ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเตรียมอีพอกซีเรซินคอมโพสิตนำไฟฟ้าเพื่อไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมนเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
2 การเสริมแรงฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์คอมโพสิตนำไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมเบรนแลกเปลี่ยนดปรตอน
ปี พ.ศ. 2553
3 การเตรียมเส้นใยพอลิพรอพิลีนเสริมแรงด้วยนาโนซิลิกาโดยกระบวนการปั่นแบบหลอมเหลว
ปี พ.ศ. 2552
4 การผลิตโฟมแก้วจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้เป็นวัสดุฉนวนความร้อน
5 การเตรียมเส้นใยพอลิยูรีเทนเสริมแรง ด้วยท่อนาโนคาร์บอน โดยกระบวนการปั่นแบบเปียก
6 การเตรียมฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์คอมโพสิตนำไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลต ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
7 การเตรียมพอลิพรอพิลีนคอมโพสิตนำไฟฟ้าที่เสริมแรงด้วยเส้นใย โดยกระบวนการเวตเลย์ เพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
ปี พ.ศ. 2545
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพการย้อมฝ้ายโดยสารโมเลกุลเล็กและพอลิเมอร์บางชนิด