ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อิทธิพลของบทบาทการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อความสำเร็จของระบบสารสนเทศในองค์กร
2 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลไหล่หินอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
3 ไส้เดือน กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วม บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
6 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ด้วยวิธีเชิงฮิวริสติกส์ กรณีศึกษาอาหารสุกร
7 การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
8 การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
9 อิทธิพลของบทบาทการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อความสำเร็จของระบบสารสนเทศในองค์กร
10 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
11 การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบล ปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
12 กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
13 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการดำเนินงานศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำระบบฐานข้อนำไปใช้ในชุมชนตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
15 การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางแล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง