ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 4
2 พรเทพ จอมเมือง 3
3 สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 3
4 พฤทธิ์ เนตรสว่าง 3
5 จตุรภัทร วาฤทธิ์ 3
6 โมไนย ไกรฤกษ์ 2
7 ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ 2
8 อภิฌาน กาญจนวปสถิตย์ 2
9 คมกฤต เล็กสกุล 2
10 อภินันท์ ธนชยานนท์ 2
11 เผ่าภัค ศิริสุข 2
12 ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 2
13 พิสุทธิ์ กลิ่นขจร 2
14 บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 2
15 อภิชาต โสภาแดง 2
16 ชูศรี เที้ยศิริเพชร 2
17 กษิดิศ มีศุข 1
18 ณัฐ วรยศ 1
19 เดช ดำรงศักดิ์ 1
20 ณัฐวิทย์ พงศ์พันธุ์ 1
21 เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน 1
22 ยศธนา คุณาทร 1
23 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 1
24 ชนิสรา หนูช่วย 1
25 บริษัทสหฟาร์ม จำกัด 1
26 สุจิตรา รตนะมโน 1
27 สุรัตน์ นักหล่อ 1
28 สุธยา พิมพ์พิไล 1
29 มนตรี ศรีหะวงษ์ 1
30 เรวัฒ คำวัน 1
31 ชัชวาลย์ ชัยชนะ 1
32 ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร 1
33 วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 6
4 2550 1
5 2548 1
6 2546 2
7 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาระบบตรวจวัดแก๊ส SO2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลำไยสด
2 การพัฒนาระบบตรวจวัดแก๊ส SO2 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลำไยสด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาชุดสมองกลเพื่อควบคุมเตาอบแห้งลำไยแบบสลับทิศทางลมร้อน
4 การพัฒนาชุดสมองกลเพื่อควบคุมเตาอบแห้งลำไยแบบสลับทิศทางลมร้อน
5 การอบแห้งกล้วยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ตามด้วยลมร้อน
6 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ [forced-Air] ในระดับอุตสาหกรรม
7 การจำลองการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟต่อบรรจุภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งตัดแต่ง
ปี พ.ศ. 2552
8 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย ที่ปลูกในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
9 การอบแห้งกล้วยหั่นแว่นด้วยไมโครเวฟ-สุญญากาศ
10 การออกแบบระบบการหมุนเวียนอากาศแบบบังคับในแนวตั้ง สำหรับการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด
11 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อนแบบสองขั้นตอน
12 การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล
13 การวิเคราะห์เชิงอุณหภาพของการไหลของอากาศ สำหรับหลังคาปั้นหยา
ปี พ.ศ. 2550
14 การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air
ปี พ.ศ. 2548
15 การใช้คลื่นไมโครเวฟในการให้ความร้อนแก่มะม่วงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
16 การพัฒนาระบบอบแห้งลำไยด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบลมร้อน
17 การพัฒนาระบบอบแห้งลำไยด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบลมร้อน