ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทนา จันทโร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จันทนา จันทโร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ไชยะ แช่มช้อย 4
3 เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 2
4 นพดล ศรีพุทธา 2
5 บุญญารัตน์ แสงปิยะ 2
6 ดารณี ศิลพร 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
8 กนิษฐา นาคประเสริฐ 2
9 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
10 วิทยา ยงเจริญ 1
11 ปานรัตน์ อินทปัญญา 1
12 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
13 เป็นธิดา มณีโชติ 1
14 พรรณิดา วิมุกตานนท์ 1
15 ยศธนา เสน่หา 1
16 สมภพ ตลับแก้ว 1
17 อภิชาติ ลิลิตการตกุล 1
18 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
19 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
20 พันธุ์วิวัฒน์ ถานิสโร 1
21 วันชัย ริจิรวนิช 1
22 เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 1
23 อนันต์ชัย สกลรักษ์ 1
24 พัชรมาศ นุ่มดี 1
25 ยรรยง ศรีสม 1
26 วิศว์ วรรณยิ่ง 1
27 อิสรา ธีระวัฒน์สกุล 1
28 สว่าง วรรณศุภผล 1
29 สุรีย์พร สุรัตน์ 1
30 อรุณี ประเสริฐศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 8
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 2
6 2540 2
7 2539 2
8 2538 2
9 2526 3
10 2525 1
11 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
2 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
3 การลดปริมาณขยะขวดพลาสติก PET โดยการตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
4 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
5 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงาน จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
6 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 33, 36, 37 และ 38
7 การลดปริมาณขยะขวดพลาสติก PET โดยการตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
10 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตาม
12 การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตาม
ปี พ.ศ. 2550
13 การปรับปรุงรูปแบบการประมาณการใช้สารเคมีหลักที่ใช้ในการผลิตเบาะรถยนต์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
14 การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู
15 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ด้วยระบบต้นทุนกิจกรรม
ปี พ.ศ. 2540
16 การลดและขจัดความสูญเสียในอุตสาหกรรมสบู่
17 การพยากรณ์ความต้องการของการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2539
18 การกำหนดวิธีการการควบคุมการแปรผันของระบบการวัดด้วยเทคนิค GRR: โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
19 การลดของเสียในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2538
20 การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์
21 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก
ปี พ.ศ. 2526
22 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
23 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่จังหวัดปัตตานี
24 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2525
25 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตหัวน้ำหยด และเครื่องฉีดพ่นน้ำ
ปี พ.ศ. 2521
26 การศึกษาการลงทุนสร้างโรงงานรีดเหล็กเส้นขนาดเล็ก