ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษารวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพรภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมทั้งตำรับยาโบราณของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณในพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชนใกล้เคียงภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาระบบการส่งต่อที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว
3 ชุดโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบบริการอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพมารดาว้ยรุ่นและครอบครัว (ระยะที่ 2)
4 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพครอบครัว: โครงการนำร่องศูนย์สุขภาพชุมชนหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา
5 การพัฒนารูปแบบการดูแลที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว ระดับโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาแบบจำลองระบบบริการอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพมารดา วัยรุ่นและครอบครัว