ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนงค์ อุทัยบุตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาสารเคลือบผิวที่ทำมาจากไขผึ้งเพื่อใช้ในระบบการผลิตผลไม้เชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2553
2 การประยุกต์ใช้ไขผึ้งเพื่อเป็นสารเคลือบผิวผลไม้
3 การยืดอายุการปักแจกันของดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพูด้วยกรด 5-ซัลโฟซาลิซิลิก
ปี พ.ศ. 2551
4 การปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2548
5 การใช้โอโซนร่วมกับกรดอินทรีย์บางชนิด เพื่อทดแทนการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในการควบคุมโรคลำไย
ปี พ.ศ. 2544
6 การศึกษาพฤติกรรมและเอนไซน์ที่เกี่ยวข้องต่อการอ่อนตัวของผลไม้เขตร้อนระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2542
7 การศึกษาพฤติกรรมและเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องต่อการอ่อนตัวของผลไม้เขตร้อนระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2540
8 การพัฒนาของแอนโไซยานิน กลไกการควบคุมและเทคนิคในการปรับปรุงสีในลิ้นจี่ (ปีที่ 3)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 Effects of NaCl concentration, eletrolysis,time, and electric potential on efficiency of electrolyzed oxidizing water on the mortality of Penicillium digitatum in suspension
10 The effects ofultrasonic irradiation in combination with ozone on the reduction of residual ethion of tangerine fruit after harvest
11 Combined effect of high frequency ultrasonic wave and eletrolyzed oxidizing water on the control of Fusarium sp. in pineapple cv. Phu Lae
12 Ethion residue reduction and green mold disease control of Tangerine cv. Sai Nam Pung using ozone microbubbles and ultrasonic irradiation