ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรพงษ์ พวงงามชื่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- จักรพงษ์ พวงงามฃื่น
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของห้องรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง
2 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
4 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
6 คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน
8 การพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทานของผักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สู่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน
9 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2554
10 การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลำไย กรณีศึกษา: จังหวัดเชียงใหม่
11 การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลำไย กรณีศึกษา: จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 People's Participation in Dong Na Tham Community Forest Management Project' Ubon Ratchathani,Thailand
13 การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
14 People's Participation in Dong Na Tham Community Forest Management Project' Ubon Ratchathani,Thailand
15 การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
16 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
17 การบริหารจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยละเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
18 การบริหารจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยละเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
19 กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี