ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุยา ขอพลอยกลาง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 1
7 2553 2
8 2551 4
9 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนจากกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกที่จับกับไคโตซานเพื่อนำไปเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมนิล (Oryza sativa L.) ในพื้นที่จำกัด
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าต่ออัตราการตายของแมลงวัน ยุง และเห็บโค
ปี พ.ศ. 2557
3 ความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพรรณไม้น้ำที่ใช้เป็นอาหารในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาพันธุ์ปาล์ม ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มสุกและจำนวนทะลายปาล์มดิบในจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพรรณไม้ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เขตพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปาหพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2555
6 สภาพและปัญหาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและนันทนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
7 โครงการศึกษาวิจัยเชิงลึก เรื่องแรงงานในสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคารขนาดย่อมและขนาดเล็กในจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้
10 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้
ปี พ.ศ. 2551
11 ความหลากหลายทางชีวภาพลักษณะทางพฤกษศาสตร์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรรณไม้หอมในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 ความหลากหลายทางชีวภาพลักษณะทางพฤกษศาสตร์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรรณไม้หอมในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีฯ
13 ความหลากหลายทางชีวภาพลักษณะทางพฤกษศาสตร์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรรณไม้หอมในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ความหลากหลายทางชีวภาพลักษณะทางพฤกษศาสตร์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรรณไม้หอมในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีฯ