ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์จิรา อินจีน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2552 1
4 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 กระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชนบ้านสันป่าบงตำบลสันป่าบง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2554
3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งต้นศรี ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
4 พฤติกรรมการดูแลตนเองและป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในเขตอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา