ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสังเคราะห์ทิศทางงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 แผนวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
3 โครงการประเมินการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศอุทกวิทยา บริเวณปากแม่น้ำของพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
4 โครงการวิเคราะห์ศักย์การผลิตและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน
5 โครงการวิเคราะห์สภาวะการประมงและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน
6 โครงการสังเคราะห์ทิศทางงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2554
7 การประเมินศักยภาพการผลิตทรัพยากรพื้นท้องน้ำในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน ระยะที่2
ปี พ.ศ. 2551
9 ฤดูวางไข่และแหล่งวางไข่ของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
10 การพัฒนาแบบจำลองเชิงบูรณาการสำหรับประเมินระดับของมลพิษทางน้ำสูงสุดที่สามารถยอมรับได้ :
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2547
12 การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินตะกอน ในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2546
13 การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2544
14 Strategies for Sustainable Management of Fishery Resources in Pasak Jonlasid Reservoir, Thailand Through Ecological and Socio-Economics Assessment.