแบบความต้องการบริโภคลำไยของตลาดเป้าหมาย